provinciale Zeeuxosche PIRITUSLICHTJE No. 141. Twee Bladen. VRIJDAG 17 JUNI 1932. Eerste Blad, 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. 'n BINNENLAND. GRATIS. ZEELAND, Kort Zeeuwsch Nieuws. KUNST EN WETENSCHAP. De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring WEER EN WIND. zo- des d: en n- a- n- a- a- r- Lï\ :e. 2S m d. i- t. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. U1TG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven o: „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cextt TWEEDE KAMER. Wijz. Indische begrooting Derde kruiser voor Indië. Aan de orde was de wijziging der In dische begrooting voor 1932. Speciaal liep het hier over de zaak of de derde kruiser voor Indië al dan niet gebouwd behoorde te worden. De heer Cra mer (s.d.) bracht daarbij deze bouw in het algemeen ter sprake, en diende een motie in, volgens welke het aanbe veling verdient den bouw van den der den kruiser op te schorten. De heer F e b e r (r.k.) kan alleen met de opschorting meegaan als er overwe gende redenen zijn. De heer W ij n k o o p (comm.) zag den derden kruiser mede tegen Sovjet-Rus- lond gericht. De heer Alb ar da (s.d.) betoogde, dat de wijzigingen in de sociale en eco nomische gebeurtenissen en het gebeur de te Sjanhai voldoende een novum vormen om op den kruiserbouw terug te komen Hij noemt voortzetting van den bouw een uittarting van een groot deel van 't Nederlandsche volk, waarvoor hij waarschuwt. De heer v. Boetselaar v. Dub beldam (c.h.) meent dat de bouw moet doorgaan; de motieven voor 'n re servekruiser zijn onveranderd gebleven. De heer Marchant (v.d.) noemde doorzetting van den kruiserbouw een politieken blunder. De heer v. Rap - p a r d (lib.) achtte die noodzakelijk, evenals de heer v. D ij k e (a.r.) De heer B r a a t (pl. b.) hoorde tot de bestrijders. De minister van oorlog mr. Dec kers verklaarde dat de regeering on verantwoordelijk zou hebben gehandeld door zich te plaatsen op het standpunt van den heer Cramer. Het verzet tegen den derden kruiser achtte hij uitgelokt door de eenzijdige ontwapenaars en betoogde dat in sterke mate in den loop der laatste jaren op vlootbouw is bezuinigd. Behalve de kruiserbouw zal in 1933 in Indië voor de vloot geen nieuwbouw plaats hebben. De Minister van Koloniën, de heer De G r a a f f, betoogde eveneens dat de derde kruiser in de Indische vloot on misbaar is. Met den meesten badruk dringt hij aan op verwerping van de motie-Cramer. Bij de replieken zeide de minister van Defensie dat, mocht de motie-Cra mer worden aangenomen hij en zijn ambtgenooten van Koloniën en Bui- tenlandsche Zaken hun verantwoorde lijkheid niet verder kunnen dragen. De wetsontwerpen werden z.h.s. aan genomen. Over de motie-Cramer zal he den worden gestemd. Zonder debat en z. h. st. wordt aan genomen het wetsontwerp betreffende de Indische ponden-leeningen. Verdaging tot heden één uur. s warmt. - Theemuts overbodig. Ver bruik ca. een kwart cent per uur. Vraaqf ons haardmodel f2.