Verkeerswezen, Post en T eletEraüïe. SPORT. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. INGEZONDEN STUKKEN, BURGERLIJKE STAND. MARKTBERICHTEN. DOMBURG einde over een lengte van 40 m gemid deld 4 auto's naast elkander te kunnen plaatsen. Bovendien is het schip voor 't vervoer van 750 passagiers ingericht. Het rijdek wordt voor- en achter afge sloten door aan weerskanten twee zwa re sluisdeuren, die electrisch bewogen kunnen worden. Op het rijdek bevinden zich buiten de noodige toiletten voor passagiers en bemanning, nog een ka juit voor hulpbehoevenden, de postka mer en het conducteurskantoor. In het benedendek worden hutten en verblij ven voor 18 personen [bemanning) aan gebracht. Op het passagiersdek, bereikbaar langs ruime trappen, bevinden zich vóór twee ruime salons eerste klasse en achter twee kajuiten tweede klasse. Tusschen deze dekhuizen zijn aan weerszijden van het schip wandeldekken eerste en tweede klasse, waarvan een gedeelte door houten tochtschotten met groote glasramen zal worden afgeschoten. Ver der vindt men op dit dek het buffet met het electrisch kombuis, benevens de noo dige toiletten der eerste en tweede klasse. Het passagiersdek is overdekt door het sloependek, waarop 2 groote red dingsbooten, voorzien van Schat's pa tent davits met glijspanten, zullen wor den geplaatst. Aan beide kanten van het sloependek worden de teakhouten stuurhuizen geplaatst, waarin zullen worden opgesteld de electrische stuur- kolommen, één voor het voorroer en één voor het achterroer, benevens de con trollers voor de vóór- en achterschroe- ven, verder de electrische roerverklik kers, de telegrafen, spreekbuizen en kompassen. Boven elk stuurhuis wordt een electrisch zoeklicht van 1000 watt aangebracht. Twee electrisch gedreven ankerspillen zullen worden opgesteld, één op ieder der einden van het schip. Om op het rijdek, in de motorkamer en in de beide schroefmotorruimten brand te kunnen blusschen, zal een „Foamite" schuimbrandbluschapparaat in de motor- kamerkap worden opgesteld. Tegen den onderkant van het wan- deldek wordt daartoe een net van pij pen aangebracht, waardoor het mogelijk zal zijn het rijdek zoowel met water als met „Foamite" te besproeien. Het geheele schip wordt electrisch verlicht met ongeveer 165 gloeilampen en 8 reflectors, bovendien zal een nood verlichting worden aangebracht. De ver warming geschiedt door middel van elec trische radiatoren. Betreffende de machine-installatie kan worden gemeld, dat vóór- en achter- schroef elk door een electromotor wor den aangedreven, welke motor 565 p.k. heeft bij 225 omwentelingen per minuut. De electrische stroom hiervoor wordt geleverd door een diesselgenerator van 800 p.k. die in de machinekamer is op gesteld. De schroefmotoren bevinden zich in motorkamers, die nabij de scheepseinden gelegen zijn. De Dieselgenerator bestaat uit een 6 cyl. Schelde-Sulzer tweetakt Dieselmo tor, werkende met drukverstuiving, ge koppeld aan 2 dynamo's op één as ge monteerd, elk met een vermogen van 460 k.w. Voor hulpkracht zjjn twee Sul- zer-Diesel-dynamo's opgesteld, elk met een vermogen van 50 k.w. bij 450 om wentelingen per minuut. Behalve de ge bruikelijke pompen vinden ook de beide omvormers voor de stuurinstallaties in de machinekamer hun plaats. Handelsregister. Aan de in Handelsberichten opgeno men wekelijksche openbaarmakingen i.z. het Handelsregister betreffende Zeeland ontleenen wij het volgende: Nieuwe inschrijvingen: Zeeuwsche Eilanden (Middelburg). Comm. Venn. Strijd Co., Oost- en West-Souburg Nwe. Vlissingscheweg E 35, handel in zwak-alcoholische dranken en het exploiteeren van koffiehuizen en al hetgeen daaraan verwant is. Beh. venn.: M. J. Strijd. Gedel.: A. J. van