r o ti in ci al e e eutu s che Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No. 142. Twee Bladen. ZATERDAG 18 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Het Lange Delft Probleem. m STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. TRANSVALIA hielen C. JONGEPIER, Langeviele. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. ZEELAND. MIDDELBUR6SCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2-10 elke ragai meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. De goedgemutste lezer, die zoo vrien delijk is te onderstellen, dat wij ons thans eens weer zullen bezig houden met den nog steeds zoo machtig-fraaien indruk van dat deel des Langen Delfts, hetwelk door den historischen brand van den 7en December 1929 geteisterd werd, en waar thans slechts de flinke panden van Wiener en De Jager blijk van een te waardeeren herstelvermogen geven, terwijl de rest er in treurigen toestand, verlaten en leeg of erger bijligt en staat, die lezer vergist zich. Niet over die gaten en leelijke kiezen in dat deel van het gebit, maar over dien geheelen kaak wilden we het heb ben ditmaal. Want wie ook maar één drukke Don derdag, één zomeravond door de Lan ge Delft gekuierd heeft, die zag onmid dellijk dat hier een probleem ligt, dat om oplossing schreeuwt. Erger, er is hier een put, waarin vele kalveren drei gen te verdrinken lees: ernstige ver keersongelukken ieder oogenblik kun nen voorvallen. En wat er met derge lijke verdrinkingsgevaar biedende put ten dient te geschieden, dat weet men wel zoo langzamerhand. Het Langedelft-probleem is een ver- keersvraagstuk met twee aspecten: een stedebouwkundig en een verkeers-po- litioneel. Wlat het eerste betreft is de zaak eenvoudiger dan zij lijkt. Er moet, zoodra de gemeentefinanciën 'zulks toelaten en wij zouden stellig niet schromen de benoodigde géiden hier voor te nemen van een post voor be stratingen in verkeers-secundaire stads gedeelten een trottoir komen in de geheele Langedelft, van de Markt tot en door de Kor- tedelft tot aan den Dam. Dat is een verkeerseisch, waaraan niet meer te ontkomen valt; het is alleen maar een quaestie van n u, of over een tiental jaren. En dan is spoedige hulp o.i. dub bele hulp. Men zal zich herinneren, dat deze quaestie enkele jaren geleden reeds aan de orde is geweest. Er was toen van gemeentewege een plan opgemaakt tot trottoireering van de Lange- en Korte- delft, met de er op uitkomende hoofd verkeersstraten. In een toen met be langstellenden en belanghebbenden be legde vergadering hebben deze plannen ernstige bestrijding ondervonden, aan gezien men vreesde, dat het juiterlijk van onze stad erdoor geschaad zou worden. Dat dit uiterlijk erdoor verandert, geven wij grif toe; dat het schaadt erkennen wij n i e t endat het ko men van deze verkeerstechnische nood zakelijkheid tegen te houden zou zijn, ontkennen wij te eenenmale. Met het uiterlijk schoon moet Middel burg als stad van vreemdelingenbezoek zonder twijfel rekening houden. Of het bestaande rammelende gedoe van stoe pen en stoepjes en kelderluiken en hek jes nu zoo héél erg mooi is, dat wagen we een beetje te betwijfelen. Waar het werkelijk van belang is Prov. Biblio theek b.v. daar zal niemand er aan denken het te verwijderen. Maar overi gens: vort met den rommel! En mocht men nu, na gezette over weging, tot het inzicht komen, dat een modern tegeltrottoir dat ons als het beste en het billijkste werd beschreven detoneert in deze van boven oude, maar beneden het middel toch reeds moderne, straat, dan kan immers nog altijd overwogen worden, ter verfraaiing van dit aspect, om het trottoir b.v. uit gele straatklinkers, uit geteerde houtblokjes, of uit welk ander mogelijk bruikbaar en betaalbaar materiaal, te doen aanleggen! Maar komen moet het trottoir er, en hoe eerder hoe liever. Vervolgens krijgen we de verkeers- politie-kant van de zaak. Ook deze heeft verschillende aspecten. Eén daar van, hetwelk tegenwoordig nog al eens naar voren komt, zij hier allereerst be sproken, n.l. de vraag, of autos al dan niet in de Langedelft mogen worden neergezet, zgn. parkeeren. Het is ons n.l. gebleken, dat den laat- st- tijd de politie, wellicht