^Provinciale jJeeutusche INTERNATIONAL No. 131. Twee Bladen. MAANDAG 6 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. DE RAMP VAN DE GEORGES PHILIPPAR. BINNENLAND. ZEELAND. Willi De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring WEER EN WIND. MIODELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vfïssingen 12.30, elder» 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 38 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. üBij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regel» 2,10; elke ragal meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regel» opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent iMi! Een onderhoud met den Neder- landschen geneesheer dr. Van Tricht, wiens beide kinderen op de „Georges Philippar" ver brandden; wat volgens hem de brand tot een ramp deed wor den; het relaas van een tragi sche redding. {Van een specialen verslaggever.) Onze speciale verslaggever heeft in Parijs een onderhoud gehad met dr. Van Tricht uit Batavia, wiens twee kinderen, zooals men zich herinneren zal, bij den brand aan boord van het Fransche s.s. „Georges Philippar", in de hut, waar zij en de gouvernante sliepen, om het leven kwamen. Dr. Van Tricht, één van de Nederlanders onder de geredde passa giers, die na de ramp onmiddellijk een krachtig woord van protest over het uitbreken van den brand en over de ge troffen veiligheidsmaatregelen heeft doen hooren, is met zijn vrouw per „Marnix van St. Aldegonde" naar Genua gereisd, en vandaar heeft het echtpaar zich naar Parijs begeven o.a. om in het officieele onderzoek betrokken te worden, en de Nederlandsche gezant te Parijs heeft hem reeds de toezegging gedaan, dat zulks ook geschieden zal. In verband met het onderzoek houdt dr. Van Tricht nog steeds voeling met een aantal voor aanstaande niet-Franschen, die tot de opvarenden hebben behoord. Niet alleen echter door de buitenlandsche passa giers wordt de drang naar een zorgvul dige enquête levendig gehouden; ook de Fransche opvarenden van de „Georges Philippar" hebben gezamenlijk 'n krach tig protest laten hooren tegen het voor gevallene, en ook zij eischen, dat er klaarheid zal worden gebracht in deze ramp, die ruim 70 menschen van het le ven heeft beroofd, en honderden enorme materieele schade, die niet vergoed zal worden, heeft toegebracht. De verslaggever vroeg dr. Van Tricht naar eenige bijzonderheden over den scheepsbrand, die ook hier te lande zoo veel ontroering heeft verwekt. Uit de trieste, aangrijpende beschrijving, die de zwaar getroffen Indische geneesheer, in zorgvuldig gekozen bewoordingen gaf, blijkt, dat toen dr. Van Tricht in den ongeluksnacht ontwaakte, het dek, waar zich zijn hut bevond, reeds in lichte laaie stond. Hij sleepte zijn vrouw naar buiten, bracht haar door een schier ver- stikkenden rook naar boven, en snelde daarop terug naar het verblijf van zijn twee kinderen en de gouvernante, dat aan zijn hut grensde. Bij de vlucht met zijn vrouw had hij echter verzuimd de deur van de hut te sluiten, zoodat de vlammen gelegenheid hadden gekregen naar binnen te slaan. Het gelukte hem niet meer door den ontzaglijken vuur gloed heen te dringen naar de plaats, waar hij zijn kinderen en hun verzorg ster een prooi der vlammen wist. Iedere poging om de slaapplaats te bereiken, stond gelijk met den dood.. Toen hij radeloos naar zijn vrouw te rugkeerde, stond het geheele schip, uit gezonderd een klein gedeelte van het promenadedek, in brand; in enkele mi nuten tijds had het geheele drama zich afgespeeld! Mevrouw Van Tricht vond met onge veer 80 anderen plaats in een reddings boot, die zoo lek was, dat men tot aan de knieën in het water stond. Zes uur achtereen verbleven de geredden, de meesten slechts ten deele gekleed, in de boot, die geen seinlichten had, twee rie men, en tot bemanning