Doorzitten PUROL ONDERWIJS, RECHTZAKEN, LEGER EN VLOOT. VOOR KLEINE TUINEN. SPORT. GEMENGD NIEUWS. Financiëele Berichten, AFLOOP AANBESTEDINGEN BEKENDMAKINGEN BEVOLKING Voor het eindexamen der Chr. Kweekschool te Middelburg slaag den Zaterdag de dames A. P. Bijl, H. P. Bijl. J. M. Rekkers, allen te Vlissingen; P. Francke te Serooskerke en C. A. Tellier te Schaesberg (L.). Afgewezen één candidate. Zeeuwsch Technisch Instituut. De Commissie, belast met het examen voor waterbouwkundig opzichter en voor betentechnicus is thans als volgt samen gesteld: A. Commissie van Toezicht: Ir. N. van Spanje, hoofdingenier Rijkswaterstaat te Goes; Ir. P. L. Israël, ingenier Prov. Wa terstaat te Goes; mr. J. H. M. Stieger, lid Ged. Staten te Goes. B. Examencommissie: W. H, J. van der Hooft, directeur Zeeuwsche Betonm, te Kloetinge, voorzitter; Ir. L. A. L. Ha mers, ingenieur Rijkswaterstaat te Goes; Ir. C. Reedijk, ingenieur Prov. Water staat te Goes; Ir. A. Rothuizen, bouw- kundig-ingenier te Middelburg; C. Bag german, technisch ambtenaar Rijkswa terstaat te Vlissingen; T. Huisman, techn. ambtenaar Rijkswaterstaat te Sas van Gent; R. D. Faber, techn. ambtenaar Rijkswaterstaat te Zierikzee; F. G. C. Rothuizen, directeur van Gemeente werken te Goes; P. Wilschut, leeraar aan de Ambachtsschool te Goes; M. W. van de Weert, architect te Goes; W. Bierens, oud-architect, burgemeester van Kapelle; P. Kakebeeke, leeraar aan de Ambachtsschool te Goes; J. Melse, lee raar aan de Ambachtssool te Goes; J. Melse, leeraar aan de Nijverheidsscho len te Goes; J. van der Meulen Bosma, leeraar aan de Ambachtsscool te Goes, secretaris. De Leid&che studenten wenen niet meer te Leiden. De correspondent van de N. Rott. Crt. te Leiden meldt: Op het oogenblik wordt onder de te Leiden studeerenden een enquête ge houden, welke ten doel heeft te trach ten een overzicht te krijgen van de kos ten, die aan het student-zijn te Leiden, zijn verbonden en in het bijzonder om op de hoogte te komen van de kosten die de huisvesting voor den student meebrengt. Hoewel het resultaat van het onder zoek eerst over eenige dagen gepubli ceerd zal worden, brengt het nummer van de Virtus Concordia Fides van deze week reeds het een en ander, dat met deze enquête in verband staat. Hieruit blijkt dat ongeveer een derde van de op kamers wonende studenten de toe gezonden vragenlijsten ingevuld heeft ingeleverd. AJs bewijs, welk een indruk de ingestelde enquête heeft gemaakt moge dienen dat een groot aantal ver huurders hebben bericht, dat zij de huurprijzen der kamers hebben ver laagd.* Verscheidene studenten wonen in Den Haag. Ook al worden de kosten van spoor en tram enz. of van de ka merhuur .verlaagd, dan nog zal het niet gemakkelijk zijn óm de /meerderheid der spoor, tram of fietsende studenten te bewegen zich in Leiden zelf te ves tigen. Daarbij komt nog, dat plotselinge verarming, die het vorige jaar begon nen is, tallooze gezinnen, die het toch al niet breed hadden, tot de uiterste be zuiniging dwingt en daaronder viel al lereerst het laten wonen van studee renden te Leiden, hetgeen voor een snel toenemend aantal jongelui uit naburige plaatsen onder deze omstandigheden een weelde werd. Daarbij kwam, dat aan de algemeene daling der px-ijzen de kamerverhuren maar weinig deel na men als gevolg van het gelijk blijven der huishuren en de nog steeds hoog blijvende hypotheekrenten. Bovendien de mannelijke student vooral, leeft nu een maal weinig zuinig. Een uittocht uit Leiden heeft voor dezen cursus reeds plaats gehad en gesprekken met kamer verhuursters kunnen ieder