iprouinciale ^eeuwsche Brandspiritus-! No. 150. Twee Bladen. DINSDAG 28 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang, BINNENLAND, NAAR DEN HAAG EN SCHEVENINGEN. Jan Ligthart. PERSKRONIEK. ZEELAND, WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 1 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2-10 elke r«£«l meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieve»" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceat. «g DE NEDERLANDSCHE BANK IN 1931—1932. Aa het verslag van de Nederlandsche Ban£k in 19311932, uitgebracht door den president dier instelling, mr, Trip, ontleenen wij: Getuigd kan worden dat het finan cieel en economisch bestel van ons land over een belangrijk weerstandsvermo gen beschikt, dat bij verstandig beleid in staat zal stellen de ongunst der tij den te doorstaan, Wat Nederland vóór alles noodig heeft is verlaging van de productiekosten, niet slechts in de voor de internationale markt werkende bedrijven, doch over de geheele lijn, dus ook in de beschutte bedrijven en in de overheidsbedrijven, die in toenemende mate een plaats in het economische leven zijn gaan inne men. W!anneer dit niet tijdig en vrijwillig wordt aanvaard, wat onvermijdelijk uit de werking der economische wetten voort vloeit, zal de macht der feiten tot aanvaarding dwingen. De positie van Nederland is ongetwij feld moeilijk, doch de meening mag niet postvatten, dat Nederland buiten mach te zou zijn den druk der tijden te weer staan. Het Nederlandsche volk staat thans voor de beslissing of het, door te trachten vast te houden aan een le vensvoet, zich aan een groote ver arming met alle daaraan verbonden ge volgen in de toekomst wil blootstellen, dan wel of het, door gezamenlijk en over de geheele lijn het onvermijdelijke aan- passsingsproces te vergemakkelijken en te bevorderen, het Nederlandsche pro ductie-apparaat door den fcwaren tijd heen zal helpen. De val van het pond sterling en het dientengevolge aan de Nederlandsche Bank berokkende, zeer belangrijke, ver lies, heeft haar positie als circulatie bank echter niet aangetast. Haar goud dekking vormt, ook onder de huidige abnormale omstandigheden, een uiterst krachtigen waarborg voor de handha ving van de goudwaarde van het natio nale ruilmiddel. Mag uit een en ander reeds worden afgeleid, dat de positie van den gulden krachtig is, in dezelfde richting wijst de omstan digheid, dat de gelden, welke het bui tenland per saldo op korten termijn van Nederland te vorderen heeft, geen moei lijkheden kunnen opleveren. Een nauwere permanente samenwer king van meer algemeene strekking tus- schen de Nederlandsche Bank en de par ticuliere banken is, en zal naar verwacht mag worden, binnenkort haar beslag krij gen. Van controle op de gestie van het particuliere bankwezen is geen sprake. De maatregel beoogt enkel het verschaf fen van de gegevens, die voor de Neder landsche Bank tevens de gelegenheid zullen openen, om met de leiders van het particuliere bankwezen overleg te plegen. Aangaande de positie der bank, meer speciaal aangaande de bezuiniging, wordt in het verslag gezegd dat de be zuinigingsmaatregelen in overweging zijn, waarbij tevens de vraag in overwe ging is of niet de wijziging, welke, als gevolg van de concentratie-beweging in het particulier bankwezen, de positie en de werkzaamheid der Bank, in het bij zonder in de provincie, heeft ondergaan, tot de conclusie moet leiden, dat het apparaat, waarover de Bank in den vorm van een Bijbank, 17 agentschappen en 81 correspondentschappen beschikt, te groot en daardoor te kostbaar is te ach ten, zoodat ook in dit opzicht versobe ring en bezuiniging wellicht mogelijk zal zijn. Het verliessaldo bedraagt ƒ19.331 195 (v. j. winst 5.032.761). NEDERLAND-EXPRESS. De speciale