iprouinciale Zceuvosche randspiritus Morgen per KIM. Haamstede-Rotterdam Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. No. 135. Twee Bladen. STATEN-GENERAAL. eerste kamer. tweede kamer. BINNENLAND. VRIJDAG 10 JUNI 1932. Eerste Blad. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. FINANCIEEL-ECONOMISCH WEEKOVERZICHT. 175e Jaargang. WEER EN WIND. mm Verwachting tot Morgenavonds Hoog- en Laagwater te Vlissingen.,. KERKNIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brievenoi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Steun Melkveehouderij. De senaat heeft thans ook zijn fiat gezet onder het wel zeer urgent wets ontwerp tot steunverleening aan de Melkveehouderij. Veel tegenstand was er niet. De heer v. d. B e r g h (lib.) wees er op, dat dit ontwerp het leven van ons volk duur der maakt, en drong aan op een krach tige prijspolitiek ten opzichte van bo ter en kaas. De eigenlijke bestrijding kwam van den heer Wibaut (s.d,), die liever als dekking der kosten een verhooging der directe belasting zou wenschen, of een vermogensheffing. De heer W ester- dijk (v.d.) klaagde over de z.i. veel te late indiening. Zoo had minister Ver schuur geen moeilijke verdediging. Den heer Wibaut zeide hij, dat andere belastingheffingen noodig zijn voor an dere crisismaatregelen. Het ontwerp werd toen aangenomen met 29 tegen 8 st. Tegen de s.d.a.p. Interpellatie-De v isser denationalisatie. Gister heeft dan ook de minister van Justitie mr. Donner zijn standpunt uit eengezet in de kwestie, die de heer De Viser met zijn interpellatie beoogde; de maatregelen, die in Sovjet Rusland wer ken of gewerkt hebben. De Nederlandsche practijk geeft een ruime interpretatie van het al of niet verliezen van het Nederlanderschap door het treden zonder verlof in vreem den staatsdienst. De Nederlandsche regeering is zeer gereserveerd mef het verleenen van verlof om te treden in Russischen Staatsdienst; Sovjet Rusland i's door Nederland nog niet erkend. In zijn repliek zeide de heer D e Visser (comm.) dat de minister het zuivere communisme verwart met den overgangstoestand naar de proletarische dictatuur. De heer Marchant (v.d.) vindt, dat de minister niet als middel ter bestrij ding van het communisme zonder meer aan menschen, die in Rusland hebben gewerkt, het Nederlanderschap mag ontnemen. De heer W ij n k o o p (comm.). diende 'n motie in, waarin de regeering verzocht wordt, ten aanzien van het treden in vreemden staatsdienst haar houding te bepalen tegenover Sov jet-Rusland als in zake andere landen. De minister had hierop principieele bezwaren, en de heer De Visser trok zijn motie in, teneinde een onjuiste uit spraak te voorkomen. Artsenij bereidkunst. Bij de behandeling van het wetsont werp betreffende de uitoefening der artsenijbereidkunst, waarbij de heer Vos (lib.) het ontwerp in dezen vorm onaanvaardbaar achtte. Het belang van een bepaalde groep is uitgangspunt ge weest voor dit ontwerp. Ook mevrouw Van Itallie v. E m b d e n (v,-d.) en de heer Bakker (c.h.) konden hun stem thans niet ge ven. Vandaag verder. VERBETERING VAN DE KUST VERDEDIGING. Bij het afdeelingsonderzoek der Twee de Kamer betreffende het ontwerp tot intrekking van de wet tot Instelling van een fonds ter verbetering van de kust verdediging, is de vraag gesteld, hoe veel gelden sinds de instelling van het fonds ter verbetering van de kustver dediging uit dat fonds zijn besteed aan inrichting en verbetering van de for ten bij Vlissingen