provinciale ^eeutosche m IJ Z E N D IJ K E UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT, No. 152. Twee Bladen. DONDERDAG 30 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. DE TAAK DER OVERHEID BIJ DEN WERKLOOZENSTEUN. KERKNIEUWS. RAADSOVERZICHT. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond; G. C. BEVIN ZOON ZEELAND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 12.30, elders 2.50 per kwartaal, Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regel* opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, In de gister gehouden zitting van het congres der Vereeniging van Nederland- sche Gemeenten, te Hilversum, kwamen in behandeling de praeadviezen uitge bracht door de heeren S. Rodrigues de Miranda, wethouder van Amsterdam en C. Smeenk, wethouder van Arnhem: „Op welke wijze moet, gegeven de be staande regeling der werkloosheidsver zekering, de bij die regeling aansluiten de steunverleening voor valide werkloo- zen worden georganiseerd; moet daarbij aan het rijk, aan de gemeenten en aan de organen van armenzorg een taak worden toegekend en zoo ja, welke? Naar welke beginselen moeten de over heidskassen met de uit die steunverlee ning voortvloeiende kosten worden be zwaard?" Dhr, De Miranda concludeerde na uitvoerig praeadvies tot de volgende stellingen: a. De werkloozensteun, in den ruimsten zin opgevat, worde onder werp van rijkszorg, b. Bij de wet en voor zooveel noodig bij algemeenen maatregel van bestuur, worden de grond slagen van de steunregeling vastgelegd, volgens welke aan valide werkloozen, zoowel verzekerden, die geen recht op uitkeering kunnen doen gelden, als niet- verzekerden, ondersteuning wordt ver leend. c. Met de uitvoering van de wet en de daaruit voort-vloeiende algemee- ne maatregelen van bestuur worden de gemeentebesturen belast; de organen van armenzorg worden bij de toepassing van de wet op den werkloozensteun uit geschakeld. d. In de wet worde vastge legd dat de uit de steunverleening voort vloeiende kosten voor 5/6 deel door het rijk en voor 1/6 deel door de gemeen te worden gedragen; het rijk verschaffe zich de middelen, benoodigd voor den werkloozensteun, door een speciale naar draagkracht te heffen economische weer baarheidsbelasting; den gemeente wor de het recht toegekend op de in het vo rige lid bedoelde belasting opcenten te heffen, De heer Smeenk kwam na zijn prae advies tot de conclusies dat het rijk in zake werkloosheidsvoorzieningen lei ding en steun geve en dat bij het be palen van dien steun gelet wordt op den omvang van de crisis in de bedrijven en op de financieele draagkracht der in aanmerking komende gemeenten. Dat hierbij gewaakt moet worden tegen een, althans in theorie mogelijke willekeur en ongelijke behandeling, met het oog waarop overleg tusschen de regeering en een door de Vereeniging van Neder- landsche Gemeenten in te stellen com missie wenschelijk wordt geacht, en wel over de normen, die voor de toekenning van een bepaald subsidiepercentage zul len gelden, alsmede over mogelijke af wijking van de normen in concrete ge vallen. Dat tenslotte rijk en gemeenten ernstig behooren te streven naar samen werking en er geen sprake moet zijn van elkander te beschouwen als „vijande lijke mogendheden" en dat, waar hier te lande ook de gemeentelijke autono mie steviger staat dan in vele andere landen, haar behoud niet alléén afhangt van den inhoud der wettelijke regelin gen; deze autonomie staat of valt met het verantwoordelijkheidsbesef van de genen, die tot besturen geroepen zijn. Over deze praeadviezen ontstond een uitvoerig debat. Na een bestuursvergadering zal wor den overlegd, waartoe de besprekingen hebben geleid. NATIONAAL-SOCIALISTEN. Onder leiding van ir. Mussert, hoofd ingenieur van den Prov. Waterstaat te Utrecht is hier