overtuigen, dat deze uittocht dit jaar nog verderen voortgang-zal hebben. Uitvoerig wordt er op gewezen, dat tot nog toe ook het vereenigingsleven veel geld heeft gekost. Maatregelen worden overwogen om ook hierbij in de toekomst de noodige versobering in te voeren; dit geldt zoowel voor de kosten aan het lidmaatschap van het L.S.C. als aan die der andere studenten- en sub- vereenigingen verbonden. In de Wagenstraat te Den Haag ontstond in den nacht van 15 op 16 Juni 1931 een woordenwisseling tusschen chauffeurs, die zoo hoog liep, dat men handtastelijk werd. Plotseling stortte een der chauffeurs neer. Bij onderzoek bleek, dat hij een messteek in de borst had gekregen. Kort na het gebeurde overleed de verwonde. De chauffeur met wien het slachtoffer ruzie had ge had werd gearresteerd. De rechtbank te Den Haag sprak den man vrij. In hooger beroep veroordeel de het Haagsche gerechtshof hem tot 4 jaar gevangenisstraf wegens zware mis handeling, den dood tengevolge heb bende. De Hooge Raad vernietigde dit arrest en verwees de zaak naar het Gerechts hof te Amsterdam. De proc.-generaal eischte wegens zware mishandeling den dood tengevol ge hebbende een gevangenisstraf van vier jaar. Kantongerecht te Goes. De kantonrechter te Goes heeft veroordeeld wegens: straatschenderij: J. A, B., Kapelle, be risping, F. C., Heinkenszand, ontslag van rechtsvervolging, C. V., 's-Heeren- hoek, vrijspraak; zonder vergunning zich bevinden op een spoorbaan: P. P,, 's-Heer Arends- kerke, 15 of 15 d. h.; als schipper een rijkskanaal bevaren de zonder reglement: W. H. B., Dintel- oord, 2 of 2 d. h.; schelpdieren rapen: J. v. A., Wemeldin- ge, 0.50 of 1 d. h.; zich bevinden op een anders perceel in de Schelde: A. R. v, d, W., Bruinisse, 10 of 10 d. h,; zich met vischtuig bij binnenwater be vinden zonder vischvergunning: P, H. en J. A. W. S., Hoogerheide, 10 of 10 d. h., netten verbeurd verklaard; overtr. maximum snelheid te Kapel le: J. K., Ierseke, 5 of 5 d. h., A. L. J. S,, Bergen op Zoom, 10 of 10 d. h.; te Kloetinge venten zonder vergun ning: P. J, K., zonder bekende woon plaats, 3 of 3 d. h.; met een niet ingeschreven vrachtauto rijden: J. L. T., Goes, 3 of 3 d. h.; auto berijden zonder rijbewijs; J. G,, Kapelle, 3 of 1 w. t,; als voren en zonder voldoende voor lichten: A. W. v. d, V., Biezelinge, 10 en 5 of 10 en 5 d. h. "met auto rijden zonder noodzaak over rijwielpad: E. C. P., Ellewoutsdijk, 5 of 5 d. h,; met auto rijden zonder voldoende voorlichten: J. D., Neuzen, 5 of 5 d. h,, J. R. G, L., Nijmegen, 10 of 10 d. h.; met auto rijden zonder voldoende rem men: A. A. B., Goes, A. W. K,, Oude- iande, 5 of 5 d. h., J. T. J. P., Breda, E. C, P., Ellewoutsdijk, L. P. v. O., Ier seke, 10 of 10 d. h.; 's avonds fietsen zonder reflector: W. J. H. K., Kapelle, 0.50 of 1 d, h. Naar verluidt zou in het bezuini gingsrapport der commissie-Weiter in overweging worden gegeven het garni zoen te Arnhem op te heffen. Dit zou voor de gemeente Arnhem groote schade beteekenen. Er zijn n.l, in de Geldersche hoofdstad 66 officie ren en ongeveer 200 onderofficieren in garnizoen. Zomerblceiers voer aanvulling van den rotstuin. De rotstuin en het muurtuintje had den gedurende eenige weken onze volle aandacht. Wat kunnen sommige tuingedeelten mooi zijn. Jammer slechts dat de mees te rotsplanten alleen in het voorjaar en den voorzomer bloeien. Weinigen bloei en in den zomer en den herfst én daar om is aanvulling met een-jarige zomer bloemen en andere planten noodig. Nu is de keuze voor het aanvullend plan- tenmateriaal niet gemakkelijk. Lang niet alle