provinciale j5eeuu* gche BülÜii No. 133. Twee Bladen. WOENSDAG 8 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. KERKNIEUWS. EEN ZEISS-PLANETARIUM IN DEN HAAG. TKACHTVAm J&NIBHSSEN WEER EN WIND. ZEELAND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden med'edeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" os „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent TWEEDE KAMER. Motie-Duijs inzake premie betaling soc. verzekering. Gister heeft de Kamer de behande ling der motie-Duijs inzake de premiebe taling voor sociale verzekering door werkgevers, die niet of voor minder dan 1500 inkomen in de Rijksinkomstenbe lasting zijn aangeslagen, voortgezet. Het einde was dat geen der moties (dus be halve die van den heer Duijs, evenmin die des heeren Braat om den staat tij delijk de korting der sociale verzeke ring te doen dragen, die van den heer Kersten betreffende ontheffing aan de bedrijven van den financieelen last der verzekeringswetgeving en die van den heer Weitkamp tot stichting van een toeslagfonds 'ter tegemoetkoming van noodlijdende land- en tuinbouwers in de kosten der sociale verzekering) werd aangenomen. Bij de discussies zei de heer Van R a p p a r d (lib.) alleen de motie-Weit- kamp te kunnen aanvaarden. De heer W ij n k o o p (comm.) be streed de moties, en diende twee mo ties in, om Staatssteun te verleenen aan boeren enz., wier bestaansminimum be neden niveau is gekomen, en om Staats pensioen te verleenen aan zestigjarigen. De eerste werd niet, de tweede wel ondersteund. Zij komt op een nader te bepalen dag aan de orde. Minister Verschuur noemde de motie-Duijs zeer slecht voorbereid. Hij berekende dat de uitvoering ervan om streeks 11 yi millioen kost, terwijl niet is aangegeven hoe die kosten bestreden worden. De motie-Braat kost 80 a 90 millioen, de motie-Kersten "evenzoo; de motie- Weitkamp gaat het minst ver, doch als fer geld is voor goede doeleinden weet de minister nog veel meer. Ook een wijziging, die de heer Weit kamp aanbracht van zijn motie, mocht de gevoelens der Kamer niet ver anderen, n.l. dat de regeering een on derzoek instelle naar de wijze waarop door stichting van een toeslagfonds, uit de baten der verzekering, een tege moetkoming kan worden verleend aan land- en tuinbouwers, niet aangeslagen in de inkomstenbelasting. Zooals gezegd, alle moties werden verworpen. RADIO-COMMISSIES. Verschenen zijn de jaarverslagen over 1931 van den Radioraad, de Algemeene Programma commissie en de Radio-Om roep Controle Commissie. Aangaande den radioraad ver meldt het jaarverslag dat er 9 plenaire vergaderingen plaats hadden, en sinds de instelling in Januari 1929, 48. Onder de behandelde onderwerpen vermeldt de Raad allereerst de kwestie van den zenderbouw. Aan het einde van het ver slagjaar was een beslissing van den mi nister n»g niet ter kennis gebracht van den Radio-Raad. Ook resumeert het verslag de cor respondentie over de zendtijdverdeeling voor de bijzondere vereenigingen. Ook hierin had de minister bij het eind van het verslagjaar nog geen beslissing ge nomen. Voorts wordt geresumeerd de bemoei ingen van den Raad over de verdeeling van de zenduren voor den omroep naar de Ned. Koloniën, den Phohi-zender. In zijn vorig jaarverslag deelde de Ra dio-raad mede, dat nog vóór zijn adres van 13 Juni 1930 over den zendtijd voor den omroep naar de Nederlandsche ko loniën was uitgebracht, de Phohi-direc- tie had besloten met ingang van 1 Juli 1930 den zender te sluiten. Nadien bleef, althans wat de Radio raad betreft, de zaak rusten, totdat deze een brief ontving van den Minister met verzoek de vereenigingen te hooren over de voorwaarden, op