RINGERS m OHP Hdpt'hri' -ttan ik daken. ALLEEN BIJ TONNIE WILT 0 VERMAGEREN! 1e klas Agent gevraagd, GELD TONNIE »DE DUIF,. RUIMT OP! É.V1*' V LLT^X PAARDENMARKT =V OVERHEMDEN „DE NEDERLANDSCH- BELGISCHE BETREKKINGEN" Nieuw Levertraan 6e 00STBURGSCHE PAARDENVERLOTING Doodt direct elk insect! Een Kesrenhuis [niet te groot] ZILVERMERK KOFFIE VERK00PING SMEDERIJ. Voortreffelijke chocolade in den vorm van viooltjes. Een specialiteit Bodedienst Autocarreisjes voor deze week. PJ f f Prof. H. BURGER - Amsterdam Prijs I 0.20 goed ingevoerd bij Apothekers en Drogisten. Brieven onder No. 4466 bureau dezes. Lange Delft over Wiener Co. Lange Delft naast Simon de Wit Enorme Goedkoope Prijzen. Solide Kwaliteiten. o A\ae - \oe i,o° 4 e» .„A- MOOIE AUTOTOCHTEN per Autocar „De Luxe". TE OOSTBURG OP 20 JULI 1932.2%' PAARDEN. LANDBOUWWERKTUIGEN, enz. BOTER prima Natuurboter 63 cent per pond Javi" Langeviele K 202 Middelburg Kleine Advertenfiën, Aanbev. H. VOLMER. N.V. Middelburgschc Maat schappij van Stoomvaart. Hiermede betuigen wij, ook na mens onze Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen onzen hartelijken dank, voor de vele bewijzen van belangstelling op 13 Juni ondervonden. J. BÜIJS. J. M. BUÏJS—TILROE. Middelburg, 20 Juni 1932. JZzb <yp dan, J -naam,! met tuin op 't zuiden te huur ge vraagd. Brieven met huurprijs letters H. H. bureau dezer courant. Colijnspiaat - Kortgene - Middelburg voortaan eiken Donderdag te be ginnen 23 Juni a.s. Minzaam aanbevelend, J. A. KALLEWAARD, Colijnspiaat, Tel. 28. Vrachtautodienst. DINSDAG langs BELGISCHE KUST, Prov, boot inbegr. 3- DONDERDAG door 't GOESCHE LAND 1.— VRIJDAG n. ANTWERPEN 2.— ZATERDAG en ZONDAG voor 2 dagen raar ROTTERDAM 3,50 DEN HAAG 4,50 Plaatsbespr. bij WED. SCHOOLMEESTER Oude Kerkstraat Tel, 689. is een aparte melange uit de fijnste soorten samengesteld. Van 60 thans 52% ct. per half pond. De Notaris J. C, BLAUPOT TEN CATE, zal op Woensdag 22 Juni 1932, des namiddags te half twee uur, in het café „BUI TENTUIN" aan den Tramsingel bij Middelburg, in het OPENBAAR VERKOOPEN: Een WOONHUIS en ERF met TUINTJE, steenen kippenhok met loop en poort, aan den Breeweg, wijk D no. 173, 't Zand, gemeente Koudekerke, groot 1 are 63 cen tiaren. Dadelijk te aanvaarden. Bezichtiging Dinsdag 21 Juni van 1012 en v?r. 2—-4 uur, en Woensdag 22 Juni van 1012 uur. PLAATST UWE ADVERTENTIES VOOR ANDERE BLADEN DOOR TUSSCHENKOMST VAN M TDD Ei 51,"V;SCBE COURANT, WAA °Y. F.E U MOEITE EN KOSTEN BESPAART JEUGDIGE DAMESMANTELS, in dia gonaal, Shetland en bouclé stoffen, C jHjjfi geheel op zijden serge gevoerd 9.90- U«3U DAMESMANTELS, moderne fantasie stoffen, kraag doorgestikt op zijde, Q Qft 15.90- 3»3U MEISJES MANTELS, uitsluitend nieuwe O RH facons, lengte 60 c.Mfc«UU Andere maten naar verhouding. Ook Dames japonnen, kinderjurken, blouses en blazers tegen zeer vermin derde prijzen. DEUX PIECES, zuiver wol PULL-OVERS, zonder mouw 08 De Notaris J. L/JVAN DER HARST te Middelburg is voorne mens om op Donderdag den 7 Juli 1932 des avonds 8 uren in Mer- curius (Koepoortstraat) aldaar pu bliek te verkoopen Een Huis zijnde Smederij, Woon huis, Erf en Tuin aan de Neder- straat O 109/110 te Middelburg groot 4 aren 64 ca. In gebruik bij den Heer TIM MERMAN. Bezichtiging daags vóór en op den verkoopdag van 1012 en van 24 uren, op vertoon van een bewijs van toegang met verdere inlichtingen verkrijgbaar ten kan tore van genoemden Notaris, hypo thecair kapitaal beschikbaar. Percal Tricolin Overhemd met boord f 1.45 9 „2 boorden f 2.25 5 Jongens Schillerhemden f 1.20, 1 1.50® HOOFTMAN Jr. Vlasmarkt. Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht ZONDER baden, dieet of geneesmiddelen. Uitwendig en onschadelijk. Resul taat na 6en dag zichtbaar. Vraagt GRATIS aanwijzingen en referenties aan Mevr. COLEN BRANDER, Overtoom 445b, A'dam. VERSCHENEN en in eiken Boek handel verkrijgbaar de brochure door Tradaten, Tradaten Van praten komt bepraten. Te licht wordt één man toever trouwd, Wat gansch een volk berouwt. sf&fe.- f 50.f 500.Ambtenaren, alsmede werk lieden en bedienden met flinke burgerpositie, ook zonder borg. Billijk tarief. Lage aflossing. Geen verzekering, noch spaarkas o. d. Inl. mond. en schrift, (postz. v, Antw.) Ag.schap NATIONALE VOLKSBANK, Di. ea Do.av. 7—9 uur, Noordstraat 59, Vlissingen. En nu is dit geen wonder, want als het op waarschuwing om die kans niet te laten aan goederen moet er uit. PYAMA KATOEN, van 29—14 p. El. TWEE PERSOONS SPREI van 5 nu 2.98 JONGENS BLOUSES nu 49 PILLOW MANSBROEK 2.95 TWEE PERSOONS DEKEN 2.98 FLANEL EN MOLTON, van 60 nu 23 MANS ONDERGOED van 2.25 nu 1.25 OVERALL van 6.50 nu 3.95 VITRAGE van 80 nu 24 SCHEERMESJES, prima, per dozijn 10 PRACHT NACHTHEMD 99 JAEGER MANSHEMD 1.69 AMERIKAANSCH WERKHEMD 79 DUIZENDE ONDERLIJFJES VOOR DUIZENDE ZIJDEN DIRECTOIRS, DAMES SCHORT, zeldzaam 99 1000 PAAR SPORTKOUSEN vanaf 45 Wie deze advertentie mede brengt en voor prima scheermesjes gratis. Let op, het duurt maar enkele weken meer is, is ook het koopen gedaan, dus temeer een voorbijgaan. Nog circa 15000 gulden waarde ZWARE SIMSON JAS van 4,50 nu 2.98 MANCHESTER MANSBROEK 5 nu 2.95 HEEREN OVERHEMD, ZIJDEN BORST 99 HEEREN ZIJDEN SOKKEN, zoek uit 19 BLAUW KEPER WERKJAS nu 1.75 SIMSON WERKBROEK, zwaar ƒ2.40 PLUCHEN TAFELKLEEDEN van 16.50 nu 5.50 KNIE ZOMER ONDERBROEK59 SCHORTBONT van 45 nu 19 TANDBORSTEL van 30 nu 7 PRACHT STOFJAS, enkele 2.70 PRACHT LAKEN nu 85 LAKEN LINNEN van 80 nu 33 PRACHT SLOOPEN nu 35 BIJNA NIETS. ZIE DE ETALAGE. TEGEN NOOIT GEKENDE PRIJZEN. ZIJDEN SJAALSvan 1.75 nu 74 BORSTROKKEN vanaf 10 EEN gulden of meer besteedt, ontvangt 12 V-~ Y**' \V\ \e^ i\e 0 1 f>\^v MO°' A.s. Dinsdag en Woensdag van 2—7 uur rond ZUID-BEVELAND 1.— p. p. Vrijdag mooie tocht door de WOUWSCHE PLANTAGE van 18 uur 1.50 p. p. A.s. Vrijdag naar ROTTERDAM 3.— p. p. Van Zaterdagmorgen 7 uur tot Zondagavond naar ROTTERDAM 4.p.p. DEN HAAG 5.p.p. Kaarten verkrijgbaar bij den heer J. P.BOOM, Kapper, Gravenstraat. Tel. 688. goedgekeurd bij Min. Besluit van den 30 April 1932 No. 954. Prijs per lot f 1.00. Trekking 23 Juli a.s. Loten verkrijgbaar bij de bekende wederverkoopers. De Commissie P. ERASMUS, Voorzitter; P.DE BRUIJNE, Secretaris E. H. DE MILLIANOde Bruijckere, Penningmeester. Nog steeds voorradig Bij vooruitbetaling van 15 regels 85 cent. Met motto 10 cent hooger. Morgenmiddag versche Lever worst, Boerenleverworst. Varkens- hoofdk. en gekookte Lever. Veilige geldbelegging. Kapitaal g3vr, in div. bedragen le hyp. ruime overw. 5 °/0 rente, geen kosten. Brieven lett. X, bureau dezer. TE KOOP, een beste Schrijfmachine merk „Torpedo-Simplex" f 25. St. Pieterstraat A 83. LAATSTE WEEK. Nu deze week nog eens heer lijk Asperges eten, ze zijn prima en slechts 2535 cent p. Kilo. DE TOKO. Gevraagd jongste Kantoorbediende Eigenhandig geschreven brieven onder Nr. 849. Adv. Bur. ALTORF- FER. Heer vraagt Net Kosthuis, (vrij zit-slaapkamertje). Br, letters A K, Bureau d. Crt. Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA" Uren van vertrek in Juni. Dinsdag y.Midd. v. Kot» 21 9JÏÏ. vm. 9. 23 n 8." f» 24 9 27 8.- n 28 n 9.- 30 8.- f» Vrijdag Maandag Dinsdag Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens o* 12 uur, naar Middelburg gevaren. ïnformatiën te bekomen te; Ri 1 ter dam: Expeditie-onderneming v.b. ERVEN G. VOS. Middelburg: S. J- SANDERS. V'Hsingen: W. v. OOSTERHOLP Dor-jrecht: GEBRS. BEU t N £»?rj- Drikk. O W. den Boer, 1 -i. 'S'T-t.'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 4