trein met post en passa giers in aansluiting op het m.s. „Chris- tiaan Huygens" zal Woensdagmorgen om 10,20 van Genua vertrekken. Aan komst Donderdagmorgen 8.15 te Zeve naar, 8.57 te Arnhem, 9.46 te Utrecht C.S., 11.00 Den Haag S.S., 10.19 Am sterdam W.P., 10.30 Amsterdam C.S. en 11.17 Rotterdam-Maas. HET TRACTAAT MET BELGIë. De minister van Buitenlandsche Zaken deelt naar aanleiding van een vraag van het lid der Tweede Kamer den heer Kor- tenhorst mede, dat openbaarmaking van den te Ouchy voorshands slechts van de parafen van de hoofdambtenaren van de betrokken landen voorzienen tekst van het ontwerp-tractaat met België en Lu xemburg eerst zal kunnen geschieden, nadat tot de onderteekening daarvan is overgegaan. Naar de Maasbode verneemt, zal zeer binnenkort bij de Rijksuitgeverij, (Algem. Landsdrukkerij) te Den Haag verkrijgbaar zijn het rapport der com missie-Weiter. De oplaag van het boek, dat 3 kost, is intusschen beperkt. Door de directie van de Zuiderzee werken werd wederom een bedrag van 1200.aan het N. C. C. afgedragen van toegangsbewijzen tot den afsluitdijk. Gisternamiddag 3 uur is de feest- week ter eere van het 300-jarig bestaan van de Universiteit van Amsterdam of ficieel ingezet met een senaatszitting in de aula. (Van onzen specialen verslaggever.) Op welke gronden deze plaat sen dit jaar tijdens de vacanties nog meer dan voorheen als een Nederlandsche attractie dienen te worden beschouwd. Als de spoorwegen, de A.N.V.V., H.O.R.E.C.A.F., het Haagsch gemeente bestuur, de exploitatie-maatschappij Scheveningen en de Haagsche vereeni- ging voor vreemdelingenverkeer het er op gezet hebben de vertegenwoordigers van 'n groot aantal dagbladen in twee da gen tijds tot de erkenning te brengen, dat Den Haag en Scheveningen dit jaar voor den Nederlander het ideale vacantie- oord beteekenen, dan kan men er zeker van zijn dat dit gelukt ook. Men ont- kome maar eens aan den invloed van het programma, dat de gezamenlijke be sturen voor de dagblad-pers in het le ven hadden geroepen. Het volgt hier in zijn geheel. Ie dag: bezoek aan de Indische ten toonstelling; rijsttafel in het Indische restaurant, rondrit door Den Haag en omgeving, bezichtiging van het Huis Ten Bosch, thee op het landelijke Meyen- dell, apéritif in het Palace-hotel, diner in een der hotels der exploitatie-maat schappij Scheveningen (naar keuze), bowl- en dans-avond op de Indische ten toonstelling, nachtrust in het Kurhaus- hotel of in het Grand-Hotel. 2e dag: vrije morgen in het zee- of zonnebad of op de Pier, lunch in hotel Vieux Doelen, bezichtiging van het ge meente-museum en van de expositie, omvattende de groote verzameling- Kröller der Van Gogh-werken, rit naar Kijkduin, thee in hotel Witte Brug, diner op Scheveningen, Kurhaus-concert, Kur- haus-cabaret, afscheid-bijeenkomst in Palais de danse, nachtrustafreis Een dergelijk programma, gecompo neerd door gastheeren, die weten wat den mensch bekoort en wat de omge ving, waarin het zich afspeelt ook zon der festiviteiten, dus uit zich zelve, waard is, is wel zeer geschikt om hen, die beroepshalve gewoon zijn voor an deren te zien, gedurende een kort op onthoud allerlei ontdekkingen te laten doen of verzakte herinneringen weer versch en voor langen tijd scherp in het geheugen te prenten. We zullen ons hier niet laten verlei den van het week-end voor de Neder landsche pers in de residentie en op Scheveningen een getrouw, naarstig van nummer tot nummer bijgehouden dag boek te schrijven, we zullen zelfs niet overgaan tot het oprakelen van de oude bekoorlijkheden der beide plaatsen, doch ons uitsluitend bepalen tot enkele indrukken en tot de beweegredenen, die tot de zelfs voor Den Haag aanzienlijke invasie van journalisten hebben geleid. Zooals in ons Zaterdagnummer