TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN MAANDAG 20 JUNI 1932. No. 143. BINNENLAND. LIBERALE GEMEENTERAADS LEDEN. LOTISICO. ZEELAND. MIDDELBURG. FEUILLETON. HARTENAAS EN RUITENDRÏE. ZUID-BEVELAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Gemeenteraad van Groede. ZEPPELIN-LEED. Lange Jan. KUNST EN WETENSCHAP. Zilveren jubileum Vereen, tot instand houding van oude gebouwen. 4BM In de Zaterdag te Utrecht gehouden vergadering van liberale gemeenteraads leden heeft de heer K. H, Tusenius, wethouder der gemeente Velsen, een inleiding gehouden over „den nood der gemeenten", waarin tot de vijf volgende conclusies werd gekomen. Bij de wet, en voor zoover noodig bij de algemeene maatregelen van bestuur, worde vastgelegd de grondslag waarop aan gemeenten steun wordt verleend. De steun, welke aan gemeenten verstrekt wordt om crisismaatregelen te financie ren, geschiede a fonds perdu. Zoo spoedig mogelijk worde de Wet op de Financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeente gewijzigd, teneinde de thans bestaande onbillijkheden hier uit weg te nemen. De geheele bevolking dient in gelijke mate bij te dragen aan dezen crisislast. Aan de Kamerfracties van de Liberale Staatspartij worde verzocht hiertoe 't initiatief te nemen, of pogingen van an dere partijen in deze te steunen, Naar het Haagsche Correspondentie bureau verneemt heeft de minister van Justitie aan de N.V, de Eerste Maat schappij tot verzekering van risico in Loterijen (Lotisico) te 's-Graven.hage, de verklaring van geen bezwaar op de wijziging van de statuten dier Vennoot schap (verlenging voor /onbepaalden tijd) verleend, nadat de bepaling omtrent het doel der vennootschap zoodanig was gewijzigd, dat de N.V. zich in den vervolge uitsluitend bezig zal houden met de vóór 1 Juli 1905 aangelegde series polissen A., B. en C-, zoodat van uitgifte of plaatsing van loten, van on- derdeelen van loten, van orderbiljet ten, van garantiecontracten of van eeni- ge andere bewijsstukken, winstkans ge vende in loterijen, in welken vorm en onder welken naam ook, geen sprake meer zal kunnen zijn. Het geheele brief- jesbedrijf van Lotisico is dus gestaakt. Naar gebleken is, worden thans door of vanwege een andere maatschappij, die daartoe geen enkele bevoegdheid heeft, loten of briefjes uitgegeven die uiterlijk dén vorm van Lotisico briefjes hebben. Terzake is bereids proces-ver baal opgemaakt. Men zendt ons het volgende verslag ter plaatsing: Vrijdag j.l. werd ten stadhuize alhier een algemeene vergadering gehouden der Afdeeling Middelburg van het Na tionaal Crisis Comitée onder voorzitter schap van ds. M. van Empel. In deze vergadering werd besloten mede te werken aan een door het Na tionaal Crisiscomité te organiseeren na- tionalen inzamelingsdag in het begin van October. Vervolgens bracht de penningmeester, notaris Struve, een beknopt verslag uit over den tegenwoordigen stand der fi nanciën. Daaruit bleek dat de wekelijk- sche uitgaven op het oogenblik be dragen aan periodieke uitkeeringen 208.50; hiertegenover staan de weke- lijksche ontvangsten ad 175, waarvan in mindering moet worden gebracht de aan het Nationaal Crisiscomité af te dra gen 10 pet. 17.50, zoodat er weke lijks een nadeelig saldo is ad 51; een verhouding die natuurlijk binnen zeer korten tijd het werk van het comité on mogelijk zou maken en waarin dus zoo 94. Henry Aimsbury stoof op. In zijn kleingeestigheid kon hij niet het werk van wrekende gerechtigheid begrijpen, als het inkomen der Aimsbury's er bij betrokken was. Hij zag geen geldige reden waarom het commissariaat