^Provinciale Zeeuw&chz ASFALT-WEGEN No. 145. Twee Bladen. WOENSDAG 22 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. GRATIS. ZEELAND. fflüroeri jierKkJfl., Haamótede-^lerdamf Kort Zeeuwsch Nieuws. LANDBOUW. Economische wegen WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2,30) elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceel messBBsm che 268 261, ftrne lee- len, mes, eler ven- 364, en Itr. L tcier, - ea en ider- 309 I1' 18. 300. Lar- 133; 261, TWEEDE KAMER. InterpellatieKupers werk loosheid. Gister is de behandeling der inter- pellatie-Kupers inzake de werkloosheid voortgezet. De heer Hermans (s.d.) bepleitte verdeeling der bestaande werkgelegen heid over alle arbeiders, met verkorting van arbeidstijd. Hij wil het rapport-Weiter dagelijks een half uur door de radio doen bespre ken. De heer Albarda (s.d.) wil een ex tra heffing van de vermogens ter ver sterking der steunmaatregelen. De heer Loerakker (r.k.) komt vooral op tegen loonsverlaging ten plattelande. De heer Kortenhorst (r.k.) stelde een motie voor, waarin de regee ring verzocht wordt, de voorwaarden bekend te maken, waaronder ze bereid is, bouwcredieten te verschaffen en de bouwvakarbeiders in de crisisregelingen op te nemen. De heer S m e e n k (a.r.) wil over leg van de regeering met de organisa ties in het bouwbedrijf. De heer Bakker (c.h.) bepleitte den aanleg van tertiaire wegen en kanalen in werkverschaffing, met uitschakeling van machines. En wenschte voorts we gens den economischen toestand verla ging der loonen in de bouwvakken en vele beschutte bedrijven. De heer Vos (lib.) drong aan op cre- dietverleening ten behoeve van de boomkweekers. De heer W ij n k o o p (comm.) had een paar onvoldoende ondersteunde moties. Minister Ruys de Beere n-- b r o u c k zal zooveel mogelijk de ge meenten steunen in hun zorg voor jeug dige werkloozen. De grens tusschen productief werk is dikwijls moeilijk te trekken. Bij de werkverschaffing moet het loon zoo zijn dat de prikkel om particulier werk te zoeken, blijft be staan. De regeering is thans niet voor nemens, de regeling der steunverleening over de geheele lijn te verlagen, doch ze bindt zich niet voor de toekomst. In zake de bouwindustrie kan hij geen toe zegging doen. De regeering wil over wegen, over de 40-urige werkweek met belanghebbenden overleg te plegen. Het denkbeeld van den heer Albarda tot kwijtschelding van vorderingen op vreemde mogendheden zal hij zeer bin nenkort ter sprake brengen. Een heffing ineens zou economisch zelfmoord beteekenen. De minister is bereid, bouwvakorga nisaties bijeen te roepen ter bespreking van het loonvraagstuk. Tevoren kan hij aan de tweede motie-Kupers niet vol doen. Hij wil het onderzoek in zake het op treden der Haagsche politie bij de de monstratie afwachten. Na re- en dupliek verdaging. De Rijksbegrooting 1931 wordt verhoogd met 4.300,000, waarvan een millioen voor de kasvoorschotten Kon. Holï. Lloyd en drie millioen voor de werkloozenkassen. Naar de „Standaard" verneemt, zal de heer mr. H. Bijleveld, bij eventueele benoeming tot lid der Tweede Kamer in de vacature-mr. Heemskerk, niet in staat zijn die benoeming aan te nemen. Opvolger van de A.R.-lijst is dan mr, H. A. Dambrink, te Utrecht. De heer L. Brückmann, regeerings- commissaris voor de hulp aan de melk veehouderij, zal hedenavond 6 uur voor de radio over den Huizer zender een voordracht houden over „De crisis-zui- velwet en haar toepassing". De Directie van den Landbouw deelt mede, dat blijkens van de Britsche Regeering ontvangen inlichtingen uit Nederland in Engeland eieren van pluim vee worden ingevoerd, niet-tegenstaan- de de verkoop voor consumptie van de ze eieren in het vereenigde koninkrijk verboden is. Ter voorkoming van moei lijkheden wordt belanghebbenden bij dezen handel bovenbedoeld verbod in herinnering gebracht. "7" De directie der Zuiderzeewerken heelt opnieuw een bedrag, groot 1400 gulden aan het Nationaal Crisiscomité t,oen toekomen, zijnde de opbrengst van de bezichtiging der Zuiderzeewer- ZIJ, DIE ZICH THANS PER KWAR TAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT 1 JULI A.S, VERSCHIJNENDE NUMMERS ken. In totaal werd op deze wijze 5300 gulden bijeengebracht. De Ver. van Banketbakkers, ex ploitanten van bestelzaken heeft aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid verzpcht een wijziging van het