vier matrozen. Na 6 angstige uren werden de schipbreu kelingen opgepikt door een Russische tankboot, waar dr. Van Tricht en ande ren, die de „Georges Philippar met een normaal bemande sloep geruimen tijd later verlaten hadden, reeds eenige uren aan boord waren. Roerend en prachtig noemde dr. Van Tricht de wijze waarop 450 schipbreukelingen, die aan vrijwel alles behoefte hadden, gedurende een nacht op de Russische tankboot met haar bemanning van 25 koppen, ver zorgd zijn geworden. Toen de „André le bon" den anderen dag de schipbreuke lingen van de tankboot overnam, bleken de Russen niet alleen al hun voedsel, doch ook een groot deel van hun klee- dingstukken te hebben weg gegeven! Dr. Van Tricht deed den verslaggever vervolgens het verhaal hoe één familie onder wel tragische omstandigheden ge red kon worden. Dit was de familie 1 erraud, die haar hutten op het ongun- s^ie gedeelte van het gevaarlijke dek D had. Zij werd onmiddellijk door vlam men van de mede-opvarenden afgesloten en reeds had men haar behoud opgege ven, toen een Engelschman op de ge dachte kwam te trachten langs den bui tenkant van het schip een poging tot redding te ondernemen. Hij zakte af langs de reeling, bereikte de patrijspoort van de afgesloten hut, en riep den heer Perraud toe de daar verblijvenden aan te geven. Het kleinste kind werd het eerst aangegeven en veilig naar boven gebracht. Het tweede, een dertienjarig meisje, viel in zee, doch kon worden op- gevischt. Ook mevrouw Perraud werd zoo goed als ongedeerd gered. Toen de heer Perraud tenslotte naar buiten kroop, was het geheele achtergedeelte van zijn lichaam verbrand, en in de hut restte het lijk van een oude trouwe In dische baboe, die aan de voeten van haar meester den verstikkingsdood ge storven was, omdat zij tot het laatst op haar post had willen blijven. Dr. Van Tricht vreesde, dat de heer Perraud zijn brandwonden niet overleefd heeft De verslaggever vroeg den medicus tenslotte naar de toestanden aan boord van de „Georges Philippar" en naar zijn zienswijze betreffende de schuldvraag en het ontstaan van den brand. Dr. Van Tricht zeide niet aan een aan slag te gelooven; hij meende dat deze in het geding is gebracht om de aandacht van de eigenlijke feiten af te leiden. Deze feiten zijn o.a. dat in handen van mevrouw Valentine, in wier hut de brand ontstaan schijnt te zijn, een smeulend schelkoord is gezien, hetgeen misschien op kortsluiting kan wijzen, en dat men verzuimd heeft de passagiers van dek D te wekken. Verder dat aan boord slechts éénmaal reddingsoefening gehou den is, n.l. vóór Singapore. De passa giers, die zich te Singapore inscheepten, hebben nooit reddings-instructies gekre gen. De bemanning, hoe goed ieder lid bij de redding individueel ook gehan deld heeft, gaf den indruk niet voor haar taak berekend te zijn; organisatie en training, zooals men die aan boord van Hol- Iandsche schepen kent, ontbraken ten eenen male. Volgens dr. Van Tricht en tal van an deren, zijn de verloren menschenlevens hoofdzakelijk aan dit gemis aan organi satie te wijten. Dr. Van Tricht noemde het afschuwelijk, dat men thans tracht de schuld te zoeken waar zij niet is! DE TARWEPRIJZEN. Op het verzoek der landbouworgani saties om met het oog op den grooten tarwe-oogst, die te velde staat, voorstel len te doen het maalpercentage te ver- hoogen, is de regeering voorloopig niet ingegaan. Ten einde evenwel de tarwe- verbouwers tegemoet te komen, heeft de minister goedgevonden, dat de tarweor- ganisaties den prijs eenigszins verhoogen. Het was gewenscht, met het oog op den regelmatigen gang van de tarwe-afne- ming, te voorkomen, dat de verschillen de belanghebbenden groote voorraden maken, zooals dat o.a. voor de uitvoering van de Tarwewet is geschied. Besloten is daarom de tarweorganisa- ties te machtigen met ingang