niet in zijn handen kon blijven! Maar mijn beste man, beweerde hij tegen Spencer, met een grootsch ge baar naar de tafel wijzend. Daar is het geld! Moet ik begrijpen dat je Je moet begrijpen mijnheer, dat ik je niet aan verdere verleiding wil blootstellen! was het verpletterende antwoord. Aimsbury kreeg een kleur en zijn lippen trilden even. Hij riep alle waar digheid samen, die hij in de lange ja ren te St. Albans had opgedaan, keer de zich bedaard om en liep naar de deur. 1 Goeden avond! riep hij, met scher pe stem. Lee Wang wachtte tot Aimsbury één yoet over den drempel had, toen nieste hij met imposante hevigheid. Bij dit geluid liet Henry Aimsbury's waardigheid hem in den steek, een he- spoedig mogelijk verandering behoort te worden gebracht. Dit kan alleen gebeuren door het stij gen der inkomsten. Mr. F. B. Evers, voorzitter van het sub-comité A, gaf een korte uiteenzet ting van de werkwijze van dit sub-comi té. Inderdaad mocht men er in slagen een belangrijke groep menschen te be reiken, die door de crisisomstandighe den in nood gekomen, toch op geen an dere wijze geholpen kunnen en ook wil len worden. De cijfers, door den penningmeester genoemd, hebben allen betrekking op de uitgaven door het sub-comité A bewil ligd; zij beloopen thans reeds in totaal ƒ4170.42. Daar de heer J. Onderdijk, voorz. van het sub-comité B, dat zich in overeen stemming met de door den minister ge geven aanwijzingen bezig houdt met de steunverleening aan reeds ondersteunde werkloozen, tot zijn spijt verhinderd was deze vergadering bij te wonen, deelde de secretaris aan de hand van door den penningmeester ir. A. A. Brevet ver strekte gegevens een en ander mede over de werkwijze en de geldmiddelen. De eenige bron van inkomsten is voor dit sub-comité de door het Rijk en de Gemeente verstrekte dubbeltjes per in woner, terwijl de verleende hulp uit sluitend in natura werd verstrekt. Voor de zomermaanden is de werk zaamheid van dit sub-comité stopgezet, om ook in de komende wintermaanden nog over gelden te kunnen beschikken. Tot heden werd aan 224 gezinnen of al leenstaande personen op eenigerlei wijze extra-hulp verstrekt. De voorzitter bracht dank aan de le den der beide comité's voor hun werk zaamheid, aan de leden van het dames comité dat de zorg voor het inkoopen der benoodigde goederen op zich nam en aan mej. M. Kousemaker, die het sub comité B bijstaat als huisbezoekster. Na den leden ten zeerste op het hart te hebben gedrukt toch al hun aandacht en krachten te wijden aan het regelma tig slagen der wekelijksche collecte en daartoe ook zelf hulpkrachten aan te werven, maar toch ook niet dan na war men dank te hebben betuigd aan de ve len die geheel belangeloos en met trou wen ijver het comité in dit opzicht zoo zeer hebben gesteund en nog steeds steunen, sloot de voorzitter de bijeen komst. GOES. A.s. Vrijdag vergadert de raad. Punten van behandeling. 1. Ingekomen stukken. 2. Verzoeken om afschrijving van belasting. 3. Verzoeken van het Bestuur der vereeniging „De Ambachtsschool" om medewerking te verleenen tot uitbreiding van het leerplan aan de ambachtsschool en de avond school der ambachtsschool. B. en W. prae-adviseeren gunstig. 4. Voorstel tot afbraak van eenige gemeente-woningen in de Voorstad (n.l. de perceelen Voorstad 30/32. 5. Voorstel tot wijziging der gemeen te-begrooting 1931. 6. Voorstel tot wijziging der begroo ting 1931 van het gasbedrijf. 7. Voorstel tot wijziging der begroo ting 1931 van het grondbedrijf. 8. Voorstel tot wijziging der begroo ting 1931 van het slachthuis. 