^Prouinciale jJeeuuische CORN.5 HENNiNG FOTO-ATELIERS VICTORIA-WATER MIDDELBURG Markt c 14 VLISSINGEN Badhuisstraat 63 No. 148. Twee Bladen. ZATERDAG 25 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Onze winkels op den Zondag. m GRATIS. NATUURLIJK BRONWATER. GELDBELEGGING. 5TATEN-GENERAAL. BINNENLAND. WAT VAN EEN MODERNE FOTO VER LANGEN M00GT, TOONT U ONZE ETALAGE ZEELAND. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond? Hoog- en Laagwater te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ]l 2.30, elder» f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regel» 2.10 elke regs; meer 30 cent, In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk» kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 eest jSBHHBHH Het mag bekend verondersteld wor den, hoe wij staan tegenover het stre ven van rood en van rechts, om ons be- drijfs- en middenstandsleven aan ban den te leggen. Van rood, waar men den bloei van een bedrijf of een zaak des noods er voor over heeft, als toch maar vooral niet aan de, in besluiten en col lectieve overeenkomsten en wat dies meer zij, vastgelegde „sociale maatre gelen", getornd wordt; van rechts wan neer het er om gaat, eigen inzichten op het gebied des geestes, ook anderen op te leggen, althans die anderen te dwin gen tot maatregelen i.e. het gesloten hebben van hun zaak of winkel wel ke zij uit eigen innerlijke overtuiging niet behoeven te nemen, en welke zij strikt z a k e I ij k gesproken, ver foeien. Wij willen daarvan niet weten. Inte gendeel, we zijn van meening, en heb ben daarvan ook steeds, wanneer dit pas gaf, getuigenis afgelegd, dat hier aan het vrije spel der krachten en stroo mingen ruimte gelaten moet worden, en dat de wetgever zich niet te bemoeien heeft met wat niet zijn terrein is. Dit is in algemeenen zin ons standpunt; dat we hier nog te stelliger en steviger op staan, wanneer personeelsbelangen niet in het gedrang kunnen komen, zal dui delijk zijn. Dit laatste nu is het geval met de win kelsluitingswet. Reeds eerder hebben we doen blij ken, dat o.i. de taak van den Raad deze ons in beginsel antipathieke wet eenmaal gegeven zijnde was, haar uit werking zooveel als zulks maar mogelijk was, te verzachten. Dat is hier, behou dens dan het gebruik maken van de in de wet gegeven bevoegdheid op een lut tel aantal dagen het avondsluitingsuur niet van kracht te verklaren, niet ge schied. Integendeel, van de waarlijk nu eens vlotte regeling van de sluiting op den Zaterdagavond heeft onze Raad nog een stukje afgeknabbeld, daarmede den tijd, tot welke het geoorloofd is den win kel binnen te gaan om zijn in- koopen te doen, met een kwartier ver vroegende! Evenwel, naar men elders in dit blad kan lezen, heeft deze verordening, die afwijkt van hetgeen de wet voorschrijft, de voor zulk een afwijking vereischte goedkeuring niet verkregen. Hetgeen ons verheugt. Dit alles echter tusschen haakjes, en ter inleiding van het volgende Van verschillende kanten heeft men er, reeds geruimen tijd geleden, bij ons op aangedrongen te streven naar een herziening van de regeling op Zonda gen. Zooals men weet, is de toestand in groote trekken thans zoo, dat enkele winkels eenigen tijd open mogen zijn, dat banketbakkerswinkels vier uren per dag hun zoetigheden en smakelijkheid- jes mogen verkoopen, en dat verder al les potdicht moet wezen. Sigaren, siga retten en rooktabak bv. kan men van Zaterdagavond tot Maandagmorgen ner gens krijgen, tenzij dan door ontduiking van de strenge wet in een café of res taurant. En de wet ontduiken is erg slecht, en dat doen we dus geen van allen. Want, zoo men dit nog niet wist: gedurende den tijd, dat een sigarenwin kel volgens de wet dicht moet zijn, is het een kellner in een café ook niet toe gestaan een sigaar aan een bezoeker consument te verkoopen. Gij zit achter uw biertje, en ge hebt zin aan een roo- kertje; het kistje staat achter het buf fet, en de kellner staat er naast, vol goe den wilmaar als hij een sigaar" uit dat kistje neemt en u dezen, a raison van een dubbeltje plus fooitje overhan digt, dan is hij een misdadige boosdoe ner, en gij, rookertjebeluste lezer, zijt zijn medeplichtige, de uitlokker des