na van hoo- gerhand daaromtrent ontvangen wenken, bestuurders van automobielen tracht te bewegen hun wagens uit de Langedelft te verwijderen, wijl zij daar niet zouden mogen staan. En dat, terwijl er hier in Middel- urÊ géén parkeervoorschrif- ScKefs voor €«n ee n r i'chi i i ver ke< r in de birmens+acl ten e n/o f verboden in de ge meentel ij ke verordeningen te vinden zijn. Dergelijke aanwijzingen van politie- wege berusten dan ook, naar het ons wil voorkomen, juridisch op uiterst zwakken grond; in vele gevallen ontberen zij dezen zelfs, dunkt ons, geheel en al. Immers, een verzoek of bevel tot het verwijderen van een parkeerende auto kan slechts berusten op art. 31 bis on zer politieverordening, welke zoodanig voorschrift „in het belang der openbare orde en vei ligheid" kan doen geven, en op art, 23 van de motor- en rijwielwet, dat bevat de verplichting gevolg te geven aan bevelen en aanwijzingen van poli- tiewege, gegeven „in het be lang van de vrijheid of de veiligheid van het v e r k e e r". Het wil ons voorkomen, dat het arti kel onzer politieverordening zeker geen betrekking heeft op een in nor male omstandigheden normaal parkee- renden wagen, terwijl, indien de auto zoo is opgesteld, dat zij de vrijheid of veiligheid van het verkeer, redelijker wijs gesproken, niet geacht kan worden te belemmeren, ook dan de rechtsgrond voor een verplaatsingsbevel op grond van art. 23 Motor- en rijwielwet ons zeer zwak voorkomt te zijn. Wij mee- nen zelfs te weten, dat een proef-verbaal in dezen niet tot een vervolging, dan wel tot een vrijspraak van den automo bilist, moet hebben geleid. Evenwel, en als gezegd, dit is slechts één, en een secundair, aspect van de zaak, hetwelk we maar even belichtten, omdat het tegenwoordig nogal, of eens weer, de aandacht trekt. Wanneer het Langedelft-probleem eens zal zijn aan gevat en opgelost, dan is dit meteen van de baan. De verdere maatregelen, die wij dan te dezen opzichte willen voorstellen, en die we afdoende achten te zijn, vallen kortweg samen te vatten aldus: a. een stelsel van eenrichting-verkeer, desnoods van des voormiddags 8 uur tot middernacht, op de hoofdwegen der binnenstad, als aangegeven in bijgaan de schets; b. fiets verbod op de drukke uren in Lange- en Kortedelft; c. inrichting van al dan niet be waakte parkeergelegenheid op het verhoogde middendeel van de Markt (Donderdags eventueel op het Molen water) d. parkeeren op even en oneven da gen aan linker- en rechterkant van alle straten, of van die, waarvoor het één richtingsverkeer is ingevoerd. Het bezwaar, dat men tegen het één richtingsverkeer wellicht zou willen in voeren: dat automobielen, motorrijders en fietsers (deze laatsten voor zoover ze op de wegen, waarvoor geen abso luut verbod geldt, beslist niet willen afstappen) een eindje moeten omrijden, zal niemand al te zwaar opnemen. Ons dunkt, dat zij dit voor eigen veiligheid en voor de vlotheid van het verkeer gaarne over zullen, of althans dienen te, hebben. Indien de bestudeering van de ver keerstechnische zijde van het vraagstuk, op goede gronden, 'n anderen vorm van éénrichtingsverkeer dan de door ons voorgestelde, wenschelijker mocht doen schijnen, dan is dat ons om 't even. De Lange- en Kortedelft zijn samen 525 m lang, dat is zes minuten loopen; wij zien er geen bezwaar in, normale en gezonde menschen, wederom in het be lang des verkeers, zoo nu en dan te verplichten dezen marsch te maken. Voor invaliden bv, is uitzondering of ontheffing mogelijk. Het is ons niet duidelijk, waarom op het, juist door zijn verhooging, zoo vei lige midden-Marktterrein niet reeds lang parkeerterrein met opritten werd ge schapen; dat zou aan het verkeer óm de Markt bovendien tevens ruimte ge ven! Tenslotte is het in een straat om-en- om-parkeeren een eisch van billijkheid tegenover de bewoners en winkeliers van een straat. Het wil ons voorkomen, dat zoo on geveer langs de in het vorenstaand aan gegeven wegen het Langedelft-verkeers- probleem kan worden opgelost. De onder a, b en d genoemde maat regelen zijn, bij wijze van spreken, met een handomdraai in te voeren en zij zouden stellig dadelijk reeds eenige ver lichting van de