9. Voorstel tot het toepassen van een tijdelijke korting op de jaarwed den en loonen van het gemeente- personeel: a. voor hen die gehuwd zijn en voor hen, die gehuwd zijn geweest, 2% pCt. van de eerste 2000 en 5 pCt. van het meerdere der jaarlijksche bezoldiging of, indien geen jaar lijksche bezoldiging genoten wordt, van het tot jaarloon omgerekende weekloon; vige schrik greep hem aan en hij haastte zich om een goeden afstand te houden tusschen den bloeddorstigen Decker en zich zelf. Hij vluchtte zonder hoed. Hij vluchtte door het huis, den tuin, het hek en in de arm en van een, agent, die hem netjes bij den kraag pakte. En tot dat Clinton voor den dag kwam met de gillende Nina, zat hij, be vend in een politiewagen, en zag visi oenen van dwangarbeid. Toen Clinton zich ruwweg veront schuldigde en hem de vrijheid gaf, bleef hij niet om de politiemacht te bekij ken, maar haastte zich dankbaar naar de verlichte straten en hij wenschte zich zelf hartelijk geluk, dat hij zich op zijn gewone meesterlijke wijze uit een zeer leelijke positie gered had. Spencer keek hem met onuitspreke- lijken afkeer na, toen hij de kamer ver liet, en hij was verbaasd, hoe hij ooit overtuigd was geweest dat Aimsbury een betrouwbaar man was. Hij was op het punt zijn meening te zeggen, dat Henry Aimsbury niets dan een pedante schijnheilige windbuil was en niet waard dat men moeite deed om hem tot het volle besef van zijn misdaad te bren gen, toen hij bedacht dat Eric zijn zoon was en hij keerde zich tot den jongen man. Eric, die voelde dat het zijn plicht was om iets te zeggen, haalde diep adem en fronste het voorhoofd niet langer, ISU b. voor hen die ongehuwd zijn en nimmer gehuwd zijn geweest, 2% pCt. van de eerste 1000 en 5 pCt.van het meerdere. 10. Voorstel tot het doen bouwen van woningen op het Ravelijn, HAAMSTEDE. In de Vrijdag gehou den vergadering van den gemeenteraad heeft de Voorzitter hulde aan de nagedachtenis van den zoo plotseling overleden wethouder, wijlen den heer A. Gilijamse gebracht, die in het 18- jarig tijdvak zijner werkzaamheid zoo veel voor de belangen der gemeente heeft gedaan. Daarna volgt de installatie van het nieuw benoemde raadslid, den heer P. L. Vis (v.b.) Bij de wethouders verkiezing worden uitgebracht op de heeren P. L. Vis (v.b.) 5 st., J. Braam 1 st. en 1 blanco. Geko zen werd de heer Vis. De heer Blom vroeg of aan aan schaffing van voldoend bluschmateri- aal gevolg is gegeven, waarop bevesti gend werd geantwoord. Hij vestigde de aandacht op de situatie aan den Hoo- genweg, waar momenteel geen blus- schingswater is. Hij vroeg of het niet mogelijk is in geval van brand de brand- kranen der waterleiding (de gemeente is niet aangesloten) te mogen benutten, De Voorzitter zal dit onderzoe ken. Van de P.Z.E.M. is bericht ontvan gen, dat door de gemeente voor de uit breiding van het electrisch net richting Vuurtoren 400 per jaar gegarandeerd moet worden. De aanleg zal met bekwa men spoed geschieden. In verband met een schrijven van Ged. Staten wordt de zekerheidsstelling van den gemeente-ontvanger van 3000 op 3800 gebracht. Besloten wordt tot het aanbrengen van reddingsmateriaal aan de strandge- deelten bij Westenschouwen, „den Schouwschen boer" en den Vuurtoren en tot het plaatsen van officieele bor den voor het éénrichtingsverkeer (au to's, motoren en fietsen) naar en van Westenschouwen. Met het oog op de werkverschaffing verkeersverruiming, enz. bepleit de heer Blom een spoedige ter hand neming der verbreeding van den weg naar Wes tenschouwen, welke weg op het provin ciaal wegenplan gebracht is, De Voorzitter zegt, dat nadere