in het kort is gemeld, gaan de spoorwegen dit jaar, in samenwerking met de A.N.V.V. en met een aantal hotels in den lande speciale goedkoope uitstapjes uitgeven, waarmede Nederland in alle richtingen kan worden bereisd. Daartoe worden verkrijgbaar gesteld coupon-boekjes, in houdende het reis-biljet, dat 14 dagen geldig is en dat soepel reizen mogelijk maakt, en coupons voor logies en maal tijden in bepaalde hotels. De reis-hotel- combinatie dus, die wij in Zeeland al eenige jaren kennen, dank zij 'n schran- Hooge eischen kunnen de begaaf den prikkelen tot de hoogste inspan ning, doch meestal zijn ze moordend voor de ambitie der minderbedeelden. deren inval van den secretaris van V, V, V. in de Bevelanden. De voorzitter van de A.N.V.V., baron Krayenhof, wilde dit voor het geheele land nieuwe plan aan de vertegenwoor digers der pers persoonlijk uiteenzetten; hij noodigde hen naar Den Haag, en van de aanwezigheid van vele journalisten maakten de bovengenoemde instellingen gebruik hen op een bijzondere wijze de residentie, hare omgeving, en inzonder heid hare schoone badplaats te toonen. Dat Den Haag als verblijfplaats voor langen of korten duur op andere steden veel voor heeft, is 'n feit. Het vereenigt zooveel variaties in zich: de mondaine stad, bosch, zee, stilte, historie, kunst, en wat al niet. De bekoring die de stad uitoefent op velen, wier werkkring niet tot vestiging in een bepaalde gemeente dwingt, levert van haar charme geregeld bewijzen. En als vacantieoord eveneens behoort Den Haag tot de uitverkoren steden. Dit jaar leent zij zich nog meer dan anders daartoe. Want binnen haar gren zen is de Indische tentoonstelling verre zen met haar keur van gebouwen, met haar prachtige verzamelingen, die eiken Nederlander iets te zeggen hebben.... en in haren Noord-zee-parel Schevenin gen, een van Europa's schoonste bad plaatsen, zijn de tarieven dermate ver laagd, dat men er verblijven kan zonder de gewaarwording te krijgen.te duur uit te zijn. De Indische tentoonstelling en het on-duurde Scheveningen verleenen aan het van ouds attractieve Den Haag-in -den-zomer dit jaar verblijdende nieuwe attracties. Hoe mooi Den Haag als vacantie-oord is, heeft mr. dr. Ter Pelkwijk, gemeente secretaris, den journalisten verteld aan het slot van de rijsttafel in het Indisch restaurant, hoeveel concessies Scheve ningen aan de tarieven hoorden we van mr. Polis, gedelegeerd commissaris der exploitatie-maatschappij tijdens een hoogst genoeglijk borrel-uurtje in hotel Palace, hoe goed het is op Scheveningen te logeeren ondervonden we aan den lijve in het voorname, met veel kennis van zaken gedreven Kurhaus-hotel, hoe hotel-directeuren verhemelten weten te streelen, proefden we in de Rotonde en in hotel Vieux Doelen, waar de heer Bienen tegenwoordig den scepter zwaait, dat Scheveningen alle attracties eener groote badplaats heeft, hoorden en za gen we o.a. tijdens bezoeken aan Louis Davids' Kurhaus-cabaret, aan het Kur haus-concert en aan het sprookjesach tige palais de danse. Men behoeft niet meer de grenzen oVer om een mooie, niet dure, door af wisseling verkwikkende vacantie te ge nieten in een groote badplaats, nu de spoorwegen, de hotels en de A.N.V.V. de handen in elkaarhebben geslagen, en nu in de tarieven rekening is gehou den met de omstandigheid, dat men het dit jaar eerder van Nederlanders dan van buitenlanders zal moeten hebben. Den Haag en Scheveningen kunnen we voor onze lezers, die beide plaatsen uit de vele correspondenties theoretisch kennen, niet meer ontdekken. Men trek- ke er voor de practijk thans zelf op uit, en men overtuige zich zelf van de vele uitingen van schoon en afwisselend le ven, die daar te genieten zijn. Ons rest een woord van algemeene waardeering voor de voortreffelijke