^Provinciale NTERNATI0N, No. 143. Twee Bladen. MAANDAG 20 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. f' nende sfateT1 onderteeke" GRATIS. ZEELAND. KUNST EN WETENSCHAP. De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond! Hoog- en Laagwater te VHssinges, Kort Zeeuwsch Nieuws. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 12.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke r«g«i meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk" kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regel» opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent ?80!SSS£SHï™ m orm de die :um ïlijk 70, DE NATIONALE SCHEEPVAART- BELANGEN. Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake het wetsont werp tot behartiging van de nationale scheepvaartbelangen, is ontleend, dat de regeering van meening is dat het door haar voorgestelde plan uitsluitend dienstbaar gemaakt kan worden aan steun voor de zeescheepvaart. De pro blemen, die daarmede verband houden, zijn geheel andere dan waarmede de Rijn- en binnenvaart te worstelen heb,- ben. Der regeering heeft een systeem voor oogen gestaan, waarbij door onderlinge samenwerking het bestaande tijdig ver beterd en versterkt kon worden, ten einde het voor toekomstigen en naar ge vreesd moet worden langdurigen strijd beter bestand te maken. Vandaar 't voorstel tot oprichting van een finan- cierings-maatschappij onder deskundige leiding, waarin belanghebbende onderne mingen als aandeelhouders worden bij elkaar gebracht en die mogelijkheid schept om de voorwaarden, waaraan moet worden voldaan en die niemand a priori kan bepalen, omdat zij wellicht overal verschillend moeten zijn, in on derling vast te stellen. De door enkele leden gestelde vraag, hoe de Regeering zich de samensmelting c.p. nauwere aaneensluiting van bestaan de reederijen denkt, kan bezwaarlijk in détails beantwoord worden. Hier zal vrijwel alles afhangen van de vraag, in welke mate reederijen in de naaste toe komst de medewerking van den Staat zullen behoeven en op welke wijze die medewerking in dit verband het grootst mogelijke resultaat zal hebben. De meest vérstrekkende vorm, t.w. fu sie, zal vermoedelijk tot de uitzondering behooren. De regeering kan geen vrijheid vin den mede te deelen, welke ondernemin gen van de ontworpen steunmaatregelen volgens haar oordeel kunnen profitee- ren. Daartoe heeft zij het advies van het bestuur der op te richten financierings maatschappij noodig. Indien de op te richten financierings maatschappij aan de verleening van een bepaald crediet voorschriften zou ver binden over de arbeidsvoorwaarden van net personeel, zou de Regeering er geen bezwaar tegen hebben, dat de perso- neels-organisaties daarover vooral ge hoord werden. In ieder geval wil de Re- geermg bevorderen, dat het bestuur der op te richten maatschappij ook deze vraag binnen haar gezichtkring betrekt. VERLAGING DER ECONOMISCHE SLAGBOOMEN. Be vertegenwoordigers der Neder- landsche, Belgische en Luxemburgsche regeeringen hebben, naar het ministerie van buitenl, zaken mededeelt, te Ouchy, na overleg met de betrokken ministers van buitenlandsche zaken, een conven tie geparafeerd voor de wederkeerige en geleidelijk voortgaande verlaging der economische slagboomen, welke conven tie zij onverwijld aan hun betrokken re geeringen ter definitieve goedkeuring zullen voorleggen. De conventie is ge baseerd op beginselen, die bij verschil lende gelegenheden door den Volken bond zijn geformuleerd. De voordeelen welke zij toekent blijven gereserveerd voor de Staten, die er aan deelnemen. conventie staat open