^Provinciale DE ENORME FONGERS- PRIJSDALING UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg No. 144. Twee Bladen. DINSDAG 21 JUNI 1932. Eerste Blad, 175e Jaargang, BINNENLAND. GRATIS. KUNST EN WETENSCHAP. ZEELAND. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. LANDBOUW. HANDEL EN NIJVERHEID. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond? Hoog- en Laagwater ie Vlissingen. Verkeerswezen, Post en Telegrafie. MIDDELBUP6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2 30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. T elefoonnummers: Redactie 269' Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels 2.10 elke regsf meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regela opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. DE SOCIALE VERZEKERING DER MIJNARBEIDERS. Ingediend is een wetsontwerp tot verzekering van mijnarbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. De bedoeling is, dat de mijnarbeiders onder de verzekering, geregeld bij de Invaliditeitswet, zullen worden ge bracht en de pensioenregeling van het Algemeen Mijnwerkersfonds de positie zal komen in te nemen van een aanvul lende regeling. De mijnarbeiders, die bij het in werking treden dezer wet bij het A.M.F. zijn aangesloten en voor wie op dat oogenblik niet in verband met een vroegere dienstbetrekking een verzeke ring krachtens de Invaliditeitswet loopt, zullen volgens het wetsontwerp buiten de verzekering krachtens die wet blijven, zoodat te hunnen aanzien blijft besten digd de bestaande toestand. VERZEKERINGSPLICHT VAN AMBTENAREN. Het lid van de Tweede Kamer mej. Westerman heeft den minister van Eco nomische Zaken en Arbeid gevraagd of het den minister bekend is, dat er Ra den van Arbeid zijn, die over het tijd vak 1 Juli 19311 April 1932 premie ingevolge de Ziektewet vorderen van besturen van bijzondere, ingevolge de Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde nijverheidsscholen voor aan die scholen werkzaam zijnde personen, hoewel deze als ambtenaar in den zin der Pensioen wet worden beschouwd? ïs de minister niet van oordeel, dat voorkomen moet worden, dat op deze wijze belangrijke bedragen uit door Rijks- en gemeentesubsidie verkregen gelden door de schoolbesturen aan de Raden van Arbeid moeten worden be taald, daar, ook al zou de verzekerings plicht moeten worden aangenomen, de Raden van Arbeid geen verzekerings risico met betrekking tot de bedoelde groep personen hebben geloopen? Indien de minister bereid is maatre gelen te overwegen, zoo noodig wetswij ziging te bevórderen, waardoor voren bedoelde premievorderingen worden voorkomen, of, waar deze reeds zijn ge schied, de gestorte gelden worden terug betaald? DE LOONSVERLAGING BIJ DE SPOORWEGEN. N, a. v. de Zaterdag tusschen de di rectie en den personeelsraad gehouden besprekingen inzake de loonsverlaging, heeft de directie ter kennis van het per soneel gebracht, dat nu de personeel- raad bij nadere overweging de 5 pet. korting en de wijziging der verblijfkos tenregeling aanvaardt zich met be trekking tot de verdere voornemens der directie zijn vrijheid voorbehoudende zij bereid is aan den wensch gevolg te geven .en dus de goedkeuring van den minister van waterstaat zal vragen op een ontworpen aanvulling van het re glement dienstvoorwaarden, die voor de invoering van bedoelde regeling noodig is en waarmede de personeelraad zich vereenigd heeft. Eveneens wordt den minister de verlaging verblijfkostenrege ling met inachtneming van de door den personeelraad gewenscht geachte wijzi gingen ter goedkeuring ingezonden. HET CONGRES VAN HET N. V. V. Te "s-Gravenhage is gister de alge- meene vergadering begonnen van het N. V. V., onder leiding van den bonds voorzitter, den heer E. Kupers. In zijn openingsrede wees deze er op dat het ledental van de geheele moderne arbei dersbeweging in sterke mate gestegen is en, ondanks de voortdurend grooter wordende werkloosheid, nog steeds toe neemt. Tijdens de vorige crisis van 1920 tot 1923 daalde het ledental van het N. V. V. van 262.000 tot 182.000; gedurende de laatste twee jaar, die voor een be langrijk deel in de crisis vielen, steeg het ledental van ruim 255.000 tot bijna 320.000 op 1 Januari 1932. En op 1 April was dit cijfer gestegen tot 328.500. Het congres werd bijgewoond door afgevaardigden uit Duitschland, Frank rijk, Zweden, Denemarken, België en Tsjecho-Slowakije, voorts van het I. V. V., door het partijbestuur der S.D.A.P., door de soc.