^romnciale Zteuw%che ASP ALT-WEGEN No. 151. Twee Bladen. WOENSDAG 29 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. fflffrpen /ierKUH., Jfaanüljede-Uerdain. Economische Wégen WEER EN WIND. m MiDDELBURGSCHE COURANT öagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ifi 2,30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, ■SSHS53 DE BUITENLANDSCHE REIS DER KONINGIN EN PRINSES. Vrijdag 24 Juni zijn, zooals gemeld, de Koningin en Prinses Juliana met een gevolg van zeven personen en verder dienstpersoneel voor haar jaarlijksche reis naar het buitenland vertrokken. Den laatsten tijd voelde de Koningin zich vermoeid van de vele beslommerin gen, die de Staatszaken in deze ernstige tijdsomstandigheden met zich mede bren gen. Het gezelschap vertrok per auto ,naar Arnhem, waar de reis met den D-trein via Hildesheim, werd voortgezet naar het Harzgebergte. Het is daar in het hooggebergte, waar de Koningin de rust zoekt, welke zij zoo zeer noodig heeft. In deze boschrijke omgeving van een overweldigende natuurpracht, brengt zij 'haar vacantie door. De tijd wordt gekort mei lange wandelingen en schilderen. Want evenals vorige jaren op haar berg- reizen in de Zuid-Beiersche Alpen of door de Noorsche Fjorden zal zij ook thans weder trachten een beeld van deze schoonheid op het doek te bren gen. Slechts enkele weken zal het Ko ninklijk gezelschap in deze streken ver toeven. Het voornemen bestaat dan een bezoek te brengen aan Finland, indien de poli tieke woelingen, die er weder heer- schen, haar hier niet van zullen weer houden. Over een maand zal de Konink lijke familie weder in Nederland zijn te ruggekeerd. Vermoedelijk zal Prins Hendrik H.M. op de thuisreis een eindweegs tegemoet gaan. KONINGIN WILHELMINA DE LANGST REGEERENDE EURO- PEESCHE SOUVEREINE. Na het aftreden van koning Alfonso XIII van Spanje is Koningin Wilhelmina de langst op den troon zittende Euro- peesche souverein geworden. Wilhel mina volgde in 1890 haar vader op, toen ze 10 jaar oud was: Alfons was toen 4 jaar, maar reeds koning vanaf zijn ge boorte. Na Wilhelmina volgen Victor Emanuel v. Italië (1900), Haakon v. Noor wegen (1903), Gustaaf v. Zweden (1907), Albert van België (1909) en George van Engeland (1910). DE UNIVERSITEITSFEESTEN TE AMSTERDAM. Gistermiddag had ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Amster- damsche Universiteit een plechtige zit ting in het Concertgebouw plaats. De professoren der Universiteiten waren in een prachtigen, kleurrijken (door de ge waden der hoogleeraren der buitenland- sche Universiteiten) stoet gewandeld van het Stedelijk Museum. In de zitting hield de rector magnificus, prof. mr. P. Scholten, de feestrede. Na deze volgde de promotie der eeredoctoraten. Vele sprekers volgden, o.a. minister Terpstra en burgemeester dr. De Vlugt. Gisterenavond had in de Concertzaal van Artis de maaltijd plaats, aangebo den door den Senaat der Amsterdamsche Universiteit, aan zijn gasten. Hiertoe hoorde ook Prins Hendrik. Eenige onderscheidingen zijn ter gele genheid van het 300-jarig bestaan ver leend. Bij Koninklijk besluit is n.l, in de Or de van den Nederlandschen Leeuw be vorderd tot commandeur: dr. W. de Vlugt, burgemeester van Amsterdam; zijn benoemd tot ridder: dr. B. Brouwer, dr. L. E. J. Brouwer, mr. Ph. Kleintjes, dr. W. J. Kühler, Th. Limperg Jr. en dr. A. E. H, Swaen, allen hoogleearen aan de gemeentelijke universiteit te Amster dam; zijn benoemd in de Orde van Oranje- Nassau: tot commandeur: dr. C. Ch. Del- prat, curator, en mr. P. Scholten, rector- magnificus van de gemeentelijke univer siteit te Amsterdam LINTBEBOUWING LANGS PROVIN CIALE PLANWEGEN. De A.N.W.B. en de K.N.A.C. hebben