^Provinciale Zeeuw&che m No. 140. Twee Bladen. DONDERDAG 16 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. RAADSOVERZICHT. GRATIS. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. zelfwerkend 17 '/z cent waschmiddel per pak MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën .30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG, N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dank betuigingen: van 17 regels 2.10 elke re|* meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opg« tomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 eer Middelburg, 16 Juni 1932. Het is gistermiddag in de vergadering van onze vroedschap tamelijk warm toe gegaan en verschillende leden van de rechterzijde, ondersteund door den links zetelenden heer Jeronimus, zijn met fel heid tegen het college van B, en W. te velde getrokken; de vraag is zelfs ge- stel.d geworden, of het nog mogelijk was het vertrouwen in het dagelijksch be stuur onzer gemeente te blijven stellen, dat voor een goede en vruchtbare sa menwerking met den Raad toch zeker vereïschte is. Wij willen moeten zelfs, bij gebrek aan gegevens in het midden laten of B. en W. den blaam verdienen, die gis termiddag op hen geworpen is. Maar we dienen daarnaast te verklaren, dat, zoo de voorgaande vraag tenslotte niet bevestigend beantwoord zou blijken be hoeven te worden, B. en W. dan toch zeker naar hun beste krachten gedaan hebben wat ze konden, om den indruk naar buiten te wekken dat er iets niet in den haak was. Hetwelk, op z'n minst genomen, dit maal niet van een overweldigend tac tisch inzicht getuigt. Op ongeregelde tijden verschijnen, in onze gemeente als elders, zoogenaamde „Raadsstukken", katerntjes drukwerk, waarin de voorstellen van Burgemeester en Wethouders aan den Raad, de toe lichtingen tot die voorstellen, de opmer kingen der betrokken Raadscommissies en de antwoorden van B. en W. daarop, vervat zijn. In normale gevallen is het den normalen burger mogelijk, uit deze stukken de voorlichting te trekken die hij behoeft, om hetgeen in den Raad ver handeld en door den Raad besloten wordt, te verstaan en te begrijpen. Na tuurlijk beseft hij, dat er bij verschillen de voorstellen wel eens stukken of bij lagen zijn, waarvan een vertrouwelijke kennisname door de raadsleden wensche- lijk is. Dat de wetenschap hierom trent slechts den vertrouwenslieden der burgerij gegund, haarzelve echter onthouden blijft, daartegen zal niemand bezwaar hebben. Het spreekt echter vanzelf, dat uit sluitend redenen van alge- meen-stedelijk belang het deponeeren van stukken „in de geheime trommel kunnen wettigen; nimmer mag het slot gehangen worden op weten schap. tot welker kennisname de gan- sche burgerij feitelijk gerechtigd is. En dit laatste nu is, bij de gisteren behandelde ingrijpende en voor ons fi nancieel beheer hoogst belangrijke voor stellen, helaas geschied. Een ernstig woord van protest daartegen zij hier openlijk uitgesproken. Wanneer men in meergemelde Raads stukken over de onbenulligste futilitei ten soms weet hoeveel woorden ver spild vindt, dan is het zooals thans geschiedde naar onze meening in de zen tijd volstrekt onbehoorlijk, dat deze publieke Raadsstukken niet in e x- tenso bevatten alle die schriftu ren, welke voor het verkrijgen, zoowel van een inzicht in den toestano als voor het verstaan van den zin der Raadsde- batten, in deze materie geheel onont beerlijk bleken te zijn. Vraagt men, waarom het publiek de wetenschap van het ter zake voor gevallene onthouden werd, dan kan het immers niet anders, of men moet den indruk krijgen, dat B. en W. met het geen geschied is, niet