bespreking in het vooruitzicht is. GROEDE, Donderdag j.l. vergaderde de raad. Een mededeeling van den Mi nister van Economische Zaken en Ar beid was ingekomen dat de winkelslui tingsverordening ter goedkeuring aan de Kroon is voorgedragen. Betreffende de verordening Winkel sluitingswet, merkt wethouder Lom baard op, dat te Schoondijke de win kels des Zondags 4 uur zijn geopend. Waarom is dat niet in Groede mogelijk? Hij had dan ook verwacht, dat dit punt op de agenda zou hebben gestaan. De voorzitter zegt dat dit eerst in de vergadering van B. en W. moet worden behandeld en dat dan indien mogelijk, B. en W. de eerstvolgende ver gadering met een voorstel ter tafel zul len komen. Vastgesteld wordt de verordening re gelende den verkoop van sterken drank. Bij de rondvraag vraagt de heer Brakman of de convocatiebiljetten een paar dagen vroeger worden verzon den. De voorzitter zegt, dat de wet voorschrijft dat ze 2 maal 24 uur te vo ren moeten zijn verzonden en daaraan is voldaan. De heer W. van Haneghem deelt mm ii ii«—— zooals hij gedaan had bij zijn vaders heengaan. Ik ik waardeer de eer, die U mij aandoet, mijnheer Spencer, zei hij verlegen, maar ik.... Een behoorlijk salaris gaat er mee gepaard, viel Spencer kortaf in, op zoo afdoende wijze, dat het onderwerp er door gesloten werd verklaard. Eric boog even, en voelde zich min der op zijn gemak dan ooit, toen Enid hem met een stralenden glimlach aan keek. Lee Wang zag hen door een lichten nevel van sigarettenrook aan, en zijn blijde Chineesche glimlach deed zijn ge heel gelaat stralen. Romantiek, zuchtte hij teerhartig, met een snellen blik op Nina. Maar Nina antwoordde niet. Haar moed was gaandeweg verdwenen en zij was gedrukt en bang geworden. Je zult alle romantiek, die je noodig hebt, binnenkort krijgen, beloof de Clinton kribbig, en naar den Ches terfield gaande, ging hij op den arm zit ten. Hij slingerde onverschillig met zijn pi stool en keek Spencer ernstig aan. Hij had blijkbaar geen haast om te vertrek ken. Het kan U niet schelen als ik ga zitten, mijnheer Spencer? vroeg hij. Ik heb me in het laatste uur achter een wilden wingerd moeten schuilhouden mede, dat hij te Schoondijke op de be graafplaats een installatie heeft gezien tot neerlaten van een kist. Hij wil een dergelijke inrichting voor de algemeene begraafplaats ook hier aanschaffen. De voorzitter zegt een onderzoek toe en de volgende vergadering met een voorstel dienaangaande te komen. De heer W. van Haneghem vraagt wat er met werkloozen moet ge beuren. Na eenige discussie daarover, stelt hij voor, de brandputten om de ge meente te laten schoonmaken. Besloten werd een onderzoek in te stellen bij de betrokken personen of deze al of niet daarmede bewilligd zijn. A had zijn kiektoestel al klaar, zijn films, zijn bad, ontwikkelaar, B had al veel geïnformeerd en practisch, plastisch geprobeerd waar men het 't allerbest kan zien, het luchtkasteel, den Zeppelin, C had zijn dakgoot uitgemest want daar ziet men hem toch het best, D (hij was bakker van zijn vak) die adverteerde met gebak, dat droeg (men. heeft het kunnen zien) den glorïenaam van Zeppelin. E had op zijn platdak o pret een middag-tea op touw gezet. De haan van onzen Langen Jan was mooi verguld hij blonk ervan. De toren zelf was druk bezocht en droeg een bordje „uitverkocht". Half Goes was Walch'renwaarts gegaan met verrekijkers zwaar belaan; men keek^ men zocht de luchten af, 't bleef stil daarboven als het graf, een vogel wierp heel ongestoord een beetje ballast overboord, de lucht bleef net zooals altoos volkomen zuiver Zeppelloos. 