te lande bezig zich te vormen 'n nationaal-socialistische bewe ging, die reeds geruimen tijd bezig was haar actie voor te bereiden en leden te werven. Het hoofdkwartier der beweging (N.S.B.), is gevestigd in een gebouw aan de Oude Gracht te Utrecht, Als leidend beginsel voor het pro gram geldt de volgende verklaring: „Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van het volk is noodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevol kingsklassen en het voorgaan van het algemeen (nationaal) belang boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang." De nationaal-socialistische beweging in Nederland bedoelt te zijn een nieu we Nederlandsche nationale beweging. De toevoeging socialistisch kan vol doende uit het program blijken. Een vergelijking met het fascisme in Italië en de Hitlerbeweging in Duitschland gaat niet op, daar de eerste een geheel Italiaansch karakter draagt en de laat ste o.a. gekenmerkt wordt door haar anti-semitisme, dat aan de N. S. B. in Nederland vreemd is. Het program der nieuwe beweging is in twintig punten geformuleerd die on derverdeeld zijn in vijf groepen, n.l, ten aanzien van de nationale oogmerken, van de staatsrechtelijke hervormingen, van de volkshuishouding, van de cul tuur, en van de socialistische voorzie ningen. De verhouding tusschen het rijk en de Dietsche stammen dient zooveel mo gelijk te benaderen de verhouding tus schen de deelen van het rijk onderling. Doelbewuste en doelmatige behartiging van de Nederlandsche belangen in het buitenland; geen agressieve bedoelingen. Bevordering van het krachtig in dienst van het algemeen staand staatsgezag, onafhankelijk van geldmagnaten, ker kelijke overheden en volksgunst. Her ziening van het kiesrecht met dien verstande, dat de kiesstrijd wordt uitge schakeld. Organisatie van de natie in corporaties, o.a. arbeidersin landbouw, industrie, handel en verkeer en de vrije beroepen (ingenieurs, juristen, artsen en onderwijzers), enz. benevens in organi saties van werkgevers. In die corporaties doet het arbeidende volk zijn invloed tot zijn recht komen. Opruiming en re organisatie van verouderde en ondoel matige instellingen (o.a. de dwergge meenten). Voor een gezond bedrijfsleven staan alle bedrijven onder bescherming van den staat en van allen, die in het be drijf werkzaam zijn; stakingen en uit sluitingen zijn als anti-sociale uitingen verboden. Als staatsbedrijven te organiseeren, die bedrijven, welke naar aard en om vang het beste aan het doel beantwoor den bij exploitatie door of vanwege den staat. Alle overige bedrijven als particuliere bedrijven. De particuliere eigendom daarvan wordt uitdrukkelijk erkend. Bij onvoldoende beheer of exploitatie in strijd met het algemeen belang, ingrij pen van staatswege. Deelgerechtigdheid in de rvinst van de waarde van scheppende bedrijven on der mede-verantwoordelijkheid voor den goeden gang van zaken in deze bedrij ven. Pensioengerechtigdheid op 50- of 60-jarigen leeftijd, afhankelijk van den aard van het beroep van ieder staats burger, die de gemeenschap naar be hooren gediend heeft. Verzorging van behoeftige Nederlanders. NIEUWE VEREENIGING VAN MEDICI. In aansluiting aan een bericht dat in medische kringen de mogelijkheid werd overwogen van de oprichting eener nieu we vereeniging van medici, die, onaf hankelijk van de Nederlandsche Maat schappij tot bevordering der Genees kunst willen samenwerken met het On derling Beheerd Ziekenfondswezen in Nederland, wordt thans nader medege deeld, dat in een Dinsdag te den Haag gehouden bijeenkomst van medici en apothekers definitief tot oprichting van deze vereeniging is besloten. Er is een comité van voorbereiding benoemd, dat de statuten der nieuwe vereeniging zal ontwerpen, een beginsel verklaring zal opstellen en in het alge meen