^rouirtciale ^eeutuscKe INTERNATIONAL No. 137. Twee Bladen. MAANDAG 13 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. crosr- ZEELAND. De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond; Hoog- en Laagwater te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk» kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. «sa DE KONINGIN NAAR FINLAND. Uit Helsingfors wortd aan de Weser Zeitung gemeld, dat de Koningin der Nederlanden dezen zomer een bezoek aan Finland zal brengen. MR. TH. HEEMSKERK, f Gistermiddag te half twee is in den ouderdom van 79 jaren in het Diacones- senhuis te Utrecht overleden mr. Th. Heemskerk, minister van Staat, oud-mi nister van Justitie. Mr. Th. Heemskerk was geboren 20 Juli 1852, en studeerde te Leiden van 18701876. Hij was advocaat te Amster dam van 1876—1901, lid van Prov. Sta ten van N. Holland van 18831908, en wethouder van Amsterdam van 1901 1908. Voorts minister van binnenland- sche Zaken van 19081913; van den Raad van State van 19131918, en mi nister van Justitie in het eerste ministe rie Ruys de Beerenbrouck. De overledene was minister van Staat, en commandeur in de Orde van den Ne- derlandschen Leeuw. Na dr. J. Th. de Visser, de andere groote Nederlander van de oude garde. Mr. Heemskerk: Theo Heemskerk, als men gaarne de voornaam erbij noemde, typeerend zijn levenslustigen, jovialen aard: de man van de humor, of beter: de geestigheid, die met 'n enkel bon-mot, een goed gelanceerd grapje op het juiste oogenblik en de juiste wijze een situatie, die pijnlijk of hatelijk dreigde te worden, te redden wist. Een man, al getapt als jongen, al populair als student, en door zijn onuitputtelijk gevoel voor het lach wekkende, en door zijn veelzijdige ken nis en kunde. Weet men te Leiden niet nog te vertellen, dat de student Heems kerk bij een feest een rede in voor- trefelijk Latijn improviseerde? Intelligent, ijverig, opgewekt en gees tig: het zijn wel de eigenschappen van een staatsman tot steeds hoogere car rière, tot steeds intensieveren invloed. Geestig, en die geestigheid die zich nooit te buiten gaat in „slips of the tongue", in te snel reageeren op een gesoroken woord, omdat de geest voort durend en direct controleerde, wat als repartier mocht, kon, soms moest wor den geplaatst, en wat dienqe gezwegen. Daardoor een sarcasme, een scherpte als waüen van het vernuft, nooit gehan teerd om iemands overtuiging te kwet sen, maar wel vaak treffend, wanneer 't betrof die belangen, die hem zoo na aan het hart lagen, en die hij met volle overgave zijner gaven behartigde: die der a.r. partij. Juist dat sprenkelend oratorisch talent deed wel eens oppervlakigheid vermoe den, een talent met rede-gymnastiek 'n kwestie weg te werken, of er door te krijgen. Doch Heemskerk hoorde tot die „witte raven", van wie gezegd mag, dat hij de zaken snel beheerschte, snel combineerde, snel verwerkte, dat hij di rect de kern der dingen onder veel de tailfranje onder uit wist te halen, dat hij doorzag en voorzag. Dezulken hebben de schrijftafellamp minder lang noodig, dan een gewoon mensch en de zulken kunnen zich de weelde veroorloven het geen ze te zeggen hebben te doorkrui den met humor, omdat dit nooit wordt er zich met een grapje van af maken, doch slechts de versiering is van een diepen hoogen ernst. Wij schreven: dat Heemskerk pal stond voor zijn beginselen, dat hij dan vocht voor wat hij meende, dat goed was voor zijn land. De jaren na den val van het ministerie-Kuyper kenden Heemskerk als de man der oppositie. Een .elle aanval op de