verzoek van den minister door den Phohi medege deeld, waarop deze de andere Neder landsche omroepvereenigingen op haren zender zou toelaten. De Indische commissie had naar aan leiding van de ingekomen antwoorden der omroepvereenigingen een bespreking met het bestuur der Phohi in het ge bouw der Ned. Handelmaatschappij te Amsterdam plaats. Naar aanleiding van deze bespreking stelde de Radioraad een nieuw voorstel samen. De verdere afwikkeling van deze aangelegenheid valt in het volgende ver- slagiaar. In den loop van het verslagjaar ont ving de.Radioraad 45 verzoeken om ad vies van den Minister. In 1930 bedroeg dit aantal 44 en in 1929 34. Aan het jaarverslag der Algemeen Programma Commissie is het volgende ontleend: De commissie vergaderde 7 maal, waarvan éénmaal met vertegenwoordi gers van de vereenigingen. Verder von den twee vergaderingen plaats te samen met de Radio Omroep Controle Com missie. De commissie ontving 102 program ma's voor onderzoek. In het geheel nam zij kennis van 316 teksten van uit te zenden voordrachten e.d. In 17 gevallen kon de commissie zich niet vereenigen met den inhoud van den tekst en moest zij tot afwijzing van het betreffende programmanummer over gaan. In 2 gevallen had de afwijzing plaats op grond van te late inzending. In 14 gevallen werd tot afwijzing van een gedeelte van den tekst overgegaan; 3 maal bij de A.V.R.O., 2 maal bij de K.R.O., 2 maal bij de N.C.R.V. en 7 maal bij de V.A.R.A. De commissie ontving 17 klachten van particulieren. Onder ,,A ard van het Alge meen Programma" vermeldt de Commissie dat zij met den minister tot overeenstemming kwam over de nor men waaraan het Algemeen Programma moet voldoen en welke samengevat zijn. I. Een belangrijke groep van luister aars, onverschillig wplke wereldbeschou wing# zij ook aanhangen, moet met nut en genoegen kunnen luisteren. Strikt wetenschappelijke voordrachten, die al leen voor deskyticligen en vakgenooten zijn bestemd, zijn uitgesloten. Populair- wetenschappelijke zijn toegelaten, ook al zal niet iedereen daarin belang stel len. Niemand mag bepaald uitgesloten zijn. De voordrachten moeten zich dus niet richten uitsluitend tot hen, die zich opgegeven hebben of bepaalde leermid delen hebben aangeschaft. Derhalve zijn cursussen uitgesloten, in tegenstelling met causerieën, ook al hebben deze verschillende vervolgen op andere da gen, dan het Algemeen Programma wordt uitgezonden. II. Het Algemeen Programma moet zoodanig zijn, dat niemand er redelijker wijs aanstoot aan kan nemen, ofschoon dit criterium negatief is, kan het toch bij ruime toepassing aangewend worden tegen de neiging om het Programma op laag peil te brengen, daaraan kan toch menigeen zich stooten. Door dit criterium zijn uitgesloten frivole muziek, ruwe woorden, vloeken e.d. maar aan den anderen kant wor den er ook door' uitgesloten: godsdien stige oefeningen, dogmatische uiteenzet tingen, die een polemisch karakter dra gen, thetisch dogmatische verhandelin gen, in zoover die andersdenkenden in onaangename spanning brengen, wijs- geerige ethische besprekingen, in zoo ver die van denzelfden aard zijn, e.d. Bij literaire voordrachten is er verder re kening mede te houden, dat het gespro ken woord een anderen indruk maakt, dan het gedrukte, zoodat aan de uitzen dingen zwaardere eischen zijn te stel len, dan aan hetgeen door de drukpers wordt verspreid. Voor de uitzendingen kan, wat de aanstootelijkheid betreft als maatstaf gelden: Wat in de huiskamer kan wor den toegelaten. Na de mislukte pogingen in 1930 om tot. samenwerking bij de verzorging van het Algemeen Programma tusschen de Omroepvereenigingen te geraken, heeft de Commissie