de eerlang te beleggen stichtings vergadering zal voorbereiden. Ook zul len door dit Comité diverse ter verga dering geopperde middelen ter beïn vloeding der publieke opinie in ons land worden overwogen en zoo noodig en mogelijk toegepast. Het is de bedoeling, dat de nieuwe vereeniging, zoowel medici als apothe kers en tandartsen zal organiseeren. DE LOONEN IN DE TYPOGRAFIE. Op verzoek van de Federatie van Werkgeversorganisatiën in het boejk- drukkersbedrijf kwam Maandag te Am sterdam de looncommissie bijeen ter bespreking van de vraag, of, in verband met de daling der indexcijfers, zooals aangegeven in de Amsterdamsche ge- zinnenstatistiek en den toestand van het bedrijf, een wijziging in de loonen moest worden gebracht. Deze vraag werd door de patroons-vertegenwoordigers toe stemmend en die der arbeiders ontken nend beantwoord, zoodat de stemmen staakten. Het gevolg hiervan is, dat de looncommissie opnieuw in vergadering moet bijeenkomen, welke is vastgesteld op Donderdag 7 Juli a.s. Het leven is niet zoo kort, of er is altijd nog wel tijd om anderen te hel pen. EEN TEVEEL STUDIE-REIZENDE AMBTENARES. Het lid der Tweede Kamer de heer Braat heeft den minister van Water staat gevraagd: Is het juist: dat de bij het hoofdbe stuur der Posterijen, Telegrafie en Te lefonie aangestelde vrouwelijke ambte naar, met rang van referendaris en be last met de functie van psycho-technisch adviseur, een salaris geniet van meer dan 5000 en daarnevens vergoeding ontvangt voor reis- en verblijfkosten; dat deze laatste kosten worden ge maakt tengevolge van het feit, dat be doelde ambtenares bijna doorloopend studiereizen onderneemt en congressen in buitenland bijwoont, zelfs o.a. een jaar geleden, een te Moskou? Is de minister bereid mee te deelen: 1. Welk dienstbelang er bij die stu diereizen en het bijwonen van genoem de congressen betrokken is; 2. of een dergelijk persoon daar per se voor den dienst noodig is, omdat het personeel in vasten dienst is, en er geen nieuwe aangesteld worden; 3. zoo ja, waarom er dan een vrouwe lijk persoon genomen is, terwijl er zoo vele geleerde mannelijke krachten rond- loopen die geen betrekking kunnen krijgen, en vaak een gezin te onderhou den hebben? DE PACHTWETTEN. De heer Van der Sluis c.s. heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat de bij brief van 25 Februari j.l. aan de Ka mer aangeboden voorstellen van wet in zake nieuwe regeling van de pacht en regeling pachtcommfssies door hern zijn ingetrokken. NED. INDIë EN DE TEXTIELINDUSTRIE. Groote textielondernemingen in Twenthe hebben een schrijven gericht tot den Gouverneur-Generaal van Ne- derlandsch-Indië, waarin gevraagd werd om contingenteering van textielfabri- katen. De heer Van der Lande vraagt nu aan den Minister van Koloniën, o£ het hem bekend is, dat heden daar op nog geen antwoord is ontvangen en dat de nood in Twenthe steeds mehr stijgt. Voorts vraagt hij of de Minister bereid is zijn invloed te willen doen gel den, opdat aan de textielindustrie ten spoedigste de gevraagde steun worde verleend. Minister Reymer heeft op desbe treffende vragen van den heer Keestra meegedeeld, dat bij K.B. van 18 Juni is bepaald, dat deWegenwet op 1 Oct. 1932 in werking zal treden. Woensdag heeft in het ge bouw van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te D e n Haag de overdracht plaats gehad van een lichtornament in de hall, aangebo den door de firma Dijkhof te Hengelo ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Nederlandsche Roode Kruis. De Prins heeft de kroon namens het hoofd bestuur in dank aanvaard. TeFijnaart zijn 250 erwtenpluk kers van de Hero-fabrieken te Breda, in staking gegaan. Zij eischen een loonsver- hooging van Y> cent per K.G. Hedenmorgen is het postvliegtuig de Ijsvogel van Schiphol naar Indië