plannen van den minister van oorlog Van Rappard, werd de val van het ministerie-De Meester, en de stichting van een kabinet-Heemskerk. In 1909 ging de Kamer om, en kreeg de rechterzijde de meerderheid van 20 stemmen. In die periode gingen de wet- ten-Talma er door. En wie herinnert zich niet zijn fel de bat bij de behandeling der z.g. revolu- tiewet in 1918. Zoo bleef hij in de Kamer tot het ein de toe men weet dat mr. Heemskerk aan het begin van een reis was ziek ge worden en te Utrecht geopereerd, een gaarne geziene, beminde figuur m Het stoffelijk overschot van mr. Heemskerk zal Donderdag a.s. op de algemeene begraafplaats te Den Haag ter aarde worden besteld. HET BEZUINIGINGSRAPPORT— WELTER. De N. Rott. Crt. weet thans te mel den, dat de commissie-Weiter nu een bezuiniging tot een bedrag van 102 mil lioen zou hebben gevonden, en met wat medewerking zal dit misschien tot 108 millioen kunnen stijgen. De uitgaven der staatsbegrooting, waarop bezuinigd kan worden, bédragen plm. 390 milli oen. De voornaamste bezuinigingen moeten komen van nieuwe kortingen op de salarissen en beperking van uitgaven voor materieel. Elk departement moet daartoe ongeveer 15 pet. bijdragen. Op de defensie-begrooting moet 9 millioen worden bezuinigd enz. Uitdrukkelijk wordt in het rapport geconstateerd, dat er alleen versobering van staatsdiensten wordt voorgesteld, geen afbraak. Indien de staatsinkom sten later zouden blijken nog meer terug te loopen, dan thans kan worden bere kend, dan zou tot afbraak moeten wor den overgegaan, b.v. door opheffing of sterke inkrimping van sommige staats diensten of instellingen {b.v. universi teiten en hoogescholen), die wel zeer nuttig zijn, doch voor het bestaan van den staat niet onmisbaar mogen worden geacht. Als voorbeeld van versobering, die kan worden aangebracht, zonder eenig nadeel voor den staatsdienst, werden de reis- en verblijfkosten ge noemd. Per jaar schijnen daaraan onge veer 5 millioen te worden uitgegeven, waarvan alleen op P.T.T. een klein mil lioen. Er zal een strenge controle wor den ingevoerd op die reizen, en daarbij zal ook worden nagegaan, of niet meni ge dienstreis fkan worden vervangen door een telefonisch onderhoud. Men moet hebben bevonden, dat op mooie dagen het aantal dienstreizen plot seling stijgt. Voorts is het slechts ten deele juist, dat de Raad van State door de Com- missie-Welter in geen enkel opzicht be dreigd wordt. De commissie besloot aanvankelijk de begrootings-hoofdstuk- ken I (Huis der Koningin) en II (Hooge colleges van Staat) buiten hare beschou wingen te laten. Er wordt dus op de colleges een mo- reele plicht gelegd. Het is de meening van de commissie-Weiter, dat de Raad van State uit 8 in plaats van uit 15 le den zou kunnen bestaan en dat het per soneel belangrijk ingekrompen zou kun nen worden. Ten aanzien van het Huis der Konin gin worden geen wenschen kenbaar ge maakt. Dit spreekt vanzelf na de be langrijke offers, welke het Koninklijk Huis reeds heeft gebracht. Zoo is het percentage, dat de Koningin reeds uit eigen wil heeft prijs gegeven belangrijk meer dan 10, nadat H.M. ook tegemoet komingen heeft gedaan in de pachten van het Kroondomein. Het is overigens in de commissie weer zoo gegaan, dat ieder lid, vertegenwoor diger van een dienstvak, hinderpalen opwierp tegen de versobering op dat dienstvak, en zoo is het allesbehalve juist dat in sommige van die takken b.v. de Marine aan den daarbij be trokkene de schuld van de bezuiniging daarop wordt geweten. Het Ned. C.B. te Den Haag noemt 't onjuist