Rustdagbesluit voor transportarbei ders te land te willen bevorderen, ten einde mogelijk te maken, dat de filia len op Zondag voorzien kunnen worden van aan bederf onderhevige banket bakkerswaren, zooals slagroomgebak jes, enz. Ged. Staten van Groningen heb ben Prov. Staten voorstellen gedaan tot het aangaan van leeningen van max. 6 millioen, tot een rente van ten hoogste 6 pet. MIDDELBURG. De Langedelft en het éénrichting- verkeer. Het verheugt ons, te mogen vaststel len, dat onze voorstellen inzake de maat regelen, die orde 'zouden kunnen schep pen in den verkeerschaos in de Lange delft naar ons ter oore kwam in de kringen van vaklieden over 't alge meen een gunstig onthaal vonden. Eén onduidelijkheid dient echter rechtgezet te worden. Men heeft tengevolge van een minder duidelijke formuleering on zerzijds, den indruk gekregen, dat het onze bedoeling zoude zijn, het éénrich tingsverkeer in Lange- en Kortedelft ook op voetgangers van toepas sing te doen zijn. Inderdaad is dit uit het geen wij schreven, op te maken, schoon wij dit nimmer beoogden. De betreffende alinea doelde slechts op het fiets- verbod voor de drukke uren in deze twee straten; wij wilden zeggen, dat de fietsers dan dit eindje o.i. zeer wel konden afstappen, om naast hun fiets te 1 o o p e n, en voor invaliden die zich van een fiets of driewieler e.d. bedienen, zouden wij dan voor dit fiets- verbod ontheffingverleend willen zien. (Jnjjcz. medJ Door het vertrek van den heer ir. J. Siebenga te Goes, secretaris der Z. L. M. die als zoodanig eervol ontslag heeft aangevraagd, ontstaat ook een vacature in de Kamer van Koophan del voor de Zeeuwsche Eilanden te Middelburg, waarin de heer ^Siebenga sedert kort zitting had. Het Middelburgsch Muziekkorps geeft Vrijdagavond weder een uitvoering op het Molenwater, VLISSINGEN, De eerstvolgende zitting van den gemeenteraad is bepaald op Vrijdag 8 Juli a.s. Het aantal werkloozen alhier be droeg vorige week 817, thans is het 799 alzoo 18 minder, 107 zijn er bij de werk verschaffing te werk gesteld. Nederlandsche industrie gepasseerd door een Nederlandsch overheidsbedrijf. Betreffende de kwestie inzake het le veren van den nieuwen electro-genera tor van de Prov. Zeeuwsche Electrici- teits-Maatschappij (de Pzem) vernemen wij het volgende: De Kon. Maatsch. „de Schelde" te Vlissingen kreeg van de Pzem opdracht voor de levering van een complete tur bine-installatie. Van voorbijgaan van de Nederlandsche industrie kan dus geen sprake zijn. Het stoomgedeelte wordt met uitzondering van sommige speciale materialen geheel door de Kon. Maat schappij „de Schelde" vervaardigd, ter wijl de generator inhoofdzaak door „de Schelde" vervaardigd zal worden. Alleen specifiek electrische onderdee- len komen uit Engeland. Om deze lever- In den tempel der kunst is alles groot, behalve de deur, die zóó klein is, dat men er door moet kruipen. antie in één hand te houden bestaan ver schillende redenen van afdoenden aard. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZIERIKZEE. In de gisteren gehouden raadsvergadering werd mededeeling ge daan, dat de minister zijn goedkeuring had gehecht aan het uitstel tot bouw van een barak voor besmettelijke ziek ten. Besloten werd aan de vereeniging „Volkswoningen" het exploitatie-te- kort van 177 te vergoeden. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten over de verhooging van subsidie voor het uitbaggeren der haven van 1000 tot 1500 per jaar, zeide de Voorzitter aanvankelijk afwijzend te hebben gestaan, doch na kennisname der bedragen, door de provincie voor de nieuwe boot te be talen, en de sommen, reeds besteed voor den nieuwen aanlegsteiger, was hij milder gestemd en nu vóór aanneming. Hij deelde tevens mee, dat nog een karwei moest plaats hebben, die een groot bedrag aan loon inhield. Het voorstel tot verhooging werd aangeno men. Tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim werd gekozen de heer M. Polderman. THOLEN. ST. MAARTENSDIJK. Ook deze ge meente is toegetreden tot den Zeeuw- schen Provincialen Brandweerbond, ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. TERNEUZEN. In de Maandagavond gehouden ledenvergadering van de af- deeling Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen van het Algemeen Nederlandsch Ver bond, heeft de penningmeesteresse fi nancieel verslag uitgebracht en werden o.a. plannen voor den a.s. winter