planten, ook al zijn ze laag, kunnen we gebruiken. Geschikt zijn o.a. Mesembrianthenum tricolor. De voor af in potten opgekweekte planten wor den nu uitgeplant en zullen tot den la ten herfst volop bloeien. Wanneer al thans het zonnetje schijnt want bij don ker weer blijven de rose straalbloemen gesloten. Hetzelfde is het geval met Ga- zanïa splendens, een eveneens tot den laten herfst doorbloeiende kruipende plant'. De groote enkele bloemen zijn goud geel met een zwart hart. Heel mooi en gemakkelijk te kweeken is Alyssum Benthami eompactum, een wit bloeiend plantje dat in den vollen grond kan wor den gezaaid de variëteit procumbens heeft een kruipende groeiwijze en bloeit even mooi. Van Lobelia erinus zijn voor al de rankende variëteiten geschikt. De vooraf onder glas gezaaide en in pot opgekweekte plantjes bloeien geruimen tijd met een overvloed van hemelsblau we bloempjes. In den vollen grond zaai en we Ionopcidium acaule of diamant- bloem; dit plantje bloeit den geheelen zomer met zachtlila bloempjes. Op een zonnig warm plekje kan men Portulaca grandiflora plaatsen. Deze wordt onder glas gezaaid en opgekweekt en met pot- kluit uitgeplant, zoo mogelijk op kalk- rijken grond. Een aardig plantje is Linaria alpina, waarvan de kruipende stengel tjes bezet zijn met kleine, purperrose bloempjes. Met kleine witte bloempjes bloeit Tunica saxifraga. We zaaien on der glas en planten ze met potkluit op de plaats van bestemming. Dikwijls blij ven de plantjes meerdere jaren over, ook zaaien ze zich zelf wel, wat ook met andere der reeds genoemde soor ten het geval is. Om ruimte voor deze en andere plantjes te maken kunnen we uitgebloeide Primula- en Saxifraga- soorten, Aubrietia, Cerastium, Mimulus e.a. nu opnemen, scheuren en elders op- kweeken, om ze in het najaar weer in den rotstuin uit te planten, Het plan ten en verplanten moet met overleg geschieden, Op tijd sproeien en gieten en zoo noodig schermen is gewenscht. A. G. Golf. Gisteren speelde de Domburgsche golfclub haar laatsten wedstrijd voor de zuidelijke competitie en wel tegen de club uit 's-Hertogenbosch. Domburg ver loor met 1Yi tegen 1%, en Den Bosch, dat slechts één wedstrijd gelijk speelde en de overige won, zal nu in de finale komen. De gespecificeerde uitslag was: four somes: mevrouw P. M. Heijse-Boogaert (18) en mr. J. H. C, Heijse (10) verliezen van J, v, Lanschot (15) en mr. L. Sassen (16) 54; Mevrouw H. Sommerhoff (28) en F, A, E, Sommerhoff (18) spelen ge lijk tegen W. van Lanschot (16) en P. Tilman (22); mej. M. Alberts (28) en G. Alberts (20) verliezen van jhr. mr. P. van Meeuwen (21) en A. van Lanschot (24) 1 up. Singles: mr. J. H. C. Heijse (10) ver liest van W. van Lanschot (16) 31; mevrouw Heijse-Boogaert (18) van J. van Lanschot (15) 53; F. A, E. Som merhoff (18) 65, wint van mr, L. Sas sen (16); mr. J. F. van Deinse (20) ver liest van jhr. mr. P. van Meeuwen (21) 53; G. Alberts (20) van P. Tilman (22) 32; mej. M, Alberts (28) van A, van Lanschot (24) 54. Athletiek. Zaterdagmiddag hadden op het voet balterrein aan den Koudekerkschen weg te Vlissingen de wedstrijden plaats voor de kampioenschappen van den Zeeuwschen Athletiek Bond, en wel die voor dames en enkele voor heeren. De resteerende nummers, n.l. 100 m, 800 m, 1500 m, 10.000 m, 4 maal 100 m estafet te, vèrspringen, hoogspringen, discus werpen, speerwerpen, polsstokvèrsprin- gen en hinkstapsprong, hebben Zaterdag а.s. op het Gemeentelijk Sportterrein te Middelburg plaats. De belangstelling van de zijde van het publiek was maar ma tig. Het voornamelijk voor loop- en springnummers