dat de CommissieWeiter een tekort van 170 millioen zou hebben be cijferd. HIRO ZENDTIJD. De Minister van Waterstaat heeft bij beslissing van 8 Juni bepaald, dat met ingang van 1 Juli a.s. aan.de Humanitai re en Idealistische Radio-omroep zend tijd wordt toegekend op den eersten Za terdag van iedere maand van 45 uur en op den derden Dinsdag van iedere maand van 45 h 10. Aan de H.I.R.O. is bij deze regeling het recht voorbehouden, den minister zendtijd te vragen, boven de hierge noemde, ingeval een bijzondere aanlei ding daartoe aanwezig is. DE ZEPPELIN OVER ONS LAND. N, Naar wij vernemen heeft Prins Hen drik besloten aan de uitnoqjiging van de Rotterdamsche Aero Club om een der tochten van het luchtschip „Graf Zeppelin" op 18 Juni a.s. mee te ma ken, gevolg te geven. De Prins heeft de z.g. Rondvaart ver kozen, dus de tocht van het vliegveld Twente over Hamburg, de Westfriesche eilanden, Wadden-eilanden, nieuwe af sluitdijk, Zuiderzee, dwars over Noord- Holland, Noordzee, richting Kanaal, Oostkust van Engeland, Zeeuwse lie Er zijn bewijzen van deelneming en welwillendheid die meer goed doen dan de kostbaarste geschenken, om dat zieken en ongelukkigen, dikwijls meer behoefte hebben aan een op wekkend woord, dan aan een aal moes. HALVE MAATREGELEN DEUGEN NIET. Dan blijft het sukkelen. De eischen, die tegenwoordig aan lichaam en geest ge steld worden, zijn te zwaar, dat onze gewone voeding deze voldoende kan aanvullen. Gevolg moeheid, matheid, zenuwachtigheid en overspanning. Maar neemt U dan eens Ovomaltine. Dat ver sterkt. Bovendien, het smaakt goed. Werkelijk, Ovomaltine behoort thuis op elke ontbijttafel. Het is de ochtenddrank bij uitnemendheid. Om U een cijfer te noemen: Anderhalve dessertlepel Ovo in een kop drinkwarme melk verhoogt de voedingswaarde der melk met 80 pet. Dat zegt toch wel iets. Ovomaltine is een krachtvoedsel, een extract uit de beste natuurproducten. Ovomaltine Versterkt iedereen. -Voor 70 ct. heeft U reeds een busje. (Ingez. Med.) kust en via Hoek van Holland naar RotterdamWaalhaven. De Prins zal vergezeld zijn van den heer H. J, Schmidt, kolonel-titulair van het Indische leger als waarnemend ad judant. De uitnoodiging van de Rotterdam sche Aero Club tot het meemaken van deze rondvaart is eveneens aangeno men door mr. P. J. Reijmer, minister van Waterstaat en mr. dr. L, N. Deckers minister van defensie. (vergezeld van diens adjudant.) EEN „BOODSCHAP" VAN DEN EX-KEIZER. Naar aanleiding van een boodschap, door ex-keizer Wilhelm aan de beman ning van de „Goeben" en de „Breslau" gericht, schrijft de Matin' Deze boodschap beteekent een op- eisching van zijn keizerlijke rechten. Het afstand doen van zijn rechten was een voorwaarde voor zijn verblijf in Nederland. Men kan zich dus afvra gen, wat tegenover een dergelijke ma nier van doen de houding der Neder- landsche regeering zal zijn. De Matin" herinnert er aan, dat de bepaling inzake de afdanking des kei zers alleen den keizer geldt, zonder eenige toespeling te bevatten op de dynastie. Een verandering van regiem in Duitschland zou dus automatisch kun nen plaats hebben ten gunste van den Duitschen kroonprins. Het telegram van den ex-keizer staat dus gelijk met een protest tegen een candidatuur van den kroonprins. Aan de artillerie-inrichtingen aan de Hembrug et Zaandam zijn Zater dag 18 arbeiders wegens reorganisatie van den dienst, ontslagen in verband met de onlangs in de Tweede Kamer gehouden interpellatie betreffende com munistische cellenbouw. Onder de ont slagenen zijn arbeiders met