provinciale Zeeuw sche j' No. 147. Twee Bladen. VRIJDAG 24 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STA TEN-GENERAAL. GRATIS. BINNENLAND. ZEELAND. Ulüraen nerKW., lia(m)ljede%üerdain! Vracht wagen* De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring N-v. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL WEER EN WIND. "i«ifT""r I m ii in MIDDELBURGSCHE COURANT Pagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 't 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels Z2.10; elke rejf-;V meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent TWEEDE KAMER. Behartiging nationale vaartbelangen. scheep- Bij de voortzetting der behandeling van het wetsontwerp tot behartiging der nationale scheepvaartbelangen. verweet de heer Knottenbelt (lib.) de re geering, over haar voorstel tot steun niet de scheepvaart in vollen omvang te hebben geraadpleegd. De regeering zal met haar plan onge wijzigd niet kunnen bereiken dat de ree- derijen met stilliggende schepen door de crisis heenkomen. De heer Kortenhorst (r.k.) be toogde, dat de op te richten financie ringsmaatschappij zal zijn een stroppen- maatschappij, een soort asyl. De heer Drop (s.-d.) betoogde, dat bij de sanneering van scheepvaartbe drijven de positie van overtollig admi nistratief personeel moet worden gere geld. Overleg moet worden voorgeschre ven. De heer Duymaerv. Twist (a.-r.) wil de Rijn- en binnenvaart in de steun regeling betrekken. De heer De Visser (comm.) vroeg per motie onmiddellijk maatregelen voor de binnenschippers. De heer Schaper (s.-d.) wil die aanvullen: behoudens voorbereiding van meer duurzame maat regelen. De heer v. d. Bilt (r.-k.) be pleitte steun voor binnenschippers. De minister van Economische Zaken en Arbeid, de heer Verschuur noem de het vraagstuk der binnenschipperij te omvangrijk om hier behandeld te wor den. De regeering is volkomen overtuigd van den zwaren nood der binnenschip pers. Er is een onderzoek gaande; een eerste stap is gezet voor verbeterde be vrachting, en een soort beurtvaart. In ternationale inkrimping der wereld- scheepvaart-tonnage zal niet gemakke lijk worden verkregen. Wij kunnen al leen de belangen der nationale vloot be hartigen. Ons nationaal doel is: behoud van de Nederlandsche vloot. Daarom kan aan eenvoudige subsidieering niet worden gedacht. Wat de Kon. Holl, Lloyd betreft, eerst na reorganisatie komt deze in aanmer king voor steunverleening. In het algemeen is reorganisatie niet noodig voor steunverleening. Vrachtree- derijen zijn niet vergeten. De motie-De Visser werd z.h.st. aan genomen (de heer Beumer, a.-r. is te- gen). Het wetsontwerp werd aangenomen z.h.st. (De Visser, comm., tegen). Nieuwe pachtwetten. De wetsvoorstellen-v. d. Sluis over de nieuwe regeling van de pacht zijn in de avondzitting direct gekelderd door het verwerpen met 43 tegen 24 st. van het eerste artikel. Hierbij heeft de heer Boon (lib.) gezegd, dat zijn fractie zal tegenstemmen, de politiek ligt er, nu de ontwerpen als initiatiefvoorstellen in de Kamer komen, duim dik op. Voor den heer E b e 1 s (v.-d.) is hoofdzaak, dat aan de Kamer gelegenheid wordt gege ven om een oplossing te geven aan het pachtvraagstuk, in deze tijdsomstandig heden, in het belang van den landbouw in het algemeen. Op practisch standpunt zich stellend, kan hij verstaan dat de voorstellers met de ontwerpen zijn ge komen, maar de inhoud bevredigt hem niet. De neer A al b er s e (r.