recht voor den dag dorsten te komen? Maar wat is er dan geschied? Als gezegd, het naadje van de kous weten we niet. Maar voor zoover we dan uit de debatten in den Raad, uit het geen B. en W. voor de voeten geworpen werd, en dat wat van de regeeringstafel hierop geantwoord is, kunnen afleiden moet het ongeveer wel als volgt zijn. Hei College van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft de begrooting voor 1932, zooals deze destijds door onzen Raad is vastgesteld, niet goedge keurd. We meenen uit het gisteren gehoorde wel te hebben kunnen beluiste ren, dat deze onthouding der goedkeu- ring geschied is in den een of anderen, ons uiteraard onbekenden, brief, die, po pulair gezegd, machtig veel op een ge ducht standje moet of zal hebben gele ken. En die behelsde dat Middelburg niei net financieel beleid voert, hetwelk naar t oordeel van Ged. Staten gebo den IS. In den Raad evenwel hebben B. en W. ZIJ, DIE ZICH THANS PER KWAR TAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT 1 JULI A.S. VERSCHIJNENDE NUMMERS gisteren, stuk voor stuk en met een bijna overtuigenden nadruk verzekerd, dat er voor ontstemming ten aanzien van het beleid van hun College hoezeer na dien (verondersteld boozen) brief van Ged. Staten ook begrijpelijk toch fei telijk niet de minste aanleiding bestond. Want, aldus de door B. en W. ingenomen stelling: ware de begrooting door Ged. Staten, direct na de indiening, onderzocht en afgedaan, zij ware zeker goedgekeurd. Met andere woorden is het standpunt van B. en W. dus dit: de begrooting-1932, zooals deze door den Raad d e s t ij d s werd vastgesteld, was, voor dien t ij d, goed, gaf een betrouwbaar beeld van den toenmaligen toestand en de toen mogelijke verwachtingen. Sindsdien zijn de economische om standigheden evenwel dermate, en op in het minst niet te voorziene, wijze veranderd en verslechterd, dat, u i t- sluitend hierdoor, ingr ij- pen noodig is geworden. Indien B. en W. in den grond huns harten inderdaad van de juistheid dezer door hen geponeerde stelling overtuigd zijn, dan vragen wij: waarom dan niet openlijk met de stukken voor den dag gekomen? Dan bestond er voor ver heimelijking niet de minste steekhou dende reden. Hoe dit zij, wij dienen, als gezegd, bij gebrek aan gegevens, ons van een oor deel in deze zaak te onthouden. Dus zij slechts vermeld, dat de Raad, na een bespreking van ten naaste bij vier uren, de voorstellen van B. en W. heeft aan vaard. Zij beteekenen in hoofdzaak een plaatsing van Middelburg in de 2e klas se der gemeentefondsbelasting het geen wil zeggen, dat ook kleinere in komens meer of mee moeten dragen en een verhooging van de opcenten op de vermogensbelasting van 30 op 50. Het ware wellicht mogelijk geweest, de opcenten op de gemeentefondsbelas ting, thans reeds het maximum van 80 bedragende, nog verhoogd te krijgen tot b.v. 100, maar dat zou medegebracht hebben een vrijwel volledige finantieele curateele, en we willen toch ook nog wel een klein beetje der hoogge roemde autonomie overhouden, niet waar? Bij de rondvraag heeft de heer Mon- deel nog gewezen op den inderdaad wéinig fraaien toestand van het bord bij de Koningsbrug, waarop het kaartje van Walcheren staat. Wat deze opmer king in den Raad te maken had, is ons niet recht duidelijk, aangezien de vrager wist, en deed blijken te weten, dat dit bord van V.V.V, is. 