geen verdere pogingen in die richting meer gedaan, overtuigd als zij was, dat bij de huidige constellatie in de Nederlandsche Radio-omroepwe reld, waarbij de aanleiding dezer ver deeldheid nog steeds aanwezig schijnt te zijn, elke poging tot samenwerking bij voorbaat tot mislukking is gedoemd. Elke omroepyereeniging verzorgt der halve het Algemeen Programma op den voor haar aangewezen dag in zijn ge heel. In haar besluit merkt de commissie o.m. op: „De Omroepvereenigingen geven blijk geheel in den geest van de Commissie de programma's samen te stellen. De opzichzelf staande opmerkingen, die de commissie enkele malen moest maken, doen aan dezei^Algemeenen regel geen afbreuk, omda^; er incidenteel tusschen hen, op wie toezicht wordt uitgeoefend Werkt geestdriftig, dat steekt an deren aan. en de toezichthouders altijd verschillen mogelijk zijn. Het verslag der Radio Omroep Controle Commissie meldt dat de commissie 19 maal vergaderde, waar van twee tesamen met de Algemeene Programma Commissie, De commissie ontving 432 program ma's der vereeningingen ter keuring. De ze keuring gaf de commissie aanleiding, 536 teksten op te vragen t. w.: A.V.R.O. 74, K.R.O. 71, N.C.R.V.25, V.A.R.A. 334, V.P.R.O. 4, H.I.R.O. 15, V.R.O. 6, V.L. R.A. 5 en Volksuniversiteit Holland 2 teksten. De commissie maakte bezwaar tegen 8 uitzendingen en wel van de V.A.R.A. 7 en van de N.C.R.V. één. Onder de afgekeurde uitzendingen van de V.A.R.A. was er één, die afgewe zen moest worden wegens te late inzen ding. Van de overblijvende 6 uitzendingen werd er één wegens gevaar voor de veiligheid van den staat afgekeurd, 3 werden afgewezen wegens gevaar voor de openbare orde en 2 wegens gevaar voor de goede zeden. De bedoelde uitzending van de N.C. R. V. werd afgewezen wegens weigering van inzending van den tekst. Verder maakte de commissie in 26 gevallen bezwaar tegen een gedeelte van den tekst en wel bij 3 teksten van de K.R.O. en 23 van de V.A.R.A. In bovengenoemde getallen is niet be grepen de regelmatige verplichte inzen ding van de V.A.R.A. van het „nieuws van Teun de Klepperman". De commissie maakte in 9 gevallen bezwaar tegen een gedeelte van den tekst dezer uitzen dingen. LOONSVERLAGING SPOORWEG PERSONEEL, In de gehouden gecombineerde hoofd bestuursvergadering van de vereenigin gen van spoorwegpersoneel is besloten het laatste voorstel van de directie om per 1 Juli een loonkorting van 5 pCt. in te voeren, in December opnieuw te beraden over een korting van nogmaals 5 pCt., af te wijzen. Den personeelraad is opgedragen zich wederom met de directie in verbinding te stellen, HET ONTWERP-GENEESMID- DELENWET, Naar Het Handelsblad uit parlemen taire kringen verneemt, is de kans niet gering dat de Tweede 'Kamer ten slotte niet meer tot openbare behandeling van het wetsontwerp betreffende de uitoefe ning van de artsenijbereidkunst vóór 't zomerreces zal overgaan. De toestand van mr. Heemskerk was gisteravond half twaalf onveranderd. De Bond van Jonge Liberalen or ganiseert van 9 tot 18 Juli a.s. op de Utrechtsche heide onder Maarn voor zijn leden een kamp. De tijd zal voor een groot gedeelte worden gevuld met politieke lezingen. Aneta Holland verneemt van de Messageries Maritimes, dat de heer Fred. Ledeboer (die tot de geredde be hoort van de Georges Philippar) die in het ziekenhuis te Aden was opgenomen, thans vrijwel geheel hersteld deze inrichting heeft verlaten. De heer Ledeboer heeft zich met zijn broer in gescheept op het stoomschip „Explora- teur Grand Didier", dat omstreeks 15 dezer te Marseille wordt verwacht. Dinsdag is te Soestdijk op 56-ja- rigen leeftijd overleden ds. J. C. H. Scholten, em. predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Rotterdam. 