voor alle sta ten. Zij wordt voorafgegaan door een in- jeiding, waarin de contracteerende Sta- verklaren „overtuigd te zijn, dat de geleidelijke verwezenlijking van een grootere vrijheid in het ruilverkeer, één der onmisbare voorwaarden is voor de wereldwelvaart". Zij zeggen „in dezen zin een gecentreerde actie te willen ondernemen, waaraan alle Staten kun nen deelen en hierdoor te willen bijdra gen aan het herstel van den algemeenen economischen toestand". Zij verbonden zich in hun wederkee rige Betrekkingen geen nieuwe rechten m het leven te roepen en door een jaar- tijksche vermindering van 10 pet. over te gaan tot de verlaging der bestaande rechten tot aan een zeker peil. Zij ver binden zich bovendien onder elkander &een enkele nieuwe maatregel van be perking der in-of uitvoeren toe te pas- vahen U^enS 'n specia'e bepaalde ge- Elke derde Staat zal bevoegd zijn tot toe te treden op voet van ZIJ, DIE ZICH THANS PER KWAR TAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT 1 JULI A.S, VERSCHIJNENDE NUMMERS DE LANDING VAN DE ZEPPELIN IN ROTTERDAM. Veel belangstelling op Waal haven; een teleurstellend voorprogramma; de Zeppelin vlug verdwenen. (Van onzen specialen verslaggever). Het Westen en Zuiden van ons land hebben op de komst van de Graf Zeppelin Zaterdagmiddag in gelijke mate gereageerd als des morgens het Noor den en het Oosten hadden gedaan: on telbare belangstellenden, naar schatting ongeveer 100.000 waren eenige uren voor de komst van den Duitschen lucht reus boven de Maasstad op het uitge strekte grasveld, dat Waalhaven heet, bijeen. Over water en over land, waar de Rotterdamsche politie een vrijwel afdoende, zeer te waardeeren regeling had getroffen voor het verwerken van het ongewoon drukke verkeer, hadden de meeste bezoekers op een tijdig uur het vliegveld bereikt, en op en om het terrein heerschte reeds vroeg een feest stemming, die zelfs de voor den tijd van het jaar vrij koude wind niet vermocht te temperen. In de haven lagen de sche pen getooid met vlaggen, in de lucht ronkten jK.L.M.-vliegtuigen en sport- toestellen, in het vliegrestaurant weer klonk muziek, en op stoelen en in het gras zaten de van heinde en ver toege stroomde bezoekers op de groote ge beurtenis te wachten. Blijkens de klee derdrachten en de auto-nummer-borden hadden vele provincies aan het drukke bezoek bijgedragen; Limburg en Noord Brabant lieten zich evenmin onbetuigd als Zeeland en Marken. Het wachten op de Zeppelin werd ge kort door mededeelingen betreffende de route van het luchtschip, met behulp van groote luidsprekers, en door de monstraties van de instructeurs der na tionale luchtvaartschool, van welke ver tooningen vooral de luchtacrobatiek van Schmidt Crans met de 600 P.K. Hawk de aandacht trok. Overigens was het voorprogramma, waarin de toege zegde demonstraties met het auto-giro vliegtuig en met het toestel van de Bell telephone jammer genoeg ontbraken, vrij matigjes. Vrijwel iedereen heeft langzamerhand toch genoeg van de vlie gerij gezien om door de gebruikelijke stunts als loopings, vrilles, tonneaux, crazy flying en hoe ze verder heeten mogen, eenige uren achtereen geboeid te kunnen worden. Doch.het voorprogramma was bij zaak; men had de reis gemaakt om de Zepp te zien! Het werd bij vijven voordat onder de bezoekers de typische beweging ont stond, die alle met verwachting tege moet geziene groote gebeurtenissen on middellijk voor gaat, en voordat men el kaar wijzend toeriep: „Daar is ie." In den lichten nevel van wit-grijze wol ken kwam plechtig en statig de zilveren reus aandrijven.... hij zwenkte om de stad