wij ze waarop onze gezamenlijke gasthee ren de pers in de gelegenheid hebben gesteld zulks te doen, en een woord van bijzondere waardeering aan het adres van den nog niet genoemden directeur van de exploitatie-maatschappij Scheve ningen, den heer Pfeiffer, die ongetwij feld voor het welslagen van dit week end een belangrijk aandeel heeft bijge dragen. O N MP* stoofje Ivernikkeld-koper-haardmodeR Sjgl^B f 2- heeft regelbare vlam, kan du»! IfBHPP zoowel thee als spijzen warm houden. Spiritusverkoopkantoor „Bergen op Zoom-Dolft" (Ingez. Med.) Wederzijdsch Vreemdelingen verkeer, E.(lout) schrijft in het „Domburgsch Badnieuws", naar aanleiding van een onlangs in ons blad verschenen Inge zonden stuk van enkele pensionhouders en hetgeen wij daarop antwoordden: „De bond van pensionhouders heeft zich met courantengeschrijf op zeer glib berig en haar blijkbaar onbekend ter rein begeven en t zeer terecht de kous op den kop gekregen. Het redactioneele antwoord van de Middelburgsche Courant op het inge zonden stuk van genoemden bond was ons uit 't hart gegrepen. Terecht wees de Redactie van ons Provinciaal blad er op, dat uit dat ingezonden stuk de con sequentie te trekken viel-, dat men de Middelburgers moest opwekken hun geld toch vooral uitsluitend in Middel burg te verteren enz. Een dergelijk stukje, dat op 't gebied van Vreemdeligenverkeer blijk geeft van een zoo bekrompen en kleinzielige kijk op de zaak, doet heel wat meer kwaad' dan goed, kan althans veel meer kwaad dan goed stichten en ware heel wat beter in de pen gebleven. Neen, men moet de zaak ruim op vatten, laat de Zeeuwen naar Limburg of Gelderland gaan, als ze daar voor voelen, tracht de Brabanders en Hol landers hierheen te lokken, maar niet met een soort dwang als bedoelde schrij vers wel zouden willen, doch door hun 't verblijf op Domburg zoo aangenaam mogelijk te maken. Wij hebben er niets op tegen dat onze badgasten zoo nu en dan een genoege- lijken avond in „Britannia" te Vlissin gen gaan doorbrengen en daar dan wat geld verteren of van hieruit voor eenige dagen naar de Belgische kust gaan. Zij die óók voelen voor de genoegens welke de Belgische badplaatsen bieden zullen zeggen: „Domburg is wel een stille bad plaats maar, heb je genoeg van de rust, „dan kun je gemakkelijk even naar Vlis- „singen of voor een paar dagen naar „België gaan", en dat maakt Domburg ook voor dit soort badgasten aantrek kelijk". Een Zeppelin-vlucht boven Engeland. "A.s. Zaterdag maakt de „Graf Zep pelin" een vlucht van Friedrichshafen naar Londen (Hanworth), Zondag 3 Juli gaat hij weer terug. Gedurende het ver blijf in het Airpark van Londens hoofd stad wordt een rondvlucht boven En geland gemaakt, n.l. van 2 Juli 14 h tot Zondagavond. De firma De Bruijne Co., carga doors te Vlissingen, hebben, naar de „Vliss. Crt.' meldt, op hunne aanvrage om de „Graf Zeppelin" bij een der eerst volgende luchtvaarten óók over Wal cheren te laten komen, van de Zeppe lin-Maatschappij de mededeeling ont vangen, dat zij hoopt bij een der toe komstige luchtvaarten aan dit verlan gen te voldoen. Wellicht doet zich hier toe reeds de mogelijkheid voor bij de bovengenoemde luchtvaart naar Enge land. Het zal echter niet mogelijk zijn vóóraf het uur van de komst te doen weten. De onlangs zoozeer teleurgestelde Zeeuwen jhetbben dus thans nog eens weer een kansje! Uitkijken nu, Zater dagmiddag. Weer. MIDDELBURG. Zaterdagmiddag hield de afd. Mid delburg van den Bond van Nederland sche Onderwijzers met een 35-tal leden en genoodigden een excursie naar de waterwinning te Oranjezon. Onder de eminente leiding van den directeur der gemeentebedrijven den heer Roeters van Lennep, kregen de bezoekers een goed begrip van den vroegeren toestand én de prachtige verbetering van het be drijf. Na