mis- drijfsBrrr. Wij hebben evenwel tot dusverre den aandrang, over deze Zondagssluiting te schrijven en voor haar opheffing te ijve ren, weerstaan, wij] het ons als regel niet raadzaam voorkomt, op gedane za ken terug te komen. Deze regel heeft echter een uitzondering: zij geldt slechts voorzoover, en indien, deze gedane za ken geen keer nemen. Met deze Zondags-openstelling zal dit echter, zooals het er thans voorstaat, ZIJ, DIE ZICH THANS PER KWAR TAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT 1 JULI A.S. VERSCHIJNENDE NUMMERS o.i. wél dezen kant uitgaan. Wij althans meenen hieromtrent een kentering te be speuren, en, daar de zaak reeds weder om aan de orde kwam in onzen Raad, en de vroedschap er zeer binnenkort an dermaal over gaat beraadslagen, leek het ons nuttig en noodig er thans wél eenige aandacht aan te besteden. Indien men ons deze hoogst oneerbie dige vergelijking niet euvel duidt, dan was het één der belanghebbende firma's hier ter stede, die de kat de bel aan bond. Zij wendde zich tot den Raad met een adres, waarin zij, wijzende op het zoozeer toegenomen vreemdelingenver keer, aandrong op herroeping van 's Raads vorige beslissing ter zake, opdat de winkeliers, voorzoover deze dat wenschten, des Zondags open zouden mogen zijn, teneinde den velen Belgen en buiten-Zeeuwsche Nederlan ders, die hier dan per as plegen te ko men, in staat te stellen hun sigaren en sigarettenvoorraad aan de vullen, hun ansichtkaarten en souvenirs te koopen, etc. In Domburg, Sluis, Veere, Vlissin- gen-bad zijn de winkels wèl open, moet Middelburg nu zoo redeneerde men de menschen afstooten, ze dwingen slechts dóór onze stad te trekken, zon der hier een roode duit achter te laten? De moderniseering onzer wegen, de enorm verbeterde outillage van den mo torveerdienst op de Westerschelde, zij doen het hunne tot opleving van het toerisme. En al moge het hier dan mis schien niet altijd „zwart" zien van de vreemdelingen, dat hun aantal werkelijk aanzienlijk is nóg is kan een ieder, die Zondags wel eens op de markt ver toeft, waarnemen. Belanghebbenden en V. V. V. doen, wat in hun helaas beperkt vermo gen is, om dit zoo te houden, aan te wakkeren, de komst van vreemdelingen te bevorderen. Wit dat pogen eenig succes hebben, dan moeten de winkels, welke deze, vreemdelingen plegen te bezoeken, open. Het bestuur van de afd. Walcheren der Ned. Reisvereeniging verklaarde dit een billijke eisch der betrokken nering doenden te achten, voor een in dit op zicht stellig onder de seizoenplaatsen te rangschikken stad als Middelburg; de directie van een groote toering-car on derneming, die geregeld reizen naar Zee- lands hoofdstad organiseert, gaf onzen Raad in een adres als haar meening te kennen, dat het niet voldoen aan deze vraag velen zaken groote schade zou berokkenen, dat bij de laatste excursie het gesloten zijn van alle zaken bij de deelnemers aan de excursie reeds veel misnoegen opwekte en dat daarbij reeds de wensch geuit werd, ons in den ver volge te mijden; het bestuur van de plaatselijke afdeeling van den Ned. bond van koffiehuis- en restauranthouders heeft in een adres aan den Raad zijn vrees kenbaar gemaakt, dat ook voor hunne bedrijven door het afdammen en afleiden van den vreemdelingenstroom schade gevreesd wordt; het bestuur van Vreemdelingenverkeer ter plaatse heeft, naar men gisteren reeds in ons blad heeft gelezen, zich met een stevig adres tot den Raad gewend.... Inderdaad.' wanneer men in aanmer king neemt, dat het de wensch en de bedoeling der regeering is, dat binnen het raam der wet, ditmaal zooveel mo gelijk voldaan wordt aan hetgeen be langhebbenden of de meerderheid van hen wenschen, dan lijkt het ons toe dat we gerust mogen concludeeren: de winkels moeten in den seizoentijd open. Voorzoover zij er zelf heil in zien. Voor zoover zij het zelf willen. Wie meent, dat sluiting door zijn ge weten wordt geboden, die is daarin toch vrij? Nederl. Maatschappij, opgericht 1887. (Ingez. Med.) De paden, die betreden zijn door hen, die wij liefhadden, zijn voor ons geheiligde grond geworden. Wie zijn geld veilig wil beleggen, koopt een nieuw te bouwen DUBBEL WOONHUIS, met aparten opgang en grooten tuin. Zeer geschikt als huurobject. Soliede bouw. Alle moderne comfort en lagen prijs. Aanbevelend, DE RIJK EN MINDERHOUT. Veerscheweg S 1 en Julianastr. W 22. Timmerlieden, Middelburg. (Ingez. Med.) TWEEDE KAMER. Steun Varkenshouderij. Voor het zomerreces heeft dus de Kamer nog een belangrijk ontwerp er door gehaald, de steun aan de varkens houderij, die er tenslotte met 50 tegen 26 st. (soc-.