Gijzen Jr., Rotterdam Comm. kapitaal 200, verdeeld in 5 aand. van 40, wel ke alle zijn geplaatst. (3311). Fierma J. van Damme en Zoon, 's Gravenpolder, Dorpsstraat A 17, sme derij. Venn.:. J. van Damme en B. van Damme (B.P.) (3312). Zeeuwsch-Vlaanderen (Ter Neuzen). JansenWagner, Westkolkstraat 50, expeditie en overslag, scheepsbevrach- ting, scheepmakelaars, zee- en rivier sleepdienst. Venn.: C. A. Jansen en H. F. L. Wagner. (2247.) W ij z i g i n g e n: Zeeuwsche Eilanden (Middelburg). Louis Korijn Co., (F.), Dam G 55, bankiers. Fil. gevestigd te Middelburg. Procuratieh. beheerders van het bijk.: L. A. van Westen en Jos. Bellaart. N.V. Zuid-Pranger Rubbermaatschap pij, Houtkade 114, rubbercultuur. Overl. comm.: B. Berkhout, Haarlem. Verbruik van sigaren, sigaretten en tabak in 1931. In de vijfde aflevering van het Maand schrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, komen eenige voorloopige cijfers voor betreffende de hoeveelheden sigaren, sigaretten en tabak die in 1931, volgens de door het Departement van hinanciën verstrekte opgaven, zijn ge- banderolleerd en waarbij rekening is ge houden met de van de aanvragers terug ontvangen zegels. Hieronder zijn over de jaren 1923 tot en met 1931 deze hoeveelheden, met de aarde, zooals deze berekend is uit de op de banderolles afgedrukte kleinhan delsprijzen, vermeld. De totale verkoopwaarde nam toe van ruim 142 millioen in 1923 tot bijna 152 millioen in 1924, liep in 1925 terug tot ruim 138 millioen om daarna weer te stijgen tot even 183 millioen in 1930, waarop een daling is gevolgd tot ruim 176 millioen in 1931. In deze bedragen is niet begrepen de waarde van de assortimentsverpakkin gen, waarvan het hoogste cijfer in 1930 bereikt werd 243.436. Behalve een specificatie (in absolute cijfers) van de hoeveelheid gebanderol- leerde sigaren, sigaretten en tabak naar de verschillende kleinhandelsprijzen zijn over de jaren 1923 tot en met 1931 ook enkele verhoudingscijfers opgenomen. Uit deze cijfers blijkt, dat in 1931 van de totale gebanderolleerde hoeveelheid: sigaren 70 pet. een waarde had van 0.05 t/m 0.10, sigaretten 92 pet. van waarde had van 0.01 t/m 0.03, tabak 78 pet. een waarde had van f 0.60 t/m 3.—. De verhoudingscijfers voor dit jaar van de hoeveelheden der belangrijkste soor ten sigaren, sigaretten en tabak tot de totale gebanderolleerde hoeveelheden ioonen aan, dat de meeste sigaren ge rookt werden van den prijs van 6 cent, sigaretten van 1 cent en tabak van 1.per pond. Luchtpost voor Indië. Te beginnen met de post voor het vliegtuig dat 30 Juni a.s. van Schiphol vertrekt, wordt het luchtrecht, dat bo ven de gewone porten en rechten ver schuldigd is, voor de verzending naar Ned. Indië gewijzigd, in dien zin, dat voor stukken van 5 tot 10 gram het luchtrecht verlaagd wordt tot 50 cent. Het luchtrecht word dan derhalve voor stukken tot en met 5 gram: 30 cent, boven 5 tot en met 10 gram 50 cent; boven 10 tot en met 20 gram, 75 cent. Met ingang van 1 Juli a.s. kan aan de bagagebureaux van de spoorwegen behalve gewone binnenlandsche corres pondentie, ook voor het buitenland be stemd luchtpostcorrespondentie wor den afgegeven. Deze zal, overeenkomstig de aanwijzing van den afzender naar Amsterdam of Rotterdam worden ver voerd, ter doorzending met de van Schiphol of Waalhaven vertrekkende luchtdiensten. Heeft de afzender geen aanwijzing gegeven, dan geschiedt het vervoer naar Amsterdam. Aangezien de controle van de stuk ken door den postdienst niet bij de aan bieding kan geschieden, heeft de aanne ming door de bagagebureaux plaats op risico van de afzenders, Indische Stoomvaartlijnen. Baloeran (thuisr.) 