^Provinciale Zteuw&che VEERE Sectarisme of algemeenheid Kennisgeving - »ZEPPEL!N« ZEEUWSCHE lOLEIMlATSCHAPri) No. 136. Twee Bladen. ZATERDAG 11 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elder* f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 12.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk" kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Bij allen die, als wij, de eenheid bo ven de verdeeldheid, de algemeenheid boven het sectarisme stellen, wekt de immer veldwinnende gedachte van scheiding naar politieke en/of kerke lijke beginselen, ook in die organisaties, welker doelstelling op in 't geheel geen, of slechts een zeer ver verwijderd, ver band met den dieperen geestelijken ach tergrond onzes levens duidt, toenemen- den wrevel en ongerustheid. Toen wij dan ook, dezer dagen, in „De Zeeuw" een artikelenserie aantrof fen, waarin deze zaak en zulks naar aanleiding van een opstel eens lezers van dat blad, die, zij het dan, naar zoo aanstonds blijken zal, op merkwaardi- gen grond, pleitte voor het blijven van de orthodox-protestantsch-christelijke Zeeuwsche boeren en tuinders in de Z. L.M. in den breede behandeld werd, had dat onze volle aandacht. De hoofdvraag moge hier dan in de eerste plaats aan de orde gesteld wor den. Zij luidt: kan en mag een man, die met volle overtuiging den christelijken godsdienst zoo men wil: de ortho doxe richting hierin de zijne noemt, zich met andersdenkenden samen en op voet van zedelijke gelijkheid organi- seeren in één vereeniging, teneinde mét roomschen, joden, vrijzinnigen, of, in het politieke, mét deze vrijzinnige democraten, liberalen, socialisten, anti revolutionairen of christelijk-histori- schen en leden der r.k. staatspartij, te zamen zijn groeps- en vakbelangen te behartigen, indien in die algemeene or ganisatie slechts een zoodanig fatsoen lijken geest heerscht, dat men eikaars geestelijke, zedelijke of kerkelijke over tuiging strikt eerbiedigt? Naar onze, maar dit is slechts een li berale, overtuiging kan dat zeer wel. Zelfs in dien kring van vakgenooten, die meer dan weinig anderen met de scherpe kantjes der politiek te maken hebben, den Nederlandschen Journalis ten Kring, is dat steeds best gegaan; de collegiale geest was daar vaardig over allen, elks overtuiging werd nauwgezet, niet geduld, maar volstrekt geëer biedigd, en ware het niet dat een bisschoppelijken brief onze Roomsche collegae voor t meerendeel uit onze rijen had verdreven, we zouden nog steeds kunnen worden aangehaald als een praktisch voorbeeld van een goede algemeene organisatie, als hiervo- ren bedoeld. Evenwel, daar staat vierkant tegen over de meening van hen, die er over denken als „De Zeeuw". Op de vraag: is organisatie naar eigen beginsel prin cipieel geboden; verdraagt het Christe lijk beginsel zich met een algemeene onze opponent gebruikt bij voorkeur het woord „neutrale" organisatie, antwoordt hij met beslistheid ontken nend. „Wat wil het ook voor het natuur lijke leven zeggen, den naam van Jezus Christus te belijden?" zoo vraagt hij, en daarop volgt dan een theolo gisch gefundeerd betoog, dat wij niet zullen overnemen, en nog minder zul len trachten te weerleggen, omdat naar onze meening dit geen zaak van the oretische theologie, maar van nuchtere praktijk is. Maar de kern van het be toog is zoo samen te vatten: principieel is, volgens „De Zeeuw" dan steeds, eisch van het christelijk beginsel, dat men zich naar dit beginsel organiseere, en dus is een algemeene organisatie princi pieel verwerpelijk, In deze formuleering heeft het vorenstaande veel weg