zich tot de daarvoor in aanmerking ko mende Provinciale besturen gericht met het verzoek, het daarheen te willen lei den, dat voor de provinciale planwegen een beperking c.q. voorkoming van de lintbebouwing kan worden verkregen, door de tot standkoming te bevorderen van een provinciale verordening in den geest van die, welke voor Noord-Hol land en Utrecht thans reeds van kracht is. Van een zoodanige verordening kan in elk geval een doeltreffende, preventie ve werking uitgaan, niet alleen omdat daardoor het bouwen beperkt wordt tot buiten een strook van 32 m (aan weers zijden 16 m uit de as van den weg), maar ook omdat, en dit geldt ook voor den aanleg van nieuwe wegen, de lintbebou wing door een eenigszins straffe hand having van een verbod tot het maken van uitwegen zooveel mogelijk kan worden beperkt, c.q. kan worden voor komen. DE CRISIS-ZUIVELWET. De crisis-zuivelwet welke vermoede lijk 10 Juli in werking zal treden, maakt het mogelijk een accijns te heffen o.m. op Zuivelproducten. Het Ned. Weekblad voor Zuivelberei ding en -handel verneemt dat wel de boter zal wórden belast, doch dat het voorloopig niet in de bedoeling ligt een heffing op kaas in toepassing te brengen. Prins Hendrik is voornemens zich a.s. Vrijdag voor eenigen tijd naar het buitenland te begeven. De Nederlandsche Banketbakkers- vereeniging heeft Dinsdag haar alge- meene vergadering gehouden te Hil versum. De openingsrede getuigde van veel strijd in het afgeloopen jaar, vooral te gen de Winkelsluitingswet. Het jaarverslag vermeldt een toene ming van het aantal leden, dat 31 De cember 1931 905 bedroeg. Inzake het vieren van den Moeder dag op een vasten datum werd nog geen definitief besluit genomen. Wel verklaarde de groote meerderheid zich voor een vasten datum. Maandag is te Utrecht de nieuwe brug over den Vaartschen Rijn aan het einde van den Catharijnesingel naar het Ledig Erf, plechtig door den burgemees ter van Utrecht, dr. J. P, Fockema Andrea, in gebruik gesteld. Deze brug is de eerste in Utrecht, die geheel in beton is uitgevoerd. Zij heeft een totale breedte van 18 m, waarvan 't zijvak 12 m breed is. De doorvaart- wijdte is 9 m. De brug wordt electrisch bewogen, evenals de afsluitmasten. Met deze brug wordt de verkeersweg over de Singels, waardoor men de bin nenstad hoopt te ontlasten, voltooid. Voor de a.s. zomerzitting van de Prov. Staten van Overijssel stellen Ged. Staten voor om op de salarissen van het personeel in dienst der provincie tijde lijk 4 pet. te korten. In een Maandagmiddag op het de partement van Waterstaat te 's-Gra- venhage gehouden mijnconferentie heb ben zoowel de vertegenwoordigers der bonden als de mijndirecteuren in het bijzonder aangedrongen op contingen- teering van den koleninvoer. Minister Reymer heeft ernstige overweging toe gezegd. Korting op de polderlasten. De minister van Waterstaat heeft ge antwoord op de vragen van het lid der Tweede Kamer den heer Kersten betref fende toepassing der door de Prov. St, van Zeeland toegestane korting op de calamiteuze polderlasten en het betrach ten van zuinigheid bij de uitvoering van werken aan bedoelde polders. Een korting op de calamiteuze polder lasten, aldus de minister is tot op heden niet kunnen worden toegepast, aange zien het besluit der Staten van de pro vincie Zeeland tot wijziging van het reglement voor de calamiteuze polders en waterschappen in Zeeland, als gevolg waarvan zoodanige korting mogelijk zou zijn, aanleiding heeft gegeven tot over leg met het provinciaal bestuur van Zee land, voordat ten aanzien van de ver- eischte goedkeuring van dat besluit door de Kroon een beslissing kon wor den genomen. Het Staten besluit is goed