17 (3 n.m.) v, Tan- ger. Sibajak (uitr.), p, 18 (9 v.m.) Ouessant. Marnix van St. Aldegonde, Amster dam naar Dublin 18 Juni (9.30 v.m.) van IJmuiden. De Koningin heeft Zaterdagmiddag het door de Kon, Nederl. Automobiel Club uitgeschreven concours d'ele- gance te Amsterdam bijgewoond. Een serie van 34 schitterend uitgevoerde wagens, 17 met open en 17 met gesloten koetswerken trok langs het Paviljoen in het Vondelpark. De bekende lange afstandlooper A. G. Baars van de vereeniging Pro Patria uit Rotterdam, die Zondag j.l. in het Olympisch stadion tijdens den 10- K.M.-wedstrijd een zonnesteek had ge kregen en plotseling neergevallen was, waarna hij naar het Wilhelmina Gast huis overgebracht is, is aldaar aan de gevolgen overleden. MiddelburgEecloo F. C, 43. Middelburg heeft gisteren den laat- sten wedstrijd van dit seizoen gespeeld de kamp tegen Eecloo F. C. was de fi nale van de vriendschappelijke ontmoe tingen en we dutten dus nu in voor den zomerslaap. Van een „grande finale" kunnen we niet spreken, want hoewel het begin veel beloften inhield, was het over het algemeen een, tam partijtje voetbal en hebben de groen-witten met een on even goal aan het langste eind getrok, ken Na een achterstand van drie nul zetten de Belgen er alles op om dezen achterstand in te loopen, hetgeen hen ten langen laatste gelukte; om hem tot een punt te reduceeren. De wedstrijd: Remijn heeft den opgooi verloren en de Belgen verkiezen met den wind in den rug te spelen. Winks ter, die (de plaats van P. Geelhoed inneemt, moet er al vlug aan te pas komen, doch het gaat hem goed af, goed bijgestaan door zijn partner J. Leijnse. Na eenig Bel gisch overwicht is Middelburg aan het woord, doch Montaan fluit ten onrech te voor buitenspel als Vogel alleen is doorgebroken, Nauwelijks is de vrije schop genomen, als Ploegaert, die Merk remplaceert, uit vrije positie een hoo- gen voorzet geeft, Hoornaert maait over den, bal heen en Dirkse deponeert het ronde ding achter doelman Ver- schoote. 10- Eecloo beantwoordt dit offensief met een tegenaanval, doch Scheijbeler redt door corner te werken. Deze blijft resultaatloos. Aan den an deren kant voelt Vogel onze Zuiderbu ren leelijk aan den tand, doch hun doel man levert hier goed werk. Weer zet Ploegaert goed voor, doch nu mist Dirk- se de hem geboden kans, ook Becks weet er geen raad mee en kogelt naast. Na eenig heen en weer getrap ontstaat er een scrimmage voor den Eecloo-doel- mond en juist als Ploegaert in Verschoo- te's handen kopt, heefL Montaan bui tenspel geconstateerd. Het is slechts uitstel van executie, want weer zijn de groen-witten terug, Fr. Leijnse lost een venijnigen kogel, die de doelman mees terlijk retourneert. Een kei van Becks vindt al evenmin genade bij hem en het leer gaat corner. Het teamwerk van den oud-internationaal de Vos valt in deze periode op, doch de Middelburg defensie is telkens de situatie volkomen meester en geeft het Belgische binnen- trio, waarvan de linksbinnen Lemhan wel de beste was, weinig of geen kans. Vogel zorgt zoo nu en dan voor een verrassing. Zijn doorzetten is prima en het is deze eigenschap, dat Middelburg uit een vrijwel onbenulligen aanval aan het tweede doelpunt helpt 2-0. Ook Fr. Leijnse, die ditmaal als rechtsbinnen fungeert, laat zich niet onbetuigd. Zoo zien we hem alleen doorbreken, doch 'n been van een der Eecloo-menschen ver anderde het projectiel nog juist van richting. Eenige oogenblikken daarna ïeeft hij evenwel succes en vergroot hij met een magnifiek schot van rechts in den uitersten linkerbenedenhoek den voorsprong tot 30. Er zijn nog ca. 10 minuten te spelen als de Eecloo-rechtshalf, Regelbrugge 't ongeluk heeft zijn knie te bezegren, waarvoor doktershulp moet worden in geroepen, hetgeen later bleek nog al van