slechte terrein heeft ze ker afbreuk gedaan aan de verkregen resultaten, daar zij over het algemeen minder waren dan die tijdens de jubi leumwedstrijden. Jammer, dat mej. Van Driel door struikelen bij de finish 100 m van verdere deelname moest afzien en de "Achillesploeg het beter achtte, mede, gezien den toestand van de baan, niet aan de estafette deel te nemen. De uitslag der dameskampioenschap pen was: hoogspringen: 1. mej. Sandifort, Ma rathon, 1.30 m; 2. mej. T. Hamelink, Achilles, 1.25 m; vèrspringen: 1. E. de Die, O.K.K., 4.23 m; 2. mej. Bos, Mara thon, 4.11 m; discuswerpen: 1. mej. M. van Driel, Achilles, 21.11 m; 2. mej. N. Wisse, Achilles, 20.37 m; kogelstooten: 1. mej. van Driel, 7.01 m; 2, mej. Wisse б.80 m; speerwerpen: 1. mej. Wisse 18.94 m; 2. mej, T, Hoencamp, Achilles, 18.55 m; 100 m hardloopen: mej. van Driel 141/5; 2. mej. Bos 142/5 sec. Vier maal 100 m estafette: 1. O.K.K. Kortge- ne, 683/5 sec; 2, Marathon, Vlissingen, 684/5 sec. De uitslag der heerenkampioenschap pen was tot heden: 200 m hardloopen: 1. G. Boreel, E.M. M., 26 sec.; 2. J. Harinck, Marathon, 27.2 sec.; 400 m: 1, G. v, d, Feltz, E.M, M., 66.4 sec.; 2. F. Kambier, E.M.M., 67 sec.; 5000 m: 1. C, van Sorgen, Ma rathon, 19 m 13.4 sec,; 2. A. Kambier, E.M.M., 19 m. 53.2 sec.; polsstokhoog springen: 1. J. Parent, Marathon, 3 m.; 2. J. de Jager, Marathon, 2.95 m; kogel stooten: 1. J. Schipper, E.M.M., 11.90 m en 2. J. de Jager, Marathon, 10.46 m. Zonnebrand en Stukloopen van Huid en Voeten verzacht en geneest |Dqos 30. Tub* &0ct. Bij Apoth- 6 ProgUttc (Ingez. Med.) PREMIE OP TERUGBEZORGING VAN GESTOLEN SIERADEN. In den nacht van Zondag op Maandag is door opensnijding van een ruit, ingebro ken in een perceel aan de Jacob Mos selstraat te Rotterdam. Uit een kast werd een parelsnoer, een platina ket ting en eenige horloges gestolen, ter waarde van 4000. Deze sieraden, waren verzekerd bij de firma Blom en v. d. Aa. Deze firma heeft aan de politie medegedeeld, dat zij bereid is, bij terugvinden der siera den een belooning uit te keeren in ver houding tot de waarde van het terug- gekregene, wel een maximum van 500. EEN DRAMA. In een perceel aan de Tweede Wittenburgerdwarsstraat te Amsterdam heeft zich Zondagmid dag een drama afgespeeld. De derde étage van dit perceel wordt bewoond door een moeder met twee zoons. De oudste, een jongen van 24 jaar, die reeds geruimen tijd werkloos is, is in verband hiermede voortdurend min of meer prikkelbaar gestemd. Ook Zondag morgen kreeg hij weer een drift bui, waarbij hij in het wilde weg om zich heen sloeg. In haar angst riep zijn moe der luidkeels om hulp, met het gevolg dat er twee mannelijke buren kwamen toeloopen. De jongen, die zeer overstuur was, greep daarop een broodmes en keerde zich tegen de twee mannen van wie er een door een steek in den hals werd verwond, terwijl de ander door den woesteling aan den rug werd ver wond. Eerstgenoemde was zoo deerlijk geraakt, dat hij in het Binnengasthuis moest worden opgenomen. De aanvaller zelf, die blijkbaar niet meer wist wat hij deed, liep na de steek partij naar een raam aan de achterzijde en sprong van drie hoog naar beneden, waar hij op een binnenplaats terecht kwam. In zorgelijken toestand is hij eveneens naar het Gasthuis vervoerd. LANDGOED AFGEBRAND. - Vrij dagmiddag is brand uitgebroken in de schuur van de behuizinge „Duivekade" te N ij v e r d a 1. Door de droogte en den Noordenwind breidde de brand zich snel uit en weldra stonden de boerderij en het aangrenzend landhuis „Duiveka de" in lichter laaie. De brandweer, die spoedig arriveerde, kon weinig tegen de enorme vuurzee uitrichten. Alles brand de tot den grond toe af. Van de inboe dels kon nagenoeg niets worden gered. Twee veulens kwamen in de vlammen om. Het landgoed werd op het oogen blik bewoond door mevr. de weduwe F. J. F. Moquette. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. Omtrent de oor zaak vermoedt men dat weggeworpen asch in de schuur de aanleiding is ge weest. JEUGDIGE BRANDSTICHTER. Men meldt uit Finsterwolde dat de dezer dagen plaats gehad hebbende brand te Kromme Elleboog bij den han delaar G. P., na ingesteld onderzoek is gebleken gesticht te zijn door het ze venjarig zoontje, dat heeft bekend. Ongelukken. Zaterdagmorgen reed op den rijks weg tusschen Crailo en Bussum een mo torrijder. Voor hem reed een auto, die naar links uitweek, omdat uit een zij weg twee automobielen naderden. De motorrijder wilde de voor hem rijdende auto passeeren en week hierdoor zoo ver naar links uit dat hij in den muilen berm terecht kwam en over den kop sloeg. Hij bekwam een ernstige schedel breuk. Het bleek te zijn den 30-jarigen M. K. uit Amsterdam. Verdronken. Vrijdagmiddag is de 32-jarige H.G. op 't H. uit Rotterdam bij het zwemmen in de Boezem, voor de oogen van zijn vrouw, die op den kant stond, verdron ken. Een drietal burgers hebben den drenkeling op het droge gebracht, waar na langdurige pogingen in het werk zijn gesteld om de levensgeesten weer op te wekken, hetgeen echter niet gelukt is. Donderdagavond waagde zich de 30- jarige chauffeur E. v. H. te B r u n s u m in den Grooten Vijver zonder te kun nen zwemmen. Hij verdween in de ver raderlijke diepte en kon niet meer ge red worden. Sedert Donderdag werd te Papen- drecht vermist de 1 I-jarige G, K. Gedu rende den geheelen nacht werd gedregd, doch zonder resultaat. Vrijdag is zijn lijk opgevischt. HONGERSNOOD. De Deli Cou rant bevat berichten uit K o t a Pi nang, waarin melding wordt gemaakt van hongersnood, tengevolge van het gebrek aan rijst, aan de grens van Su matra's Oostkust en Tapanoeli, De be volking trekt de bosschen, in om voed sel te zoeken. Voorts zou buikloop zijn ontstaan wegens gebrek aan behoorlijk voedsel in kampong Rasau, N.V. Stoomvaartmaatschappij Zeeland. Zaterdagmiddag vergaderden in het Grand Hotel Britannia te Vlissin gen aandeelhouders van de N.V, Stoomvaartmaatschappij Zeeland onder presidium van den heer T. H. de Mees ter, die er op wees, dat voldaan is aan de voorschriften en dat de buitengewo ne vergadering gelijk werd gehouden met de jaarlijksche algemeene. Het reeds vermelde jaarverslag nam de vergadering voor kennisgeving aan en zij keurde de verlies- en winstreke ning en de balans goed. Hierna wees de heer de Meester er op, dat de N.V,, vergeleken bij vele an dere maatschappijen nog gelukkig heeft gewerkt en een winst heeft gemaakt van ruim 85.000, Een dus niet ongun- tig te noemen resultaat. Commissarissen en directie meenden echter geen voorstel te moeten doen om een klein dividend uit te keeren, maar gezien de onzekere toekomst, en de wenschelijkheid te houden wat men heeft, de winst daarom naar de reserve over te brengen. Met dit voorstel vereenigden alle aan wezigen zich. Zij deden dit ook met een voorstel tot statutenwijziging, welke in houdt, dat in het vervolg niet meer vast voorgeschreven staat, dat de dagelijk- sche commissie van toezicht met den voorzitter uit drie andere commissaris sen moet bestaan, doch dat het aantal geheel aan commissarissen zelf moet worden overgelaten. Nog wees de voorzitter er op, dat vice-admiraal W. C. J. Smit gemeend heeft te moeten