Transpireerende H Kort Zeeuwsch Nieuws. oksels en voeten INSTALLATIE BURGEMEESTER VAN WESTKAPELLE. ONDERWIJS. RECHTZAKEN. BEURS- EN WISSELKOERSEN. KERKNIEUWS. LAATSTE BERICHTEN. BEURSTHERMOMETER. KfTI PIBIiVi E. alhier, welke zich door het vlam vat ten van een pan met benzine ernstig brandde, thans verneemt „de Zeeuw", dat de toestand van de patiënte zooda nig is, dat zij ter verdere verpleging naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom moest worden overgebracht. De Postbrug over het kanaal doqr Z u i d-B e v e 1 a n d en liggende in de route rijksweg Bergen op ZoomGoes is tot en met 18 dezer voor het verkeer gesloten. Door het benoemen van den heer J. Geuze tot burgemeester der ge meente Wissekerke is tot volontair ter secretarie aangesteld te Scherpe- n i s s e de heer A. L, G, van Doorn, al daar. Onder leiding van den Rijksconsu lent voor de bijenteelt den heer Van Giersbergen werd Dinsdag j.l. tdoor leden der bijenhoudersvereeniging „Schou- wen-Duiveland" een excursie in Wes- telijk-Schouwen gehouden ter bezich tiging en controle der verschillende bij enstanden. 's Avonds werd in openba re vergadering door den heer Van Giers bergen een interessante lezing gehou den over „Het zwermen der bijen", Het aantal jbangegeven gevallen van besmettelijke ziekten, over de week van 5 tot en met 11 Juni, in de pro vincie Zeeland bedroeg: Roodvonk: Goes 1, Koudekerke 1. Meningitis: Mid delburg 1. verliezen hun onaangenaam karakter voor U en Uw omgeving door een gere gelde behandeling met Purolpoeder. Zij houdt ze droog en voorkomt het stuk- loopen der voeten. In bussen van 45 ct., 60 ct. en 1 gld. Alleen bij Apothekers en Drogisten. (Ingez. Med.) Voor het examen handenarbeid slaagden aan de Rijkskweekschool te Middelburg de heeren G. F. Bak, J. W. Sandifort, Jo. K. Biesma, Jan W. Biesma, allen te Vlissingen; P, K. Pol derdijk, Nieuw en St. Joosland; J. van Kasteel en A. B. Nieuwenhuijse beiden te Middelburg. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden slaagde gister voor het candidaatsexa- men in de rechten de heer A. C. van Empel alhier. Voor het examen nuttige handwer ken slaagden aan de Rijkskweekschool te Middelburg de dames F. Rijk aard, D. Sietema, beiden te Middelburg en J. A. de Koster te Vlissingen Voor het examen ter verkrijging van het diploma der vereeniging van Ra den van Arbeid slaagde te Utrecht de heer P. W. de Hooge te Vlissingen. Aan de R. K. Kweekschool te Et- ten slaagden voor het examen nuttige handwerken de dames G. M. J. Lansu en E. E. Verstraten, beiden te Clrnge. Aan de Gerardus Majella Kweek school te Dongen slaagden voor het examen akte L. O. de heeren C. Fr. Vael te S i n t-J a n s t e e n en J. E. de Waal te K u i t a a r t. Naar V. D. verneemt, heeft de offi cier van justitie bij de Roermondsche rechtbank hedenmorgen hooger beroep aangeteekend tegen de uitspraak der rechtbank inzake het drama te Put- broek. De Westkappelers spanden de paarden uit, en trokken het rijtuig van den nieuwen burgemeester de gemeente binnen. Westkapelle vierde Woensdag feest, ter eere van de installatie van den heer Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, als burgemeester dezer gemeente. De oprichting van een paar eerepoor ten, bij het begin van 't dorp aan den dijk, en bij het gemeentehuis, het aan brengen van guirlandes langs de straat en de met vlaggetjes versierde gespan nen draden over de straat, alsmede de wapperde vlaggen uit de verschillende woningen, waren wel een bewijs, dat de inwoners van Westkapelle hun nieuwen burgemeester, een hartelijk welkom wilden heeten. Het feest werd ingeluid met de op stelling van een eerewacht, van 54 