niet ernstigen aard te zijn. Meteen wordt er gepauseerd ook. Na de hervatting hebben de gasten al spoedig succes, als Lemhan langs den uitgeloopen Middelburg-doelman on houdbaar inkogelt. Nauwelijks is er af getrapt als Dirkse op de vreemde veste afstormt, Hoornaert verspert hem ech ter den weg; handig passeert de M.'links- ainnen naar den vrijstaanden Vogel die er kalmpjes 41 van maakt. Na dit vrijwel onverwachte succes, moeten de aeide doelwachters er vaak aan te pas komen. De Belgen willen het nu met kort spel probeeren en vooral het duo de VosLemhan verstaan elkaar goed, Dingemanse wordt uit zijn hok gelokt en, 't is door toedoen van Lemhan 42. Weer zijn onze Zuiderburen terug (eigen als hun dit is tot in de laatste minuten taai vol te houden; we denken hierbij maar aan de Roode Duivels), doch de Vos is met z'n schoten niet erg geluk kig. Eenmaal zien we hem tot op 2 me ter voor den groen-witten doelmond doordringen, doch wederom man[keert de juiste richting. Een laag diagonaal schot van zijn voet rammelt Dingeman se er magnifiek uit. Lemhan schijnt heel wat in z'n marsch te voeren, want we derom heeft hij op korten afstand Din gemanse voor de derde maal het nakij ken 43. Naarmate de tien minuten verstrijken, wordt het spel er niet mooi er op en Montaan deelt zoo hier en daar nogal eens een paar berispingen uit. Vogel wordt ook de dupe van het harde spel der Belgen, het kost hen een vrijen trap, die niets oplevert. Het wordt nu de referee wel een beetje te bar, tenminste hij ziet zich genoodzaakt een speler van Eecloo uit het veld te zenden. Nadat Ploegaert nog een corner op 't Belgische doel heeft genomen, fluit de arbiter inrukken. Observer! Vlissingen speelde gisteren tegen Veurne met 61 tot resultaat. De huidige stand te Lausanne. De speciale correspondent van Havas te Lausanne geeft een overzicht van het huidige stadium der conferentie. Twee afzonderlijke vraagstukken, op welker belang Herriot reeds gewezen heeft, zullen de aandacht der conferen tie bezighouden; de herstelbetalingen en de reorganisatie van Europa. Wat de herstelbetalingen betreft, zal de stelling der algemeene schrapping, welke, afgezien van Duitschland, onder de Engelsche en Italiaansche delegatie# aanhangers heeft, door Frankrijk en Bel gië stellig van de hand worden gewe zen, Echter zal ook de stelling der al gemeene handhaving van de onbe schermde Young-annuiteiten niet aan vaard worden, daar de financieele en economische crisis in Duitschland naar het oordeel der deskundigen van Baze zoo ernstig is, dat dergelijke betalingen thans niet toelaatbaar kunnen worden geacht. Dientengevolge kan de oplossing van 't vraagstuk der herstelbetalingen slechts door een compromis tusschen beide uitersten gevonden worden. Wel is waar, aldus de correspondent van het officieuze Fransche agentschap, is het rechtvaardig en billijk, Duitsch land in een periode van bijzondere de pressie van zijn verplichtingen te onthef fen, doch het zou niet rechtvaardig zijn, Duitschland van alle lasten te bevrij den voor den tijd dat het zijn welvaart zou herwinnen. Wat de reorganisatie van Europa be treft, bestaat er, aldus Havas, tusschen de uitgangspunten van de Fransche en Britsche delegaties eveneens geen over eenstemming. Engeland gevoelt het meest voor spe ciale financieele hulpmaatregelen, zoo als bijv. ten gunste van Oostenrijk, Frankrijk daarentegen is er van over tuigd, dat op zich zelfstaande maatre gelen nutteloos zijn, en wenscht daarom dat 'n algemeen plan van internationale samenwerking zal worden ontworpen. Natuurlijk zouden, naar het oordeel der Fransche openbare meening, de nieuwe offers, die Frankrijk voor het herstel van den economischen vrede in Europa zou moeten