'n Vraag aan het bestuur dezer vereeniging' zou hem heb ben ingelicht: dat reeds eenige weken geleden de opdracht tot herstel van dit bord verstrekt is, maar dat de toepas sing van een ander procédé, waardoor ook in de toekomst zonder veel kosten dit bord goed kan blijven, een ook dier- zijds betreurde vertraging van enkele weken wellicht, veroorzaakt. TWEEDE KAMER. Kleinere ontwerpen. Z. h. st. werd aangenomen de con- clusie-v, d. Velde betreffende schade vergoeding ten aanzien van geleden ver lies bij uitvoering van Zuiderzeewerken, nadat met 61 tegen 12 st. verworpen is een amendement-Bongaerts om nog een onderzoek te overwegen. Bij het verslag over een verzoekschrift betreffende de belangen der eendenhou ders in Noord-Holland, stelt de heer Bakker (c.h.) voor, het adres ter griffie ter inzage te leggen. De heer D u y s (s.d.) stelde voor, aan de regeering in lichtingen te vragen. Het voorstel der commissie werd aangenomen met 42 te gen 34 st. Bevoegdheid tandheelkundigen. De regeering heeft geen succes gehad met het wetsontwerp dat de tandheel- yerwondering is het begin der wijs heid. Socrates. kundigen in alle opzichten met de tand artsen zou hebben gelijk gesteld. Er werd bij de discussie aangedrongen op de instelling van een examen voor tand heelkundigen. De tandheelkundigen wor den hier bevoegdheden gegeven, waar aan geen behoefte bestaat. Aldus be toogden de heeren Floris Vos en d r. Vos (lib.) Daartegenover vond de regeering in den heer Oud (v.d.) een verdediger, die betoogde, dat de toe stand nu absurd is. Zoo waren er meer bezwaren. Men achtte in meerderheid het ontwerp overbodig. Minister R u y s de Beerenbrouck vond, dat het hier niet ging om een blijvend recht, maar om een bevoegdheid voor een langzaam uitstervende groep. Hij ging niet in op den wenk het ontwerp in te trekken. Dit alles mocht het ontwerp niet redden. Verwerping volgde met 44 tegen 30 st. HET TEKORT OP DE AANSTAANDE BEGROOTING. Het Corr. Bur. meldt: Van bevoegde zijde ontvingen wij on onlangs een tegenspraak van het bericht in een der bladen, dat de commissie Weiter op de begrooting voor 1933 een tekort van 170 millioen zou hebben be cijferd. Het betrokken blad houdt 't be cijferd tekort van 170 mill, vol, en acht de tegenspraak muggenzifterij, ömdat, pri mo: de becijfering ook wel door een an der dan door de commissie Weiter kan gemaakt zijn; secundo; het geraamd te kort op de gewone uitgaven 102 millioen bedraagt, maar daarbij opgeteld moeten worden 35 millioen voor werkloozen uit- keering en 35 millioen voor het ge meentefonds, welke 70 millioen waar schijnlijk op den crisisdienst verwerkt worden, maar toch ook betaald moeten worden. Naar aanleiding van een en ander ver neemt het Corr. Bur. van dezelfde be voegde zijde het volgende: Noch de commissie-Weiter, noch een ander heeft een tekort van 170 millioen becijferd; noch op den gewonen dienst, noch op den gewonen dienst plus den crisisdienst. Dit cijfer blijft onjuist al worden andermaal aan onbevoegd adres „nadere inlichtingen ingewonnen". De bijdrage aan het gemeentefonds is door de commissie-Weiter voor 1933 op rond 40 millioen geraamd en natuurlijk onder de gewone uitgaven opgenomen, waar zij thuis behoort en waar ook voor het loo- pende jaar 1932 de bijdrage aan het ge meentefonds is uitgetrokken. Inbegrepen dus die 40 millioen komt de commissie-Weiter tot een tekort voor 1933 van ruim 100 millioen op den ge wonen dienst. Voor het tekort op den crisisdienst (d.w.z. voor de crisisuitgaven voor zoover niet gedekt door de be staande crisisheffingen) raamt de com missie voor 1933 een cijfer van 24 mil lioen. Een andere raming dan die van de commissie-Weiter is er voorshands niet. HET RAPPORT-WELTER. Op de vraag van den heer Van der Waerden of de regeering, teneinde een oeverlooze discussie te voorkomen, be reid is de publicatie van het rapport- Weiter onverwijld te doen