van giste ren den prijs der Vitatarwe voorloopig met 2.50 per 100 K.G. te verhoogen en te stellen op 15. Omtrent den definitieven voor den oogst 1932 vast te stellen prijs voor het gedeelte, dat ingevolge de Tarwewet zal worden vermalen, zal' binnenkort wor den beslist. Die prijs zal niet belangrijk van bovengenoemden kunnen afwijken. Het ligt in de bedoeling voor reeds af gesloten voorkoopcontracten tarwe te gen den ouden prijs beschikbaar te stel len. Het wordt tevens mogelijk om aan de kropmolenaars tarwe te leveren te gen een lageren dan den „richtprijs." De ze lagere prijs geldt dan uit den aard der zaak alleen voor die tarwe welke zij meer noodig hebben dan het verplicht percentage. Hierdoor wordt een bezwaar aan mo lenaarszijde tegen de Tarwewet wegge nomen. UITVOERREGELING VOOR POOT- AARDAPPELEN. Zaterdag is afgekondigd het Kon. be sluit van 3 Juni, strekkende tot toepas sing van artikel 8 van de Landbouwuit- voerwet 1919 met betrekking tot poot- aardappelen. Het besluit treedt heden, in werking en houdt in een uitvoerver bod voor pootaardappelen welke niet zijn verpakt en waarvan verpakking niet is voorzien van merken of teekenen ten Dit is 't eigenaardigste in het leven van een mensch, dat zijn liefste wen- schen dikwijls onvervulbaar blijken te zijn. bewijze, dat de ardappelen blijkens keuring voldoen aan bepaalde vereisch- ten. i Bij een kon. besluit van dezelfden da tum is bevoegd verklaard tot uitreiking van voorbedoelde merken of teekenen de Nederlandsche Algemeene Keurings dienst (N.A.K.) DE BENZINEPRIJS. De Sinclair Petroleum Company deelt mede, dat met ingang van heden de pompprijs voor benzine wordt verhoogd met 1 cent en daardoor dus is gestegen tot 14 cent per liter. RIJWIELMERKEN. Met den verkoop van rijwielmerken voor het jaar 1932-'33 zal op 16 Juli op de postinrichtingen worden begonnen. HET VERTREK VAN HET BELGISCH KROONPRINSELIJK PAAR. Aneta heeft reeds geseind, dat de graaf en gravin de Réthy den 25sten Mei met de „Baloeran" naar Europa zijn vertrokken. Hedenmorgen zoo lezen wij verder in het Bat. Nbl. van 25 Mei zijn de graaf en gravin de Réthy per m.s. „Ba loeran" naar Europa afgereisd. Het was een drukte van belang in Priok. Op de „Baloeran" was er haast geen doorkomen aan. De salons, dekken en corridors waren gevuld met een dicht opeengepakte menigte, waar men zich slechts met de grootste moeite door kon bewegen. Een schat van bloemen stond langs de reeling van het promena dedek eerste klasse opgesteld. Op 't bruggedek had men alles in ge reedheid gebracht voor de ontvangst van de gasten. De salon van den kapi tein met het daarnaast gelegen dek is speciaal voor de vorstelijke reizigers gereserveerd. De hutten van de Réthy's zijn een dek lager gelegen. Om half twaalf arriveerden de graaf en gravin in gezelschap van burggravin de Lantsheere en baron Capelle. Zij werden op de kade verwelkomd door den agent van den Rotterdamschen Lloyd, den heer Boutnan. Het gezelschap ging onmiddellijk aan boord en begaf zich naar het gereserveerde dek. Hier verwelkomden hen de freules de Jonge en ritmeester De Stoppelaar. Bloemstukken, naast tallooze tele grammen en brieven waren in de pri- vé-salon geplaatst. Een der freules de Jonge bood de gravin een bouquet orchideeën aan. De freules bleven op de kade wach ten tot de „Baloeran" vertrokken was. Bij Kon. besluit is aan P. de Maret leend uit zijn betrekking van notaris te Tak, op zijn verzoek, eervol ontslag ver- N ij m e g e n met ingang van den dag van beëediging van zijn opvolger. De Bond van ambtenaren in dienst bij de Nederlandsche Spoorwegen zou heden te Utrecht een buitengewone al gemeene vergadering houden ter bespre king van het standpunt van den Bond ten aanzien van het gewijzigde voorstel van de directie der Nederl. Spoorwegen in zake de loonsverlaging. Zeeuwsche