verscheen dan boven het vliegveld, waar de duizendkoppige me nigte meer stil onder den indruk van de grootsche verschijning dan wild en thousiast, met handgewuif de passagiers en bemanning begroette. Vervolgens boog hij laag naar het Zuiden, en ver dween.... De landingsmanschappen be gaven zich naar hun plaatsen op het terrein, de vlag werd op den grond ge spreid, en even later zweefde het lucht schip opnieuw, thans zeer laag en in langzame vaart, boven het vliegveld. Het daalde.... de touwen werden uit geworpen.... als een goedmoedige luie reus liet de Zeppelin zich langzaam naar den bodem trekken.... Het groote moment was geschied. Terwijl de passagiers van de rond vaart, o.w. Prins Hendrik, de ministers Deckers en Reymer, zich ontscheepten en zich naar de officieele tribune be gaven, waar men zich gereed maakte den commandant van de Zeppelin, ka pitein Lehmann, met een krans te hul digen, hadden alle bezoekers de gele genheid het luchtschip, dat op den be- ganen grond liggend, door zijn gewel dige afmetingen een imponeerenden Waar raad niet wordt gehoord, Waar raad niet wordt gevolgd, Aldaar is héél geen raad, De allerbeste raad! indruk te weeg brengt, uit de verte ga de te slaan. Niemand mocht het ter rein betreden en ook de pers bleef van een, destijds in uitzicht gesteld kijkje dichtbij, gespeend, omciat de commis saris van politie vcor een algemeene doo:braak van het publiek vreesde. Juist toen na veel heen en weer ge praat aan enkele verslaggevers toe stemming was verleend om, achter el kaar loopend, naar het luchtschip (te gaan, stak dit zijn neus in den wind, verhief zich langzaam van den grond, envertrok. De commandant, zoo bleek later, had het met het oog op den sterker worden den wind beter geacht zoo spoedig mo gelijk weer los te komen. Op de officieele tribune bleef de krans onuitgereikt staan, en elders voelden ve len zich teleurgesteld, dat het luchtschip inplaats van ruim een uur slechts een goed kwartier in hun midden was ge weest. Een gedeeltelijke vergoeding kwam echter in den vorm van de af- scheidscirkels, die de Zeppelin vlak bo ven de hoofden der bezoekers beschreef en in den vorm van de zijdelingsche ma noeuvres met stil staande motoren, die een imposant kijkspel opleverden. On der het geloei der sirenen van de in de haven liggende schepen, en hartelijk toe gejuicht door de bezoekers van het vlieg veld, zette de Zeppelin tenslotte, bege leid door vliegtuigen, die als vlinders in de nabijheid van zijn stoere lijf dar telden, koers naar het Zuid-Oosten. Waalhaven had de Zeppelin-landing achter den rug, maar het duurde nog uren voordat de daar voor een middag te samen geschoolde menigte, verdwe nen was. Blijkens de mededeelingen van de deelnemers is de rondvlucht boven Ne derland een volkomen succes gewor den. Allen zonder uitzondering waren vol lof over het genotene. Prins Hen drik noemde de vaart een groot moment in zijn leven, en minister Reymer zei enthousiast in het luchtschip toekomst voor de verbinding met Indië te zien. De burgemeester van Vlissingen, de heer Van Woelderen, deelde ons mede, dat de voorgenomen route niet geheel gevolgd is, daar men tegenwind had en omdat kapitein Lehmann op den af gesproken tijd op Waalhaven wilde lan den, kon o.m. de tocht over Zeeland niet plaats vinden. Totaal hebben de passa giers 900 km gevaren. Overal waar de Zeppelin verscheen, had hij de belangstelling der bevolking. Het eenige, dat de passagiers gemist heb ben, was de zon, die de vaart tot een volkomen genot had kunnen maken. Het reizen per luchtschip heeft boven het reizen per vliegtuig voor, dat men