en Kijkduin. Zijn vroeg men deze gelden naar het oordeel van den minister van defensie geheel nutteloos uitgegeven? Of is al thans van hetgeen voor rekening van 't fonds is aangeschaft nog een gedeelte bruikbaar te achten? Sommige leden zouden gaarne verne men, of het inderdaad de bedoeling is, dat de fortificatiën bij Vlissingen en Kijkduin verder geheel buiten ge bruik zullen worden gelaten. Naar deze leden meenden te weten, bevinden zich bij de Artillerie-inrichtingen aan de Hembrug en bij het Marine-Etablisse ment te Amsterdam nog verschillende kanonnen en onderdeelen, voor die for ten bestemd. Bestaat vroeg men de mogelijkheid, aan dit materiaal een productief emplooi te geven? DE STAATSCOMMISSIE—WELTER. Op de schriftelijke desbetreffende vragen van het Tweede Kamerlid Van Rappard, heeft thans minister Ruys ge antwoord dat de publicatie van het rap port der Staatscommissie-Welter in den loop dezer maand tegemoet kan worden gezien. De beschouwingen en voorne mens der regeering volgen later. DE KOMST VAN DE ZEPPELIN. Op 18 Juni zal op Waalhaven in af wachting van de komst en landing van de Graf Zeppelin, een demonstratie plaats hebben van de tegenstelling „voorheen en thans" op het gebied van berichtgeving aan de zich in de lucht bevindenden vlieger. Vroeger: door middel van lichtsei nen, vuurpijlen of lichtkogels, thans: langs radio-telefonischen weg, waarvan de jongste ontwikkelings-phase wordt gedemonstreerd. HULPVERLEENING AAN DE VARKENSHOUDERIJ. Tweede Kamerlid Van Rappard of het Op de schriftelijke vraag van het toegezegde onderzoek in zake steun verleening aan de Varkenshouderij thans is ten einde gebracht en of binnenkort maatregelen tot leniging van den steeds nijpender wordenden nood in dat be drijf kunnen worden tegemoet gezien, heeft de minister van oeconomische za ken en arbeid geantwoord, dat dit in derdaad het geval is. Een ontwerp van wet tot steun van de varkenshouderij heeft bereids hqt het departement van den minister ver laten. Gisteravond elf uur was in den toe stand van mr. Th. Heemskerk sinds den ochtend geen verandering gekomen. Een ontwerp van wet tot steun van de varkenshouderij heeft het depar tement reeds verlaten. De minister van binnenlandsche zaken heeft in zijn circulaires betref fende steun voor krotopruiming ten plat- tenlande en steun voor verbetering van woningen ten platten lande een bepaling opgenomen, volgens welke, behoudens bijzondere gevallen, voor dezen steun niet in aanmerking komen personen die den leeftijd van 50 jaar hebben over schreden, Bij de Zeppelin-commissie is een verzoek ingekomen van een fabrikant in Brabant, die verzocht hij wil de er voor betalen om de Zeppelin over zijn fabriek te sturen en vlak bo ven zijn fabriek een „buiging" te laten maken. Aan het verzoek is niet kunnen wor den voldaan. Hedenmorgen is de kruiser Jacob van Heemskerk van Ymuiden naar Am sterdam opgevaren. Naar het Corr. Bureau verneemt, wordt voor den luchtpostdienst op Indië voor brieven van 5 tot en met 10 gram invoering van een tusschentarief over wogen. Een luiaard is als een horloge zon der wijzers; even waardeloos of het loopt of stil staat. ten des lands, die zich den volgenden ochtend vroeg aan boord van het lucht schip zullen inschepen voor de reis TwentheWaalhaven. Den volgenden ochtend zal met deze machine een vlucht boven Duitschland ter begroeting van de Zeppelin gemaakt worden. Na het vertrek van het luchtschip bestaat de gelegenheid per K. L. M. naar