^Provinciale -WEGEN No. 134. DONDERDAG 9 JUNI 1932. 175e Jaargang. STATEN-GENER AAL. FEUILLETON. HARTENAAS EN RUÏTENDRIE. BINNENLAND. ZEELAND. Economische voegen WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond! Hoog- en Laagwaier te Vlissingen, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 12.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent V) TWEEDE KAMER. Interpellatie-de Visser be treffende denationalisatie. Gister hield de heer de Visser (comm.) een interpellatie over maatre gelen getroffen ten aanzien van perso nen, die in de Unie der Socialistische Sovjetrepublieken werken of hebben gewerkt. Het betreft 'hier de denationalisatie van het Rotterdamsche raadsild W. H. Reuderink. Deze is in dienst geweest van de Autonome Industrieele Kolonie Kussbass te Kemerowo in Siberië en' had van B. en W. van Rotterdam be richt ontvangen, dat hij, door het aan gaan van deze dienstbetrekking zonder verlof van de Koningin zijn nationaliteit heeft verloren. Hetzelfde heeft de regeering aan B. en W. van Rotterdam meeegedeeld. Doch een Rotterdamsche raadscom missie achtte het niet bewezen, dat de Kussbass een staatsbedrijf is in den zin der wet en achtte 't verder niet uitge maakt, dat de heer Reuderink al is de Kussbass wèl een staatsonderneming daar een ambtelijke of publiekrech terlijke functie had bekleed, die het be treffende wetsartikel volgens sommige deskundigen bedoelt. De heer de Visser meent, dat de regeering een nieuw standpunt inneemt, en wees erop, dat tallooze personen, b.v, zij, die op gezantschappen werk zaam zijn, in vreemden staatsdienst zijn getreden zonder dat zij het Nederlan derschap verliezen. Hij meende dat het in dienst treden van een staatsbedrijf nog geen staats dienst is, en dat 't de bedoeling der re geering alleen was geweest personen van een bepaalde richting te treffen. Geen sprake van, zei minister Bee- 1 a e r t s, er zit hier niets geen politiek achter, 't is alleen een juridische kwes tie. Geen maatregel der regeering, maar een dwingende wettelijke bepaling. De meerderheid der Kamer schaarde zich achter den heer de Visser, om ook den minister van Justitie eens over deze zaak te hooren. Met 37 tegen 25 stem men werd zijn voorstel dienaangaande aangenomen. Daarop werden nog aangenomen de ontwerpen tot goedkeuring van verdra gen over de unificatie van wisselbrie ven en orderbriefjes, en een tot verkoop van grond aan de gemeente 's-Graven- hage langs den Hofweg en de Hofstraat, waarbij de minister van financiën ver klaarde, dat uitbreiding van het Twee de Kamergebuow mogelijk blijft, ver worpen. Z.h.s. werden aangenomen de wets ontwerpen, regelende den invoer van boter en leestklaar schoenwerk en dat betreffende garantieregeling ten behoe ve van de kippenhouderij. 85). Waarom beleende U ze? Werkelijk, mijnheer Spencer. Waarom? Het woord viel met zulk een kracht dat Eric opsprong en Harker zijn wijn glas omwierp. Henry Aimsbury maakte een onbehol pen gebaar met zijn handen en zijn lip pen bewogen zich enkele seconden ge luidloos, voordat hij zijn stem weer te rug kreeg. Wat hij gevreesd had, zou ge beuren. Zijn zoon zou hooren van zijn schanddaad Waarom? Nu.nu. om meer geld voor mijn zaak te krijgen, antwoordde Aimsbury bijna onhoorbaar. Ik.... ik had een paar keer ongelukkig gespeculeerd en. ik had geld noodig. De zaken gingen verkeerd, er kwamen weinig bestellin gen, er waren nieuwe machines noodig. Hij struikelde in zijn woorden en hield op. Hij keek Spencer smeekend aan en strekte zijn lichaam uit alsof hij om ge nade smeekte. Spencer keek hem koud aan. En zoo nam je geld op de obliga ties, die je waren toevertrouwd, zei hij verachtelijk. DE BEPERKING DER POSTBESTEL LINGEN EN DE BEZORGING DER DAGBLADEN. Het Tweede Kamerlid de heer Schaep- man heeft aan den minister van Water staat gevraagd, of het juist is, dat het hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der P., T. en T. maatregelen getroffen heeft tot opheffing van de tweede buitenbe stelling in gemeenten, waar het verkeer daartoe aanleiding geeft, en tot de in krimping van het aantal kombestellin- gen tot 2 in de plaatsen