^provinciale Zeeuwsche No. 146. Twee Bladen. DONDERDAG 23 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. GRATIS. ZEELAND. WEER EN WIND. MIDtëiBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen i 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementep in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk- kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niei meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceat. TWEEDE KAMER. Moties. Interpellatie Wijnkoop. Scheepvaart- belangen, De motie-Kupers betreffende de ver deeling der crisis-uitgaven tusschen het Rijk en de gemeenten is gister verwor pen met 55 tegen 24 stemmen (soc.-dem., communisten en Floris Vos.) Die betreffende toepassing van de cri sisregeling voor de werkloosheidverze kering op de werkloozenkassen voor 't bouwbedrijf is eveneens verworpen, met 47 tegen 24 stemmen (soc. dem., vrijz. dem,, comm., Floris Vos en de twee r. k. Meys en Kuiper. De motie-Kortenhorst betreffende de voorwaarden der regeering voor het verleenen van bouwcredieten en het brengen der bouwarbeiders onder de crisisregeling is aangenomen met 69 tegen 10 stemmen (anti-rev., comm., en de heeren Krijger en Rutgers van Rozenburg, c.h.) Toen is gehouden de interpellatie- Wijnkoop (com.) over de loonen van het spoorwegpersoneel en de voorge nomen loonkortingen daarop. De interpellant noemde daarbij o.a. den Personeelraad een werktuig in han den van directie en kapitalisme. Spr. wilde o.a. geen bezuiniging op loonen beneden 5000. De Minister van Wa terstaat betoogde, dat de perso neelraad bevredigend werkt. Er zijn slechts 200 ambtenaren met meer dan 5000 inkomen. Zonder h. st. en zonder debat is hier op het contingenteerings-ontwerp be treffende rijwielbuiten- en binnenban den aangenomen. Het contingenteeringsontwerp betref fende porselein, fijn en sanitair aarde werk, muur- en wandtegels is na eenig debat eveneens aangenomen; soc. dem. worden geacht, te hebben tegenge stemd. Toen kwam in behandeling het wets ontwerp ter behartiging van de natio nale scheepvaartbelangen. De heer Schouten (a.r.) stelde de groote toeneming der tonnage tegenover de sinds 1914 niet 'toegenomen ver voersbehoefte. Internationaal overleg ter beperking der wereldtonnage achtte spr. noodza kelijk. Reorganisatie en samenwerking van reederijen moest z.i. aan steunver- leening voorafgaan. De heer Van der Waerden (s.d.) achtte concentratie en saneering noo- dig; er zijn z.i. te veel reederijen. De heer Rutgers van' Rozen- burg (c.h.) betoogde, dat reeds thans nauwe samenwerking tusschen de scheepvaartmaatschappijen bestaat o.a. terzake bevrachting die zoo economisch mogelijk geschiedt. Binnenkort zal worden aangevan gen met het leggen van een electrischen kabel van Bergen op Zoom door den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet naar Steenbergen, ten behoeve van de stroomlevering van de P.N.E.M al daar en verder tot in Zeeland. De Koningin-Moeder heeft een be langrijke gift geschonken aan het Cri sissteuncomité voor Ned.-Indië, als blijk van haar waardeering (voor het streven van het comité. Prinses Juliana zal de Koningin vergezellen bij haar verblijf in het bui tenland, Het Eerste Kamerlid, de heer O. M. F. Haffmans te Helden (L.) heeft als zoodanig bedankt. De Amsterdamsche gemeenteraad besloot de Magere Brug over den Am- stel te doen vervangen door een nieuwe houten brug. Naar de Gelderl. meldt, komt in de a.s, zomerzitting van de Provinciale Staten van Gelderland een voorstel van Ged. Staten aan de orde om de salaris sen van het provinciale personeel te korten met 