ver trokken. De Classicale vergadering te Z i e- rikzee werd Woensdag geopend. Aanwezig waren 16 predikanten en 22 ouderlingen. Hierna volgde voorlezing der notulen, voor welker formuleering den Scriba, ds. C. E. v. d. Griend, door de vergadering hulde gebracht werd. Nu ging men over tot de verschillen de verkiezingen met uitslag dat alle af tredenden herkozen werden, terwijl als nieuwe leden, allen secundi gekozen werden: ds. Kentie van Haamstede, ds. J. Gerritsen te Nieuwerkerk, ds. Ruijsch van Dugteren te Zonnemaire, ds. Sara- ber te Burgh, ds. S. H. J. Voors te Zie- rikzee. Daarop volgde de bespreking van de VII door de Synode ingediende Regle mentswijzigingen. Middelburg, 30 Juni 1932. Aan net einde van de gisteren ge houden Raadsvergadering heeft de voor zitter zijn medebestuurderen van onze goede stede doen weten, dat hij voorne mens is, met ingang van 1 Januari 1933, dus over een half jaar, H.M. de Koningin eervol ontslag te verzoeken uit zijn ambt van burgemeester van Zeelands hoofdstad. Hij voegde daaraan toe, dat dit besluit, na rijp beraad genomen, en dus onherroepelijk was. De heer Heemskerk heeft daarop, als oudste lid van den Raad, ervan getuigd, hoezeer dat college weinig aangenaam verrast was door deze mededeeling, waarover hij het leedwezen van den Raad uitsprak. En daarmede was zoo a bout portant het voorspel tot Middelburgs aanstaande burgemeesterwisseling ingeleid; nadat de heer Dumon Tak zeventien en een half jaar den zetel heeft ingenomen, gaat hij naar eigen wensch, in ruste. Naar wij vernamen, is burgemeester Dumon Tak voornemens, zich metterwoon in 's-Gra- venhage te vestigen. Wij meenen te handelen in den geest van het immer bescheiden optredende hoofd onzer gemeente, wanneer we thans nog geen levensloop, karakteris tiek van zijn bestuur en wat dies meer gebruikelijk zij, doen volgen; natuurlijk zal zijn afscheid t.g.t. daartoe voldoende aanleiding zijn. Wel willen we, juist te dezer plaatse, verklaren, dat het o.i. niet gemakkelijk zal zijn een opvolger tot den voorzitterszetel van onzen Raad te vinden, die in dit lang niet gemakkelijke college zóó met een kwinkslag en een gemoedelijk woord een aangename en vlotte sfeer zal weten te scheppen en te behouden, als de huidige burgemeester dat vermag! En wat zullen we nu van het droevig lot der Zondagmiddag-openstelling van winkels zeggen? Dat het kleine politiek is geweest, die men voerde? Dat men op z'n dorpsch zelfs aanvoerde, dat de adressen die in gekomen waren, natuurlijk „wijl ze op dezelfde machine getikt waren", altega- der door de eerste adressante waren vervaardigd? En dat de besturen van „Handelsbelang" en „Hanze" natuurlijk op het laatste nippertje hun adressen van adhaesie hadden ingezonden „om dat dan de leden, die het er niet mede eens waren, niet meer een tegenadres konden inzenden".... och, och, mijne vroede heeren, wat hebt gij deze zaak toch kleintjes bekeken! Het is te wen- schen dat voor hen, die argumenten van dit kaliber in het Raadsdebat afvuur den, het spreekwoord van den waard en z'n gasten niet geldt. Wanneer de adressante een levensbe lang voor haar zaak in deze openstelling ziet, heeft zij dan niet het goede recht, den steun in te roepen van allen, die haar bij de verdediging van die belan gen kunnen en willen steunen? Denkt men dat de hotelhouders en de restau rateurs, de Handelsbelangers en de Han- zeaten, de Amovanen en de Reisvereeni- gers, de Belgische touringcarrers en de V.V.V.