be sproken. Door het vertrek van mevr. Koole- Dekker ontstond een vacature, die werd vervuld door de verkiezing van ir. Lin- denbergh, zoodat het bestuur als volgt is samengesteld: ir. H. G. C. Cohen Stuart, voorzitter'; dr. LI. Bruch, secre taris; ir. Lindenbergh, penningmeester; A. Littooy en P. de Putter. Het Negende Binnenscheepvaartcongres. TERNEUZEN. Gisteren begonnen de gasten voor het Negende Binnenscheep vaartcongres te komen, die door de leden der voorbereidingscomm. werden ont vangen, die zich speciaal hadden belast met het onderdak brengen der bezoekers van het congres. Bij de middensluis zijn ook enkele woonjachten gemeerd, waarmede de congresbezoekers hierheen zijn gekomen. Van vele gebouwen en schepen is ten teeken van verwelkoming de vlag uit gestoken. Dinsdagavond te 8 uur had de offi- cieele ontvangst vanwege het gemeente bestuur plaats, waarvoor in verband met de beperkte ruimte in de raadszaal een der zalen van de ambachtsschool werd gebruikt. De burgemeester, de heer Huizinga, betuigde de ingenomenheid van het ge meentebestuur met het hier te houden congres, daar dit bekendheid aan de ge meente moet verschaffen, welke niet an ders dan haar te stade kan komen. Hij wees op het belang van het con gres. De positie van Ter Neuzen is ten opzichte van de scheepvaart die van een belangstellend toeschouwer, aangezien alles wat hier voor de scheepvaart is te doen behoort tot de rijksbemoeiingen, zoodat de gemeente daarop geen in vloed kan uitoefenen. Dit geeft echter geen reden tot klagen, want erkend wordt, dat in veel wordt tegemoetge komen, al krijgt men niet alles wat men vraagt, en al duurt de uitvoering ook wel eens langer dan men wenschelijk acht. De plaats heeft echter bij de scheep vaart groot belang, aangezien déze haar veel connecties brengt, ook met de bu ren ten Zuiden der grens. En moge men op door deze laatsten genomen maat regelen ook wel eens verstoord zijn, ten slotte moet worden erkend, dat ook zij, evenals wij, trachten hunne belangen te dienen. De scheepvaart brengt ons ook in con tact met het overig deel van Nederland. De welvaart van het geheele volk brengt ook zijn gunst voor de deelen waaruit dit bestaat. Spr. sprak zijn beste wen- schen uit t.a.v. het congres. De voorzitter mr. H. Smeenge zei- de verheugd te zijn het congres in deze streek te kunnen leiden, aangezien hij daarmede vele jaren geleden bij bezoe ken reeds met genoegen kennis maakte. Het spijt hem, dat hij als rem crisistoe standen moet aanstippen, al meent hij dat bij ander beleid de toestanden beter konden zijn. Hij weet, dat men hier met het overig deel van Nederland meeleeft en verklaarde dit ook wederkeerig te kunnen getuigen. Er zijn uiteenloopende belangen, maar ieder weet ook, dat verschillende men- schen dikwijls verplicht zijn anders te denken. Men weet algemeen dat de ver houding met de Zuiderburen niet altijd even rooskleurig is, maar men zal hier op het congres maatregelen bepleiten, die deze verhoudingen zouden kunnen verbeteren. Mogen die pogingen strek ken tot welzijn van de geheele natie, maar in het bijzonder voor den opbloei van Ter Neuzen. Beide toespraken werden zeer toege juicht. Vanwege het gemeentebestuur werden ververschingen aangeboden. Nadat men nog eenigen tijd bijeen v/as, begaf men zich naar de Markt waar ondertusschen was aangevangen het con cert van het muziekgezelschap „De ver eenigde werklieden", aangeboden door de Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer, waarbij een talrijk publiek tegenwoordig was. Onder de aanwezigen werden opge merkt mr. G. H. A. Grosheide, adviseur van Beurtvaartvereenigingen; L. F. Duy- maer van Twist, voorzitter van den Nederl. Prot. Chr. Schippersbond, ir. C. Giltjes, hoofd-ingenieur van den Rijks waterstaat; N. J. C. Lambrechtsen van Ritthem, Rijks-havenmeester; H. W. Bal- foort, commissaris Nederl. Loodswezen; C. Wind van Merkesteyn, directeur Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maat schappij, oud-minister J. J. C. van Dijk en de oud-minister van Waterstaat ir, M. C. E. Bongaerts, terwijl voorts aan wezig was de heer J. A. Brouwer voor de vereeniging van werkgevers in de binnenbeurtvaart en mr. J. A. C. van Dam, eerevoorzitter van den Algemee nen Rijnschippersbond. Met ingang van 20 Juni j.l. is het verbeterde gedeelte van den verbin dingsweg tusschen West- en Oost Zeeuwsch Vlaanderen