11% pCt. Het blad ver neemt, dat tegen dit voorstel verzet is te verwachten uit de R.K. Statenfrac tie. Provinciale Staten van Utrecht hebben met 24 tegen negen stemmen ZIJ, DIE ZICH THANS PER KWAR TAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT 1 JULI A.S. VERSCHIJNENDE NUMMERS aangenomen een voordracht tot tijde lijke korting op de bezoldiging van het provinciaal personeel en op de jaarwed den van Ged. Staten van 5 pCt. met 'n mitigatie van 2% pCt. voor de salaris sen beneden 2000. Niet duur? Het is altijd een verdacht teeken, als een winkelier tot slagzin zijner reclame kiest „Ik ben niet duur!" Men is dan al te zeer geneigd daarbij te denken aan de koe, die men toch niet bont noemt, zoo er geen vlekjen aan is.... Men kan thans in de stations der Ne- derlandsche Spoorwegen alom biljetten zien hangen, waarop met letters van het formaat der voorzegde dieren te le zen staat, dat reizen per spoor niet duur is. En daarnaast hangen de biljetten met de prijzen der vacan- tiekaarten 9.7.5. Alsof er van geen daling van indexcij fers sprake is, alsof er geen tijd is ge weest, dat ze minder dan de helft dezer bedragen kostten! Zeker, de tijden zijn voor de N. S. verre van gemakkelijk; ze gaan onder velerlei concurrentie gebukt. Maar als de omstandigheden waaronder de N, S. gedwongen zijn te werken, dwingen tot dure prijzen dat zij dan niet zoo on verstandig zij, te beweren.... dat wat duur is... o niet duur is! Toch wel een beetje te verge lijken. Ged. Staten van Limburg maken be zwaar tegen het gemeentelijk subsidie aan de afdeeling Kerkrade van de Ar beiders Jeugd Centrale, wijl deze, h.i, moet worden beschouwd alseen insti tuut dat o.m. beoogt, zijn leden te scho len in de beginselen eener tot een po litieke partij behoorende arbeidersbe- weging. Als een onderdeel van de po litieke partij, de S.D.A.P. is deze jeugd organisatie, aldus G. S., in geen en kel opzicht te vergelijken met gods dienstige jeugdvereenigingen, welke ten doel hebben onder leiding van de kerk de godsdienstige, zedelijke en maat schappelijke belangen harer leden te behartigen. Hoewel ook wij niet onverdeeld gun stig denken over hetgeen de A. J. C, haren leden bijbrengt, gaat ons dit toch te ver. In ons landje organiseert iedereen en alles zich nu eenmaal naar zijn richting. De rechtsche partijen hebben nu hef formeele voordeel, dat zij in dit geval kunnen zeggen: wij organiseeren onze jeugd op godsdienstigen grondslag, en dat is natuurlijk héél wat anders en héél wat hoogers, van een volmaakt onvergelijkbare orde zelfs, dan de poli tieke organisatie der sociaal-democra tische jongeren. Goed, goed, het klopt. Maar nu de practische zin der dingen: zou er zoo veel verschil zijn in het feitelijke doen" en laten? Zouden de r.k. en andere knapen-, jongemannen- en jongedoch- terenvereenigingen niet ook, op den grondslag der in hunne kringen als juist beschouwde levensopvattingen en -in zichten, hun jeugdige leden pogen op te voeden tot goede menschen en plichtsgetrouwe paroolvolgende kie zers? En doet de A. J. C. anders voor de sociaal-democratie in Nederland? Wij zouden heel wat liever zien, dat men althans de jeugd en aankomende jongelingschap gansch buiten het poli tieke en I kerkelijke gekrakeel dezer dagen hield, en dat roomsche jongetjes met roode en liberale en anti-revolutio naire jongetjes samen ongesubsidieerd voetbalden, slootjesprongen, vochten, en wat meer des jongens is. Maar met een beroep op het ver schil in afstamming der wereldbeschou wingen den een wel, den ander geen subsidie te geven, dat achten wij des ondanks niet juist. Er bestaan