rui ters. Het was wel te zien, dat iedere ruiter zich beijverd had, zijn paardje zoo sierlijk mogelijk op te tuigen. Om half twee had de afmarsch der eerewacht, met in haar midden twee auto's waarin de leden der feestcommis sie hadden plaats genomen, plaats naar de grens der gemeente in „De Kamp", waar om twee uur de nieuwe burge meester werd opgewacht. Omstreeks twee uur arriveerde burgemeester Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot in een landauer, waarin ook gezeten was zijn a.s. echtgenoote, freule v. d. Feltz, aan de grens. Bij aankomst werd hen met een luid hoera het welkom toegeroepen. Eerste welkom. Daarop nam de voorzitter van het feestcomité het woord en sprak als volgt: Geachte Burgemeester en freule, Als lid der feestcommissie valt mij de eer te beurt U aan de grens onzer ge meente, namens de inwoners van West kapelle een welkom te mogen toeroe pen. Ik doe dat dan ook met den wensch dat U in Westkapelle zult mogen vin den, meer vinden zelfs, dan wat U er zich van had voorgesteld. Dat het U ge makkelijk m'bge vallen U bekend en ver trouwd te maken met de gewoonten en eigenaardigheden onzer bevolking. Burgemeester Wij staan hier op dit oogenblik nog als het ware tegenover U; straks, als wij U naar onze gemeen te zullen mogen geleiden, gaan wij naast U, doch moge het zeer spoedig zoo zijn, dat wij achter U gaan; mogen volgen met het vertrouwen U te kunnen' vol gen, met de wetenschap, dat Uw leiding de juiste is. Geachte freule, Daar U nog niet voor goed in ons midden zult blijven vertoeven, zien wij met groote belangstelling dien tijd tege moet en we hopen, wanneer dat zal plaats hebben, dat U dan een zeer ge lukkig huwelijksleven moge te beurt vallen en daar naast nog tijd en kracht zult hebben, mede te werken aan het heil onzer gemeente. Johanna Roelse bood hierna aan de a.s. echtgenoote van den burgemeester een fraai bouquet aan. De heer De Casembroot bracht daar op den voorzitter van het feestcomité dank voor de hartelijke woorden van welkom tot hem en zijn verloofde ge richt. Hij zeide getroffen te zijn door de hartelijke ontvangst aan de grens van de gemeente. Een luid hoera weerklonk uit de tal AMSTERDAM, 16 Juni. Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele noteering van heden. Ned. 22 B 1000-6 100 Ned. 17 1000-4% 94%—95. Ned. 31 1000-4 91—91. Ned. 32 1000-5 99—99. Certificaten-3 72% Cert. N.W.S.-2% 59%—59%. O. Indië 22 1000-6 82%— 84. O. Indië 23 100-6 71%—71. O. Indië 16 1000-5 85%—86%. O. Indië 26 1000-4% 75%—76. Duitschl. 10017 46%— 46%. Duitschl. 30 1000-5% 32%—32%. Engl. W.L. 50-200-5 79%—79. Engl. F.L. 50-200-4 74%—76%. Zeeuws. Hyp. B-5 9797. Zeeuws. Hyp. B-4% 8989. A Amsterd. Bank 7169. A Bank Assoc. 24% C Rott. Bankver. 5353. A Twentsche Bank 75 A Pref. Jurgens A 70 A De Schelde N.B. 30 A Ver. Papf. v. Gelder 5050%. C Am. Car Foundry 6%6%. C Am. Smelt Ref. 9%10%. C Farbenind. I.G. 66%69%. C U. States St. C. 28%—29%. C C. Publ. Serv. 11. C North Am. Cy. 18%19%. A Born. Sum. H.M. 104%107. A Ned. Wol Mij. 1717%. A Singkep Tin M. 5757. A J. C. Japan Ln. 21%23%. A Roterd. Lloyd 35%36%. A S. M. Nederland 3640%. A Amst. Thee C.M. 16%17. A Houth. Alberts 24 C Peruvian C. Pr. 3% A Southern Rlw. 5%- C Union Pac. Rr. 42%44%. C Int. Nickel Cy. 4%4%. rijke aanwezigen op beide toespraken. Na deze feestelijke ontvangst zette de stoet zich in beweging, met in zijn mid den het rijtuig van den burgemeester en de volgrijtuigen, waarin gezeten waren familieleden en kennissen van den bur gemeester, naar het dorp. Hier wachtte het fanfarecorps „Oefe ning Kweekt Kunst". Der traditie ge trouw werden nu de paarden van het rij tuig afgespannen, en