Bond van Accordeons- en Mondaccordeonsvereenigingen in Zeeland. Zaterdagmiddag had in één der za len van den heer Buijze, café „de Zon" alhier een vergadering plaats van de in Zeeland gevestigde Accordeon- en Mond- accordeonveréenigingen, met het doel te komen tot oprichting van een Bond van die vereenigingen in Zeeland. Aanwezig waren bestuursleden van de Vereenigingen: „Goesche Orkest- en Tooneelvereeniging „Kunstvrienden"; „Concordia", Ileinkenszand; „Kunstge not" Kapelle-Biezelinge; „Crescendo", Middelburg; Chr. Mond. Ver. „Sou burg", Souburg; R.K. Ver. „St. Cecilia" te Middelburg en van de Middellb. Mond. Ver. „Crescendo". Bericht van verhindering was inge komen van: „Door Oefening Kunst" van Zierikzee; „Melodia" van Noord- welle en „Crescendo" Vlissingen. Op initiatief van het bestuur van de M. M. V, „Crescendo" had deze bijeen komst plaats, en haar voorzitter, de heer W. J. Bos, opende de vergadering met woorden van welkom en van blijdschap over de goede opkomst. In het bijzonder riep spr. welkom den heer C. Flipse uit Wissekerke, voorzit ter van den Bond van Harmonie- en Fanfare gezelschapen in Zeeland, die be langloos een causerie zou houden over hetgeen door organisatie te bereiken is. De heer Flipse begon met te zeggen, dat men gemeend heeft niet te kunnen voldoen aan het verzoek de Accordeon verenigingen als onderdeel in zijn bond op te nemen, maar wel wil die bond en ook spr. alle hulp verleenen. Al zijn de accordeonvereenigingen bij de andere muziekvereenigingen nu niet zoo erg in tel, toch meent spr. dat ook eerst genoemde vereenigingen een rede van bestaan hebben, gezien zij de volle medewerking genieten van het publiek. En daarom is het meer dan tijd, dat men komt tot een organisatie van deze Ver eenigingen, wat de zachte muziek zeker ten goede zal komen, want door orga nisatie krijgt men eenheid en ook goed georganiseerde Vereenigingen. Spr. wekte op tot oprichting van een bond met een bestuur, dat met hart en ziel de belangen van den Bond wil be hartigen. Spr. gaf ook nog eeniee finan- cieele inlichtingen. De Voorzitter bracht den heer Flipse dank en drukte er zijn leedwezen over uit, dat Vlisingen niet aanwezig was, omdat men daar bij den Nederlandschen Bond is aangesloten en dus wellicht inlichtingen had kunnen verstrekken. De heer Lambermont, voorzitter der R.K. Mondharmonicavereeniging vroeg of Zeeuwsch-Vlaanderen ook tot den Bond zou kunnen toetreden, en hoeveel vereenigingen er ongeveer te bereiken zouden zijn. De voorzitter antwoordde dat dit on geveer 15 is, niet medegerekend Zeeuwsch-Vlaanderen, waar geen adres sen bekend zijn. In beginsel werd besloten tot oprich ting van een Bond en tot voorloopig bestuur gekozen de heeren J. A. M. Lambermont, Dam Zuidzijde G 29, Mid delburg, voorzitter; W. J. Bos, Lelie straat W 137, Middelburg; de Rijk, Scheldestraat 20, Goes, penningmees ter. De Voorzitter bracht nogmaals dank voor aller aanwezigheid en den heer Flipse in het bijzonder. De heer Lambermont sloot zich hierbij aan maar huldigde ook het bestuur van M. M. V. „Crescendo", dat het initia tief heeft genomen. MIDDELBURG. PLAATSELIJK CRISIS-COMITE. Ontvangsten van 30 Mei tot en met 4 Juni 1932: Geref. Jongelingsver. f 1.25; helft der ontvangen entrée's verkooping Notaris huis 31 Mei j.l., f21,10; personeel N.V. De Duif f 14,20; gedeelte van het per soneel ten stadhuize f3.60; N.V. V. f2.50; wekelijksche bijdrage Gymnasium f 1,79; wekelijksche collecte f 134.3314; A. L. D. f 1; J. M. f 1; G. v. d. H. f 0.50; G. D. f2.50. Maandelijksche bijdragen: het te Middelburg wonende personeel P.Z.E.M. kantoor Middelburg f 19.3414; J. H. J. f0.50; P. V. fl; fa. R. A. P. f 1; W. d. J. f0.25; fa. P. fl; A. L. 1. C. fl; A. V. fl; P. B. f2.50; mevr. Wed. J. F. H.-v. d. B. f2.50; mej. Wed. L. f 1; F. C. K. f2.50; H. J. C. v. d. W. fl; mej. Wed. B.