-ers uit Middelburg, allen tam en gedwee aan den leiband van adressante loopen, en eventueel maar teekenen zou den wat deze haar eventueel voorge legd zou kunnen hebben? Laten we er niet langer over praten. Het is dwaasheid, zulks te onderstellen of te insinueeren. Evenzeer als het een, nog veel erger, dwaasheid was op tal van slappe gron den voor zoover ze niet, als van den heer Heemskerk, principieel waren, want dan eerbiedigen we ze natuurlijk, al zijn we het er niet mee eens! dit redelijke verzoek af te stemmen. Het is een bespotting dat de vreem- delingenverkeers-plaats Middelburg, te midden van Veere, Domburg, Vlissingen, waar men wèl open is, des Zondags pot dicht is. En waarom? Of zou de heer Harthoorn eens weer gelijk hebben hij is nog al eens sterk in het debiteeren van waarheden als koeien met zijn orakelspreuk, dat de vreemdelingen Middelburg Donder dags bezoeken om er te w e z e n, doch Zondags om er door te trekken?! Wij vreezen maar al te zeer, dat het nu dra zoo zal wórden; het geld, dat ze hier dan des Zondags zou den brengen of achterlaten, vindt dan zijn weg wel naar de zakken van Veer- sche, Domburgsche en Vlissingsche win keliers, café- en restauranthouders. Zooals een zakenman ons eens iro- 30-VI-'32: Woensdag hoogste lucht temperatuur 24.1 °C; (75 °F); laagste 16 °C (61 °F), Heden 9 h: 23.6 °C; 12 h: 23.1 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 764 mm, laagste 760 mm. Hoogste barometerstand 764.1 mm te Hannover; laagste 746.3 mm te Black- sod. Meest matige Z.O. tot Z.W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk regen of onweer, iets zachter des nachts, overdag iets koeler. Zon op: 4 h 43; onder 21 h 23. Licht op: 21 h 53. Maan op: 1 h 37; onder: 18 h 49. N.M.: 3 Juli. Hoog- en Laagwater te VüssiugcE, Westkapelle is 28 min. en Domburg' 23 min, vroeger; Veere 38 min. later, springtij). (S Juni. Hoogwater. Laagwater, Do. 30 12.04 5.58 18.18 Vr. 1 0.34 12.48 6.47 19.12 Za. 2 1.13 13.31 7.30 19.57 Zo. 3 a .51 14.09 8.12 20.39 nisch opmerkte: „Laten we toch alle maal vooral ons best doen, er een dooie boel van te maken in Middelburg. Dat is zoo heerlijk rustig!" Laten we er niet meer van zeggen. De heer Mes heeft „zijn draai genomen" en zijn hevige Zondagsruststandpunt verla ten voor een, dat meer met de traditie zijner geloofsgenooten overeenkomt; me vrouw Weijl heeft een knappe en gedo cumenteerde verdediging van het ver zoek der adresseerende firma gegeven, de heeren Jeronimus en Portheine heb ben zich ook gemotiveerd vóór-ver klaard, en toen heeft de tijdelijke rood- rechtsche coalitie het zaakje met 124 stemmen gekelderd. Uit. Dicht. Voor wat er nog meer behandeld is, o.a, een mathematisch debat over gelijk- beenige of gelijkzijdige driehoeken en trapeziums, al of niet van diagonalen voorzien, alles heel leerzaam en wellicht bruikbaar op een of ander mondeling examen in de geometrie we zitten immers toch midden in den examentijd! zij de belangstellende lezer naar het verslag elders in dit blad verwezen. Advertentiën voor en Abonnementen op ons blad worden gaarne aangenomen door het Agentschap Verlaging electriciteitspnjzen, In het bericht over de verlaging der electriciteitsprijzen stond gisteren, dat het tarief voor kleinkrachtverbruik is verlaagd tot 2412 cent, dit moet zijn 2414 cent. MIDDELBURG. Gisterenavond omstreeks 9 uur werd brand ontdekt in het achtermaga zijn van het Zeeuwsch Meubelhuis van den heer v. B. aan de Lange Gortstraat. Van verschillende zijden kwam hulp op dagen en werden reeds smeulende en brandende matrassen in den tuin gedra gen om daar te worden gebluscht. Met emmers water werd intusschen het blus- schingswerk in het vertrek zelf aange vat, zoodat de brandweer, die met de magirusspuit ter plaatse verscheen, geen water behoefde te gevenj en zich kon bepalen tot een grondig onderzoek of er nog verder gevaar aanwezig was, waarbij rookmaskers goede diensten bewezen. De eerste wekelijksche belichting van het Raadhuis op Woensdagavond, trok gisterenavond mede door het heer lijke zomerweer groote belangstelling.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1