gekeurd bij K.B. van 16 Juni j.l. Onder opmerking, dat de beoordeeling van de uit te voeren werken in eersten termijn bij Ged. Staten berust, en in aan merking nemende, dat de werken een ruime mate van veiligheid voor de be volking moeten waarborgen, kan de re geering mededeelen, dat zij geen reden heeft om aan te nemen, dat aan de zee weringen der calamiteuze polders of wa terschappen onnoodige werken zouden worden uitgevoerd of bij de werken niet de gepaste zuinigheid zou worden be tracht. Als een doode ter ruste is, laat ook zijn nagedachtenis rusten. De bevolking van Zeeland in 1931. Blijkens in provinciaal blad no. 61 van Zeeland voorkomende gegevens, is het inwonertal van onze provin cie in 1931 gestegen van 247,606 (123,914 m. en 123,692 vr.) tot 247,938 (124,246 m. en 123,682 vr.) Het getal 247,606 is vastgesteld bij de 11e alge- meene volkstelling en 886 lager dan het in 1931 gepubliceerde getal inwoners op 1 Januari 1931. Het aantal geboorten bedroeg 4670 en dat der overledenen 2522. Toch nam de bevolking slechts met 332 toe, door-t dat 13,795 personen vertrokken slechts 11,979 personen zich in een Zeeuwsche gemeente vestigden. Opmerkelijk is, dat de winst van de geheele provincie ten bate van de grootste plaatsen Middelburg, Vlissin gen, Goes, Zierikzee, Terneuzen en Axel, die alle vooruitgingen en in to taal een winst boekten van 387 zielen. De kleinere plaatsen bleven dus onge veer gelijk. (Jngez.. medJ WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Bij het spelen op de Kade viel een der spelende kinderen in het kanaal. De heer C. Schroevers, die in de nabijheid was, sprong gekleed te water en kon den kleine, die reeds in zinkenden toestand verkeerde en veel water ingekregen had, redden. Vermeldenswaard is dat de heer Schroevers reeds verschillende malen aldaar óp de Kade menschen, die te wa ter geraakt waren, redde. NIEUW EN ST. JOOSLAND. Als op volger van den heer P. Dingemanse Az. is tot lid van den raad dezer gemeente benoemd verklaard de heer A. Koop man, (v.d.) NIEUW EN ST. JOOSLAND. Maan dag hied de raad dezer gemeente eene openbare vergadering waarin alle le den tegenwoordig waren. De voorzitter deelde mede, dat hij nog niets naders kan zeggen omtrent de begreppeling van het schor, als werk- object voor werkverschaffing. Verder vraagt hij of de raad ook goedkeurt dat aan werkloozen, die elders werk kun nen vinden, buiten de Zuiderzeewerken, de helft der reiskosten te vergoeden uit de gemeentekas, waarop de raad toe stemmend antwoordde. Medegedeeld wordt o.a. dat de regee ring uitstel heeft verleend van aanslui ting aan een ziekenhuis voor het recht hebben op een bed in een ziekenbarak. Bericht is ontvangen van de thans reeds ingevoerde inkrimping van den Postdienst. De raad besloot hier tegen te protesteeren op de bekende gronden. Nog volgde mededeeling dat beperking van het aantal verloven pas plaats kan hebben in 1935, zoodat een desbetref fend verzoek niet aan de regeering is verzonden; en dat gewerkt wordt aan de totstandkoming van de waterleiding. Op het aangehouden verzoek van den Ge meentewerker om een vrijen Zaterdag middag beschikte de raad met 4 tegen 3 stemmen afwijzend. De meerderheid van B. en W. had voorgesteld hem bij wijze van proef een vrijen Zaterdagmid- dag te geven in 1932, aangevuld met een beperking, met een toevoeging van den heer Klompe, dat van 1 Oct.1 Dec. met het oog op de bietencampagne, dit niet zal gelden. Tegen stemden de heeren Verlare, de Visser, de Goffau en de Kater. De raad stelde een overeen komst met diverse gemeenten vast, om wederzijdsche hulp te verleenen bij brand, overeenkomstig het concept van het bestuur van den Brandweerbond. In