Waalha ven te vliegen. De luchtverbinding van Rotterdam op Zeeland wordt gewijzigd in dier voege, dat het eerste vliegtuig van Walcheren om 13.45 en van S c h o u w e n-D u i v e 1 an d te 14.10 vertrekt en te 14.35 op Waalhaven aan komt. Het tweede vliegtuig uit Rotter dam naar Zeeland vertrekt, in afwijking van den normalen dienst na het vertrek van de Zeppelin omstreeks 19.30, Het laatste vertrek uit Vlissingen is verschoven naar pl.m. 20.30 uur. Voorts worden om 14.00 uur van Am sterdam uit eenige machines naar Rot terdam ingezet. MIDDELBURG, In de gisterenmiddag in St. Joris gehouden vergadering van de geschied en letterkundige vereeniging onder voorzitterschap van dr. L. A. J. Burgers- dijk, was een verslag ingekomen van de afgetreden secretarisse, mej. M. M. Jun- gius, die de gehouden lezingen me moreert en klaagt over onvoldoende op komst der leden. Dit verslag en dat van den penning meester, dr. W. S. Unger keurde de vergadering goed. De aftredende be stuursleden werden herkozen en in de vacature Jungius, gekozen mej. M. A. A. Cler; en in die ontstaan door het vertrek van dr. J. C. Vollgraff, de heer dr. J. C. Kindermann. B ZUINIG ZUIVER - ZINDEL IJ K Kampeeren 't avondmaal gemakkelijk en vlug bereid op ons spiritus-kooktoestel. Spirilusverkoopkant. „Bergen op Zoom-Delft" (Ingez. Med.) De K. L, M. en het Zeppelin-bezoek. Ter gelegenheid van het bezoek van het luchtschip „Graf Zeppelin" heeft de K. L. M, maatregelen genomen, dat haar materieel zooveel mogelijk ter beschik king gesteld wordt van de talrijke be langstellenden, die op den 17en en 18en Juni van haar diensten willen gebruik maken. In de eerste plaats zal op Vrijdag 17 Juni de luchtdienst AmsterdamTwen- the met een groot vliegtuig, plaats bie dend aan 16 personen, uitgevoerd wor den. Deze machine vertrekt te 17.15 van Schiphol, komt te 18.15 in Twenthe aan en wordt gedeeltelijk ter beschikking gehouden van de passagiers uit 't Wes- (Ingez. Med.) In de Woensdag onder voorzitter schap van den heer W. Berdenis van Berlekom gehouden ledenvergadering van het Departement Middelburg der Nederlandsche Maatschappij voor nij verheid en handel bracht de secretaris het jaarverslag en de penningmeester het financieel verslag van het Depar tement uit. - Tot afgevaardigde naar de te Haar lem te houden algemeene vergadering benoemde de vergadering den heer mr. J. A. Dumon Tak. Het komt ons niet ondienstig voor er nog even aan te herinneren, dat het Middelburgsch muziekkorps Zondag a.s. zijn tweede Abdijuitvoering geeft en ook nu weer om 12 uur. VLISSINGEN. De muziekuitvoering van de har monie „Ons Genoegen" a.s. Zondag heeft niet plaats in het Bellamypark, zooals eerst was medegedeeld, doch op den Boulevard. ZÖID-BEVELAND. GOES. Tot bestuurslid van de ver eeniging van Burgemeesters en secre tarissen in Zuid- en Noord Beveland is benoemd in de vacature wijlen den heer J, N. Elenbaas, de heer mr. P. A. Schwartz, burgemeester van Rilland- Bath. THOLEN. THOLEN. Men schrijft ons: De direc teur van de stoomtramwegmij. A.B.T. te Bergen op Zoom, de heer v. Wieringhen Borski, zit niet stil om te trachten ver betering te krijgen in de diensten. Bin nenkort wordt een nieuwe dienst inge legd tusschen Bergen op Zoom en Tho- len: een autobus die des avonds te onge veer 22.50 van Bergen op Zoom zal ver trekken, waardoor de reizigers die met trein 22.44 aldaar aankomen nog te Tholen zullen kunnen komen. Zeker een verbinding die voor handelsmenschen