-democratische Kamerfrac tie, terwijl sympathie-betuigingen waren ingekomen van Bulgarije, Spanje, Zwit serland, Polen, Letland en Hongarije. Uitvoerige besprekingen werden ge houden over het verslag van den toe stand en de verrichtingen van het ver- ZIJ, LIE ZICH THANS PER KWAR TAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT 1 JULI A.S. VERSCHIJNENDE NUMMERS bond over de jaren 1929, 1930 en 1931. Vervolgens werd het verslag zonder stemming goedgekeurd, evenals het fi nancieel verslag over de afgeloopen drie jaren en de redactie van „De Strijd" en „De Vakbeweging." Een controlecommissie voor de finan ciën werd benoemd, waarna de onbe zoldigde leden van het verbondsbestuur werden herkozen. De heer F. S- Noord- hoff werd definitief benoemd tot be stuurslid. DE K, L. M. EN HET BEZOEK VAN DE ZEPPELIN, Volgens opgave van den luchthaven- meester te Rotterdam, zijn Zaterdag, den dag van de landing van de Zeppe lin, op het vliegveld Waalhaven geland 126 vliegtuigen, terwijl 117 opstijgingen plaats hadden. Uit het buitenland kwa men 16 sportvliegtuigen. Van de andere luchthavens (Amsterdam, Twente, Vlis- singen-Haamstede en het buitenland) passeerden van de K. L. M. 127 beta lende passagiers en na afloop vertrok ken er wederom 131. Aan de rondvluch ten boven Rotterdam en de begelei- dingsvluchten van de Graf Zeppelin na men 655 personen deel, waartoe de K. L. M. geregeld zes vliegtuigen in de lucht had. Op het vliegveld Twente namen 156 personen aan de rond- en begeleidings- vluchten deel. LOTISICO Men schrijft aan het Vaderland uit Leiden: Naar aanleiding van de berichten over Lotisico, hebben we nadere infor maties ingewonnen, waarbij ons tenstel- ligste ontkend wordt, dat er van „val- sche briefjes" sprake zou zijn De zaak is aldus: Lotisico had opnieuw de Kon. goedkeuring aangevraagd. Toen die goedkeuring uitbleef en de verkoopers der loten daardoor niet konden begin nen met de nieuwe trekking, hebben zij zich in verbinding gesteld met de Haag- sche Ongevallen Verzekering-Mij,, die alreeds 6 jaar bestaat en de Kon. goedkeuring heeft. Ze hebben zich ver bonden voor slechts één loterij met deze maatschappij, zich het recht voor behoudend om, zoodra de Kon. goed keuring voor Lotisico afkwam, weer met deze te werken. De Kon. goedkeuring is nu inmiddels gekomen, maar met de beperkende be palingen. VERVROEGD VERLOF VOOR AMBTENAREN. Aneta meldt uit Batavia dat spoedig is te verwachten een maatregel, waar bij aan ambtenaren van circa 36-jarigen leeftijd, dus die nog geen recht op pen sioen kunnen doen gelden en ook nog niet met verlof kunnen gaan, de gele genheid gegeven wordt om vervroegd verlof aan te vragen, waarbij eventueel nog de gelegenheid zal worden open gesteld om op wachtgeld in Europa te blijven tot de gelegenheid voor her plaatsing gunstig is. De gemeenteraad van Arnhem heeft met 23 tegen 7 stemmen een voor stel van B. en W. aangenomen om de belasting op de bioscopen, welke 25 pet. bedroeg terug te brengen op 20 pet. De directie der Zuiderzeewerken heeft opnieuw een bedrag groot 1400 aan het Nationaal Crisiscomité doen toekomen, zijnde de opbrengst van de bezichtiging der Zuiderzeewerken. In totaal werd op deze wijze 5300 bij eengebracht. Nos Jungent Rosae. Ter gelegenheid van het veertig ja rig bestaan van de vereeniging ter be vordering der rozenteelt Nos Jungent Rosae zal van 2224 Juli in Pulchri Studio in Den Haag een jubileumten toonstelling gehouden worden, in sa menwerking met de vier 's-Gravenhaag- sche Tuinbouw-vereenigingen. Menige gelukwensch is slechts een beleefdheid; maar die van ouders voor hun kinderen is een gebed, dat hen om zoo te