brengen, afhanke lijk worden gesteld van het toekennen van diensovereenkomstige verminderin gen in Frankrijks verplichtingen tegen over de Vereenigde Staten. Oorlog tusschen Tibet en China. Officieel wordt medegedeeld, dat de Tibetaansche troepen geheel onver wacht de Chineesche grens hebben over schreden en de Chineesche troepen in de provincie Sintsjan hebben aangevallen. Het is tot bloedige gevechten gekomen, waarbij de Chineezen verliezen hebben geleden en moesten terugtrekken. De Dalai-Lama zou de mobilisatie der Tibetaansche troepen hebben bevolen. Volgens Moskou zou Engeland er tus schen zitten. Tusschen Tibet en Enge land zou een geheim verdrag zijn geslo ten, waarbij Engeland veertig stukken geschut, 2000 machinegeweren en 2 mil lioen schietpatronen zou leveren. Hier voor in ruil zouden de Britsche rechten in Tibet op economisch gebied worden verstrekt. BELGIE. A,s. verloving van Prins Karol. Naar aanleiding van de jongste reis van het Belgische koninklijke echtpaar naar Engeland en de geruchten betreffende een mogelijke verloving van prins Karei met een hertogin van Portland, wordt thans, naar de correspondent van de N. Rott, Crt. verzekert, dat de prins zich niet in het kamp te Beverloo, als eerst was medegedeeld, bevond, maar wel, samen met koning Albert en koningin Elisabeth, te Londen is geweest. De aan staande verloofde van den prins is de kleindochter van den hertog van Port land die, als bekend, verwant is aan het Geldersche geslacht der Bentinck's. Haar vader is de markies van Fitch- field, adjudant van den koning van En geland, in 1915 in den echt getreden met Ivy Gordon-Lennox van Richmond en Gordon. Zelf heet zij Alexandra Marga ret Anna en is 6 September 1916 te Lon den geboren. Koningin Alexandra was hare meter. HESSEN. Het voorloopige officieele eindre sultaat van de verkiezingen van den Hessischen Landdag luidt: S. P. D17 zetels (15) Centrum 10 (10) A' P". 1 - (2) Communisten 7 (10) Duitsch Nat. Volkspartij.1 (11 N. S. D. A. P32 (27) Nationale eenheidslijst 2 (2) ROEMENIE. De Roemeensche gezant bij den Volkenbond heeft Zaterdag een telegra fische instructie ontvangen om bij het Secretariaat van den Volkenbond stap pen te doen, teneinde de hulp van den Volkenbond in te roepen voor de reor ganisatie van de Roemeensche financiën. De Roemeensche regeering heeft nog niet om een leening verzocht, doch voor- loopig alleen de technische hulp van den Bond ingeroepen. VER, STATEN. Te New-York is in het als hoofd kwartier van helpers van Al Capone bekend staande hotel de jongere broer van Al Capone en elf andere bandieten gearresteerd. Zij worden er van beschul digd uit een' auto eenige bommen naar het woonhuis van den burgemeester van Chicago te hebben geworpen. De bom men richtten weinig schade aan. CHILI. Nieuwe contra-revolutie. De regee ring Davilla dementeert de berichten, dat onder het Chileensche vliegercorps een nieuwe contra-revolutie ten gunste van Grove tegen de huidige regeering zou zijn uitgebroken. Te Santiago zijn alle arbeiders uit de kopermijnen en te Valparaiso het personeel der omnibus onderneming, alsmede de arbeiders en beambten bij de koopvaardij in staking gegaan. Het oppercommando van het le ger heeft den stakenden spoorwegarbei ders een ultimatum gesteld. JAPAN. Op grond van een overeenkomst tusschen het Japansche ministerie van Arbeid en de Japansche werkgeversor ganisatie is besloten de loonen in Japan met ingang van 1 Juli a.s. met 8 pet. te verlagen. De loonsverlaging zal gelden voor alle bedrijven en fabrieken in Ja pan. DE ZEVENDEDAGS ADVENTISTEN. Mijnheer de redacteur. In Uw blad van Vrijdag 17 Juni kwam' een waarschuwing voor tegen het col- porteeren met boeken en geschriften