- Riekt niet, roet niet, rookt niet. Spiritusverkoopkantoor „Berden op Zoom-Delft" (Ingez. Med.) DE KONINGIN NAAR AMSTERDAM. De Koningin heeft het voornemen te kennen gegeven, het automobielfeest, v j6 ^ed' Autom°l)ielclub in het Vondelpark te Amsterdam ten bate van het crisis-comité op Zaterdagmiddag a-s- Èeeft, bij te wonen. Wegens verblijf in het buitenland, zal rinses Juliana verhinderd zijn, ge noemd feest bij te wonen. ONTSLAG BIJ RADIO-HOLLAND. Naar de Maasbode verneemt zijn te- gBn wV.1' a,s' biï de N-V- Nederl. Tele graaf Mij. Radio Holland te Amsterdam, ongeveer 90 radio-telegrafisten w.o. die dan 20 dienstjaren hebben, ont- s f aangezegd. Dit ontslag is een ge- l?J van bet 11 steeds uit de vaart onjven van een groot aantal Nederland- e koopvaardij-schepen. DE RIJKSMIDDELEN IN MEI 1932. ft, tJ°pbrengst van de Rijksmiddelen openten) over de maand 61 *932 bedroeg 37.740.701 tegen ZIJ, DIE ZICH THANS PER KWAR TAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT 1 JULI A.S. VERSCHIJNENDE NUMMERS 43.215.781 over de maand Mei 1931, Het één twaalfde gedeelte der raming over het geheele jaar bedraagt een som van 34.850.714. We laten hieronder volgen de op brengst over de eerste vijf maanden van 1932 vergeleken met die over de eerste vijf maanden van 1931. 1932. 1931. Grondbel. 2.464.860 5.850.323 Pers. bel. - 46.770 - 4.683.649 Ink. Bel. - 43.124.985 - 46.148.365 Verm. Bel. - 7.129.162 - 7.688.802 Div. en T. - 3.191.396 - 4.659.637 Inv. recht - 31.682.732 - 26.363.433 Stat. recht - 890.031 - 1.361.149 Zout - 1.011.122 - 936.465 Geslacht - 2.788.722 - 3.691.871 Wijn - 674.155 - 704.772 Gedistill. - 13.815.169 - 15.826.265 Bier - 4.121.765 - 5.226.624 Suiker - 22.594.374 - 20.098.913 Tabak - 12.090.838 - 12.724.273 Goud, zilv. - 307.541 - 356.310 Zegelrecht - 7.037.347 - 10.915.011 Reg.recht - 4.922.931 - 6.717.622 Succ. recht - 15.748.484 - 19.840.895 Domeinen - 1.996.406 - 2.214.640 Staatsloterij - 235.031 - 235.653 Loodsg. - 1.423.877 - 1.827.335 177.297.705 198.072.018 De opcenten ten bate van het Lee- ningsfonds gaven over Mei 1932 een opbrengst van 7.493.946 tegen een be drag van 7.722.949 over Mei 1931. De inkomsten ten bate van het „We genfonds" gaven over Mei 1932 een opbrengst van 1.689.729; Rijwielbelas ting 25.295. De A.V.R.O. heeft zich in een brief aan den minister van Waterstaat voorwaardelijk bereid verklaard, de golf van 1875 meter op te offeren, indien zij een eigen zender mag bouwen. Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris te Wiildervank, Tj. Wier- sum, candidaat-notaris te Groningen. KOMT DE ZEPPELIN OVER ZEELAND (-F) Naar aanleiding van tal van vra gen die ons bereiken of de Zeppelin morgenmiddag op zijn tocht van O. En geland naar Waalhaven de route over Zeeland zal nemen, hoe laat en boven welke plaatsen, hebben wij ons gewend tot het Centrale bureaux der Zeppelin Landing Jac. Kleiboer, te Rotterdam, waar men ons zeer positief meedeelde: Neen: de Zeppelin gaat direct van bo ven zee naar Waalhaven. Voor alle ze kerheid deden wij dezelfde vraag aan den stationschef van het vliegveld Waal haven. Deze kon niets positiefs hierover zeggen, had nog geen bericht ontvan gen, dat de „Zep" onze provincie rechts zou laten liggen. Wij vroegen toen een der a.s. passa giers om inlichtingen, den heer C. A. van Woelderen, burgemeester van Vlis singen. De heer Van Woelderen had juist van bevoegde zijde vernomen, dat inderdaad de concessie voor een vlucht over O. Engeland en de Zeeuwsche kust was gedaan, doch, d^ar er duizenden menschen op Waalhaven de aankomst en daling staan af te wachten, zal de Zeppelin daar op tijd om zes uur moe ten aankomen. Zou dit door den boven- genoemden vlucht niet mogelijk zijn, zou ook het weer niet ten gunste medewer ken, dan vervalt bovengenoemde tocht. Gaat het luchtschip