van de Pinte tot Pyramide voor het openbaar verkeer opengesteld. De marechaussee te Nieuw Na men heeft aangehouden en ter be schikking van de Justitie te Middelburg gesteld, zekeren v, B. te Clinge, ver dacht van Jiet plegen van niet nader te noemen handelingen met een minder jarig meisje. MET DE Z. L, M. NAAR THOLEN. (Men zie ook het Tweede Blad). Algemeene Vergadering. Jaarrede Voorzitter. In zijn gebruikelijke jaarrede heeft de Voorzitter, mr. P, Dieleman er aan herinnerd, hoe het 9 jaar geleden was, dat de Z. L. M. haar 80-jarig bestaan luisterrijk te Tholen vierde. Spr. ging in het kort na welke plaat sen men des middags zal bezoeken en zeidp, dat er voor 9 jaar blijden jubel op steeg en het van vrede en vreugde over de Eendracht ruischte. Eendracht is thans meer dan ooit noodig. Och! be grepen dat slechts allen. Men zou niet gansch, „onwaar en onwaardig" feiten verdraaien en waarheden willen maskee- ren en gansch onaardig en onchristelijk tevens personaliteiten mengen in een strijd tegen hen, waar men bij behoort, noch ondermijnen willen de grondsla gen van het gebouw, waarin men zelf behoort te wonen. Eendracht! waar im mer mogelijk. Altijd. Nu zeker waar tweeheid en burgerkrijg noodlottig is, wanneer het vaderland in gevaar is en toch reeds dreigt ten onder te gaan. Die Hi; reed in onbekende streek, Hij wist er keg noch steg, Maar had plezier: de motor liep En 't was een ASFALT-weg. (Ingez. Med.) 22-VI-'32. Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 16.1 °C; (61 °F); laagste 12.8 °C (55 °F). Heden 9 h: 14.4 °C; 12 h: 15.5 °C. 1.7 mm regen. Hogste baro meterstand alhier 766 mm, laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 769 mm te Blacksod; laagste 755.5 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige N. tot W, wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, wellicht nog enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 4 h 39; onder 21 h 24. Licht op: 21 h 54. Maan op: 24 h 18; onder 7 h 55. L.K. 25 Juni Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Juni. Hoogwater. Wo, 22 Do. 23 Vr. 24 Za. 25 4.54 17,09 5.45 18.03 6.34 18.47 7.20 19.32 Laagwatsr. 11.16 23.55 11.57 0.40 12.38 1.26 13.28 eendracht is mogelijk en was er in Zee land op landbouwgebied altijd in de Z, L. M. het vereenigingspunt der landbou wers en allen die meer of minder di rect dan wel indirect daarmede hebben te maken of belang stellen in dezen hartader der provincie ongetwijfeld, maar ook van het geheele land. Het is nu zeker geen tijd om te trachten ten bate van een afgezonderde, afgeschei den organisatie leden af te trekken van de algemeene. Immers splitsing der be volking naar confessie is op dat gebied niet op zijn plaats. En tenzij men iemand binnen den kring der algemeene land- bouwmaatschappij niet zou laten leven overeenkomstig zijn geweten en gods dienstige opvatting en hem daarin ge weld zou aandoen, is ieder landbouwer verplicht zich met de anderen aaneen te sluiten in één verband. Voor welke doel einden van geestelijken of politieken aard daarbuiten hij zich nog in een af zonderlijke organisatie bovendien moge vereenigen. Zeer terecht heeft dan ook een der grootste Nederlanders uit de laatste 100 jaar, dr. A. Kuyper, wiens universaliteit, breedheid van blik toch wel niemand zal ontkennen of betwis ten, dan ook geschreven hoe verschil van levensovertuiging hier geen indee ling geven mag en personen van allerlei beginsel en herkomst op dit gebied als een éénheid, wijl eenheid van doel, kun nen en moeten samenwerken; hoe hier in ook het groote voordeel ligt dat door dit samenleven en streven en werken men zich ook als burgers van hetzelfde land meer één blijft gevoelen, het na tionale besef versterkt en daardoor de veerkracht van het volk verhoogt. Wij begeeren aldus spr. dan ook op ons ge bied volkomen diepe eerbiediging van ieders geloofsovertuiging, geen splitsing in de gelederen te brengen en wel ver re van als „breekijzer" dienst te doen, juist synthetisch samen stemmend en voegend op te treden, niet te splitsen in groepen waarbij aan de eene zijde zou den staan zij, die beweren bij uitstek Christenen te zijn, om aan de andere zijde te drijven hen, die men dan niet Christenen of op zijn minst genomen minder goede of minder consequente acht. Wij achten dergelijke splitsing hier

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1