onder vroolxjke marschmuziek, getrokken tot voor het gemeentehuis. De schoolkinderen der beide scholen hadden zich bij het begin van het dorp langs de straat geschaard, en riepen en wuifden den nieuwen bur gemeester een hartelijk welkom toe. Een ontzaglijke menigte, jong en oud, bewoog zich langs de Zuidstraat, om mede blij ken te geven van genegenheid met de intree van den nieuwen burgemeester. In de rijk versierde corridor van het ge meentehuis werd Jhr. De Casembroot opgewacht door het feestcomité en ge leid naar de vergaderzaal, waar hij aan de leden van den Raad werd voorge steld, door den wnd. burgemeester, den heer K. Minderhoud. In de zaal bevonden zich behalve de a.s, echtgenoote van den burgemeester, familieleden en studiegenooten, ook mr. Van Dusseldorp, lid van Ged. Staten, de burgemeesters van Domburg, Seroos kerke, St. Laurens, Grijpskerke, Aagte kerke, Koudekerke en Ritthem. Buiten de balustrade had zich een groote menigte belangstellenden verza meld. Installatie. Na opening der vergadering door den heer K. Minderhoud, wnd. burgemees ter, las de secretaris het koninklijk be sluit van de benoeming voor, waarna de voorzitter de volgende rede hield: Edelachtbare Heer Burgemeester: Door het vertrouwen in u gesteld door H.M. de Koningin, zijt gij geplaatst aan het hoofd van het bestuur dezer ge meente en door den eed, dien gij heden hebt afgelegd bij den Commissaris der Koningin, zijt gij thans gerechtigd de betrekking van burgemeester te aan vaarden. Namens den Raad der gemeente wensch ik u geluk met deze benoeming en wensch u toe, dat u deze betrekking zult mogen bekleeden tot uw genoegen en tot zegen onzer gemeente. Thans is regeeren moeilijk wegens de algemeene malaise, maar laat ons ho pen, dat er spoedig weer wat opleving komt in de maatschappij. Wil zooveel mogelijk uw plicht doen, dan zult u zeker de welwillende mede werking van den Raad genieten. En hiermede overhandig ik u de tee kenen uwer waardigheid en verklaar u geïnstalleerd als burgemeester van Westkapelle. Gaarne wil ik hieraan nog toevoegen een felicitatie aan uw talrijk gevolg en in het bijzonder aan uw verloofde voor de onderscheiding u te beurt gevallen. Antwoord burgemeester. Wethouders, Raadsleden en Secreta ris! Waar het voorrecht mij is te beurt ge vallen, dat ik heden, na de vriendelijke ontvangst, mij door de burgerij bereid, A Koloniale Bank 42%41%. A N.I. Hbk. 1000 47—45%. C Ned. H. M. 1000 5453%. A Alg. Kunstz. U. 23%22-24. A v. Berkels Pat. 15%16. C Calvé-Delft 42%43. A C. Suiker Mpij. 14%16. A Int. Viscose 3%3%. A Kiichenm. I. Acc. 1%1%-1%. A Ned. Ford A.M. 89%89. A Philips Gem. B. 6261%-67. C Unilever 91%91-94. C Anaconda Cop. 9%9%-10%. C Bethlehem St. 10%10%-11%. A A.N.I.E.M.—N.B. 155%—. C A. Gas en El. Cy. 1%1%. C Cities Serv. Cy. 2%2%. C Midd. West Ut A Boeton Mijnb. 88. A Kon. Petr. Mpij. 119%—119% -22%. C Contin. Oil Cy. 4%-4%-4%. C Shell Union O.C. 3%3%-3%, A Holl. Amer. Lijn 1%2. A K.N. Stoomb. Mij. 7%8%. het voorzitterschap uwer vergadering mag aanvaarden, past het mij in de eer ste plaats een woord van dank uit te spreken aan H.M. de Koningin, onze ge- eerbiedigde Koningin, die mij wel heeft willen roepen tot het ambt van bur gemeester van Westkapelle, aan Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken voor zijn voordracht, en aan den heer Commissaris der Koningin voor zijn aan beveling. U, mijnheer de wethouder, dank ik hartelijk voor de vriendelijke woorden, welke u mij en mijn verloofde heeft toe gesproken. Het is mij een vreugde dit ambt hier in Westkapelle te mogen aanvaarden. Geboren in Middelburg en in mijn ge boorteplaats 18 jaren doorgebracht, heb ik Westkapelle