kwaal geven; het trot toir en het sub c genoemde kan dan in voorbereiding genomen worden. TWEEDE KAMER. Interpellatie-Kupers werkloosheid. inzajke Na het verwerpen van de gister ge melde motie-Cramer heeft de heer Ku- p e r s (s.d.) zijn interpellatie gehouden inzake de werkloosheid. Hij schetste den omvang en de gevol gen der werkloosheid; er zijn hier te lande 300.000 werkloozen, waarvan 50.0000 beneden 21 jaar. Hij betoogde dat de aandacht van het Rijk in de eer ste plaats op werk, niet op steun ge richt moet zijn, en klaagde over de rechteloosheid der arbeiders bij de werkverschaffingen. Hij dringt er op aan, de bouwvakar beiders onder de steunregeling te bren gen, en bepleitte de oprichting van een Staatshypotheekbank. Er zijn nog objecten voor productief werk genoeg. Hij drong o.m. aan op voortzetting der Zuiderzeewerken, Hij vroeg hoe het staat met het onderzoek inzake het oprichten van een crediet- hulpbank, en wenschte sterke verkorting van den arbeidstijd. De minister van Binnenlandsche Za ken, minister Ruys de Beeren- b r o u c k betoogde, dat de regeering den ernst der werkloosheid volkomen beseft, maar de uiterste voorzichtigheid moet betrachten, wegens de onzeker heid der toekomst en den vermoedelijk langen duur der nog in omvang toene mende crisis. Hij deelde mede dat in den loop van Januari, Februari, Maart en April uit gegeven is door de gemeenten aan werkloozensteun (zonder aftrek van sub sidies van staat c.q. provincies) 20.361.205, werkverschaffing 7.414.190 uitbetaald door werkloozenkassen 12.555.226 en door het Rijk is betaald 4.551.106, totaal 44.881.727. Spr. heeft tot plicht voortdurend na te gaan, of de normen der werkverschaffing de vrije loonen niet schadelijk beinvloeden. Alle aangelegenheden, de werkloos heid betreffende, kunnen in de contact commissie behandeld worden. Het ligt niet in de bedoeling, thans de normen bij de werkverschaffing over de gehee le linie te verlagen; incidenteele beslis singen moet de minister zich voorbe houden. Het rouleeringsstelsel is onmis baar voor het behouden van werkobjec- ten voor de werkverschaffing. De minister kan niet medewerken tot wijziging van de verdeeling der crisis uitgaven tusschen Rijk en gemeenten. Dat de Rijksbijdrage aan het Nat. Crisis comité onvoldoende zou zijn, is niet ge bleken. Hij is tot tegemoetkoming inzake de werkloosheidkassen der bouwvakarbei ders bereid, als men zich wil aanpassen bij het tegenwoordig prijsniveau. Een oprichting eener Staatshypotheekbank kan hij niet aanbevelen. De regeering kan niet medewerken tot een wettelijke verkorting van den arbeidstijd; het be drijf moet ten deze worden vrijgelaten. De heer K u p e r s diende bij zijn re pliek twee moties in. De eerste wil de crisisuitgaven als re gel voor 5/6 ten laste van het Rijk en voor 1/6 van de gemeente brengen; de tweede wil de crisisregeling ook uit strekken tot de werkloosheidkassen der bouwvakarbeiders. De heer Van der Meys (r.-k.) wil des noods de vermogens aantasten, om de werkloosheidsuitkeeringen op peil te houden. De heer Slotemaker de Bruine (c.-h.) gaf in overweging een 40-urige werkweek met vermindering van uur loon. Dinsdag voortzetting. DE „GRAF ZEPPELIN" BOVEN ONS LAND Het luchtschip Graf Zeppelin is Za terdagochtend om 1 h 10 van Friedrichs- hofen vertrokken voor de vastgestelde vlucht naar Nederland, en te 8 h 10 op het vliegterrein Twente geland. Om 8 h 50 steeg de Graf Zeppelin weer op voor de voorgenomen rondvlucht met als einddoel Rotterdam Het luchtschip staat onder leiding van kapitein Lehmann. De belangstelling voor de landing was niet alleen te Enschede, doch in geheel Twente en in nog verdere omgeving enorm. Het weer dat in den zeer vroegen ochtend, zeer mooi was geweest begon tegen het tijdstip, waarop de landing zou geschieden te betrekken. Donkere wol ken kwamen aan den hemel, het bleef echter vrij goed, zoodat geen moeilijk heden bij de landing plaats hadden. Een enthousiast gejuich ging op toen het luchtschip vast lag. Prins Hendrik, de ministers Reymer en Deckers en een aantal autoriteiten, benevens de passagiers voor de rond vlucht waren inmiddels op het vlieg veld aangekomen. De commandant