van een petitio principii, maar dat is de be doeling toch niet; het komt eigenlijk hierop neer: dat de zich noemende be lijdende Christen, vanwege zijn geloofs overtuiging en wat daar aan vast zit, meent dat hij zich slechts met in kerke- hjke en/of politieke zaken gelijkgezin den tot een vereeniging mag verbinden, ook als die vereeniging belangen behar tigt, die niet specïfiek-politiek of gods- S 1^,.Yan aard zijn. Als dat iemands in nerlijke en eerlijke overtuiging is, dan zeggen wij slechts: het is de onze niet, ar wij respecteeren dat. Maar in de praktijk des levens komt er dan toch nog wat bij. Wij zijn nu een maal allen lid van één groote gemeen schap: het Nederlandsche volk. Met één staatshoofd, één regeering, één wet geving, één taal. Dat is een „vereeni ging" waarvoor je niet kunt bedair1' ken, om dan lid te worden van de con- curreerende vereeniging „Het Christe lijke Nederlandsche Volk" En wat is nu het praktische resultaat van het streven, dat wij nog steeds, waar het zich op niet specifiek-geestelijk ter rein openbaart, als verwerpelijk-secta- riseerend qualificeeren? Het practische resultaat is dit: dat men de toch wederom geboden sa menwerking met de vak genooten, die anders door de breede lagen vanallen liep, nu slechts vindt tus- schen de leiders. Concludeert „De Zeeuw" niet; „Eerst isolement op eigen basis. En dan samenwerking op alle punten waar dat mogelijk is." [En waar de econo mische omstandigheden ertoe dwingen zouden wij er aan toe willen voegen.] Juist het feit, dat wij allen lid van één volks- en één economische-gemeenschap zijn, maakt, dat men tenslotte tóch t e- zamen moet komen. En dan zullen in dien kleineren kring toch wederom dezelfde maatstaven van liberaliteit en fatsoen in de onderlinge verhoudingen aangelegd moeten worden, die vroe ger óók golden in de algemeene ver- eenigingen, waar menschen van veler lei levensovertuiging, politieke en gods dienstige schakeering, tezamen hun vak/ en andere belangen behartigen Wij zijn en blijven echter van meening, dat het voor onze volksgemeenschap, voor de versterking van de Neder- landsch-nationale gedachte, heel wat beter ware dat daar, waar zulks vroe ger ook mogelijk gebleken, geen zoo genaamde „organisatie naar eigen be ginsel" werd doorgedreven, maar dat de Nederlandsche boeren en tuinders, schippers en sjouwers, voetballers en boekdrukkers gezamenlijk, en met eer biediging van elkanders zedelijke over tuiging, gezamenlijk hun belangen blijven behartigen. En dan willen wij eindigen met een woord van protest tegen een andere op vatting, die in „De Zeeuw" door den heer J. Maas te Koudekerke, die de zaak aan de orde heeft gesteld, gepro pageerd werd. Betoogende, waarom z.i. de chr. boeren in de Z.L.M. dienen te blijven, zegt hij: „Juist de medewerking van hen die nog hoogere waarden er kennen dan de materieele is gewenscht, zelfs noodig, om te verhoeden, dat een geheele organisatie de ordinantiën Gods zou vergeten." En elders: „Laat ik nog in 't kort mogen zeggen: In de Z.L.M. blijven is noodig, niet om sterk te staan in deze crisis, maar om heel die organisatie te behoeden dat ze der revolutie ten prooi zou vallen." We zullen hier niet veel van zeggen. De typische eigengereide geestesge steldheid, die hieruit spreekt, is ons, om het nu eens heel lankmoedig en zacht te zeggen, niet sympathiek. En we zouden ons kunnen voorstel len, dat de Zeeuwsche boer die de Z. L.M. als zijn eigen organisatie be schouwt, maar die niet tot de geestver wanten van dezen schrijver in „De Zeeuw behoort, zou zeggen: ik heb het liefst dat wij in onze 