geen last heeft van het lawaai der mo toren, en verder dat men zich in den gondel gemakkelijk en ruim bewegen kan. Aan schommeling is een luchtschip echter niet minder onderhevig dan een vliegtuig. Of de duizenden, die voor de landing van de Zeppelin naar Waalhaven waren gekomen, over hun ervaringen even en thousiast waren als de deelnemers aan de rondvlucht, is moeilijk te controlee ren. We hebben echter den indruk, dat zulks wel eens niet het geval kon zijn. De Zeppelin moge dichtbij een grootsch effect geven, de landing moge even een interessant schouwspel hebben gebracht het is de vraag of deze momenten voor allen de vergoeding van de soms lange reis en het urenlang oponthoud op een koud vliegveld hebben beteekend. Tot een enthousiaste demonstratie van innerlijke bewogenheid, zooals die in het buitenland is voorgekomen, heeft de landing van de Zeppelin op Waal haven in ieder geval niet geleid. Zaterdagmiddag had onder groote belangstelling de officieele opening plaats van het dierenpark op den Greb- beberg nabij R h e e n e n. De Bayreuther Festpiele. Uit Berlijn wordt gemeld, dat dr. Wil helm Furtwaengler is afgetreden als muzikaal leider van de Bayreuther Fest piele. De oorzaak ligt in een principieel geschil met mevrouw Winifred Wagner. GEEN ZEPPELIN. t~) Dus niet. De kans blééf een hoogst twijfel achtige mogelijkheid. Maar tóch een kans. Vandaar die uittocht Zaterdagmid dag per tram, fiets, auto, naar Vlissin gen; een heele file wagens, diverse mer ken, den Boulevard Evertsen rondom; een menschenvolte, als zelden. Ook ver derop naar De Ruijter; westwaarts naar den lichttoren, op de duinen, op alles wat maar eenigszins hoog punt is. een uitzicht biedt. Als overal in Zeeland. Er was zeker geen toren onbeklommen, of 't moest zijn een ruïne met levensgevaar. Onze Lange Jan torste talloozen, den ganschen middag. En we wachtten, gewapend met kij kers en binocles van meer of minder ver- grootingsvermogen. En we vroegen el kaar om 3 uur, of hij nog zou komen, 4 uur, of hij n u nog zou komen; om 5 uur of hij nu heusch nog zou ko men. En we tuurden in verre horizont verten, en suggereerden ons zelfs en elkaar, of dat „donkere lange ding daar ginder", „hem" niet zou zijn. En we hoorden, dat zoo juist aan die of die, die 't weten moest, zijn verschijning was geseind. En weer wachtten we, en tuur den. En bevroegen elkaar: „Wat denk jij, zou hij nog. enz.; of veronderstel den, „als hij om zoo laat daar is ge weest, dan kan hijenz. Of wedden: „och, wel neen, die komt niet, dat heb ik direct al gezegd"; of: „ik heb zoo'n idee, dat.... enz., al naar sceptische dan wel optimistische geaardheid. De „pers" was ditmaal ook een ver- geefsch informatiebureau. Wij wisten Vrijdag de mogelijkheid als conclusie van informaties, Naders niets. Ook voor ons was 't een kwestie van wachten, en af wachten. En van turen en mogelijkhe den opperen. Tot goed half zes we wél wisten: om half zes op Waalhaven gedaald. Tot met de snelheid van een marathon-loopend vuurtje, ieder ras begreep: we kunnen wel naar huis gaan. En dat inderdaad deed. Zoo, dat dra klimmers beneden waren, auto's terug koersten. Na vele geduldige uren, teleurgesteld, maar niet verontwaardigd: Er was im mers alleen maar een kans. Maar jammer vonden we 't allen. Wanneer nu wél? MIDDELBURG. Voor de geregelde bezoekers van de openbare les der Volkszangschool der Vereeniging Uit het VolkVoor het Volk, zal het wel niet noodig zijn er aan te herinneren, dat zij Woensdagavond weder worden verwacht in de Concert en Gehoorzaal en zij zullen komen ook, want zij willen natuurlijk gaarne