geen menschen, die niet ijdel zijn, want wie het niet is, is daar ij del op. MIDDELBURG. Geslaagd voor het examen voor Adjunct-Commies der Directe Belastin gen de heer I. van Dam thans rijksklerk ter Inspectie Dir. Belastingen alhier. Zooals te verwachten was, bracht de jaarlijksche paardenmarkt niet die drukte, die men er jaarlijks van gewoon is. Behalve, dat de verloting, waarvoor anders vele paarden worden aangekocht niet door ging, lijdt ook verder de paar denhandel zeer onder de huidige tijds omstandigheden. Toch stonden er nog 254 paarden aan de lijn en waren er nog vrij veel paardenkooplieden gekomen. Toegepast kon worden het gezegde: Veel aanbod, maar weinig handel. De veulens, die slechts in gering aantal wa ren aangevoerd, waren zoo goed als on verkoopbaar, voor jarige paarden werd van 100 tot 140 besteed, voor oude ren hoorden wij o.a. den prijs van 275 noemen. Verleden jaar waren 288 paarden aangevoerd. VLISSINGEN. Luchtvaartterrein Vlissingen. Bij Kon. besluit is bepaald dat ten behoeve van het rijk het ten deele in de gemeente Vlissingen, ten deele in de gemeente Oost- en West-Souburg ge legen luchtvaartterrein, onder de be naming „Luchtvaartterrein Vlissingen", met ingang van 1 Juli a.s, wordt aange wezen ten behoeve van het verkeer met landvliegtuigen als luchtvaartterrein voor het algemeen luchtverkeer. WALCHEREN. KOUDEKERKE. De raad vergadert a.s. Maandag 27 Juni 1932, des namid dags te half twee. Agenda: Ingekomen stukken; Ontheffing hondenbelasting; Overeenkomst hulp bij brand; Straat verlichting Oude Vliss.weg; Vaststelling verordening drankwet; Ambtenaren reglement; Verordening benoembaarheid en bezoldiging veldwachter; Comptabili teit Burg. Armbestuur; Idem Gemeente. Gemeenteraad van Ritthem. RITTHEM. Dinsdag j.l. kwam de Raad dezer gemeente in vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester P. W. ter Haar. Afwezig de heer J. de Visser met kennisgeving. Op voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemmen besloten op het sa laris van den veldwachter een tijdelijke korting toe te passen, in overeenstem ming met die, welke wordt toegepast op de salarissen van Burg., Secr. en Ont vanger. Naar aanleiding van een verzoek van de Vereeniging voor Chr. L. O. alhier, wordt in verband met de ingekomen op gaven van andere gemeenten de exploi tatie vergoeding over 1931 vastgesteld op 12.18 per leerling, terwijl besloten wordt aan genoemde Vereeniging een voorschot te verleenen van 150 op de expl. vergoeding over '32. Bij 'n voorstel betreffende de overname van 'n gedeel te der Zuidwateringstraat van den Pol der Walcheren zijn de besprekingen zoo ver gevorderd, dat een voorloopige mon delinge overeenkomst is gesloten, waar bij de gemeente Ritthem zich zou verbin den het binnen de bebouwde kom gele gen gedeelte van de Zuidwateringstraat in beheer en onderhoud van den Polder Walcheren over te nemen, onder voor waarde, dat de Polder zich verbond het gedeelte dier straat, gelegen tusschen het Gemeentehuis en het Gem.-slacht huis met 1 m te verbreeden en verder de geheele bestrating van dit gedeelte te vernieuwen. B. en W. verzoeken mach tiging van den Raad om een eventueele zoodanige overeenkomst aan te gaan. Na een vraag van den heer Vah de Putte, waar de kom precies eindigt, wordt dit verzoek z.h.st. aangenomen. Daar de instructie voor een te benoe men gemeente-opzichter was terugge wezen naar B. en W. als zijnde te uit gebreid, is nu een beperkte instructie opgesteld, die echter niet de instemming had van B. en W. Deze drongen er dan ook met klem op aan, de in de vorige vergadering