van groot belang is, daar dan meer gele genheid over is om de zaken in Holland te behartigen, waar totnogtoe de laatste gelegenheid voor Tholen 20 uur vanuit Bergen op Zoom vertrekt. De Commissaris der Koningin heeft tot leden van de Gezondheids commissie, zetel Vee re, voor het tijd-k vak van heden tot 1 Juli 1933 benoemd den heer mr. P. Loeff, notaris te Koude- kerke en voor het tijdvak van heden tot 1 Juli 1935 den heer J. M. Haring man, timmerman te Colijnsplaat. B. en W. der gemeente Kapel- 1 e benoemden met ingang van 1 Juli a.s. tot gemeente bode den heer J. W, Christiaanse aldaar, Donderdag reed op den Schoor- schen Zandweg een tot nu toe on bekend gebleven motorrijder met zijn rijwiel tegen een vrachtauto. De mo torrijder kwam hierdoor te vallen en bekwam aan beide handen bloedende verwondingen. Woensdagavond werd te Krui- n i n g e n een vergadering gehouden door de af deeling Kruiningen der Jon geren Vredesactie. De heer Zwaan van Wilhelminadorp sprak over oorlog, het ontstaan van de Staten en het doel der J. V. A. Tot veldwachter in de gemeente Tholen heeft de Commissaris der Ko ningin met ingang van 1 Juli a.s. be noemd, den heer A. J. Schippers, maré- chausseé te voet te Papendrecht, Onze financieele deskundige mede werker uit Amsterdam schrijft ons: Wat de Amsterdamscbe. beurs betreft, de publicatie van de jaarverslagen van enkele groote ondernemingen werkte deprimeerend op de markt. Daar was in de eerste plaats het verslag van de Al gemeene Kunstzijde Unie, waarin in het bijzonder geklaagd wordt over de moei lijkheden, die door de verschillende maatregelen tot beperking van den in voer aan den afzet in den weg worden gelegd, welke moeilijkheden zich in de eerste maanden van het loopende jaar hebben verscherpt. Het winstsaldo van 2.01 millioen schijnt op zich zelf, ge zien de tijdsomstandigheden, niet onbe vredigend, maar het staat wel vast, dat een algeheele herziening van verschil lende balansposten op den duur onver mijdelijk is. Het tweede belangrijke jaarverslag, dat in het afgeloopen jaar werd gepu bliceerd, was dat der Nederlandsche Handel Mij., dat ook al een weinig be vredigenden indruk heeft gemaakt, al gelden voor dit lichaam natuurlijk geheel andere overwegingen dan voor een spe culatief bedrijf als dat van het kunst zijde-concern. De Handel Mij heeft niet geschroomd, het mes er daar, waar het noodig was, diep in te zetten. De bui tengewoon ongunstige omstandigheden maakten het noodzakelijk, verschillen de harer activa op een aanmerkelijk la ger niveau te boek te stellen. Om daar in, zoomede in het in 1931 in Indië ge leden verlies, te voorzien, werd 20 millioen aan het reservefonds onttrok ken. Zelfs wanneer de bedrijfsresultaten in de eerstvolgende jaren mochten verbe teren, zal de dividendpolitiek dezer in stelling ongetwijfeld beïnvloed worden door de wenschelijkheid, om het reser vefonds weer op het vroegere niveau te brengen. Veel zal in dit opzicht ook afhangen van den toestand in de Indi sche cultures, waarbij de Nederlandsche Handel Mij. zoowel direct als indirect zoo'n groot belang heeft. Op de ongunstige vooruitzichten te dien aanzien wordt o.a. ook gewezen in het jaarverslag der Handelsvereeniging „Amsterdam" dat in het bijzonder de door verschillende landen getroffen en voorgenomen maatregelen ter beperking van den invoer van Ned. Indische pro ducten releveert. De resultaten van de H. V. A. zelf over het afgeloopen jaar maken, in vergelijking met die van