met niet meer dan 5000 inwoners in de kom; en of den minister bereid is om een staat van de gemeenten over te leggen, waarin sedert 1 Januari 1932 postbe stellingen als in voorgaande vraag aan gegeven, zijn opgeheven? De heer Schaepman wijst op de groo- te vertraging in de bezorging van alle poststukken en vooral voor de bezor ging van dagbladen, die thans ten platte- lande slechts bij uitzondering op den dag van verschijnen bij de geadresseer den komen. Tengevolge van de vermindering der postbestellingen ondervinden de dag bladen, juist in dezen economisch slech ten tijd, groot nadeel. Zij worden ge dwongen op tal van plaatsen zelf de be zorging van de bladen ter hand te ne men, met het gevolg, dat de inkomsten van het Staatsbedrijf weer sterk ver minderen. Hij vraagt tenslotte om op ruime schaal maatregelen te treffen tot het instellen van afzonderlijke bestellingen voor dagbladen, zooals reeds in enkele plaatsen bestonden, voor de bezuini gingsmaatregelen getroffen werden. BEZUINIGINGEN VOLGENS DE COMMISSIE-WELTER. Naar de N.R.C. verneemt, stelt het rapport der bezuinigingscommissie-Wei ter aan de regeering voor, op de in de Bezoldigingsbesluiten vastgelegde sala rissen van burgerlijke ambtenaren en militairen een uniforme korting toe te passen van 8 pet. voor de gehuwden en van 13 pet. voor de ongehuwden. De vergoedingen voor reis- en ver blijfkosten zullen belangrijk worden verlaagd. Tevens zal strenge controle worden ingevoerd op de noodzakelijk heid en doelmatigheid van de dienstrei zen. Het voornemen bestaat, de door het Rijk verleende of nog te verleenen gra tificaties met 25 pet. te verminderen. De toestand van mr. Heemskerk was ook gisterenavond nog onveran derd. Een wetsontwerp is ingediend tot opheffing van de Rijkswerkinrichting voor mannen te Hoorn, tot inrichting van een nieuwe werkinrichting te Gro ningen en tot overbrenging van de De slag was gevallen. Aimsbury's hoofd zonk neer en zijn handen vielen langzaam naast hem neer. Eric kreeg een kleur van woede en zijn gezicht werd zeer streng. Hij liep de kamer door tot voor zijn vader en na hem een oogenblik meedoogenloos te hebben aangestaard, sprak hij scherp. - Vader Is het waar? vroeg hij. Aimsbury keek langzaam op en zijn oogen werden vochtig, toen hij zijn ver oordeeling op het gelaat van zijn zoon las. Eric.... je hebt geen idee.... ik was in groote moeilijkheden. Alles ging mis. Mijn zaken in dien tijd U heeft de waarheid niet gezegd wat de zaken betreft, vader, viel Eric streng in. Wij hadden toen geen extra kapitaal noodig en dat weet U. U had het geld noodig om zware particuliere schulden te betalen, waarover U zich schaamde en die volgens mij niets an ders dan speelschulden waren Eric! smeekte Aimsbury, maar hij probeerde niet de beschuldiging te loo chenen. Dat zij, zooals hei wil, ging Eric meedoogenloos voort. Uw particuliere schulden gaan niemand dan U zelf aan, hoe onvereenigbaar met Uw betuiging van zedelijke rechtschapenheid zij an deren mogen voorkomen, en als U spe len wilt, heb ik er geen aanmerking op te maken. Maar wanneer U onze zaak gebruikt als een scherm voor minder- Als iemand kwaad van u spreekt, laat hem stil begaan. Het eenige wat ge doen kunt is, zóó te leven, dat nie mand het gelooft. Rijkswerkinrichting voor vrouwen van Gorinchem naar Breda, Woensdagmorgen heeft het bureau van den personeelraad zich in verbin ding gesteld met de directie der Ned. Spoorwegen, waarbij het standpunt van niet aanvaarding der directievoorstel len inzake de loonsverlaging werd uit eengezet. Na uitvoerige besprekingen vond de directie geen aanleiding een nieuwe conferentie met den personeelraad te houden. Zij zal zich met een eigen voor stel tot den Minister wenden. In een daarna gehouden vergadering van den personeelraad nam deze een gelijk be sluit. De Centrale bond van spoor- en tramwegpersoneel en de Centrale bond van transportarbeiders hebben beide het nieuwe voorstel van de directie van de N.V. Algemeene Transport Onderne ming en de N.V. Van Gend en Loos in zake loonsverlaging, n.l. 7 pet. met 1 Juli a.s., afgewezen. Besloten is, als het moet een loonsverlaging van 5 pet. te aanvaarden. Hedenmorgen is het K. L, M.