van het luchtschip en de onder-commandanten waren, nadat de douane-beambte vluchtig een kijkje in het luchtschip hadden genomen, uitge stegen. Het muziekkorps speelde het Duitschland lied. Zij werden begroet door den heer Edo Bergsma, die hen welkom heette. Kapitein Lehmann dank te hartelijk voor de ontvangst. Daarna bood burgemeester Bergsma den kapi tein de geschenken aan, die door de leerlingen van de Hoogere Textielschool waren vervaardigd DE INVOER VAN KLOMPEN. Op de vragen van den heer Locke- feer betreffende het nemen van maat regelen tot beperking of contingentee- ring van den invoer van klompen heeft minister Verschuur o.m. geantwoord, dat hij niet kon toegeven, dat de voor raden niet geruimd kunnen worden van wege den grooten import uit het bui tenland; immers de moeilijkheden in de klompenindustrie zijn |een gevolg van het mindere verbruik in verband met de slechte toestanden, voornamelijk in het landbouwbedrijf. Zoolang niet aannemelijk is, dat toe nemende invoer dreigt, is de minister, in overeenstemming met het advies der commissie van advies inzake de Crisisinvoerwet van meening, dat niet tot Contingenteering van dien invoer moet worden overgegaan, DE CRISIS-PACHTWET. Naar de Maasbode verneemt, hebben de Raad van State en de Regeering de Koningin geadviseerd, haar sanctie te verleenen aan de Crisis-pachtwet-Ebels. Daar de wet eerst op 3 Juni j.l. werd goedgekeurd door de Eerste Kamer, die haar ook al zeer snel behandeld heeft, is de onderstelling gewettigd, dat ook de Koningin, de Raad van State en de Minister van Justitie buitengewoon Mooier, Sterker, Billijker! AGENT (Ingez. Med.) 18-VI-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 25.3 °C; (77 °F); laagste 13.4 °C (56 °F). Heden 9 h: 15.6 °C; 12 h: 15.7 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 767 mm, laagste 765 mm. Hoogste barometerstand 772.5 mm te Thorshavn; laagste 758.7 mm te Ham burg. Zwakke tot matige N.W. tot N.O. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, waarschijnlijk iets warmer. Zon op: 4 h 39; onder 21 h 23. Licht op; 21 h 53, Maan op: 22 h 24; onder: 3 h 34. Zondag 19 Juni Zon op: 4 h 39; onder: 21 h 23. Licht op: 21 h 53. Maan op: 23 h 12; onder 4 h 39. L.K.: 25 Juni. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwater Za. Zo. Ma. Di. 18 19 20 S 21 1.27 13.56 2.19 14.45 3.13 15.36 4.02 16.23 8.03 20.30 8.51 21.24 9.41 22.16 10.28 23.06 spoed hebben gezet achter de afhande ling van deze initiatiefwet, welke trou wens met behulp van minister Donner tot stand kwam. De bedoeling der regeering is de wet, zoo eenigszins mogelijk, reeds op 1 Juli a.s. in werking te laten treden. Weliswaar zullen dien datum nog niet alle uitvoeringsmaatregelen hun beslag hebben gekregen, zoo de samenstel ling der Kamers voor crisispachtzaken die in overeenstemming van justitie en economische zaken moet plaats hebben i maar de wet zal dan toch in zoover effect hebben, dat beroep op den kan tonrechter al tot schorsing van betaling der pachtpenningen kan leiden en deze in afwachting der Kamers voor pachtza ken, zelf al kan probeeren partijen tot overeenstemming te brengen. HET SPOORWEGPERSONEEL AAN VAARDT DE LOONSKORTING. In een Vrijdagmiddag onder leiding van den Personeelraad gehouden bijeen komst van de vijf vakorganisaties bij de spoorwegen is besloten het compromis voorstel der directie (loonkorting van 5 pCt. per 1 Juli, en per 1 Oct. overwe gen of met Januari 1933 ophieuw 5 pet. korting noodzakelijk ^ou zijn) te aan vaarden. De tentoonstelling van werken van de Koningin in De Korenbeurs te Arn hem (de tentoonstellingszaal van de vereeniging Artibus Sacrum) werd be zocht door 2860 personen. De geheele opbrengst met eenige giften bedraagt 1863. De bruggenbouw van rijkswege. Op vragen van het Tweede Kamerlid den heer Drop over het niet meer tot inschrijving voor bruggenbouw van Rijkswege toelaten van de N.V. Kon. Maatschappij de Schelde te Vlissin gen heeft de minister van economi sche zaken en arbeid geantwoord. Bruggenbouw is een bijzonder vak, waarvoor een fabriek moet beschikken over een constructiebureau met ervaring

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1