't Was een fiasco, heel compleet.... Zeg Zepp', als je soms nóg wat weet! De hier gevestigde vereeniging tot in standhouding van oude gebouwen hield Zaterdag in de bovenvoorzaal der so ciëteit St. Joris alhier een feestelij ke bijeenkomst ter eere van haar zilve ren jubileum. De gasten werden verwel komd door den voorzitter den heer W. Berdenis van Berlekom, in het bijzonder den loco-burgemeester mr. De Veer. Spr. dankte 't gemeentebestuur voor diens steun en de medewerking, die de vereeniging steeds van Publieke Werken krijgt. Hij beval de vereeniging in de blijvende belangstelling aan. Voorts heette spr. welkom de vertegenwoordi gers der techn, commissie, der Prov. ar- chaeologische commissie, Nehalennia en Vreemdelingenverkeer. De Commissaris der Koningin in dit gewest, jhr. mr. J. W. Quarles van Uf- ford, had een schrijven met bericht van verhindering en van gelukwenschen ge zonden. De vroegere voorzitter, mr. G. J. Sprenger, had een telegram van ge lukwenschen gezonden. Zoowel Nehalennia als de teeken academie hadden fraaie bloemstukken geschonken. nierop gaf de secretaris, d r. U n g e r, het Zaterdag reeds gepubliceerde over zicht der werkzaamheden gedurende 25 jaar. De voorzitter zeide den secre taris hartelijk dank voor zijn werkzaam heden. Bij het aanhooren, aldus spr., kwam ook eenige spijt op, want hoeveel schoons zou er niet bewaard zijn geble ven als deze vereeniging lang vóór 25 jaar was opgericht. Doch dit doet niets en ik ben moe. Spencer knikte en glimlachte, Maar je hebt je man, Clinton, zei hij, zooals ik je beloofde. Waar wacht je verder nog op? Clinton glimlachte droefgeestig en sloot één oog langzaam. Ik heb mijn man, stemde hij tegen wil en dank toe, misschien een paar dagen vroeger dan ik hem anders zou gekregen hebben. En ik weet ook zijn geschiedenis en alles van hem. Ik heb ook zijn vrouw, die U mij niet beloofd had, U kunt zien, dat het mijn avond is, om ze te pakken. En als U mij nu eens alles van U zelf vertelde? Sir Peter lichtte zijn hoofd op Harker keek in verbijstering naar Spencer; Eric zag Clinton fronsend aan, en Enid drukte nog eens haar vaders arm. t Er is weinig te vertellen ant woordde Spencer bereidwillig. Mijn naam is Ryan Albert T. Ryan en ik speculeer op" de fondsenmarkten. Ik verberg graag mijn identiteit om niet door dwazen lastig gevallen te worden. Ik heb gemerkt, dat de rol van butler mij voldoende verbergt En een goede blik in de zaken van je meester geeft, viel Clinton slim in de rede. Dat is zooals je wilt. Ik Het is zooals ik wil, snauwde Clin ton. En ik heb gedacht, Spencer, dat 't voor een baronet niet natuurlijk is om a—wni ia af aan de waardeering voor het initia tief der oprichters, bij wie zich spoedig een groot aantal leden aansloot. Wij hebben Middelburg lief, als alle oude steden met hun historische stijlen. Ieder jaar trekt de stad ook vele vreem delingen. 't Ware te wenschen, dat stad- genooten ook wat meer belangstelling toonden, doch dit komt, meent spr., meer door onbekendheid met het werk onzer vereeniging. Ook de contributie kan zelfs in dezen tijd geen bezwaar zijn. Spr. bracht een speciaal woord van grooten dank en hulde aan dr. Unger, en bood hem diens boekwerk „Bouwge schiedenis van het stadhuis te Middel burg", in een speciaal ontworpen band, met opdracht aan. De loco-burgemeester, mr. De Veer, dankte voor de woorden van welkom en noemde het werk dezer vereeniging van zeer groot belang. Immers, aldus spr., „gij wilt bewaren wat overgeble ven is aan schoons en eerbiedwaardigs tegen vernietiging door den tand des tijds, of door te