ingediende instructie vast te stellen. Nu toch zal de opzichter niet geroe pen kunnen worden voor het houden van toezicht op verbeteringen of vernieuwin gen van wegen, wat h. i. zeer wensche- lijk was. De heer Wisse stelt voor, dit punt aan te houden tot de volgende verga dering, wat echter geen instemming vindt. Een voorstel de bepaling te doen ver vallen dat de gemeente-opzichter jaar lijks voor 15 Juli een opgave moet doen, welke straten en/of wegen in het vol gend jaar herstelling, verbetering of ver nieuwing behoeven vindt heftige bestrij ding bij de beide wethouders, doch wordt aangenomen met 4 tegen 2 stem men. Tegen de wethouders. Na eenige discussie werd de gewijzig de instructie met algemeene stemmen aangenomen. Hierna kwam de sa- larieering ter sprake. De voorzitter zegt dat B. en W. een bezoldigingsvoorstel uit den Raad verwachten, dat den heer Wisse zeer moeilijk voorkomt, te meer daar men de instructie eerst heden on der het oog kreeg. Hij oordeelt, dat B. en W. iets van den Raad vergen, dat buiten hun bevoegdheid gaat. De heer v. d. Putte merkt op, dat hij in de vorige vergadering gevraagd heeft om een nieuwe instructie, tevens met een voorstel omtrent de toe te kennen be zoldiging. Hij wil alsnog een dusdanig voorstel van B. en W. Wethouder De Pagter zegt dat nergens een goede opzichter zal ver kregen worden voor minder dan 100 per jaar; daarvoor had men ook reeds in de vorige vergadering iemand kunnen krijgen. Na een tusschentijdsche verga dering van B. en W. stelden zij voor een bezoldiging van 25 toe te kennen dat met 4 tegen 2 stemmen werd aangeno men. Tegen stemden de heeren Cevaal en Wisse. Bij het voorstel van B. en W. om aan te sluiten bij de Middelburgsche Brand weer, zegt de heer v. d. Putte, dat enkele deelen dezer gemeente zich spe ciaal op Vlissingen richten. Tevens vraagt hij of, nadat een overeenkomst met Middelburg is gesloten, ook Vlis singen nog om assistentie gevraagd kan worden. Hierop antwoordt de Voor zitter bevestigend, maar dan is men verplicht alles te betalen wat door Vlis singen gevraagd wordt, en dit vindt hij niet wenschelijk. Hierna worden B. en W. gemachtigd een dergelijke overeen komst met de Middelburgsche Brand weer aan te gaan. Een ingekomen adres van de afd. Rit them van den Chr. Landarbeidersbond werd voor kennisgeving aangenomen, onder mededeeling dat, alvorens een de finitieve regeling te treffen, eerst met de werkloozen zal worden onderhandeld. Bij de rondvraag wees de heer v. d. Putte op den onhoudbaren toestand waarin de brug over den Watergang bij het hof „De Kruitmolen" verkeert. Daar deze in onderhoud aan den Pol der Walcheren behoort, zal den opzich ter worden verzocht verbeteringen ter plaatse aan te brengen. ZUID-BEVELAND. KRUININGEN. De aanbeveling van B. en W. voor gemeentesecretaris be staat uit: No. 1 J. Blok, ambtenaar ter secretarie; No. 2 B. C. de Mul, burge meester. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. Negende Nederlandsche Bmnensckeep- vaartcongres. TERNEUZEN. Woensdagochtend ving hier de openingszitting van het congr.es aan. Trots de voor de binnenscheepvaart zoo uiterst ongunstige bedrijfsomstan digheden, was een talrijk gezelschap bijeen. Onder de aanwezigen bevonden zich o.a, de heeren jhr. mr. J. W. Quar- les van Ufford, Commissaris der Konin gin in Zeeland, M. C. E. Bongaerts oud minister van Waterstaat, J. J. C. van Dijk oud-minister van oorlog, C. Fock, M. J. van Alphen de Veer en R. H. Arntzenius, resp. vertegenwoordigers van de ministeries van Waterstaat, On derwijs en Defensie, de heer Lockefeer lid der Tweede Kamer en verschillende burgemeesters uit Z.