aftreden als regeerings- commissaris. Het college van commissa rissen betreurt dit zeer, omdat het jaren met admiraal Smit heeft samengewerkt, die steeds volkomen de plaats begreep, waarop hij staan moest. Zonder de be langen van de regeering te verwaarloo- zen deed hij niet streng ambtelijk, maar ging met de andere heeren kameraad schappelijk om. Commissarissen zouden het betreuren, den heer Smit in hun midden te moeten missen en stelden daarom voor hem tot commissaris der N.V, te benoemen, waartoe de vergade ring besloot. Vrijdag heeft de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Heinkens zand aanbesteed: het gedeeltelijk vernieuwen van den toren met spits van de Ned. Herv. Kerk, Van de 12 inschrijvers was de laag ste de heer J. Benou te Krabbendijke voor 3842, wien het werk werd ge gund. Het bestuur van den Hoofdplaatpol der heeft aanbesteed het verdiepen van de Spuikom aan de Haven te Hoofd plaat. Ingeleverd drie biljetten door Hoofdplaatsche inschrijvers als volgt J. Cornelis 1.980, T. Wieleman 1.868 en P. Cornelis 1.770. OUDERAVOND. Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter openbare ken nis: 1. dat op Woensdag, 22 Juni 1932, des avonds 8 uur voor de U.L.O. School een ouderavond zal worden gehou den in een der lokalen van die school aan het Veersche Bolwerk; 2. dat tot den vorenvermelden avond toegang hebben de ouders, voogden of verzorgers van wie één of meer kinderen op de U.L.O. school voor jongens zijn ingeschreven; en roepen hierbij die ouders, voogden of verzorgers op tot bijwoning van den ouderavond. Middelburg, den 17 Juni 1932, Burgemeester en Wethouders voorn,, DE VEER, lo. Voorzitter, M. VAN DER VEUR, Secretaris. SLUITING GEMEENTE-ARCHIEF. Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter openbare ken nis: dat het Gemeente-archief van 18 Juli tot en met 5 Augustus" a.s. voor het pu bliek zal gesloten zijn. Middelburg, den 17 Juni 1932. Burgemeester en Wethouders voorn., DE VEER, lo. Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. DIENSTPLICHT. Uitspraken in zake vrijstelling. De Burgemeester van Middelburg brengt ter algemeene kennis, dat om trent aanvragen om vrijstelling van den dienstplicht betreffende den hieronder genoemden persoon de uitspraak is ge schied, bij zijn naam vermeld. DE BREE, JAN lichting 1932, vrijge steld van den dienstplicht wegens kost winnerschap voor een jaar met ingang van 24 Augustus 1932, bij besluit van den Minister van Defensie 14 Juni 1932 Vile afd. no. 215V. Tegen deze uitspraak kan uiterlijk den tienden dag na den dag dezer bekend making in beroep worden gekomen. Middelburg, 17 Juni 1932. De Burgemeester, DE VEER. KOUDEKERKE Gedurende de eerste helft van Juni zijn in de gemeente Ingekomen: Mej. C. Koppejan, wijk A no. 22 uit, Ritthem; J. G. Speijer met gezin, D no. 33, Ter Neuzen; P. Koppejan, B no. 69, Zoutelande; F. Breel, B no. 319, Ritthem; mej. J, C. Botting, B no. 319, St. Lau rens; K. P. A. Broerse met gezin, B no. 317, Serooskerke; mej. P. Leijnse, D no. 39, Middelburg; L. van Sluijs, C no. 13, Biggekerke; mej. P. Kowalevski, B no. 60, Duitschland; mej. A. E. Dronkers, D no, 12, Middelburg. V ertrokken: Mej. E. Tange, van wijk D no. 9 naar Rotterdam; mej. C. Janse, B no. 43, Middelburg; W. Wielemaker, C no. 13, St. Laurens; mej. W. Dekker, D no, 113, St. Laurens; V, F. A, Novak, D no. 68, Amsterdam; mej. S. A. Oiling, D no. 72, Baarn; mej. M. van Schijndel, D no. 24, Bergen op Zoom; G. de Smit, met gezin, E no. 21 Vlissingen. Electr. Drukkerij G. Wi DEN 8iOEE, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 6