1 andbouwmaat schappij allen tezaam vereend staan, maar als gij, u noemende christelijke, mede-boeren, ons, in kerkelijke en poli tieke zaken andersdenkenden, als een minderwaardig stelletje broeders be schouwt, hetwelk gij met uw tegen woordigheid, niet uit solidariteitsgevoel aan den gemeenen stand ontsproten, maar slechts bij wijze van bederfwerend zuurdeesem, en uit louter plichtsbesef, meent te moeten blijven vereeren och, dan is de grondslag voor de alge meene samenwerking, welke wij allen toch zoozeer wenschen en beoogen, reeds zóó wankel, dat zij op den duur toch wel niet gehandhaafd zal kunnen blijven. Wij verwachten en vertrouwen ech ter, dat de meeste Zeeuwsche boeren wat nuchterder over deze zaken zullen denken, en aan den drang naar voort gaande sectariseering, van wat naar on ze meening, en ondanks het betoog van „De Zeeuw", zeer wel algemeen ge houden kan worden, krachtigen weer1 stand zullen bieden. Dat kan, dunkt ons, slechts tot heil van den Zeeuwschen boerenstand zijn. Moderne werkloosheid is niet al leen des duivels oorkussen, zij is on eindig veel erger; zij is een proces van vergiftiging en dooding der ziel, omdat zij energie versmoort. Dr. J. A. de Koning. CORPULENTE MENSCHEN kunnen door een conscentieus gebruik van het natuurlijke „Franz-Josef'-bitterwater bereiken, dat zij ruimen stoelgang zon der forceeren hebben. (Ingez. Med.) TWEEDE KAMER. Uitoefening Artsenijbereid- kunst. Voortgezet werd de behandeling van het wetsontwerp betreffende de uitoefe ning der artsenijbereidkunst. Ook de heer Van Boetzelaer (c.h. had verschillende bezwaren. Hij betoogde, dat in dit onderwerp teveel wordt overgelaten aan algemee ne maatregelen van bestuur; en gaf den minister de instelling eener commissie van advies in overweging. De heer Van Voorst tot Voorst (r.k.) acht het ontwerp voor het platteland een groot nadeel en hoopt dat deze wet niet tot stand komt. De heer Marchant (v.d.) wees op de gewijzigde positie van den apotheker als gevolg van de uitbreiding der phar- maceutische industrie, en vond dat het winstgevend vermogen der apotheken uitgangspunt is van dit ontwerp, niet de volksgezondheid. Tegen dit wetsontwerp is een groote meerderheid. Betere voorbereiding, geen voorlichting door alle partijen, is nood zakelijk. Ook de heer Van Dis (st. ger.) zag in het ontwerp een poging om de eco nomische positie der apothekers te versterken ten koste van die der dro gisten. Het zou den ondergang der dro gisten beteekenen. Hij hoopte dat het ontwerp zal worden ingetrokken. De heer Van Hellenberg Hu- bar (r.k.) wil de inlassching van het in stituut der erkende drogisten. Zonder wijzigingen kan hij niet vóór het ont werp stemmen. Z.h.st. werd besloten aan de agenda toe te voegen, de interpellatie-Kupers, betreffende de werkloosheid c.a. en de interpellatie-Wijnkoop, betreffende de loonsverlaging voor het spoorwegpersoe- neel. Dinsdag voortzetting. DE WERING VAN DE KERSENVLIEG De Minister van Economische Zaken en Arbeid heeft Duitschland aangewe zen als land, waaruit met ingang van gis teren de in- en doorvoer van kersen verboden is, indien*de zendingen niet zijn vergezeld van een schriftelijke ver klaring van den phytopathologischen dienst van dat land, inhoudende, dat de kersen niet zijn aangetast door de ker- senvlieg en dat zij afkomstig zijn uit een streek waar de kersenvlieg niet voor komt. OPCENTEN OP CIGARETTEN. De minister van financiën heeft een aantal bepalingen in de „Staatscourant" doen opnemen, met betrekking tot de navordering van twintig opcenten op ci- garetten. Teneinde de na te