-dem., communisten, de hee- ren Kortenhorst, r.k., Peereboom, Herv. Ger. Staatsp., en de liberalen Eerdmans, v. d. Bilt, Knottenbelt en dr. Vos), geko men is. Daaruit ziet men tevens van wie de tegenstand kwam. Zoo vond de heer Kortenhorst (r.k,) dat deze wet buiten het bestek van een crisismaat- regel ging. De heer v. d. Sluis (s.d.) had een motie betreffende het dekken door mid del van 's lands schatkist der op den export van varkens en varkensvleesch te lijden verliezen uit het stabilisatie fonds. De heer W ijjrk o o p (comm.) had 'n motie om de beraadslagingen te schor sen. Deze werd verworpen met 63 tegen 11 stemmen. De heer E b e 1 s (v.-d.) vroeg alsnog maatregelen voor de veenkolomalen landbouw, en de groot-landbouwbedrij ven op zandgronden. De min. van Ec. z. en A., de heer V e r- schuur betoogde dat gestreefd moet worden naar een gestandaardiseerd pro duct, tot behoud van onzen export. Aan de quaestie van het vervoeren van aard- appelenmeel zal hij aandacht geven. De minister verwacht, in zijn stabilisa tiepogingen wel te zullen slagen. Hij verwacht ook dat we er met een prijsverhooging van 20 a 21 cent zullen afkomen; dan nog eet de consument goedkoop varkensvleesch. De minister ontried de motie-Van der Sluis die werd verworpen met 53 tegen 23 stemmen (soc.-dem en vrijz. dem.) Bij de artikelsgewijze behandeling wa ren nog eenige amendementen. Ze had den geen van alle succes. Zonder h. st. werd nog aangenomen het wetsontwerp betreffende de rente- looze voorschotten ten behoeve van den groven tuinbouw in West Friesland (de communisten wilden geacht worden, te hebben tegengestemd). De Kamer ging daarna op reces. DE KONINGIN TE WERNIGERODE. Vrijdagmiddag is de Koningin te Wer- nigerode, met een gevolg van 7 perso nen aangekomen. Aan het station werd zij namens rijkspresident Von Hinden burg verwelkomd door Landrat Von Stoch, die haar een boquet rozen over handigde. De Koningin heeft zich naar Schier begeven, waar zij gast zal zijn op het jachtslot van vorst Ernst von Stolberg Wernigerode. HET DOUANEVERDRAG MET BELGIE EN LUXEMBURG. De Noorsche minister van Buitenland- sqhe zaken die uit Zwitserland weer in Oslo is aangekomen verklaarde inzake het douaneverdrag tusschen Nederland, België en Luxemburg, dat de Noorsche regeering dergelijke maatregelen toe juicht. Een nieuwe conferentie van Oslo- staten staat voorloopig niet op het program. Van Noorsche zijde toont men groote belangstelling voor het voorstel. Toetreden zou in ieder geval een breuk (Ing. Med.) met het beginsel der meest begunstiging beteekenen. Men moet alle Noorwegen betreffende, loopende handelsverdragen opzeggen of wel door onderhandelingen met de overige staten zekerheid ver krijgen, dat ook deze staten toetreden tot het Belgisch Nederlandsche verdrag, die dan wel geen hinderpalen in den weg zullen leggen. DE MOEILIJKHEDEN VAN DE RIJNVAART. Naar men van bevoegde zijde aan de N. Rott. Crt. mededeelt, zal op 14 Juli te Rotterdam een internationale be spreking, aangaande de huidige ernstige moeilijkheden in de Rijnvaart worden gehouden tufeschen vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij deze vaart uit alle betrokken Rijnoeverstaten, Blijkens in het Staatsblad afgekon digde Kon. besluiten zal de wegenwet op 1 Oct. in werking treden. Zondag 10 Juli houdt It Boun fen Fryske Selskippen büten Frysla een Friezendag in het openluchttheater op Birkhoven bij Amersfoort. Leden van de Friesche vereenigingen Amersfoort, Amsterdam en Bussum zullen een open luchtspel voor volk en taal vertoonen. Verder zal een zangwedstrijd worden gehouden. Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland. De algemeene jaarvergadering van bo vengenoemde vereeniging zal gehouden worden op Maandag 4 Juli a.s. op de stichting „Vrederust" te Bergen op Zoom. In den voormiddag zal een bid stond worden gehouden, waarin zal voorgaan ds. H. A. Wiersinga, Geref. predikant te Vlissingen. Na afdoening van de huishoudelijke zaken zal in de namiddagvergadering prof. dr. J. R. Slo- temaker de Bruïne te 's-Gravenhage, spreken over „De individueele en de sociale zijde van ons geestesleven". MIDDELBURG. Gisterenavond werden de brand weer en de politie opgebeld, dat, een uitslaande brand was uitgebroken top den Blaauwendijk. Beide waren zeer spoedig ter plaatse, maar toch niet zoo vlug of een agent van politie in dienst, een buiten dienst en enkele burgers hadden het vuur reeds bedwongen. Dit was ontstaan in kisten, die bij een ver huizing hadden dienst gedaan en nu buiten waren gezet. De inhoud was oud papier enz. lRaandaanerl(LË]iaamlede-%kmlarn! (jngezi. med WALCHEREN. Gemeenteraad van Oostkapelle. OOSTKAPELLE. Gistermorgen ver gaderde de gemeenteraad in voltallige zitting. De voorzitter deelde mede door den Minister van A., H. en N. uit stel is verleend voor het bouwen van of aansluiting bij barakken voor be smettelijke ziekten, en dat bericht van de P. T. en T. is ingekomen dat de op heffing der tweede buitenbestelling ge handhaafd blijft. De heer M a 1 j a a r s deelde mede dat van de Z.L.M. een adres aan den raad zal worden gezon den om adhaesie te betuigen aan het verzoek aan de Posterijen om op die beslissing van opheffing der tweede post- 25-VI-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 21 °C; (70 °F); laagste 14.9 °C (59 °F). Heden 9 h: 16.3 °C; 12 h: 16.9 °C 0.5 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 767 mm, laagste 761 mm. Hoogste barometerstand 767.1 mm te Valencia; laagste 750.6 mm te Sarna. Zwakke tot matige N.W. tot W. wind betrokken tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tem peratuur. Zon op: 4 h 41; onder 21 h 24. Licht op: 21 h 54. Maan op: 24 h 46; onder: 12 h 43. Zondag 26 Juni zon op: 4 h 41; onder 21 h 24. Licht op: 21 h 54. Maan op: 24 h 56; onder 13 h 54. N.M.: 3 Juli. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min, later, (S springtij). Juni, Hoogwater. Laagwater, Za. 25 7.20 19.32 1.26 13.28 Zo. 26 8.11 20.27 2.13 14.21 Ma. 27 9.08 21.22 3.03 15.18 Di. 28 10.06 22.26 4.59 16.19 bestelling op de plattelandsgemeenten terug te komen. Hij vroeg den raad nu reeds in deze een beslissing te nemen, Besloten werd met 5 tegen 2 stemmen adhaesie te betuigen. Tegen de heeren Maas en Brand. De kosten van leerlingen uit deze gemeente welke eene school in M'burg bezocht hebben zijn 423,84, Benoemd moet worden wegens eervol ontslag van den heer Davidse met 1 Juli een kweekeling met onderwijsacte aan de openb. school salaris 200. Sollici tanten zijn niet opgeroepen. Benoemd wordt met algemeene stemmen de eeni ge sollicitant de heer J. van 't Kasteel. Een schrijven is ingekomen van een vijftal chauffeurs van Aagtekerke om 't houtgewas aan den Aagtekerkschen weg geheel op te ruimen als zijnde voor het tegenwoordige snelverkeer zeer lastig en tevens gevaarlijk. B. en W. voelen voor een finale opruiming van het hout gewas niets, maar stellen voor dat op de gevaarlijkste bochten het gewas kort zal worden gehouden ten einde er over heen te kunnen zien. Aldus besloten. De vergoeding aan de school voor Geref. onderwijs wordt bepaald op 13,25 per leerling. Van den gemeenteraad van Domburg zijn ingekomen de voorwaarden voor 't verleenen van hulp bij eventueelen brand. B. en W. stellen voor deze te ac cepteeren, wat z.h.st. wordt goedgevon den. Van den gemeenteraad van Vrouwen polder is een verzoek ingekomen om in verband met de mogelijke opheffing der openb. school aldaar, kinderen aan de openb. school alhier toe te laten. Onder eenige voorwaarden wordt bestloten dit verzoek in te willigen. Op een verzoek van een ingenieur van het Rijksbureau van drinkwatervoorziening om 250, te voteeren voor het maken van plannen daarvoor wordt, gezien de weinige lust tot aansluitingen in deze gemeente, af wijzend beschikt, daar men eerst de ta rieven van aansluiting wilde vernemen. Bij de rondvraag kwam de brandspuit nog ter sprake. De voorzitter zeide

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1