-k.) vond dat hier het recht van initiatief onjuist werd toegepast. Zijn fractie zal niet aan de debatten deelnemen en tegen stemmen. De heer v. d. Sluis (s.-d.) had, toen de zaak in de Eerste Kamer was verwor pen, nieuwe regeeringsvoorstellen ver wacht. Na het antwoord op de vragen van den heer Hiemstra achtten wij aldus spr. den tijd gekomen om voor stellen in te dienen. We hebben dus niet gehandeld over het hoofd der regeering heen; regeeringsvoorstellen waren ons liever geweest. Hij deelde mede, dat onder weg is een voorstel van zijn partijgenoot Van den Bergh om de hypotheekhoudende boe ren te helpen; ook dit had de regee ring moeten indienen. Na de eerste stemming verzocht de neer v. d. Sluis (s.-d.) schorsing der beraadslagingen. Heden voortzetting. ZIJ, DIE ZICH THANS PER KWAR TAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT i JULI A.S. VERSCHIJNENDE NUMMERS DE KONINGIN EN PRINSES JULIANA OP REIS. De Koningin en Prinses Juliana zijn hedenmorgen per trein van Het Loo naar het buitenland vertrokken. Zij zul len zich eerst eenigen tijd in de Harz in Duitschland ophouden. De vorstinnen denken einde Juli in ons land terug te keeren. DE TWEEDE KAMER EN DEN CRISISTIJD, De Regeering moet, naar de Maasbo de verneemt, aan den Voorzitter der Tweede Kamer hebben verzocht, de be handeling van crisiswetten ook in den loop van het reces mogelijk te maken. Met het oog hierop zou mr. J. R. H. van Schaik reeds aan de leiders der groote fracties hebben meegedeeld, dat de leden der Volksvertegenwoordiging zich moeten gereed houden voor een eventueele bijeenroeping gedurende het reces, dat heden een aanvang zou ne men. DE DERDE KRUISER. Omtrent de gunning van den bouw van den derden kruiser wordt gemeld, dat het geheel is gegund aan de firma Wilton-Feyenoord te Rotterdam; de machine-installatie zal voor een belang rijk deel worden vervaardigd door de koninklijke maatschappij „De Schelde" te Vlissingen en de electrische in stallatie zal worden uitgevoerd door de firma H. Croon en Co. te Rotterdam. Ir. J. W. Sprenger, vrijzinnig de mocratisch lid van den G i n n e k e n- schen gemeenteraad, heeft voor het lidmaatschap bedankt wegens vertrek naar Breda. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt is aan de stations der N. S. een boekje verkrijgbaar met opgaven der goedkoope treinen, die dit seizoen zullen rijden, en met de tarieven voor die treinen. Autobusconcessies. Ged. Staten hebben op verzoek van den betrokkene ingetrokken de vergun ning op 13 December 1929 verleend aan G. J. de Jager te Driewegen voor een autobusdienst op Zondag van 's Heeren- hoek over Ovezande, Kwadendamme en 's Gravenpolder naar Goes. Zij hebben afgewezen het verzoek van A. Poppe te Graauw-en-Langendam voor een dienst Graauw over Lamswaarde en Zaamslag naar Neuzen en omgekeerd op Woensdag, omdat uit een oogpunt van verkeerseconomie naast de bestaan de tramdiensten van de N.V. Zeeuwsch- Vlaamsche Tramweg Maatschappij een auttobusdienst tusschen de genoemde plaatsen, grootendeels in concurrentie met de bedoelde tramdiensten onge- wenscht moet worden geacht. MIDDELBURG. De verlichting van het Raadhuis. Men heeft ons de vraag gesteld wan neer de geregelde verlichting, van ons Raadhuis des Woensdagsavonds, begint. Deze verlichting igeschiedt gedurende het zomerseizoen. Men kan van meening verschillen over de vraag wanneer dit zomerseizoen aanvangt; in dien men warmte en zonneschijn hier voor als criterium neemt dan kan men zelfs de meening zijn