zoo vele andere ondernemingen, overigens een goed figuur. Op de „diverse" cul tuurondernemingen" (rubber, thee olie- palmen, vezels en tapioca) blijkt zelfs nog een winst van ruim 5 millioen te zijn gemaakt, wat intusschen nog niet de helft is van de winst in het vorige boekjaar. Daarentegen hebben de suikeronder nemingen, enkele jaren geleden de voor- 10-VI-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 20.8 °C; (70 °F); laagste 11.8 °C (54 °F). Heden 9 h: 14.7 °C; 12 h: 19.3 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 769 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 769.- mm te Weenen; laagste 734.2 mm te Sey- disfjord. Zwakke tot matige Z. tot O. wind, helder tot licht oi hall bewolkt, droog weer, behoudens geringe kans op on weer, waarschijnlijk iets warmer. Zon op: 4 h 40; onder 21 h 18. Licht op: 21 h 48. Maan op: 10 h 51; onders 1 h, E.K.: 11 Juni. Westkapelle is 28 min.en Dombur| 23 min. vroeger; Veere 38 min. later.- (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwater Vr. 10 Za. 11 Zo. 12 Ma. 13 6.16 18.32 7.10 19.28 8.08 20.28 9.12 21.31 0.30 12.25 1.12 13.21 2.09 14.22 3.12 15.32 naamste winstbron, thans een verlies gelaten van 2.78 millioen tegen nog geen millioen vorig jafir. In tegenstelling met de andere cul tuurondernemingen beschikt de H. V. A. over ruime kasmiddelen (ca. 54 mil lioen bij een aandeelenkapitaal van 40 millioen) wat haar in staat zal stellen, ook bij een langen duur van de crisis in de cultures deze periode zonder moei lijkheden door te komen. Veel minder gunstig dan die van de H. V. A. en enkele andere suikermijen, is de kaspositie van de rubberonderne mingen. Reeds moesten verschillende dezer maatschappijen aan obligatiehou ders een voorstel doen tot opschorting van rentebetaling en aflossing op de obligatieleeningen, zoo in de afgeloopen week weer de Rotterdam Tapanoeli. De stemming in de cultuurafdeelingen was ook in de afgeloopen week weinig opgewekt. Ondanks een lichte prijsver betering voor Cuba-suiker te New-York en het feit, dat de statistische positie van het product geleidelijk iets gunsti ger begint te worden, zijn de koersen van suikeraandeelen slechts weinig ver anderd. Koninklijke sloten zich aanvankelijk bij de betere tendenz te New-York aan, maar moesten later de koerswinst weer afstaan. Het feit, dat de besprekingen der internationale petroleumproducen- ten te zamen met de Sovjetdelegatie te New-York geen resultaat hebben gehad, is aan de stemming 'niet ten goede ge komen. Op de markt voor binnenlandsche obligatiën was de stemming ongeani meerd, zoowel voor staatsfondsen als voor gemeenteleeningen, mede als ge volg van het feit, dat de nieuwe staats- leening voor een belangrijk deel bij de Rijksfondsen moest worden onderge bracht, daar het publiek niet voor het geheele aangeboden bedrag heeft inge schreven. Hieronder volgt een overzicht van het koersverloop: Ned. Handel Mij. 515453%. Amsterd. Bank 7065%. Philips Gloeilampen 56 6157. Aniem 154148%. Kon. Petroleum 114%118%-112%. Amsterd. Rubber 27%28-25%. Deli Batavia Mij. 6869%63%. Ned. Scheepv, Unie 3835%35%, Dr. P. Proost Jzn. t Te Heiloo is, 78 jaar oud, overleden dr. P. Proost Jzn., em. predikant. Op 24 April 1881 stond hij te Geer vliet, in 1883 te Oostblokker, in 1887 te Koog a.d. Zaan, in 1901 te Wormer- veer, in 1905 te Nyehorne en in 1913 te Brouwershaven waar hij op 1 November 1930 emeritaat kreeg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1