van het Ys- selmeer direct naar het Rotterdamsch vliegveld, en blijft Zeeland dus het schouwspel, de Zeppelin boven zijn dre ven te zien drijven ook ditmaal onthou den. Intusschen: de heer Van Woelderen spreekt hedenavond nog dr. Eckener, en zou al zijn invloed trachten uit te oefe nen om dien tocht te doen doorgaan. Doch dit geschiedt in geen geval zoo groote vertraging in de aankomst hier van het gevolg is. Er is dus wel kans op een Zeppelin- 'n Goede dood is niets anders dan een stralende zonsopgang bij avond tijd. vlucht boven ons gewest, doch geenszins zekerheid. Eenige waarborg kan niet worden gegeven. MIDDELBURG. Waarschuwing, De commissaris van politie verzoekt ons te waarschuwen tegen personen die boekjes te koop aanbieden ten bate van de zending. Het blijken echter te zijn z.g. zevende dag adventisten. Dus niet de zending, wat daaronder wordt verstaan. Morgen perKAR, llaamoljedeMerdatnf Jngez tticctJ VLISSINGEN. In verband met het muziekfestival te Vlissingen zal de harmonie „St. Cae- cilia", directeur de heer André J. Geij- sen, Zondagmiddag van 3 tot half vijf een concert geven in de muziektent op den boulevard Evertsen. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Onder leiding van den heer J. J. C. van de Graaff, verga derde de stichting „Vrederust" afdee- ling Arnemuiden. Voor de op 4 Juli a.s, te houden jaar vergadering te Bergen op Zoom wer den tot afgevaardigden benoemd de heeren P. van Belzen Czn. en A. Din- gemanse. Secundus C. Hoogerbeide. Besloten werd in het a.s. wintersei zoen een spreker te laten optreden voor de afdeeling, ditmaal na toerbeurt een gereformeerd predikant. De boeken van den penningmeester worden gecontroleerd en in orde be vonden. Wegens hoogen leeftijd bedankte de heer A. Dingemanse als bestuurslid, in zijn plaats wordt de heer J. Marteijn bij acclamatie benoemd. Er traden 2 nieuwe leden tot de ver- eeniging toe. De heer Dingemanse sloot met dank-; gebed. De installatiefeesten van den burge meester van Westkapelle. WESTKAPELLE. 't Was alzoo in West kapelle Woensdag groote feestvreug de voor de installatie van den nieu wen burgemeester, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot Het weer droeg het zijne er toe bij de stemming er in te bren gen en in te houden, 's Morgens nog wat donker, na den middag werd het een zonnige dag. De keurig versierde Zuidstraat vanaf den dijk tot aan het Gemeentehuis met de twee met prachtig groen en bloemen versierde eerepoorten aan het begin van het dorp en bij het gemeentehuis, de heen en weer wiegende guirlandes en de over de straat wapperende veel kleurige vlaggetjes, die Walchersche hagelwitte kapjes en veelkleurige beuk- jes, waarlijk een gezicht om nimmer te vergeten. Een talrijke menigte van bui ten mengde zich den geheelen dag tus- schen de Westkapelsche burgerij. Na de plechtigheid der installatie in de raadzaal begaf de burgemeester zich met zijn a.s. echtgenoote en fa milieleden om circa 4 uur naar de pui om van daar de inwoners die zich voor het gemeentehuis in een enorm talrijke menigte had verzameld, in een harte lijke toespraak dank te brengen voor de warme ontvangst hem en zijn verloofde bereid. Hij hoopte in staat te zijn als burgemeester de belangen der gemeente te kunnen behartigen en tevens te zijn een burgervader, tot wien een ieder zich zal kunnen wenden om raad en daad. Een daverend hoera weerklonk na deze