- vliegtuig ,,de Duif" van Schiphol naar Indië vertrokken. Vier passagiers zijn aan boord, waarvan twee voor Batavia, een voor Calcutta en een voor Boeda pest. MIDDELBURG. De heer J. Bongers, beheerder van het filiaal der firma Albert Heijn in de Langedelft alhier herdenkt heden den dag, waarop hij gedurende 25 jaar bij deze firma in dienst is. De directie kwam den gewaardeer- den vertegenwoordiger complimentee ren en bood hem het bij de firma voor zulke gelegenheden gebruikelijke ge schenk, namelijk een gouden horloge aan. Gisterenavond zijn de schijnwer pers voor de belichting van het Stad huis, die deze week weder zijn geplaatst tijdens 'n goed geslaagde proefverlich- ting in den juisten stand gebracht, waar door het fraaie gebouw weer in al zijn pracht schitterde. Zoo men weet heeft de eerste officieele belichting Dinsdag a.s. plaats. Stukken voor den Gemeenteraad. B. en W. stellen den raad voor de be slissing op het verzoek van J. Lorier tot pachtvermindering voor zijn weilanden aan den Langevielesingel over het pachtjaar 25 November 1931 tot 25 No- waardige transacties.... Maar als ik niet ergens geld ge leend had, zou de zaak in de moeilijk heden zijn gekomen Eric, verdedigde Aimsbury zich. Mijn.... mijn schuldei- schers. Ik wensch geen verdere verontschul digingen te hooren, vader. Ik vroeg U zes maanden geleden om Uw vertrou wen en als U het mij geschonken had, zou deze toestand niet gekomen zijn. Ik was in mijn ziel overtuigd dat U han delde als.... een dief! Maar Eric. Enid stond op en nam haar geliefde bij den arm. Toe Eric, smeekte zij teeder. Aan wien behooren die obligaties? vroeg hij, zonder acht te geven op het meisje. Je hebt ongelijk als je zegt dat ik als een.,.. een dief handelde, Eric, antwoordde Aimsbury verzoenend. Ik heb niet. Wien behooren die obligaties? herhaalde Eric onverbiddelijk. Ik heb ze niet gestolen, ging zijn vader voort. Ik., e.. heb ze alleen ge leend. Hij glimlachte flauw, opgelucht dat hij een goed bedachten zin had gevonden. Ik leende ze alleen. Eric keek hem met toornigen twijfel aan. En van wien heeft U ze geleend? vroeg hij scherp. vember 1932, aan te houden tot de maand October a.s., zulks overeenkom stig het advies van den landbouw-kun- dige der gemeente en om dat de resul taten van dat pachtjaar thans nog niet bekend zijn. Voor de benoeming van een lid in de Commissie van Toezicht op het L. O., vacature-Stoopman, doen 6. en W. de volgende aanbeveling: P. M. Wolters, en mej. J. M. A. Soibach, resp. hoofd van en onderwijzeres aan de R. K. School. Ten slotte leggen B. en W. ter vast stelling over de eind wijzigingen in de begrooting 1932. VLISSINGEN. Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus zal alhier een festival wor den gehouden, waaraan verschillende muziekgezelschappen, ook uit Zeeuwsch Vlaanderen, zullen deelnemen. Het eer ste concert heeft Zaterdag a.s. des avonds te 8 uur plaats in het Bellamy- park en wel van de Ritthemsche Fan fare. Zondagmiddag te kwart over drie speelt eveneens in het Bellamypark de Harmonie „Ons Genoegen" van hier. Schietoefeningen. Op 20 en zoonoodig op 21 en 22 Juni a.s. zal worden geschoten met geschut geplaatst S van het licht van Kaapdui nen. De schietoefeningen zullen ten 9 h aanvangen. Op of nabij batterij vanwaar geschoten wordt, zal van een uur voor den aanvang tot het einde der schiet oefeningen een roode vlag geheschen zijn. Zeevarenden wordt verzocht, zich op die dagen niet onnoodig lang op te houden in het gedeelte van Galgeput, Oostgat en Deurloo tusschen de lijnen getrokken van de batterij te Kaapduinen in de richtingen NW en S tot een af stand van 10800 m. WALCHEREN. MELISKERKE. Dinsdagavond is on der leiding van den heer J. J. de Keij- zer, burgemeester alhier, een burger wacht opgericht. Een 18-tal leden heb ben zich opgegeven. De Koninklijke goedkeuring zal worden aangevraagd. Een bestuur is als volgt samengesteld: A. Adriaanse, voorzitter; W. Matthijsse, secretaris; A. Francke, penningmeester en L. W. Krijger, commandant. ZUID-BEVELAND Zeeuwsch Comité voor