kennis maken met den nieuwen directeur en zijn prestaties. Maar speciaal willen wij ons richten tot hen, die nog steeds wel eens plan hadden er naar toe te gaan, maar er nog steeds „niet toe kwamen". Zij zullen, als zij eenmaal van de aardige kinderstemmetjes genoten hebben, zeker terug komen. Het is gisteren weer zeer druk geweest met vreemdelingen, zoowel uit België als uit verschillende deelen van provincie en vaderland kwamen velen per bus, touringcar of auto Zeeland's tuin bezoeken en de meesten staan ver baasd, dat Middelburg waar men zoo gaarne vreemdelingen ziet en hen veel kan bieden, niet onder de plaatsen valt, waar men althans een rokertje of een prentbriefkaart kan koopen, men moet nu door rijden naar Domburg, Veere of het badplaats deel van Vlissingen om zich het een of ander te verschaffen. Het kan natuurlijk het bezoek aan of verblijf in onze stad slechts schaden. VLISSINGEN. Toen Zaterdag de uitbetaling aan de keet der werkverschaffing, die staat onder leiding van de Ned. Heidemaat schappij, zou plaats hebben, bleek het daarvoor bestemde geld gestolen te zijn. De politie stelt een onderzoek in. In den nacht van Zaterdag op Zon dag zijn van een Deensch stoomschip één en van een Duitsch stoomschip twee verstekelingen aan wal gezet. De politie heeft hen over de grens gevoerd. Vracht wagens Omnibuisa* KV. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL OEN HAAO. THERESIASTRAAT U5, TELEFOON 77304» AMSTERDAM. WETERINGSCHANS 130, TELEFOON3435* MIDDELBURG. KORTE DELFT A83, TELEFOON 425 (Ingez. Med.) 20-VI-'32: Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 17.8 °C; (64 °F); laagste 11.6 °C (53 °F). Heden 9 h: 14 °C; 12 h: 15,9 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand alhier 766 mm, laagste 763 mm. Hoogste barometerstand 768.1 mm te Ingö; laagste 756.1 mm te Skagen, Zwakke tot matige N.W. tot W. oï Z.W, wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk eenige regen, weinig ver andering in temperatuur. Zon op: 4 h 39; onder 21 h 24. Licht op: 21 h 54. Maan op: 23 h 44; onder: 6 h 00. L.K.: 25 Juni. Westkapelie is 28 ram. eri Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, (S springtij). ik Juni. Hoogwater. Ma. 20 S Di. 21 Wo. 22 Do. 23 3.13 15.36 4.02 16.23 4.54 17.09 5.45 18.03 -y Laagw&ter, 9.41 22.16 10.28 23.06 11.16 23.55 11.57 WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Zaterdagavond wer den de bewoners van Kleverskerke (ge meente Arnemuiden) vergast met een bezoek van de muziekvereeniging „Ar- nes Genoegen", welke aldaar eenige nummertjes ten gehoore bracht. ZUID-BEVELAND. De brug te Vlake. Op een desbetreffend verzoek ontving het Hoofdbestuur der Schippersvereeni- ging bericht, dat wegens de geringe doorvaarthoogte en de sterke wisselingen in den kanaalwaterstand het onder de gesloten brug doorvaren van de spoor brug te Vlake niet kan worden toege staan. NOORD-BEVELAND, KORTGENE. De ijsclub „Tijdelijk Ge not" alhier, gaat haar baan verleggen vanaf den put in de weide van den heer Jac. v. Maldegem naar het terrein on der den dijk bij den heer Steveninck, Bij de installatie van den burge meester van Westkapelle hebben ook de leerlingen der Chr. school mee gezongen. Bij Kon. besluit is benoemd in de provincie Zeeland met ingang van 27 Juli, tot dijkgraaf van den Molenpolder (Zuid-Beveland), G. Daane te Ierse- k e; en met ingang van 28 Juni tot dijk graaf van den Willempolder (Noord- Beveland), P. J. de Regt, te Wisse- kerke, uiterlijk tot het einde van het zittingsjaar waarin hij 70 jaar zal zijn ge worden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1