bezichtiging der gebouwen werd een wandeling gemaakt door de duinen naar het aanvoerkanaal. De bezoekers waren enthousiast ,over de waarlijk mooie natuur in dit Middelburgsch duin- bezit. Men genoot van de planten- en vogelrijkdom. Nu binnen zeer korten tijd de weg, die door dit mooie stuk natuur naar zee loopt, voor het publiek geopend zal wor den, hoopte de voorzitter, in zijn woor den van dank aan de leiders, dat het 28-VI-'32; Maandag hoogste lucht- temperatuur 27.3 °C; (82 °F); laagste 16.2 °C (61 °F). Heden 9 h: 18.9 °C; 12 h: 19.7 °C. 0.7 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 758 mm, laagste 763 mm. Hoogste barometerstand 765.8 mm te Weenen; laagste 748.3 mm te Haparan- da. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer, weinig verandering in tempera tuur. Zon op: 4 h 42; onder 21 h 23. Licht op: 21 h 53. Maan op: 1 h 07; onder: 16 h 19. N.M.: 3 Juli. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Dombnrf 23 min, vroeger; Veere 38 min. fafv (S springtij). Di. 28 Wo. 29 Do. 30 Vr. 1 Juni, Hoogwater. 10.06 22.26 11.11 23.26 12.04 0.34 12.48 Laagwater. 4.59 16.19 5.00 17,21 5.58 18.18 6.47 19.12 publiek zich aan de voorgeschreven weg zal houden. De onderwijzers zullen in ieder geval de kinderen hierop wijzen, daar het heel jammer zou zijn, dat dit stukje natuur voor de bezoekers weer afgesloten zou moeten worden, In de gister gehouden gecombineer de bestuursvergadering van de vereeni- gingen Flandelsbelang en de r.-k. Mid- denstandsvereeniging „de Hanze" is o.m. besloten het adres van de firma F. B. den Boer, aan den gemeenteraad, be treffende de openstelling der winkels op Zondag te steunen. Polder Walcheren, De aanvang van het verslag van de vergadering van den Polder Walcheren in het nummer van gisteren is minder volledig en ten deel eminder juist, en daarom laten wij hier nog een aanvul ling en verbetering volgen. Het genoemde schrijven van Ged. Staten, luidde als volgt: „Op Maandag 23 Mei zijn door een gecommitteerde uit ons college nage zien en opgenomen de boeken en de kas van den Ontvanger van Uwen Pol der. Het is ons aangenaam U te kunnen berichten, dat een andere in goede orde is bevonden; de wijze, waarop de admi nistratie wordt gevoerd, verdient alle lof." Dit is dus een afdoend bewijs, dat het beheer van dezen Polder uitstekend wordt gevoerd. Verbetering vereischt hetgeen wij melden over de mededeeling inzake het binnenkomen der polderbelasting. De Voorzitter heeft medegedeeld, dat van het dijkgeschot over 1931, nog slechts 111.20 van het gebouwd en 1181 van het ongebouwd niet betaald is. Het verkeersvraagstuk. Het bestuur der afdeeling Middelburg van de Nederlandsche Unie van Chauf feurs en overig Automobielpersoneel, aangesloten bij den Centralen Bond van Transportarbeiders, heeft zich met een adres tot den gemeenteraad, gewend waarin het volgende is gemeld: Het toenemende verkeer op den weg en de daaruit voortvloeiende vermeer dering van gevaren voor de veiligheid der weggebruikers, eischen van de over heid steeds nieuwe en meer ingrijpende maatregelen, teneinde de regelmaat, or de en veiligheid op den weg zooveel mogelijk te waarborgen. Waar vooral het verkeer binnen de steden bijzondere moeilijkheden ople vert en zich bij de regeling daarvan ver schillende vraagstukken voordoen, die een belichting van de zijde van de bij het verkeer betrokken weggebruikers nood zakelijk maken, komt het afdeelingsbe- stuur gewenscht voor, dat in een stad als Middelburg wordt overgegaan tot stichting van een Advies-college, het welk de plaatselijke overheid ten aan zien van verkeersvraagstukken van voorlichting dient. Het afdeelingsbestuur verzoekt daar om den raad te besluiten tot stichting

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1