toespraak. Daarna stelde zich de Chr. Zangver- eeniging „Looft den Heere", onder lei ding van den directeur, den heer M. P. Ventevogel, op het met - groen versier de podium voor het gemeenteehuis op, om een drietal liederen te doen hoo- ren, waarna het Dameskoor met de schoolkinderen uit de beide hoogste klassen der openbare school onder be geleiding van het fanfarekorps „Oefe ning kweekt Kunst", een viertal liede ren zongen. Aan den burgemeester werd een exemplaar van het Welkomstliedje (woorden van den heer P. de Vos) en het liedje van Westkappel overhandigd, die daarvoor zijn warmen dank be tuigde. Het fanfarekorps, onder leiding van den directeur den heer P. de Rooij, gaf nog een viertal stukken ten beste. Daarop stroomde de menigte zich naar „De Capelle" waar de volksspe len om half vijf zouden beginnen. Dit waren spelen als zakloopen door jon gens, roosjesknippen door meisjes, wedstrijd op fietsen door jongens, ei- erloopen door meisjes De bugemeester en zijn familiele den en gasten bewogen zich mede tus- schen de menigte toeschouwers en na men met blijkbaar genoegen een kijkje bij de verschillende uitgevoerde spe len, die meermalen aanleiding gaven tot een gullen lach. Na afloop ongeveer 6 uur, werd aan alle dealnemers en deel neemsters in verband met hun presta ties mooie prijzen uitgereikt. Onder luid gejuich vertrokken daar op de burgemeester en familie onge veer 6 uur naar Domburg, onder belof te 8 uur weder aanwezig te zijn voor 't bijwonen van het slot van het feest, dat bestond uit een concert voor het ge meentehuis, door muziek en zang, dat om half acht zou beginnen. Honderden hadden zich om dien tijd weder verzameld voor het gemeentehuis waar onder groote aandacht geluisterd werd naar een 8-tal gezongen liederen door de Chr. Zangvereeniging. Met medewerking van mej. Annie Jansen uit Vlissingen aan de piano en de heer P. Minderhoud uit Westkapel le aan het harmonium gaf het dames koor en daarop onder leiding van de heer P. de Rooy een mooi programma. Met een paar vroolijke nummers van het muziekkorps werd het officieel ge deelte van den feestdag gesloten. Westkapelle heeft een ware, spontane feestdag en avond gehad! Spontaan, want de tijd van voorbereiding was slechts kort. Maar ieder had medegewerkt naar zijn beste krachten voor het welslagen. Een woord van hulde nog voor de organisators is hier wel op zijn plaats. ZUID-BEVELAND. HOEDEKENSKERKE. Donderdag avond is het motorschip „Time is Mo ney" uit Werkendam, geladen met rijs hout met bestemming voor Terneuzen op den steenen strekdam voor de ha ven alhier geloopen en heeft daarbij zijn schroef verspeeld. Het schip is na dien verder naar be stemming gesleept door een motorschip van dezelfde maatschappij. IERSEKE. De tuinman Fr. N., -had gisteren het ongeluk met een frase ma chine in den boomgaard van den heer van Hameien te komen. Een tand sloeg dwars door zijn hand heen. Ernstig ver wond moest hjj zich onder behandeling stellen van dr. Klinkenberg. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. BIERVLIET. Woensdag ontstond brand in de landbouwschuur van den heer H. Adam te Kapitalendam onder deze gemeente. De schuur brandde ge heel af, waarbij omkwamen 3 kalveren, 6 varkens en 6 konijnen. De oorzaak is onbekend. Verzekering dekt de schade. De 21-jarige P. afkomstig van Hansweert, die als matroos voer op de goederenboot „Hermina" is te Antwerpen te water geraakt en ver dronken. Zijn lijk is opgevischt. Frederik van Eeden. f Gistermiddag om 4 h 40 is te Bussum op „Walden" na een langdurig ziekbed overleden, 72 jaar oud, dr. Frederik van Eeden. De groote man der Tachtigers. Ook de veelzijdige, de rustelooze naar geest en ziel, de steeds veranderde, daarom niet veranderlijke van levensvisie, van be lijdenis. En stééds hartstochtelijk, stééds in volle overtuiging tot zijn natuur dat zwervende kreeg, dat in den tijd Vracht wagens N.v. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDS! OEN HAAOi THERESIASTRAAT 143, TELEFOON 7770%$ AMSTERDAM. WETERINGSCHANS 130, TELEFOON 34Mt MIDDELBURG. KORTE DELFT A83, TELEFOON AM (Ingez, Med.) 17-VI-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 27 -°C; (81 °F); laagste 15.2 °C (59 °F). Heden 9 h: 17.4 °C; 12 h: 21.6 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 767 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 772.2 mm te Thorshavn; laagste 758.1 mm te Mar seille. Verwachting tot Morgeaavoad Zwakke tot matige wind uit N, rich tingen, licht tot half bewolkt, waar schijnlijk droog warm weer, behoudens kans op onweer. Zon op: 4 h 39; onder 21 h 23. Licht op: 21 h 53. Maan op: 21 h 13; onder; 2 h 48. V.M.: 18 Juni. Hoog- en Laag water te VHssiragess. Westkapelle is 28 m-n. en Dorabt.i 23 min. vroeger; Veere 38 min. iet-;-.- (S springtij). Juni, Hoogwater. Laagw»:v.ï Vr. 17 13.05 0.33 7.10 19.34 Zr. 18 1.27 13.56 8.03 20.30 Zo. 19 2.19 14.45 8.51 21.24 Ma. 20 S 3.13 15.36 9.41 22.16 van de kracht zijns levens moei lijkheden bracht in het sociale leven: vandaar zijn Walden-stichting, zijn kolo nie, dat voor hem werd privé-retraite, doch tevens het hoofdkwarier van zijn strijdvaardigen persoon. Prediker en kluizenaar tevens. Bereid voor die hoewel wisselende overtuiging of fers te brengen en de consequenties er van te aanvaarden. Maar nog dan thans hoorde daar in de laatste jaren van de vorige en het begin dezer eeuw moed toe. Moed niet zoozeer tegen critiek, doch tegen verdachtmakende verguizing. Tot hij eindelijk rust vond in de be lijdenis der katholieke kerk. Veelzijdig, veelvuldig, veelomvattend waren zijn werken. Immers medicus van studie-uit, en letterkundige bij uitne mendheid. Wat hij velen met „de kleine Johannes" is geweest, kan niet in woor den vervat, onmogelijk samengevat. Dit achten wij nog meer van Eedens waardevolheid, dan zijn beteekenis in de Nieuwe Gidstijd. Maar welk een in vloed hadden zijn studies op het toen jonge letterkundig, geslacht. Helder-be- toogend, en die humor van het intellect, die immer een verfrissching en een ver kwikking blijft. Die humor zien we te rug in enkele blijspelen, helaas nu zel den meer gespeeld. Maar wie herinnert zich niet uit zijn jonge jaren „De stu dent thuis", „Het Sonnet". De practijk zijner maatschappelijke theorieën begon omstreeks 1900, met de stichting Walden, waar hij, op voor beeld van Thorean, een proeve wilde nemen met „binnenlandsche kolonisa- satie". Vier jaar later, in 1902, richtte hij de vereeniging „Gemeenschappelijk grondbezit" op. Na de spoorwegstaking in 1903 richt te hij te Amsterdam de coöperatie „de Eendracht" op. Den 18en Febr. 1922 ging Van Eeden tot de katholieke Kerk over. In een le zing 29 April in dat jaar in Den Haag gehouden, zette hij de beweegredenen die hem tot deze bekeering gebracht hadden, uiteen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1