Armenië. GOES. Het Zeeuwsch Comité voor Armenië Philadelphia hield gister zijn jaarvergadering, die zeer druk bezocht was. Uit het jaarverslag van de secre taresse, mej. M. S. van den Bosch bleek, dat er thans in Zeeland 62 afdeelingen zijn, en 39 scholen, die meewerken. Besloten werd de bijdragen voor den huizenbouw van 60 op 40 te bren gen, en het aantal pleegkinderen voor Zeeuwsche rekening van 3 op 6. Dr. Berron te Graffenstaden bij Straatsburg sprak over „D'e tegenwoor- Aimsbury wierp weer een smeeken den blik op Spencer, maar Spencer's gezichtsuitdrukking was boos en mee doogenloos. Van wien? herhaalde Eric. Van het Ryan Wjeezenfonds, was het schoorvoetende en ontstellende antwoord. Ik ben de president-commis saris. Er volgde een ademlooze stilte. Zelfs Harker was opgeschrikt en hij had er zich op beroemd dat hij veel dingen wist die geheim heetten te zijn. Eric hijgde van verbazing en ging achteruit om zijn vader ongeloovig en met eenigen af schuw aan te zien. Nina scheen pret te hebben; Lee Wang kalm onverschillig; Enid zeer belangstellend en Spencer ernstig peinzend. Sir Peter keek Aimsbury schuin met een boozen argwaan aan. Indien Aims bury commissaris van het Ryan Wee- zenfonds was, sprak het vanzelf, te ver moeden dat bij Ryan zelf kende. Moge lijk was de gebeele zaak met de obliga ties op touw gezet door Ryan. Mogelijk was Aimsbury zelf Ryan. Toen dit laatste vermoeden in sir Pe ter's hoofd opkwam, verwierp hij het minachtend. Aimsbury was een worm, maar de geheimzinnige Ryan was alles behalve een worm. Ik dacht, dat het zoo iets zijn zou, Aimsbury! snauwde hij, naar Aimsbu ry toekomend. Brace! Van klinkerweg op ASFALT weg, Dat is nèt zoo'n gevoel Als van een harde houten bank Op een fluweelen stoel (Ingez. Med.) 9-VI-'32: Woensdag hoogste lucht temperatuur 15.6 °C; (60 °F); laagste 13.7 °C (56 °F). Heden 9 h: 10.3 °C; 12 h: 15.9 °C. 0.5 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 769 mm, laagste 768 mm. Hoogste barometerstand 770.4 mm te Le Havre; laagste 754.0 mm te Hapa- randa. Zwakke tot matige W. tot Z. wind, meest licht tot half bewolkt, weinig of geen regen, vooral overdag warmer. Zon op: 4 h 41; onder 21 h 17. Licht op: 21 h 47. Maan op: 9 h 27; E.K.: 11 Juni. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger: Veere 38 min. later, (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwaier. Do. 9 5.29 17.43 11.43 Vr. 10 6.16 18.32 0.30 12.25 Za. 11 7.10 19.28 1.12 13.21 Zo. 12 8.08 20.28 2.09 14.22 dige toestand en de taak der Mogen- landzending". Hij sprak de hoop uit dat de koop van grond voor het Zendings huis te Aleppo spoedig tot stand mag komen. Hij deed uitvoerige mededeelingen over het leed van en den arbeid onder de Armeensche kinderen. Het is ge bleken, dat men met 10 per maand in Aleppo veel kan doen. Hulp voor de kinderen is zoo dringend noodig, want zoo heel veel kinderen in Armenië moe ten honger lijden, zóó zelfs, dat sommige daaraan reeds gewoon zijn. De heer G, L. baron van Boetzelaer te Bilthoven sprak het slotwoord. Spencer's metaalharde stem onder brak den baronet opeens. Sir Peter's kaak kwam vooruit; toen veranderde hij van gedachten. Het spijt me, mijnheer, verontschul digde hij zich. En nu? vroeg Spencer aan Aims bury, Aimsbury zuchte diep en hij keek weer voor zich. Als de obligaties ontbreken, zei hij zacht, kan ik alleen hopen, dat ik ze mettertijd mag vervangen door obliga ties van gelijke waarde. Geloof me, hee- ren, ik ben geen oneerlijk man. We zijn op sommige tijden oneer lijk, Aimsbury, antwoordde Spencer koel. Maar dit is een strafbaar vergrijp. Dat weet ik, dat weet ik, gaf Aims bury ongelukkig toe, terwijl hij uit zijn borst- en broekzakken twee dikke pakken bankbiljetten haalde. Maar hier is het geld, ging hij zenuwachtig voort, de pakken aan Spencer toereikende. Geef mij de obligaties en alles is in orde Spencer keek met koelen blik naar de bankbiljetten. Toen zag hij Aimsbury scherp in de oogen. Het zou dwaas zijn ze jou weer toe te vertrouwen, Aimsbury! zei hij koud en hij keerde hem minachtend den rug toe. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1