vorderen twintig opcenten te kunnen voldoen, moeten winkeliers, grossiers enz. aanvuilings- zegels vóór 26 Juli a.s. aanvragen bij den ontvanger der accijnzen, onder wiens kantoor de cigaretten in voor raad zijn. Zij maken daarbij gebruik van een van Rijkswege vastgesteld formu lier, dat van 18 Juli a.s. af kosteloos bij bedoelde ontvangers verkrijgbaar is. Dit formulier is zoo ingericht, dat daaruit zonder eenige berekening door belang hebbenden kan worden nagegaan welk aanvullingszegel voor de nagevorderde twintig opcenten op een zekere verpak king moet worden bijgeplakt. In verband hiermede wordt medege deeld, dat tot 1 April 1933 afwijking toe gelaten is van het voorschrift, dat op verpakkingen behalve het gewone ac cijnszegel slechts één aanvullingszegel mag zijn aangebracht. De hoeveelheid zegels, welke noodig is voor de navordering, moeten belang hebbenden zoo nauwkeurig mogelijk ra men. Mochten door een foutieve raming zegels overblijven dan kunnen deze door de ontvangers worden teruggenomen, indien er een behoorlijke verhouding be staat tusschen het aantal aangevraagde en het aantal overgebleven, niet benoo- digde zegels. DE VAANDELUITREIKING AAN DEN BIJZ. VRIJWILLIGEN LANDSTORM, TE EDE. Op het terrein Langenberg te Ede zijn hedenmorgen, onder groote belang stelling, zoowel van militaire, als van burgerautoriteiten, door den Minister van Defensie, veertien Koninklijke er kende vaandels in dienst gesteld van die Landstormkorpsen, die tot heden nog geen Koninklijk erkend veldteeken voerden. Klokslag elf uur stonden de troepen opgesteld, gevormd uit de B.V.L.-deta chementen uit het geheele land, zoome de de troepen, die te Ede in garnizoen zijn. Even over 11 betrad de minister van defensie, mr. dr. L. N. Deckers het ter rein, vergezeld van zijn adjudant, den eersten luitenant der huzaren P. M. H. Tielens. Bij zijn aankomst heeft de minister een groet gebracht aan de vijf erkende en reeds vroeger, in 1915 enM-916 iri dienst gestelde vaandels; bij deze vaan- delwachten waren de aangewezen Com mandanten der betreffende korpsen aanwezig. Nadat de minister van defensie de troepen geïnspecteerd Jiad stelde de aangewezen korpscommandant van de korpsen, die een vaandel ontvangen zich voor de spreekplaats, op, gevolgd door de vaandeldragers. Na het openen van de ban las de ad judant van den minister onder groote stilte het Koninklijk besluit voor van 21 Augustus 1931, waarbij de vaandels der veertien Landstormkorpsen Konink lijk erkend worden, en gelijk gesteld met de vaandels en standaarden van het leger. Hierna werd de ban weer gesloten, en konden de troepen, die met gepresen teerd geweer stonden, de geweren af zetten. Dan overhandigde de minister van defensie, daarin bijgestaan door den In specteur van den Landstorm, Generaal Borel, aan ieder der Korpscommandan ten het vaandel, o.a. voor het Zeeuwsch Verband, aan res. luitenant-kolonel H. Bierman. Nadat de vaandels overhandigd wa ren, heeft de minister van defensie deze met een toespraak in dienst gesteld. „Met blijdschap zie ik, aldus den mi nister Deckers, de banier van Koningin en Vaderland treden in Uw gelederen; met volle gerustheid vertrouw ik haar toe aan Uw wakende hoede. Waar kan zij betere vrienden, waar trouwere vol gelingen vinden dan bij de duizenden vaderlandslievende mannen die zich, om het Gezag te dienen, in volle vrij heid gesteld hebben ter beschikking van de overheid, gedreven door geen anderen drang dan dien van de liefde voor haard en hof en land." De minister eindigde met een „Leve de Koningin!" dat spontaan werd over genomen. Hierna kwam nog een mooi moment, toen de vaandels bij de detachementen intraden; de troepen persenteerde de geweren, en zacht werd het Wilhelmus gespeeld. Ten slotte hebben de te Ede aanwezi ge troepen voor de Landstormdetache menten en de vaandels gedefileerd, waarna met een korten rondgang door Ede de plechtigheid besloten werd. DE WERING VAN DEN COLORADO KEVER. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake het wetsontwerp tot wering van den Colorado kever bij in- en doorvoer van aardappelen en versche groenten zegt de regeering, dat zij principieel den door Frankrijk ge troffen „mesure de reciprocité", die eigenlijk een represaillemaatregel is, onjuist fecht. De Nederlandsche regeering heeft niet nagelaten zulks onder de aandacht der Fransche regeering te brengen. Aange nomen mag worden dat de intrekking van het invoerverbod, voor zoover dit betrof planten, bollen, knollen en wor telstokken afkomstig uit Nederland met Wij deelen hierdoor mede, dat in ver band met de komst van de Zeppelin op het vliegveld Waalhaven op 18 Juni a.s,, de dienst VlissingenHaamstedeRot terdam zal worden geregeld als volgt: Het eerste vertrek uit Vlissingen zal plaats hebben ten 13.45 ure, het tweede ten plus minus 20.30 ure. Terug van Waalhaven ten 12.45 ure (als gewoon) en de tweede dienst onge veer 19.30 ure, dus na het vertrek van de Zeppelin. In den prijs van de retourbiljetten is op dien dag een toegangsbewijs tot de „paddock" op Waalhaven begrepen. De Agentesse, L. A. STOFKOPER, Dir. (Ingez. Med.) ll-VI-'32: Vrijdag hoogste lucht temperatuur 23.7 °C; (74 °F); laagste 12 °C (54 °F). Heden 9 If: 13.1 °C; 12 h: 20.6 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 767 mm, laagste 761 mm. Hoogste barometerstand 768.4 mm te Memel; laagste 741.9 mm te Jan Mayen. aXfc. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige Z.O. tot N.O. wind, meest helder tot licht bewolkt, droog weer, behoudens geringe kans op on weer, iets warmer. Zon op: 4 h 40; onder 21 h 19. Licht op: 21 h 49. Maan op: 12 h 14; onder: 1 h 13. E.K.: 11 Juni. Zondag 12 Juni: Zon op: 4 h 40; onder 21 h 19. Licht op: 21 h 49. Maan op: 1 h 38; onder 1 h 23. V.M.: 18 Juni. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwater. Za. 11 Zo. 12 Ma. 13 Di. 14 7.10 19.28 8.08 20.28 9.12 21.31 10.15 22.39 1.12 13.21 2.09 14.22 3.12 15.32 4.17 16.39 Als Agent van ons blad is aangesteld: J. VAN SLOOTEN, Oudestraat A 199, door wien gaarne advertenties voor- en abonnementen op ons blad worden aan genomen. DE ADMINISTRATIE. ingang van 11 Mei j.l. daarvan het voor- loopige resultaat is. De invoer van ver sche groenten en consumptie-aardap pelen uit ons land is echter in Frankrijk nog steeds verboden. De regeering blijft bij de Fransche re geering aandringen om ook voor deze producten het invoerverbod op te hef fen. Op 6 Juni en volgende dagen wor den op uitnoodiging der Fransche regee ring te Parijs besprekingen gehouden betreffende het Colorado-kevervraag- stuk in zijn vollen omgang. Gelet op het feit, dat enkele jaren ge leden in de nabijheid van Hamburg een vrij ernstige aantasting van aardappel velden door den Colorado-kever is voorgekomen, welke slechts met zeer veel moeite en ten koste van belang rijke financieele offers kon worden uit geroeid, moet worden aangenomen, dat de kever ook hier te lande zich zal kunnen vermenigvuldigen, zoodat het nemen van afweermiddelen daartegen verplicht is. De toestand van mr. Th. Heems kerk was gisteravond elf uur onveran derd. Deze blijft evenwel zorgelijk.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1