toegedaan dat we nog heelemaal geen zomer hebben ge had. Hoe dit ook zij, het bestuur van V. V. V. heeft besloten, ten aanzien van de verlichting des Raadhuizes, dit zomerseizoen a.s. Woensdag te doen aanvangen. Vanaf dien dag zullen de vreemdelingen en ook de inwoners on zer stede des Woensdagsavonds, van het schoone schouwspel dezer verlich ting kunnen genieten. Heb zelfvertrouwen, wees innerlijk evenwichtig en in harmonie met uw arbeid, en zorg er voor lichamelijk in goede conditie te zijn. (Jng&z medJ VLISSINGEN. Het Muziekgezelschap ,,0ns Ge noegen' geeft Zondagmiddag Wan 12 tot 1 een uitvoering op de achterplaats van de v.m. Kazerne Willem III en des avonds te 8 uur op dén Boulevard. Te Contich bij Antwerpen is op 66- jarigen leeftijd overleden de heer Percy Tilley Jones, die gedurende den We reldoorlog Britsch Consul te Vlissingen was. ZUID BEVEL AND. Een noodlanding. Hedenmiddag moest het militair vlieg tuig Fokker C 1 no. 543 wegens een de fect aan den motor een noodlanding maken tusschen Hoedekenskerke en Kwadendamme. Het toestel sloeg over den kop van wege een greppel in het terrein. De inzittenden adspirant-reser- ve-officier vlieger Houba en soldaat leerling-vlieger Maseland bekwamen geen letsel. IERSEKE. Vanwege de Ned. Jonge- lings Ver. (op Herv.) zal hier een weekend worden gehouden. Zaterdag middag zullen afgevaardigden van uit Zeeland en Holland een bezoek bren gen aan de Schelde- en oester- en mos selcultuur, een en ander te bezichtigen met de YE 11 en 12. Een 40 tal jonge lingen hoopt te komen. SCHOUWEM-DUIVELAND, BRUINISSE, Bij afgravingswerkzaam heden aan den Stoofpolder te B r u i- n i s s e had de werkman G. K. van hier heden het ongeluk een hoe veelheid grond, die plotseling naar be neden stortte op zijn beenen te krij gen, met het gevolg dat een zijnèr bee nen brak en hij naar het Ziekenhuis te Noordgouwe moest worden vervoerd, ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. Het negende Binnenscheepvaart- congres. TERNEUZEN. In de gister gehouden voortgezette vergadering werd behan deld het concessiesysteem voor binnen- landsch vervoer met daaraan verbonden maatregelen tot verbetering der econo mische toestanden voor de binnenvaart. Door verschillende heeren waren prae- adviezen uitgebracht, die aanleiding ga ven tot zeer wijdvoerige en uiteenloo- pende beschouwingen. Door de heeren P. Boot c.s. werd het volgende voorstel ingediend: „De onder- geteekenden gelezen de prae-adviezen; Gehoord de discussies over de onder werpen: lo Maatregelen voor de scheep vaart in verband met de economische omstandigheden; 2o Consessiesysteem voor binnenlandsch vervoer; 3o Tollen en heffingen in het Noorden des lands; noodigen het Bestuur van het Binnen- scheepvaartcongres uit op korten ter mijn een vergadering te beleggen in het midden des lands ter verdere bespre king, eventueel in overleg met het on langs gevormde Centraal Comité voor Economisch vervoer, van de onderwer pen hierboven vermeld. Dit voorstel werd bij acclamatie aan genomen. De volgende conclusies werden nog aangenomen, waarin het Binnenscheep- vaartcongres uitspreekt, dat een even tueele nieuwe Schelde-Rijnverbinding daargelaten de nationale oeconomische zijde van het vraagstuk in geen enkel opzicht schade mag toebrengen aan de nationale scheepvaartbelangen in het al gemeen en de scheepvaartbelangen van West-Brabant en Zeeuwsch Vlaanderen in 't bijzonder zal moeten bevorderen; de wenschelijkheid, dat in de