4 October 1903 werd hij bij de Ned. Herv. Gemeente te Hall (Geld.) als pre dikant bevestigd. In 1911 wer'd ds. Schol ten te Rotterdam beroepen. Hier is hij zijn evangelisatiearbeid begonnen, dien hij in de organisatie „Het Vischnet" heeft voortgezet en uitgebreid. In 1930 heeft hij om gezondheidsre denen emeritaat verkregen. Hij was officier in de orde van Oran- je-Nassau. Geref, Gem. Ds. J. Fraanje te Barneveld is be roepen te Aagtekerke, (Van een specialen verslaggever.) In het gebouw der Haagsche Courant, In Den Haag zijn reeds meermalen pogingen aangewend om te komen tot de stichting van een planetarium, doch de plannen kregen eerst vasten vorm toen de directie van. de Haagsche Cou rant kort geleden toezegde de finanti- eele consequenties, aan de stichting van zulk een instelling verbonden, voor haar rekening te nemen, en besloot het pla netarium te vestigen in den nieuwen, nog in aanbouw zijnden vleugel, harer gebouwen. In de gisteren in hotel „De Twee Ste den" belegde pers-conferentie zijn om trent het eerste Zeiss-planetarium in Nederland nadere mededeelingen ge daan. Nadat de heer A. W.'Sijthoff, di recteur der Haagsche Courant, den aan wezigen had verteld, dat voornamelijk het 50-jarig bestaan van zijn blad, het welk het volgend jaar zal worden ge vierd, hem tot de waarlijk niet geringe uitgave ten behoeve van een planetari um heeft doen besluiten, hield de heer Franz Fieseler van de Zeiss-Werke te Jena een met lichtbeelden toegelichte lezing over het ontstaan en over de cul- tureele beteekenis van het Zeiss-plane tarium. In geestige bewoordingen schetste deze geleerde het begin-sta- dium van de astronomische wetenschap, de wijze waarop zij tot hare huidige ont wikkeling geraakte en de pogingen, die sedert Archimedes zijn gedaan om het heelal mechanisch weer te geven en de beweging der planeten en van de maan, later ook van de overige hemellicha men, aanschouwelijk voor te stellen. Tot de eerste en bekendste dezer mechani sche planetaria behoort dat van Chris- tiaan Huygens, dat in 1682 door den uurwerkmaker Johannes van Ceulen in Den Haag gebouwd werd, en dat nu nog in de Leidsche sterrenwacht te zien is. Spr. ging de technische vervolmaking der planetaria na, en gaf vervolgens een beschrijving van het Zeiss-planetarium, waarin de sterrenhemel wordt uitge beeld zooals de mensch hem zich van de aarde af voorstelt Dank zij het Zeiss planetarium, is niet alleen de mogelijk heid geschapen in den sterrenhemel met het bloote oog de daar in een dag of in een jaar plaats vindende veranderin gen gade te slaan, maar ook om de ver andering op te doen houden of verder te laten gaan. In den tijd van enkele minuten, of van seconden zelfs, kan in het Zeiss-planetarium hetgeen zich op alle breedtegraden aan het firmament zich in den loop van een dag of van een jaar afspeelt, worden gereconstrueerd. Zelfs de lange periode van 26000 jaar, waarin de aarde eenmaal haar kringloop beëindigt, kan in enkele minuten beleefd worden. Het Zeiss-planetarium stelt de menschheid in staat in één uur nader tot de sterrenkunde te komen dan door jarenlange observatie in de natuur .mo gelijk is. Behalve uit wetenschappelijk oogpunt is het planetarium uit kunst zinnig oogpunt aantrekkelijk omdat het den bezoeker een diepe emotie doet on dergaan. Als de kunstmatige sterrenhe mel voor de oogen van den toeschouwer zoo helder oplicht als slechts een klare sterrenhemel in het hooggebergte doet, krijgt hij een overweldigenden indruk van de oneindig wijde wereldruimte. Aan deze emotie kunnen zelfs astrono men, nuchtere mannen der wetenschap, zich