volgen door mededeeling van de beschouwingen en voorstellen der regeering ter zake, ant woordde minister Ruys de Beeren brouck, dat deze vraag ontkennend wordt beantwoord. Het is regel, dat het rapport van een Staatscommissie gepu bliceerd wordt geruimen tijd vóórdat de regeering van haar beschouwingen en voorstellen doet blijken. Ditmaal zal de tusschenruimte zelfs korter zijn dan ge woonlijk. Van discussies over het rap port kan, wie de opgewektheid daartoe mist, zich onthouden. INDISCHE SALARISSEN EN PENSIOENEN. De stukken betreffende de begrooting voor 1933, die aan den Volksraad zijn aangeboden, bevatten ten aanzien van de quaestie van de salarisherziening de mededeeling van de Regeering, dat, in dien de voorloopige herziening nog niet tot stand is gebracht op 1 Januari van het volgend jaar, door een verdere kor ting op de salarissen de noodzakelijk geachte verlaging van den salarispost zal zijn te vinden. Met het Opperbestuur is overleg ge opend over den korting op de toegeken de en nog toe te kennen pensioenen van tien procent. (Aneta.) DE EERSTE NIEUWE HARING AAN DE KONINGIN. Woensdagmorgen werden te Vlaar- aingen door de VI. 80 (schipper C. v. Oosten van ce N.V. Vlaardingsche Stoomvisscherij, directie IJ^ermans en Co.,) 53 kantjes kolharing aangevoerd. Van deze partij is de eerste haring aan de Koningin aangeboden. VEREEN. „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS". De vereeniging „De Nederlandsche Dagbladpers" hield te 's Gravenhage haar drukbezochte jaarvergadering. Tal van onderwerpen, op het dagbladbedrijf betrekking hebbende, werden behan deld. De vergadering bleek zeer ont stemd over het uitblijven van een wijzi ging in de posttarieven voor de bladen, waarover de onderhandelingen reeds ja ren gaande zijn. Ook over de voortdu rende verslechtering van de postbestel lingen heerschte groote ontstemming. In de bestuursvacatures ontstaan door het periodiek aftreden van de heeren Ir. A. Heldring (niet herkiesbaar) en J. W. Henny (herkiesbaar) werd voorzien door de verkiezing van den heer Alb. van der Kallen en de herkiezing bij ac clamatie van den heer J. W. Henny. Het bestuur is thans samengesteld uit de heeren: J. W. Henny, voorzitter; H. Kuijpers, vice-voorzitter; H. Nijgh, pen ningmeester; Th. M. Houwert, Alb. v. d. Kallen, mr, J. H. M. van Roosmalen, A. W. Sythoff en mr. W. G. J. Veenhoven, secretaris (geen bestuurslid). Den heer F. J. A. M. Wierdels, te Am sterdam, oud-bestuurslid werd het eere lidmaatschap der vereeniging verleend. NEDERLANDSCHE REIS- VEREENIGING. Aan het 26ste jaarverslag van de Ne derlandsche Reisvereeniging over 1931 ontleenen wij, dat het aantal leden op 1 Januari van dat jaar bedroeg 70.009 en op 1 Januari 1932 teruggeloopen was tot 65.756. Het aantal afdeelingen bleef onveranderd op 33. Er werden in dat jaar 549 reizen gemaakt met 19.827 deel nemers (in 1930 resp. 553 en 18.874). Het netto verreisde bedrag was 1.707.589 (v.j, 1.638.047). Het financieel verslag geeft een voor- deelig saldo aan van 42.070. De lasten en baten-rekening geeft, vergeleken met 1930, een stijging der baten aan van 45.530 en een daling der lasten van 29.060, waardoor het jaar 1931 niet minder dan 74.590 gunstiger voor de vereeniging was dan het jaar tevoren. Aan contributies werd 99,120 ontvan gen 6000 hooger dan in 1930), aan in komsten uit reizen 106.738. Het kapi taal der vereeniging steeg door het groote, voordeelige saldo tot 47.562. Hedenmorgen is het postvliegtuig, de Ibis van Amsterdam naar Indië ver trokken. Er is een passagier voor Bata via aan boord. Op de tentoonstelling „Van Graan tot Brood" welke in het