Boor de Zevende Dags Adventisten. Vergun mij U hieromtrent eenige ophel dering te geven. De personen welke gepasseerde week deze geschriften aanboden hebben niets uitstaande met het sinds jaren hier te lande gevstigde en Koninklijk goedge keurde Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten en hebben eveneens niets te maken met onze plaatselijke Gemeenten te Middelburg en Vlissingen, Deze personen, die momenteel Walche ren bewerken met hun geschriften be- hooren tot een groep zich noemende Zevendedags Adventisten, welke zich reeds in 1914 van het Kerkgenootschap hebben afgescheiden. De bedoelde groep personen verricht geenerlei uitwendig Zendingswerk, ter wijl het Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten werkzaam is in 135 landen, boeken en geschriften uitgeeft in 141 verschillende talen en 4600 zen delingen heeft die het Evangelie in 350 talen verkondigen, benevens vele Zen dingsscholen ziekenhuizen en sanatoria financiert. U dankzeggend voor de verleende plaatsruimte, teekent, met hoogachting, F. J. L. Wortman, predikant der gemeente Z.D.A. te Middelburg. [Wij hebben ons ervan vergewist, dat de commissaris van Politie alhier tegen den inhoud van het vorenstaande géén bezwaar heeft. Red.) Middelburg, Van 17 tot 20 Juni. Getrouwd: J. Geervliet 51 j. en M. E. v. d. Kop 52 j. Bevallen: M. Verhage geb. Pieterse d.; C. C. Daniëlse geb. Herrebout z. Souburg, Van 814 Juni. Ondertrouwd: A. M. Vos, 24 j. en P. A. Schunselaar, 20 j. Bevallen: F. E. Buijs, geb. Arendse, d. (tweel.); J. P. Goedbloed, geb. de Buck, z.; J. Roose, geb. Wielemaker, d.; P. van Sluijs, geb. Provoost, z. Mi d d e 1 b u r g, 20 Juni. Kleine vei ling kwart voor 8: aardbeien 1627 c„ tomaten 1135, beide per kg. Middelburg, 20 Juni. Exportvei ling 10 uur. Aardbeien 1423 c p. kg. Goes, 17 Juni. Veilings vereeniging „Zuid-Beveland". Exportveiling. Kruis bessen 3.904,20 per 100 kg. Kleine veiling, Roode bessen 80, aard beien 2849, idem 2e soort 1520, to maten 2336, princesseboonen 4173, doperwten 3037, peulen 3546, pos telein 1217, nieuwe aardappelen 78, idem poters 4, oude aardappelen 1.30 p. 100 kg. Witte komkommers 411, groe ne idem 79, kropsla 0.402.70, bloem kool 6.13, idem 2e soort 25 per 100 stuks. Wortelen 17, idem 2e soort 13, radijs 0.501.50, rammenas 22.30, rha- barber 2.50, sjalotten 2.90, selderij 3.30 3.90, bloemen: Lathyrus 2, anjelieren 8, pioenrozen 11, irissen 0.201, lelies 3.30 per 100 bos. Goes, 18 Juni. Veilingsvereeniging „Zuid-Beveland". Exportveiling. Kruis bessen 3.704.20 per 100 kg. Kleine veiling: Aardbeien 1025, to maten 1721, peulen 45, doperwten (uitschot) 8 per 100 kg. Bloemkool 58, kropsla 13.20 per 100 stuks. Bloemen: anjelieren 46 per 100 bos. Rotterdam, 20 Juni. Op de vee markt van heden waren aangevoerd: 586 vette runderen, 364 vette- en gras kalveren, 107 schapen en lammeren en 1644 varkens. Prijzen voor: vette koeien: le kw. 60 70, 2e kw. 4853, 3e kw. 3443; kalveren: le kw. 117122, 2e kw. 70 9, 3e kw. 4565; schapen: le kw. 40 50, 2e kw. 30—40, 3e kw. 2530; var kens: le kw. 3032, 2e kw, 2628, 3e kw. 2226, export 2829. Vlas. Aangevoerd uitsluitend schoon: van blauw: 1000 kg, prijzen 4055; van Hollandsch geel: 5500 kg; prijzen 4055. De vraag zeer beperkt, slechts enkele partijen verkocht, prijzen naar omstan digheden neiging tot dalen. Blauw maanzaad 2830, karwijzaad 1920, Rest geen aanvoer. Aardappelen. Zeeuwsche blauwe en Bonte 1.002.00, Westlandsche nieuwe 89, idem kleine nieuwe 67. Brielsche eigenheimers 1.001.75, Red Star 1.00 2,00, Malta (Spring) 1113. Aanvoer redelijk, handel kalm. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent W. TRIELLER.,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3