tientallen dienstjaren. Te Bergen op Zoom is Za terdag op 47-jarigen leeftijd overleden de heer P. W. M. Asselbergs, industrieel en commandant van 't West-Brabantsch Verband van den Vrijw. Landstorm. Bij Kon. besluit is benoemd tot no taris te H a r d e r w ij k A. Greidanus, candidaat-notaris te Heteren. De Zeppelin boven Vlissingen en Middelburg. Naar men ons mededeelt, is het mogen gelukken den Zeppelin te bewe gen bij zijn komst in Nederland, weer en wind dienende, ook over Vlissingen en Middelburg te vliegen. Het feit, dat burgemeester Van Woel- deren en echtgenoote uit Vlissingen, tot de passagiers zullen behooren, zal aan deze beslissing, naar wij onderstellen, wel niet geheel vreemd zijn. De weg door den Caterspolder. Aangezien het uitzicht bij de ver- keershinderlijke en gevaarlijke bocht in den weg door den Caterspolder (verbin ding Noord-Brabant en Zeeland) nabij het station Woensdrecht ernstig wordt belemmerd door een aaneengesloten rij rechtopstaande dwarsliggers verzochten de besturen van de K.N.A.C en A.N.W. B. aan den inspecteur-generaal van de Spoor- en Tramwegen in het belang van de veiligheid van het verkeer verbe tering te bevorderen. Op dit verzoek werd bericht ontvangen, dat de palis sadeering ter plaatse zal worden ver vangen door een draadafsluiting, terwijl de uiterste hoek van het spoorwegter rein eenigszins zal worden afgegarv en. MIDDELBURG. PLAATSELIJK CRISIS-COMITE. Ontvangen van 6 tot en met 11 Juni 1932: Zr. J. P. K. f2.50; leerlingen Meubel maken der Ambachtsschool f 2.80. Maandelijksche bijdragen: A, S. f0.50; P. G. f 0.50; A. J. V. fl; Gez. d. J. f 0.50; P. M. f 0.50; L. A. f 0.50; P. J. B. f 1; mej. wed. L. C. d. K.d. B. f 0.50; H. v. M. 1; J. H. H. 0.50; ds. A. L. fl; P. v. S. fl; fam. N. P D. f2.50; mej. wed. J. v. S. f0.50; A. V. f 0.50 F. M. f 2.50; F. v. d. P. f 1; J. B. f 1; E. J. P. f 0,50; F. V. f0.10; P. v. d. O. f 0.50; J. V. f 0.50; J C. V. f 0.25; P. M. f 0.50; P. S. fl; A. D. f0.50; Meisjes school f7.68; J. v. D. f0.40; P .S. f 0.50 J. P. D. f 0.50; J. G. V. f 0.50; W. v. A. f 0.50; J. H. f 0.50; C. d. N. fl; C. d. V. f 0.50; J. J. O. f 0.50. Wekelijksche collecte f 131.75. Het gironummer van den penning meester is 188020. Jlbraen perKLR., Haamdtede-RoKerxlatnf (Jngez. medJ Betreffende het congres van de Koninlijke Nederlandsche Brandweer vereniging, hetwelk morgen en over morgen alhier plaats heeft, kan nog worden gemeld, dat de belichting van het Stadhuis zal plaats hebben na af loop van de muziekuitvoering en dat op verzoek van het bestuur van Vreemde lingenverkeer de pijpers der padvinders, tijdens de belichting vanaf den toren trans 'n drietal malen hun flutimuziek zullen laten hooren. Elk nummer zal, voor de verkrijging van de zoo noodige stilte bij deze teere muziek, worden voorafgegaan door een kort hoornsignaal. Ditmaal zullen de padvinders een aan eenschakeling van Hollandsche, Fransche, Duitsche en Deensche liedjes, benevens een solo voor fluit ten gehoore brengen. Kan hier dus ieder van genieten, dit is ook het geval met de tentoonstelling in de benedenzaal van St. Joris, waar morgen de volgende firma's exposee- ren: Agterberg, Atlants, J. den Boer en Co.; Iffa Minimax, G. A. Loos en Co., H. F. Oldenampsen, Simplus, Gebr. Smit en A. Voigt en Co., allen te Amsterdam; Coomans en Co., J. Duiker, N.V. Ha- bim, en Vlessing en Co., allen te 's- Gravenhage; J. Geesink en Zn., Weesp; C. Hohenkamp, Baarn; N.V. Internatio naal, Rotterdam; P. H. Kaars Sypesteyn, Krommenie; A. C. Lange (De Jager