zeggen, dagelijks bezielt en hen aanspoort tot krachtigen ar beid in hun belang. Opheffing kantoren der directe belas tingen enaccijnzen. Met ingang van 1 September worden opgeheven de kantoren der directe be lastingen en accijnzen te Hontenis- se, Domburg, St, Maartens dijk en Brouw ej: shaven. De gemeenten Hontënisse, Hengstdijk, Ossenisse, Stoppeldijk en Boschkapelle worden gevoegd bij het kantoor der di recte belastingen, invoerrechten en ac cijnzen te Hulst; de gemeenten Dom burg, Oostkapelle, Westkapelle, Aagte- kerke, Zoutelande, Biggekerke en Melis- kerke bij het kantoor der directe belas tingen, invoerrechten en accijnzen te Middelburg; de gemeenten St. Maartensdijk, Scherpenisse, St. Anna- land en Stavenisse bij het kantoor der directe belastingen en accijnzen te Tho- len; de gemeenten Brouwershaven, Zon- nemaire, Duivendijke, Burgh, Eikerzee, Ellemeet, Haamstede, Noordwelle en Renesse bij het kantoor der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen te Zierikzee. MIDDELBURG. PLAATSELIJK CRISISCOMITE. Ontvangsten van 13 tot en met 18 Juni 1932: N.N. 5.95; Entree's verkooping No tarishuis 15 Juni 1932 27; wekelijksche collecte 120,59 Mulo-school voor Jongens 2,54; wekelijksche bijdrage Gymnasium 2,1514; A. D. 2,50. Het gironummer van den Penning meester is 188020. Aanslagbiljetten Grond- en Personeele belasting 1932, gedagt. Maart j.l. De Ontvanger der directe belastingen verzocht ons plaatsing van het volgen de: Belastingplichtigen worden er aan herinnerd, dat vervolging voor boven vermelde aanslagen kan worden voor komen door voldoening van het daarop verschuldigde vóór 1 Juli a.s. Betaling kan geschieden per girostor ting of overschrijving of tegen quitantie zoowel op het postkantoor te Middel burg en de daaronder ressorteerende hulpkantoren als op het Ontvangkan toor te Middelburg. VLISSINGEN. Het bestuur van de Arbeidersverte genwoordiging van de Kon. Mij. „De Schelde" heeft aan den minister van Waterstaat een telegram gezonden, waarin verzocht wordt alsnog terug te komen op het besluit, ook aan de Kon. Mij. „de Schelde" bruggenbouw toe te staan, daar anders in de afdeeling scheepsbouw een groote werjkloosheid zal ontstaan, Een tweetal heeren die in de zee onder Koudekerke aan het zwem men waren en hun kleeren in de duinen hadden gelegd, ontdekten bij hun terug komst dat hun portefeuilles gestolen waren inhoudende resp. 50 en 10. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Maandagavond te ongeveer 6 h werd een begin van brand ontdekt bij een woning op de Zuidwal, die in gebruik is bij den heer Poelje te Ierseke, handelaar in scheepsbenoodigd- heden. Het bleek dat uit een pakkist met houtwol, die buiten stond, de vlam men oplaaiden. Een tweetal personen gelukte het den brand met emmers water te blusschen, en den brand te beperken, anders haa dit zeer ernstig kunnen worden, doordat in de buurt van de kist een vat olie lag en de woningen dicht aaneen gebouwd zijn. Het eigendom van den heer Poelje in deze gemeente is niet verzekerd. THOLEN. De Waterleiding, THOLEN De Waterleiding-Mij. N.V. Tholen heeft in 1931 een verlies geleden van 15.977. 't Totaal verlies stijgt daar door tot 161.082, De begrooting der Mppij. voor 1933 werd vastgesteld op 91.200, met een geraamd verlies van 16.163. Medegedeeld wordt, dat het rijk wel wil helpen, maar dat de tarie ven dan tenminste 20 pet. verhoogd moeten worden. Ook Gedep. Staten oor- deelen verhooging van de tarieven nood zakelijk. De raad van aandeelhouders wees echter verhooging onvoorwaarde lijk af. Mej. ds. A. J. v. d. Ban, doopsge zind predikante te Stavoren, heeft Zon dag aldaar afscheid genomen en zal a.s. Zondag intrede te Vlissingen doen. Het college van Kerkvoogden en Notabelen te Noordwelle heeft be sloten de tot heden voor deze gemeen te onbekende kerkelijke belasting in te voeren. Ds. J. P. Enklaar neemt 31 Juli af scheid van de Ned. Herv. gemeente te Kattend ij ke. De intrede te Delden is bepaald op 14 Aug., na bevestiging door ds. B. ter Haar Romeny A.Bz., te Ginniken. Op de vergadering