leeren linnen als een gemeente met een arbeidzame bevol king. De aanleg en onderhoud van den Westkapelschen zeedijk, een kunststuk van zeewering, kan daarvan getuigen. Vooral van U heeren wethouders ver wacht ik veel steun. Onze eerste ont moeting wekte bij mij. goede hoop en ook de vriendelijke woorden door en namens U heden tot mij gericht, ver sterken bij mij het vertrouwen. Ook vertrouw ik op de medewerking van alle leden van den Raad. Mijnheer de secretaris, waar wij da gelijks zullen hebben samen te werken, zal mij het aangenaam zijn, dat U mij steeds zult willen bijstaan en voorlich ten met Uw groote kennis op het ge bied van gemeenteadministratie. Met een hartelijk woord van dank aan alle aanwezigen voor de betoonde belang stelling en de hartelijke ontvangst van de zijde der bevolking, eindigde spreker zijn rede. Een daverend applaus volgde op de beide toespraken. De wethouder, de heer B. Louwer- s e, wenschte hierop den voorzitter ge luk met zijn benoeming. Spr. herinnerde in zijn toespraak van het burgemees terschap van de heeren Viruly, mr. Van Dusseldorp en mr. Woldringh van der Hoop, en wees er op, dat na de oorlogs jaren de financieele lasten voor de ge meente steeds zwaarder werden. Alzoo zal het voor U, burgemeester, aldus spr. zeker geen gemakkelijke taak zijn, die U thans op de schouders is gelegd, Spr, gaf hem evenwel de verzekering, dat hij op de volle medewerking van den Raac kan rekenen. Ook sprak hij freule Van der Feltz eenige hartelijke woorden van welkom toe. Daarna richtte de heer H. Cijsouw tot den burgemeester en zijn a.s. echtgenoo te eenige hartelijke woorden van wel kom, waarbij hij de hoop uitsprak, dat den burgemeester Gods kracht en wijs heid geschonken moge worden om zijn hooge ambt in het belang der gemeente uit te voeren. De gemeentesecretaris, de heer J. d e Vos, sprak ongeveer als volgt: Ook ik wil gaarne een kort woord tot u richten. Gedurende het bijna 20-jarige tijdvak van mijn secretarisschap dezer gemeente, bent u reeds den vijfden bur gemeester, waarmede ik zal moeten sa menwerken. Met uw voorgangers heb ik het steeds goed kunnen vinden. Van harte hoop ik dat ik ook met u op pret tige wijze zal mogen samenwerken in het belang der gemeente Westkapelle, Ook namens de overige gemeente-amb tenaren met name gemeente-ontvanger, gemeenteveldwachter, gemeentebode agent der arbeidsbemiddeling en straat maker, wensch ik u van harte geluk met uw benoeming, in de hoop dat zij ook op uw steun en medewerking zullen mo gen rekenen. Nadat de burgemeester de verschil lende sprekers vriendelijk dank had ge zegd voor de hartelijke tot hem en zijn verloofde gerichte woorden, sloot hij de vergadering. Daarop maakten velen, o.a. de predi kant der Ned. Herv, Kerk, de medicus ter plaatse, ambtenaren der gemeente en collega's uit omliggende plaatsen, van de gelegenheid gebruik het juist geïn stalleerde hoofd der gemeente hun op wachting te maken en te complimen teeren. Na de receptie bleven de leden van den Raad en genoodigden nog eenigen tijd in gezellige bijeenkomst bijeen. A Ned. Scheepv. U. 3937%-40%. A H.V. Amsterdam 147%—141 -48% A Java Cult. Mij. 88% -£9% -95. A N.I. Suiker U. 67%—66-69%. A Poerworedjo S.O. 66%. A Deli Batavia 7885. C Deli Mij. 1000 91%—98. A Senembah 95 C Chicago Milw. 11. A Amst. Rubb. C. 30%—31%-33%. A Deli-Bat. Rubb. 9%—9%-10. A Hessa Rubber 1210%. A Serbadjadi S.R. 6%— 6%-7%. Prolongatie 11. WISSELKOERSEN. AMSTERDAM, 15 Juni. 16 Juni. Londen 9.06% 9.06%. Berlijn 58.50 58.55. Parijs 9.72% 9.72%. Brussel 34.45 34.45. Zwitserland 48,22% 48.22%. Kopenhagen 49.50 49.50. New-York 2.47% 2.47%. In deze bijeenkomst zeide mr. Van