binnen vaart aan het vraagstuk der meest oeco nomische scheepsvormen de volle aan dacht worde gewijd en de normalisatie van scheepvaartwegen en die van scheepsvormen niet los van elkander be- hooren te worden behandeld; dat de scheepvaartwegen van Harlin- gen, Lemmer en Stavoren dringend ver betering behoeven en uit dat 't wensche^ lijk is, dat tot deze verbetering ten spoedigste worde overgegaan; dat aanleg van scheepvaartwegen in Zeeuwsch Vlaanderen den oeconomischen bloei van dit gewest zal bevorderen en dat bij dien aanleg al lereerst aandacht behoort te worden ge schonken aan een verbinding kanaal AxelHulst. Des middags werd een excursie ge maakt per Z. Vlaamsche Tramweg Maat schappij naar Bresken s. Verwel komd door den burgemeester en den raad werd hun in hotel de Vuijst een thee aangeboden. Burgemeester Van Zuijen riep de congressisten een welkom in Breskens toe. Zijn rede werd beant woord door den voorzitter van het con gres, mr. Harm Smeenge. De muziek- vereeniging Uit het VolkVoor het Volk gaf eenige stukjes ten beste. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Gemeenteraad van Breskens. BRESKENS. Donderdagavond kwam de raad dezer gemeente in openbare vergadering bijeen. Afwezig met ken nisgeving de heer Vasseur. Ingekomen Stukken. a. een brief van het gemeentebestuur van Westdorpe om adhaesie te betui gen aan zijn adres aan den Minister van Economische Zaken ,'en Arbeid strek kende tot het weren van buitenlandsche arbeidskrachten. De heer De Kruijter vindt het van groot belang, dat buitenlandsche arbeidskrachten geweerd worden en acht dat een groot voordeel voor de ar beidskrachten in Zeeuwsch-Vlaanderen, die onder groote werkloosheid gebukt gaan. De Voorzitter kan deze mee ning niet deelen, daar men dan be vreesd moet zijn dat tegenmaatregelen genomen zouden worden. Eenige dagen geleden is dit onderwerp nog in de He Kamer besproken en ook daar kwam tot uiting, dat groote voorzichtigheid in deze geboden is. Aan de grenzen muren optrekken is niet goed. Nadat de heer De Kruijter zijn meening in deze nog verdedigd had en o.a. mededeelde dat het blijkt, dat België reeds derge lijke maatregelen genomen heeft en bij het uitbreken van een conflict in Z. Vlaanderen dit gewest met vreemde ar beidskrachten overstroomd zou worden, werd het voorstel van B. en W. n.l. om het verzoek van het gemeentebestuur van Westdorpe voor kennisgeving aan te nemen aangenomen. Tegen de hee ren De Kruijter en Notebaart. De Zwemvereeniging Scheldstroom vraagt een subsidie van 200. B. en W. meenen om financieele redenen tot afwijzing te moeten adviseeren. De heer Car els wil de 100 voor het vak lichamelijke oefeningen, en dat hoofdzakelij k bestaat uit voet- en korf bal, geven aan de vereeniging Schelde- stroom. Voet- en korfballen zou z.i. evengoed aan het strand kunnen ge schieden. Onderzoek werd toegezegd. N.a.v. een schrijven van de winke- liersvereeniging „Ons Belang" om in de Winkelsluitingsverordening eenige wij zigingen aan te brengen, stellen B. en W. voor te wachten tot wat meer on dervinding opgedaan is en 't sluitings uur op 27 tot en met 31 December '32 op 23 uur te stellen. Werd aangenomen. Afwijzend werd beschikt op een ver zoek van het bestuur der Chr. H. B. S. te Alphen aan den Rijn, om toekenning van een bijdrage voor een leerlinge uit Breskens, die de H.B.S. aldaar bezoekt, Reeds eerder besliste de raad in gelij ken geest, waarbij ook het motief gold dat voor de R.H.B.S. te Oostburg