Jr.), Middelburg; Maatschappij OOxygenium, Schiedam. Deze tentoonstelling is voor ieder be langstellende gratis toegankelijk. Zooals reeds gemeld, heeft Woensdag morgen een demonstratie plaats aan den Kanaaldijk ten zuiden van het Station. Daaraan zullen medewerken, de firma's Geesink en zoon, Weesp en Akkerman en Co. te 's-Gravenhage, met draagbare motorspuiten resp. Magirus en Flader; Vlessing en Co., 's Gravenhage met Sout brandbluschapparaten; Simplus en Iffa Minimax, beiden te Amsterdam, ieder met snelblusschers, A. C. Lange, Middelburg met panieksluitingen en in hotel du Commerce Asto, 's-Gravenhage met brandmelding en politienoodoproep. Middelburg staat dus Dinsdag en Woensdag wel in het teeken van de Brandweer. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, hoopt de vereeniging tot instandhouding van Oude gebouwen te Middelburg Zaterdag a.s. haar 25-jarig bestaan te herdenken. Naar wij vernemen, zal na afloop der gewone vergadering om 3 uur de secre taris een overzicht geven van hetgeen de vereeniging in die periode heeft ver- Vracht wagens Tractor» Omnlbusto» N.v. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL OEN HAAOi THERESIASTRAAT 145, TELEFOON 77206f AMSTERDAM. WETERINGSCHANS 130, TELEFOON 3435» MIDDELBURG. KORTE DELFT A83, TELEFOON 63» (Ingez. Med.) 13-VI-'32. Zaterdag en Zondag hoog ste lucht temperatuur 27.3 °C (82 °F); laagste 15.3 °C (60 °F). Heden 9 h: 18.4 ,°C; 12 h: 20.5 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand alhier 764 mm, laagste 760 mm. Hoogste barometerstand 770.9 mm te Lerwick; laagste 759.1 mm te Ingö. t Zwakke tot matige meest N.O. wind, kelder tot licht bewolkt, droog warm weer, behoudens kans op onweer. Zon op: 4 h 40; onder 21 h 20. Licht op: 21 h 50. Maan op: 15 h 04; onder; 1 h 34. V.M.: 18 Juni. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Ma. 13 Di. 14 Wo. 15 Do, 16 Juni. Hoogwater. 9.12 21.31 10.15 22.39 11.14 23.38 12.12 Laagwater. 3.12 15.32 4.17 16.39 5.18 17.37 6.16 18.38 richt, na afloop waarvan het bestuur zich voorstelt hen te ontvangen, die haar hiermede geluk willen wenschen, VLISSINGEN. De naam van den generaal, die een bloemstuk legde op het monument op Vredehof men zie het tweede blad - was Le Que. De beide muziekgezelschappen, die Zaterdag en Zondag het doorloopende festival openden, resp. het gezelschap uit Ritthem en Ons Genoegen van hier, ontvingen beide een herinneringsmedail le. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Vrijdagmiddag te 2 h had op een motorvisschersvaartuig 'n ongeval met den motor plaats. Een ma troos, die tijdelijk op dat vaartuig was om de behandeling van den motor te lee- ren kennen, werd door den motar bij zijn rechterarm gegrepen, waardoor een zeer groote en diepe wond ontstond. Daar dit ongeval op de visscherij plaats vond, werd hij door een der opvaren den verbonden en werd direct koers gezet naar de haven van Veere, die nog op 2 h varens afstand lag. Terstond werd medische hulp ingeroepen, waarna de matroos naar het Gasthuis te Middel burg vervoerd werd. OOSTKAPELLE. Ongenoode gasten hebben door verbreking eener ruit in de villa „Rozenhof" alhier, welke tijde lijk onbewoond is, hun slag geslagen. Vermoedelijk is een geldkistje mede genomen. De politie doet onderzoek. NOORD-BEVELAND. Gemeenteraad van Wissekerke. WISSEKERKE. Vrijdag vergaderde de gemeenteraad. Alle leden aanwezig. Op het verzoek van de slagersvereeni- ging om het invoerkeurloon in de ver ordening te schrappen, dat vorige ver-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1