Dusseldorp dankbaar gebruik te maken van de uitnoodiging tot bijwoning dezer installatie. Hij uitte zijn groote blijd schap over de benoeming van den heer 3e Casembroot tot burgemeester van Westkapelle en herinnerde aan de groo te diensten die wijlen zijn vader aan de provincie heeft bewezen als lid van Ged. btaten. Hij wenschte de gemeente West kapelle van harte geluk met de benoe ming van jhr. de Casembroot tot haar aurgemeester, wees dezen op de schoo- ne, maar moeilijke taak, die hij te ver vullen heeft en hoopte dat hij deze in het belang der gemeente zal kunnen vervullen. Als ambtelijk grootvader wenschte hij den heer De Casembroot geluk met de benoeming. De heer Van Voorthuysen, burgemeester van Domburg, sprak woorden van geluk mede namens de vereeniging van burgemeesters en secretarissen op het platteland van Walcheren. Spr. hoopte, dat zijn jonge collega spoedig genegen zal zijn, om me de toe te treden als lid dezer vereeni ging. Nadat de heer jhr. mr. de Casem broot beide sprekers hartelijk dank had gezegd voor de tot hem en zijn aan staande gesproken woorden, ging men uiteen, om te luisteren naar de muziek uitvoering, die onderwijl gegeven werd voor het gemeentehuis, om daarna te gaan kijken naar de volksspelen. Op de verdere feestelijkheden komen wij morgen terug. De uitslag van den wedstrijd van ver sierde paarden was: eerste prijs, 2.50, W. Roelse Az., 37 p.; tweede prijs, 1.50, W. de Kam Pz., 35 p., met nog 8 prijzen, ieder van 1, aan P. Huibregtse Jz., 34 p.; St. Versluijs Cz., 34 p.; Korns. Min derhoud Kz. 34 p.; Adr. Minderhoud Jz., 32 p.; P. de Kam Pz. 32 p.; R. Boogerd Rz. 31 p.; L, Minderhoud Az, 31 p, en W, Cijsouw 31 p. gee dac| site Heden herdenkt ds. L. de Bruijne, Chr. Geref. predikant te Zwolle zijn 25- jarig ambtsjubileum. Ds. de Bruijne werd geboren te Grijps kerke 14 October 1880. In 1907 nam hij het beroep naar Harlingen aan. Achtereenvolgens diende hij van 1909 tot 1915 de gemeente Bunschoten, van 1915 tot 1922 de gemeente Z a a m s 1 a g en vanaf 1922 de gemeente Zwolle, Tijdens zijn ambtelijk werk te Zaam- slag was hij herhaalde malen consulent over de gezamenlijke Zeeuwsche ge meenten Vlissingen, Biezelinge en Zie- rikzee. De gemeente te Biezelinge werd in dien tijd onder zijn leiding geïnsti tueerd. Tijdens de mobilisatie-jaren werkte de jubilaris veel onder de militairen, die in de grensplaatsen Nieuw-Namen, Hulst en Kloosterzande ingekwartierd waren. VREEMDELINGENBEZOEK. Als bewijs dat er weer gang begint te komen in het vreemdelingenbezoek, kan worden gemeld, dat heden met de pro vinciale boot 400 vreemdelingen en 16 auto's zijn overgezet. Naar het Corr. Bur. verneemt heeft H. M. de Koningin het voornemen op den 24sten Juni voor eenigen tijd rust te gaan nemen in het buitenland. In de zee zat Woensdag weer een gevaarlijke trek, die eenige slachtoffers eischte. Op het Noorderstrand te S c h e- veningen is Woensdagavond de 24- jaritfe H. S., slagersknecht uit Den Haag, afgedreven en verdronken. Op het Stille strand gebeurde hetzelfde met den 18- jarigen J. B., eveneens uit Den Haag. Beiede lijken zijn aangespoeld. De Haagsche rechtbank deed uit spraak in de zaak tegen den 22-jarigen letterzetter J. P- Th. de B-, thans gede tineerd, tegen wien door het O. M. ter zake van moord, sub. doodslag, op de 16-jarige J. van der C. aldaar, zes jaren gevangenisstraf, door te brengen in een Industrie MARKT - Konlnkl. H. V, A. - Suiker Tabak - Philips Rubber Amerika - Unilever Aku - Schepen Mijnen i Wettig gedeponeerd.) ware teer: 56-51 2.1 2i 2< 68-7: zene Nl verr de o men pers ten. uitvod damsd spc

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 2