niet bijgedragen wordt. Naar B. en W. werd om advies te ruggezonden een brief van de vereen iging voor V. V., die er bij den raad op aandrong een definitief Jbefsluit te nemen tot overname van de duinen. Besloten werd 100 beschikbaar te stellen voer aankoop van eenige red dingsmiddelen, daar het onverantwoord is de badplaats zonde: reddirvgsmi'd- delen te laten. De heer Notebaart is hier tegen. Z.i. dient de vereeniging Vreemdelingenverkeer te zorgen voor voldoende reddingsmiddelen. Deze gelden zijn ook te krijgen door 't verhoogen van den huurprijs der bad hokjes. De V oorzitter zegt dat de ver eeniging voor Vreemdelingenverkeer telken jare op de badhokjes toe legt, Verhoogen van den huurprijs is niet aan te bevelen, daar z.i. gezorgd moet wor- OEN HAAO. THERESIASTRAAT 143, TELEFOON 77204» AMSTERDAM I WETERINGSCHANS 130, TELEFOON 3433* MIDDELBURG. KORTE DELFT A33. TELEFOON 420 (Ingez. Med.) 24-VI-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 20.1 °C; (68 °F); laagste 12.7 °C (55° F). Heden 9 h: 14.5 °C; 12 h: 16.1 C. Geen regen of neerslag Hoogste barometerstand alhier 769 mm, laagste 757 mm. Hoogste barometerstand 770.9 mm te Valencia; laagste 753.7 mm te Sey- disfjord. Verwachting tot Morgenavond 5 In het N. maiige, in het Z. zwakke tot matige N.W. tot W. wind, hali tot zwaar bewolkt of betrokken, in het Z. weinig of geen, in het N. meer kans op regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 4 h 40; onder 21 h 24. Licht op: 21 h 54. Maan op: 24 h 38; onder: 11 h 31. L.K.: 25 Juni. Hoog- en Laagwater te Vlissingen Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Juni. Vr. 24 Za. 25 Zo. 26 Ma. 27 Hoogwater. 6.34 18.47 7.20 19.32 8.11 20.27 9.08 21.22 Laagwater- 0.40 12.38 1.26 13.28 2.13 14,21 3.03 15.18 den dat ieder van de badhokjes gebruik kan maken. Het voorstel van B. en W. werd aangenomen met 3 stemmen tegen, n.l. van de heeren Brand, de Kruijter en Notebaart. Vastgesteld werden verordeningen re gelende het vergunnings- en verlofsrecht. Bij de wet is reeds bepaald, dat het verlofsrecht 25. bedraagt, het ver gunningsrecht is minimum 40 en be draagt voor elke 50 huurwaarde of gedeelte daarvan 10, Werkverschaflin.g. B. en W. schrijven in hun toelichting aan den raad. dat „de regeling, zooals deze sedert Januari 1931 van kracht is, h.i. te weinig rekening houdt met de in- dividueele omstandigheden der te werk- gestelden, n.l. inkomsten genoten voor de werkloosheid intrad, verdiensten in de rustweek, de gezinssamenstelling en niet in de laatste plaats de z.g. gezinsinkomsten. Zij stellen dan ook 'n nieuwe regeling voor. De heer Brand is van meening, dat B. en W. een bedroevend klein beetje om* de werkloozen geven. Ook bij deze regeling kan de werk- looze ongeveer 7.50 per week verdie nen, wat veel te weinig is. De heer Notebaart vraagt of het de bedoeling is een steunregeling in 't leven te roepen, wat niet het geval blijkt. Wethouder Cambier verdedigt met den voorzitter de regeling. Deze is be ter dan haar voorgangster. Zoo is er in opgenomen een kindertoeslag, zoodat iemand, met 3 kinderen een loon krijgt van plm. 2.80 per dag. Bij de artikelsgewijze 'behandeling stelt de heer Notebaart voor te bepalen, dat na 6 dagen ingeschreven te zijn aan het werk kan gegaan wor den. Ook de heer Carelé vond 12 dagen ingeschreven staan beter. Hij stelt voor op dat punt deze te handhaven. Het /voorstel-Notebaart verkreeg 5

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1