niet onttrekken. Het Zeiss-planetarium is een leerrijke instelling; voordat de Italiaansche vlie gers het vorig jaar naar Zuid-Amerika vlogen, gingen zij in het planetarium Ro- manum de sterrenbeelden zien, die zij des nachts zouden ontmoeten, opdat zij zich steeds zouden kunnen oriënteeren. Na Barmen, Berlijn, Chicago, Dresden, Dusseldorf, Hamburg, Hannover, Jena, Leipzig, Mailand, Mannheim, Moskou, Neurenberg, Rome, Stockholm, Stuttgart en Weenen krijgt thans Den Haag een Zeiss-planetarium. Als dit cultuur-monument, dat in het begin van het volgend jaar gereed zal zijn, hier te lande evenveel belangstel ling zal trekken als elders het geval is tot eind 1931 bezochten in Duitsch- land 6 millioen personen de planetaria zal de directie van de Haagsche Cou rant haar idieel, en daarom prijzens waardig, doel beloond worden. van de oude gerenommeerds Europeesche Vrachtwagenfabriefe towortrice 1 N V M' ENGIEBERTS AUTOmOBKtLHANDSJ P DEN HAAG AMSTERDAM MIDDttBUW» (Ingez, Med.) 8-VI-'32. Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 18.6 °C; (65 °F); laagste 11.5 °C (53 °F). Heden 9 h: 13.1 °C; 12 h: 15.1 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 769 mm; laagste 768 mm. Hoogste barometerstand 771.5 mm te Scilly; laagste 732.5 mm te Karlstadt. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige N.W. tot Z.W, wind, meest gedeeltelijk bewolkt, wei nig of geen neerslag, iets warmer. Zon op: 4 h 41; onder 21 h 16. Licht op: 21 h 46. Maan op: 8 h 04; onder: 24 h 44. E.K. 11 Juni, Hoog- en Laag water" tc Vlisssagen Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min vroeger; Veere 38 min, later (S springtij). Wo. Do. Vr. Za. 8 S 9 10 11 Juni, Hoogwater, 4.44 16.58 5.29 17.43 6.16 18.32 7.10 19.28 Laagwaier. 11.03 23.35 11.43 0.30 12.25 1.12 13.21 Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land u net zoo biedt! Bezoek van Engelsche tuinders. Een gezelschap van 40 Engelsche tuin ders maakt thans een tournée door Zee land. Zij zijn gisteren te Goes aangeko men, waar de heer v. d. Plassche, rijks- tuinbouwconsulent, de leiding van het gezelschap op zich nam. Eerst werd een bezoek gebracht aan de veiling te Goes, daarna aan het tuinbouwbedrijf van den heer Hollander te 's-Gravenpolder. Hier na reed men naar Kapelle, waar de heer v. d. Have het gezelschap een tea aanbood, gevolgd door een bezoek aan zijn kweekerijen en daarna aan die van de firma P. de Jonge. Te Vlissingen werd overnacht en hedenmorgen een bezoek gebracht aan de kweekerij van den heer F. Kakebeeke te 's H. Arends- kerke. Vervolgens nam de heer C. Ste vens, rijkstuinbouwconsulent, de leiding over en na een koffiemaaltijd te Wemel- dinge, ging het naar het bedrijf van den heer C. P, Vogelaar te Krabbendijke en de Bathpolders. Morgen wordt een bezoek aan Wal cheren gebracht. Afdeeling Tholen van den Provincialen Zeeuwschen Brandweerbond. In de te Scherpenisse gehouden ver gadering van de afdeeling Tholen van den Provincialen Zeeuwschen Brand weerbond waren vele burgemeesters raadsleden en brandmeesters van de gemeenten op Tholen en St. Philipsland aanwezig. De voorzitter, de heer A. F. Hans- s e n s, heette in het bijzonder welkom de heeren dr. L. J. A. van der Harst en mr. J. M. Pilaar, vertegenwoordigers resp. van de Provincie en van het be stuur van den Brandweerbond, Ir. C. Wagtho, directeur van de Waterleiding Maatschappij Tholen en H. Bierman, commandant der Middelburgsche brand weer. Deze laatste hield een rede over de oarganisatie en inrichting der plaatse lijke brandweer en begon met te wijzen op de noodzakelijkheid van onderlinge

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1