-v. d. P. f0.25; J. M. H. f 0.50; mej. Wed. J. P.-d. V. f 0.50; F. d. H. f 0.50; P. D. B. 0.50; M. R. K. f 0.50; P. S. f 0.30; J. W. v. S. f 1; A. K. f 0.25; W. J. B. fl; W. C. C. f2.50; W. H. fl; C. J. d. K. fl; P. B. f0.50; H. f 1.25; H. H. f 0.25; W. B. fl; C. d. V. f 0.50; mej. M. J. K. f 0.50; mej. S. f 0.40; mej. H. fl; A. H. M. f0.25; J. T. Z. f 0.15; J. M. fl; C. Ch. C. f0.50; F. G. J. v. d. E. f 1; J. P. L. f 1; J. K. f 0.50; mej. A. S. f 0.25; S. T. f 0.25; J. W. fl; P. v. L. fl; J. L. f 0.50; mej. J. E. S. f0.25; A. L. K. f0.50; mej. wed. P. S. A. v. d. B.-K. f 0.50; C. v. d. K. f2.50; L. J. B. f 0.50; mevr. Wed. M. C. H.-V. f5; A. v. d. E. f 1; F. J. H. f 0.50; J. D. fl; J. A. A. f 0.25; M. S. f0.25; mej. P. W. H. f 0.50; K. J. f0.25; P. V. f0.50; M. H. fl; mej. L. H. C. W. fl; mej. M. J. G. W. f 1; J. F. H. f2; W. G. f0.50; A. P. v. D. f2.50; K. D. fl; M. J. O. f 1; H. A. R. f 0.50; R. E. K. f 1; J. J. v. R. f 1; mej. Wed. F. f 1; N. C. v. O. f 0.50; J. C. v. P. f20.50; J. M. f2.50; J, d. K. f2.50; personeel gasthuis f5.15. Het gironummer van den penning meester is 188020. Vracht wagens Tractor» Omnibus»#» N.V. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL OEN HAAGi THERESIASTRAAT 143, TELEFOON 7720W AMSTERDAM. WETERINGSCHANS 130. TELEFOON3433» MIDDELBURG. KORTE DELFT A83. TELEFOON (Ingez. Med.) 6-VI-'32: Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 13.7 °C; (56 "F); laagste 9.7 °C (49 °F). Heden 9 h: 11.7 °C; 12 h: 13.5 °C. Zaterdag/Zondag 2 mm, Zondag/Maandag geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand a 1 - hier 764 mm, laagste 761 mm. Hoogste barometerstand 768.8 mm te Valencia; laagste 754.8 mm te Hernö- sand. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige N. tot W. wind, afwisselende bewolking, waarschijnlijk weinig of geen regen, nog weinig veran dering in temperatuur. Zon op: 4 h 42; onder 21 h 15. Licht op: 21 h 45. Maan op: 5 h 36; onder: 23 h 51. E.K.: 11 Juni. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwater. Ma. 6 3.27 15.45 9.50 22.16 Di. 7 4.06 16.20 10.26 22.53 Wo. 8 S 4.44 16.58 11.03 23.35 Do. 9 5.29 17.43 11.43 Op Dinsdag 14 Juni zal niet alleen voor het eerst de belichting van het Stadhuis plaats hebben in verband met het congres van den Kon. Nederl. Brand- weerbond, doch ook zal het Middel- burgsch Muziekkorps dien avond eene uitvoering op de Markt geven. VLISSINGEN. Zaterdagmiddag had op het Beurs plein alhier eene oefening plaats van de brandweer met haar nieuw materiaal, waarbij o.a. de voorzitter van den Pro vincialen Zeeuwschen brandweerbond, de heer G. A. Hajenius, en ook brand weerdeskundigen uit Middelburg en an dere plaatsen in de omgeving aanwezig waren. Er werd met goed succes gewerkt en kon met 12 stralen water worden gege ven, zoodat Vlissingen zich thans ook behoorlijk tegen brandgevaar verzekerd mag achten. De verordening op de Winkelsluiting. De door den gemeenteraad vastge stelde verordening op de winkelsluiting, welke ter goedkeuring is gezonden aan den minister van economische zaken en arbeid, is door Burg. en Weth. te- rujf ontvangen met verschillende op merkingen van den minister. De voor naamste hiervan is dat de minister me dedeelt niet te kunnen medewerken om de winkelsluiting voor deze gemeen te te bepalen op des avonds 7 uur. De verder door den minister voorge stelde wijzigingen zullen aan het oor deel van den raad worden onderworpen en zullen in de eerstvolgende vergade ring van den gemeenteraad aan de orde worden gesteld. WALCHEREN. Aanranding. ARNEMUIDEN. Vrijdag heeft onder de gemeente Arnemuiden, nabij Sloe- dam een aanranding plaats gehad van een huiswaarts keerend leerlinge eener school. De politie stelde een onderzoek in en kon den dader, een jongen afkom-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1