verband daarmede informeerde de heer de Kater hoe ver de motorbrand spuit is, waarop de voorzitter antwoord de dat deze, op een kleine verandering na, klaar is. Op haar verzoek verleende de raad aan mej. R. van Houte eervol ontslag als onderwijzeres aan de O. L. School De woningbouwvereeniging E.M.M. ver zocht verlaging van de huur der wonin gen door haar beheerd. Op voorstel van B. en W. besloot de raad met 6 tegen 1 stem die huur met 25 cent per woning en per week te verlagen en alzoo te brengen op 3.15 en 2.75 per week. De heer Dingemanse stemde tegen. Van de Staatkundige Gereformeerde Kiesvereeniging was een verzoek inge komen om algeheele Zondagsluiting der café's. Een adres van adhaesiebetuiging is daarvoor ingekomen van den Kerke- raad der Ned. Herv. Gemeente alhier en van de afdeeling der vereeniging voor bestrijding van het drankgebruik, uit deze gemeente. De meerderheid van B. en W. stelde voor afwijzend te beschik ken, omdat het café-bezoek op Zondag zeer gering is, en geen klachten daar over gehoord worden. Bovendien achten zij sluiting niet gewenscht in verband met doortrekkende personen enz. Wet houder de Goffau verdedigde het ver zoek op principieele gronden. Met 4 tegen 3 stemmen nam de raad het voor stel aan. Links tegen rechts. Daarna bespreking werkloozensteun in Comité. Na heropening besloot de raad binnen korten tijd weder eene vergadering te houden en dan over deze aangelegen heid nader te beslissen. Hierna rondvraag. Op verzoek van den heer de Kater kreeg deze nog eenige inlichtingen over de wijziging der zitting hebbende leden in de com missie voor steunverleening en werk verschaffing. Daarna sprak de voorzitter wethouder Dingemanse toe om zijn spijt uit te drukken over diens vertrek uit de gemeente, daarbij wijzende op de ge- noegelijke samenwerking tusschen hem en den heer Dingemanse, zoowel in het college van B. en W. als in den raad. Hij wenschte hem het beste toe in zijn nieuwe woonplaats. Wethouder Goffau sloot zich daarbij aan. VEERE. Hedenavond vergadert voor een spoedeischende zitting de raad der gemeente Veere om half acht in het Vliegkamp. Onderwerpen ter (behandeling 1. Ingekomen stukken. 2. Vaststelling verordening betreffen de het verleenen van drankvergun ningen en verloven A in de ge meente Veere. 3. Vaststelling verordening, als be doeld in art. 10 der Drankwet (Staatsblad 1931 no. 476) voor de gemeente Veere. 4. Eindwijziging begrooting 1931. ZUID-BEVELAND. HEINKENSZAND. In den nacht van 27 op 28 Juni is alhier in een boomgaard beschadiging toegebracht aan aardap pels en fruitboomen door deze uit te trekken en af te hakken, Van een en ander is aangifte bij de politie gedaan. Deze stelt thans een onderzoek in. NOORD-BEVELAND. WISSENKERKE. Maandag werd al hier een algemeene vergadering gehou den, ter bespreking van een feestviering op 1 Juli a.s. in verband met de instal latie van burgemeester Geuze. Een bestuur werd gekozen, bestaande uit de heeren P. A. van Damme, C. Ver burg, C. van Halst, A. G. M. Marcusse, en Joh. Heuseveldt. Hieraan werden eenige commissieleden toegevoegd. Het voorloopig program werd aldus vastge steld. Verzoek aan de autobezitters om beschikbaarstellen van hun auto, samen stelling van een eerewacht te paard, den burgemeester afhalen aan het Kamper- landsche veer, nadat de schoolkinderen te Kamperland den burgemeester heb ben toegezongen, rijden over Geersdijk naar Wissekerke, bij aankomst aldaar zingen van de schoolkinderen, die voor dien getracteerd zullen worden. Na de installatie zang van het man nenkoor en van Hosanna en muziek van Apollo. De vereeniging van athletiek zeiden hun medewerking toe. De P.Z. E.M. zorgt voor verlichting van den toren of gemeentehuis of beide. THOLEN. OUD-VOSSEMEER. De waterbouw kundige B. alhier keerde per motorrij wiel terug van Kerkwerve naar Oud- Vossemeer, toen onder Oosterland plot seling van achter een wagen een hond zijn weg kruiste, waardoor hij kwam te vallen en zoo ernstig werd verwond, dat hij naar het ziekenhuis te Noord- gouwe moest vervoerd worden. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. BIERVLIET. Tot ontvanger-griffier van den Helenapolder alhier (vacature- V, Hendrikse) is benoemd de heer G. „Economisch"! is het wachtwoord, Waarvoor alles buigt en zwicht; Daarom zijn de ASFALTWEGEN Naast een groot GENOT óók PLICHT. (Ingez. Med.) 29-VI-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 22.1 °C; (72 °F); laagste 15.5 °C (60 °F). Heden 9 h: 15.6 °C; 12 h: 16.5 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 763 mm, laagste 758 mm. Hoogste barometerstand 764.1 mm te Toulouse; laagste 750.3 mm te Sey- disfjord. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige W. tot Z. wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvankelijk wei nig of geen regen, iets warmer. Zon op: 4 h 43; onder 21 h 23. Licht op: 21 h 53. Maan op: 1 h 19; onder: 17 h 34. N.M.: 3 Juli. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburs? 23 min. vroeger; Veere 38 min, iate: (S springtij). Wo. 29 Do. 30 Vr. 1 Za. 2 Juni. Hoogwater. 11.11 23.26 12.04 0.34 12.48 1.13 13.31 Laagwater 5.00 17.21 5.58 18.18 6.47 19.12 7.30 19.57 Hendrikse van IJzendijke. Tot gezworene werd herkozen de heer W. J. Naeije alhier, terwijl tot af gevaardigde naar het waterschap werd benoemd de heer P. L. Mangnus in de plaats van den heer Buijsse, die niet voor een herbenoeming in aanmerking wenschte te komen. Een verstrooide locomotief. AARDENBURG. Men schrijft ons: 't Gebeurde eenige dagen geleden, dat te Draaibrug op het emplacement een lo comotief, zonder volgrijtuigen kwam binnengehuppeld, zich van geen kwaad bewust, toen bij het afstappen der ma chine de machinist bemerkte, dat hij. niets getrokken had, terwijl hij toch met een diensttram op weg naar huis moest zijn. Wat was het geval? Na afloop van den dienst, op de lijn OostburgCad- zand moet de locomotief van plaats ver anderen, om na die manoeuvre terug te keeren naar de remise te Draaibrug, Een rit van plm. 5 km. Hoe het nu mo gelijk was, dat de machine niet aange haakt was, is een onopgeloste vraag, doch een feit is het, dat de machinist benevens den stoker met de machine wegreden, zonder signaal van den con ducteur. Deze schijnt zich in den passagiers wagen bevonden te hebben, toen de locomotief wegreed, daar het blijkbaar uit sleur der dagelijksche gewoonte ge bruik was, om na afloop van het ran geeren huistoe te gaan, zonder op een signaal te wachten. Onverklaarbaar is het echter, hoe het mogelijk is, dat de beide mannen op de locomotief niets bemerkt hebben bij het wegrijden, noch, onder het rijden over 5 km. nota bene, niet een enkele keer naar hun vrachtje omgekeken hebben. Het publiek meende reeds er een nieuwe soort bezuiniging in te moeten zien, dat men nu met een locomotief de passagiers, die vaak ont breken, wilde gaan vervoeren, want evenals elders heeft ook hier de tram veel nadeel van het autoverkeer onder vonden en bleef eenig dividend ook reeds eenige jaren achterwege. Nu be hoort een conducteur zich te overtui gen, dat alles in orde is, alvorens hij een signaal geeft tot vertrek. Deswege werd hij gestraft met een berisping, verlies van twee dagen verlof en te rugstelling tot den reservedienst; even zoo de machinist, terwijl de stoker tij delijk werd geschorst.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1