voldoen aan den drang van den tijdgeest." Voor Middelburg is het werk dezer vereeniging van dubbele waarde, daar een groot deel der aantrekkelijkheid te danken is aan wat is overgebleven van vroeger, zoo het stadhuis, de Abdij. Middelburg is echter geen schoone, maar doode maagd, doch een gelukkig gezin. Het is a.h.w. een camée, vervat in het montuur van dezen tijd. Doordat het he den met het verleden verbindt, heeft de stad groote attractie voor vreemdelingen en voor de inwoners een bron van da- gelijksch weerkeerend genot. Om voor het vele nuttige werk, dat de vereeni ging in verband hiermee heeft gedaan, dank te zeggen, daarvoor is spr. hier gekomen. Hij hoopt, dat zij in de toe komst door mag gaan met haar schoon werk, gesteund door de bewoners, tot bloei der vereeniging en tot heil van Middelburg (Applaus). Mr. P. C. Adriaanse sprak woor den van gelukwensch namens V. V. V,, wijzende op de groote waarde van het werk der vereeniging, ook in het be lang van Vreemdelingenverkeer, want de Vreemdelingen komen hier om de schoone achitectuur, en van het werk der vereeniging, daarvan heeft ook V. V. V. de vruchten geplukt en de stad Middelburg. Spr. hoopt, dat de vereeni ging nog vele jaren haar arbeid mag voortzetten, en zeide gaarne de steun van V. V. toe, Namens de teekenacademie bracht mr. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, de geluk wenschen over. De academie heeft het werk der vereeniging steeds met sym pathie aanschouwd. Spr. wenschte haar geluk met al wat zij tot stand heeft ge bracht, en hoopt dat zij nog vele jaren op dezelfde wijze mag doorwerken. De heer L. J. van V o o r t h u ij- s e n wenschte hartelijk geluk namens de zustervereeniging „Nehalennia". De vereenigingen stonden nooit tegenover elkaar; integendeel: de belangen liepen steeds parallel. Dikwijls kon de eene profiteeren van het werk van de andere. In dezen nivelleerenden tijd is een ver eeniging als deze zeer noodig. Spr. sprak den wensch uit dat de vereeniging steeds moge toenemen in groei en bloei, en dat ook het ledental steeds mag toene men. De voorzitter dankte de sprekers en beval de vereeniging bij voortduring in ieders belangstelling aan. Hierop bleef men nog eenigen tijd bijeen en werd een foto van het bestuur met ge- noodigden gemaakt, In de voorafgegane huishoudelijke ver gadering was in de vac.-Swaters tot bestuurslid gekozen mr. J. Moolenburgh. De heeren mr. Meerkamp van Embden, Unger en Blaupot ten Cate werden her kozen. aardewerk te hanteeren! Hij keek sir Peter veelbeteekenend aan, Heb ik iemand niet een paar maan den geleden iets hooren zeggen over afpersing? vroeg hij onderzoekend. Sir Peter keek koel, maar gaf geen antwoord. Clinton stond kalm op en naderde Spencer. Nu, mijn ontwerper van vogelkooi en, zei hij grijnzend. We zullen beginnen bij het begin. Je naam is Ryan, hè? Al- bert T. Ryan? waarvoor is de T.? Lee Wang lachtte spottend. Dat zal hij je nooit zeggen, Clinton, zei hij. Hij zal zeggen dat het Tom of Timotheus of zoo'n soort naam is. Het is inwerkelijkheid Tracey. Loop rond zei Clinton, met bijtend sarcasme. Een vreemde naam hè? vroeg Lee Wang. Maar ik herinner hem mij omdat Tracey in den ouden tijd een groot vriend van Peter was. Sir Peter verschrikte hevig; zijn oogen knepen zich samen en staarden in de ernstige oogen van Spencer. Toen scheen iets in zijn keel op te komen en hem te verstikken. Tracey! riep hij met beklemde stem. Mijn God! Tracey! Hij wankelde, stak blindelings zijn handen uit en viel voorover op de tafel, (Wordi vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 5