Bakkerij Insti tuut te Brussel gehouden wordt, wordt op 13 Juli a.s. een wedstrijd ingericht voor Hollandsche en Friesche beschuit, waaraan verschillende wisselbekers verbonden zijn. In het tijdvak van 20 Maart tot en met 16 April 1932 zijn in Ned-Indië 346 personen aan pest overleden tegen 271 personen in hetzelfde tijdvak van 1931. VLISSINGEN, Z. K. H. Prins Hendrik heeft zich bereid verklaard de laatste beletselen weg te nemen bij de te waterlating van de motorveerboot „Prins Hendrik" voor den Provincialen' Stoombootdienst in aanbouw op de werf der N.V. Kon. Maatschappij „de Schelde" alhier. Het muziekgezelschap Apollo" uit Domburg, directeur de heer M. A. Romijn, zal in verband met het mu ziekfestival Zaterdag a.s. des middags te 5 uur een concert geven in de tent in het Bellamypark. Alleen uit Duitschland werd in 1931 voor bijna 3 Millioen gulden aan waschmiddelen geïmporteerd. Dit had 300 Hollandsche arbeiders werk kunnen geven en Hol land maakt het thans minstens zoo goed maar 25 goedkooper. Neemt toch de proef met dat uitstekend Probeert het en oordeelt zelf. (Ingez. Med.) WEER EN WIND. 16-VI-'32; Woensdag hoogste lucht temperatuur 19.4 °C; (67 °F); laagste 14.7 °C (58 °F). Heden 9 h: 18.1 °C; 12 h: 23.2 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 767 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 776.5 mm te Ingö; laagste 758.4 mm te Marseille. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige N.O. tot Z.O. wind, hel der tot licht bewolkt, droog warm weer. Zon op; 4 h 39; onder 21 h 22. Licht op: 21 h 52. Maan op: 8 h 44; onder: 2 h 21. V.M.: 18 Juni. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburj? 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Juni, Hoogv/ater. Laagwater. Do. 16 -12.12 6.16 18.38 Vr. 17 13.05 0.33 7.10 19.34 Za. 18 1.27 13.56 8.03 20.30 Zo. 19 2.19 14.45 8.51 21.24 ZUID-BEVELAND. 's-GRAVENPOLDER. Maandagavond vergaderde de gemeenteraad. Uit een mededeeling der Werkloos heidscommissie uit Gedeputeerde Sta ten blijkt, dat de verbetering van den weg naar Kapelle voor elk der beide gemeenten 5000 zou moeten kosten. Op voorstel van B, en W. wordt be sloten hierop niet in te gaan. Vastgesteld wordt de door het ge meentebestuur van Goes ontworpen nieuwe gemeenschappelijke regeling omtrent de instelling van een keurings dienst van vee en vleesch voor den keu ringskring Goes. Verder wordt vastge steld de winkelsluitingsverordening, waarbij de winkelsluitingswet niet van toepassing wordt verklaard op winkels die genees- en verbandmiddelen afleve ren. De heer Verhulst wees op de wenschelijkheid om de levering van melk voor zieken op Zondag toe te staan. Bij de rondvraag beritiseerde de heer Verhulst het ruimen van de gemeentelijke beerbak, die geledigd werd in een put nabij de begraafplaats. Wethouder Schouten acht deze critiek ongepast Besloten werd te protesteeren tegen de inkrimping van het aantal postbe stellingen tusschen de bebouwde kom. Tenslotte ontspon zich een heftige discusie tusschen de heer Verhulst en de overige leden over de uitgebaggerde sloot bij de Gereformeerde Kerk, waar hulst op onrechtmatige wijze de grens- bij de gemeente volgens den heer Ver scheiding van het terrein dier kerk heeft verlegd, SCHOUWEN-DUTVELAND. ZIERIKZEE. De Vereen, tot bevorde ring van het luchtverkeer van en naar Schouwen-Duiveland heeft naar de Zie- rikzeesche Nwsb. meldt het voornemen opgevat een jeugdwedstrijd te organi- seeren, op het voorbeeld van Schiphol en Waalhaven. THOLEN. THOLEN. Meldden wij voor eenige weken het ernstig ongeval van mevr.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1