-Vlaanderen. De vergadering werd geleid door mr. Harm Smeenge. Het eerst kwamen in behandeling de technische praeadviezen van ir. W. P. van Lammeren en ir. J. W. Bonebakker inzake „Scheepsvormen voor de Bin- nen-Beurtvaart, de vaart op de Zeeuw- sche stroomen en IJsselmeer en de be- teekenis van de sleeptank voor het be palen ervan". De Waterwegen in Zeeuwsch-Vlaan- 23-VI-'32. Woensdag hoogste lucht- temperatuur 20.3 °C; (69 °F); laagste 12.7 °C (55 °F). Heden 9 h: 14.3 °C; 12 h: 17.8 °C. 1.9 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 768 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 771.6 mm te Blacksod; laagste 754.8 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond; Matige tot zwakke wind uit N, rich tingen, half tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk droog weer, iets warmer. Zon op: 4 h 40; onder 21 h 24. Licht op: 21 h 54, Maan op; 24 h 29; onder: 10 h 15. L.K. 25 Juni. Hoog- en Laagwater te Vtissiagea. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwater, Do. 23 5.45 18.03 11.57 Vr. 24 6.34 18.47 0,40 12.38 Za. 25 7.20 19.32 1.26 13.28 Zo. 26 8.11 20.27 2.13 14.21 (Öfto»Vnv XóCty êi&üói- (Xckxcc, Let op den oranje band en hef Bayerkruis. Prijs 75 ets. (Ingez. Me<L) deren waren in uitvoerige praeadviezen van de heeren oud-minister ir. M. C. E. Bongaerts en N. J. Harte, secretaris van de Kamer van Kophandel en Fabrie ken voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Ter- neuzen verwerkt. Eerstgenoemde be sprak in zijn praeadvies hetzelfde vraag stuk als ir. Mussert en 't wil hem voor komen, dat, als conclusie van zijn praead vies de vraag aan de orde kan worden gesteld, in welke mate de Nederlandsche binnenscheepvaart heil en toekomst ziet in een kanalisatie van Westelijk Noord- Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen vol gens de algemeene richtlijnen, welke hij in zijn praeadvies heeft ontwikkeld. De heer Harte gaf een zeer gedocu menteerde beschouwing over het ka naal Terneuzen-Gent met zijkanaal naar de Axelsche Sassing en de kanalisatie in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Door de heeren L. van Waesberghe en E. Lockefeer werd naar aanleiding de zer prae-adviezen de wenschelijkheid en urgentie van een oplossing der kanalen- kwestie in Zeeuwsch-Vlaanderen en met name van den aanleg van een kanaal Axel-Hulst betoogd, als een hartewensch van het Zeeuwsch-Vlaamsche volk. In de namiddagzitting die o.a. ook door het Tweede Kamerlid L. F. Duy- maer van Twist, werd bijgewoond, werd eerst het woord gevoerd door den com missaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Uffrd. Deze wees o.a. op het eminente belang van goede verbindingen over de Schelde en bracht hulde aan de regeering voor het geen deze de laatste tien jaar voor ver betering dezer communicatie heeft ge daan. Hierna kwamen de praeadviezen aan de orde over: Primaire vaarwegen in Friesland en de Schelde-Rijnverbinding. Over laatstgenoemd onderwerp was praeadvies'uitgebracht door den heer ir. A. A. Mussert, hoofdingenieur van den prov. waterstaat te Utrecht. Zijn be schouwing leidde hem tot de conclusie, dat het gewenscht zal zijn, dat zoo spoe dig mogelijk plannen worden opgemaakt en onderzocht voor den aanleg van een open Schelde-arm naar Bergen op Zoom, met aansluitend binnenscheepvaartka- naal voor vaartuigen tot 500 a 600 ton van Bergen op Zoom naar Dintelsas, Voorts, dat overwogen wordt op welke wijze Terneuzen zoo spoedig mogelijk wordt bevrijdt van de kunstmatige achter

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1