van de Part. Synode van de Geref. Kerken van Utrecht deed ds. S. Datema van Drie bergen, de vraag, of het geen overwe ging verdient aan de komende Gen. Sy node voor te stellen, de leeftijdsgrens voor emeritaat te bepalen op 65 jaren inplaats van 70 jaren. Hij acht dit in 't belang der Kerken en der vele Candida- ten. Ned. Herv. Kerk. Ds. S. H. J. Voors te Zierikzee heeft bedankt voor het beroep naar Leeuwar den (vac. dr. Norel.) Geref. Gem. Tweetal te Ridderkerk ds. B. van Neerbos te Terneuzen en ds. A. Verha gen te Middelburg Geslaagd voor tweeden stuurman de heer A. Kooijman te Batavia oud leerling van de „De Ruyterschool te Vlissingen. Voor het eindexamen der Chr. H, B. S. afd. A. slaagde te Leiden de heer W. T. Matthijs te Kortgene. Hoofdelijk onderwijs. Men meldt aan de N. Rott. Crt.: Op 1 September wordt ook te Rot terdam een school voor hoofdelijk on derwijs geopend. Het doel van de school zal zijn kinderen van lagere en middel bare scholen, voor wie het tempo van het klassikaal onderwijs te snel of de omvang der vakken te groot is, een ge past onderwijs te verschaffen. De school zal in overleg met de ou ders aan de leerlingen een algemeen ontwikkelend, op de practijk gericht eindonderwijs geven, berekend op den aanleg en de intellectueele krachten der kinderen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat kinderen, die voor verdere studie geschikt zijn, door dit hoofdelijk onder wijs worden teruggevoerd naar het klas- severband van een middelbare school. Het aantal gevallen van mond- en klauwzeer gedurende de maand Mei 1932 bedroeg in de provincie Gronin gen 1, Frieslan d 10, Drenthe 4, Overijs sel 19, Gelderland 66, Utrecht 12, Noord Holland 12, Zuid Holland 29, Zeeland 2 (Terneuzen 1, W'estdorpel), Noord Brabant 31, Limburg 30. De cijfers duiden het aantal eigenaars aan onder vee waar deze ziekte werd geconstateerd. Het Noorsche s.s. Makefjell dat alhier hout heeft gelost is naar Rus land vertrokken. HET GESPREK VAN DEN DAG 1 (Ingez. Med.) 2i-VI-'32. Maandag hoogste lucht- temperatuur 18 °C; (64 °F); laagste 11.7 °C (53 °F). Heden 9 h: 13.2 °c; 12 h: 14.7 °C. 1.2 mm regen. Hoogste ba rometerstand alhier 763 mm, laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 766.2 mm te Thorshaven; laagste 757.2 mm te Mar seille. Zwakke tot matige N.W. tot N, wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tempera tuur. s Zon op: 4 h 39; onder 21 h 24, Licht op: 21 h 54. Maan op: 24 h 03; onder: 7 h 27. L.K. 25 Juni. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Juni. Hoogwater. Di. 21 Wo. 22 Do. 23 Vr. 24 4.02 16.23 4.54 17.09 5.45 18.03 6.34 18.47 Laagwater 10.28 23.06 11.16 23.55 11.57 0.40 12.38 Naar de Maasbode verneemt heeft de directie van de Ver. Kon. Papierfa brieken van Gelder Zn. te V e 1 s e n het besluit moeten nemen om voor de tweedemaal in korten tijd de cellulose- fabriek voor onbepaalden tijd één dag per week stop te zetten. De eerste maal kregen de betrokken arbeiders nog 50 pet. van het verminderde daggeld, doch thans wordt evenwel het volle dagloon gekort. i Met ingang van 15 Juli a.s. is aan mej. C. J. Risseeuw te St. Laurens op haar verzoek eervol ontslag verleend als stationhoudster bij den postdienst. In haar plaats is als zoodanig benoemd de heer G, Krijger van G r ij p s k e r- k e. Het station blijft in hetzelfde perceel gevestigd. Met ingang van 1 Juli a.s. wordt het hulppost, telegraaf, en telefoonkan toor te Kloetinge omgezet in een postagentschap en een station voor den telegraaf- en telefoondienst. Aan den hulptelegrambesteller J. Huijsen van het telegraaf- en telefoon station te Borsselen is met ingang van 1 Juli a.s. eervol ontslag verleend. Een nieuwe interlocale telefoon geleiding is in dienst gesteld tusschen Axel en Neuzen. Indische stoomvaartlijnen. Baloeran (thuisr.) 20 v. Southampton. Marnix van St. Aldegonde, Amst. n. Dublin 20 te Cobb. Baloeran (thuisr.) p. 19 (12.10 v.m.) Finisterre 20 (12 midd.) te Southampton verw. Dempo (uitr.) 20 te Belawan.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1