f 3575 ZUID-BEVELAND. THOLEN. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. KUNST EN WETENSCHAP. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Transport van vloeibaar helium. NASH N.V. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL Nieuwe plannen van professor Piccard. RECHTZAKEN. Kantongerecht te Goes. De postroof aan den Van Lennepweg. Collecteeren zonder vergunning. Handel, Nijverheid en Visscherij ONDERWIJS. Examen Land- en Tuinbouwkunde L.O Zeevaartkundig onderwijs. LEGER EN VLOOT. De verpachting van oesterperceelen in Zeeland. Financiëele Berichten. De nieuwe staatsleening. GEMENGD NIEUWS, Branden. Verdronken. AFLOOP VERKOOPINGEN. BEKENDMAKINGEN. HEINKENSZAND. In de Woensdag avond gehouden vergadering van den gemeenteraad was afwezig de heer J. Steketee, wegens ziekte. In verband met de notulen en een in een vorige vergadering genomen besluit wordt nadat een voorstel van den heer Beaufort in verband met het bepalen van den grondprijs voor te koopen grond wegens uitbreiding van de Dorpsstraat is verworpen, een voorstel van B en W. met algemeene stemmen aangeno men, en de grondprijs van 1 op 2 gebracht per m2. Met algemeene stemmen wordt beslo ten op voorstel van B. en W. een adres adres te richten tot den Directeur-Ge neraal van P. en T. om verslechteringen in den postdienst in te trekken. Met al gemeene stemmen wordt besloten de rechten op vergunning van dranklocali- teiten te bepalen op 40 met een ver gunningsrecht van 7.50 minimnm in te schatten huurwaarde en een schatter te benoemen tegen een belooning van 1 per geschat perceel. Besloten wordt met 4 tegen 3 stem men in te trekken het raadsbesluit be treffende de toetreding tot het registra tiebureau van den kring van Nederland- sche Gemeenten. Met algemeene stemmen wordt beslo ten een wachttijd voor steuntrekkenden vast te stellen van 6 dagen. Bij de rondvraag verzoekt de heer Beaufort aan B. en W. een regeling te maken, waarbij bepaald wordt, dat aan personen aan wie op een of andere wijze steun uit de openbare kassen wordt verleend, geen sterke drank wordt ver schaft. De Voorzitter zegt dat verzoek toe daar ook hem de noodzakelijkheid daarvan blijkt. Alle overige leden sym- phatiseeren met dit verzoek. Aan een en ander zal spoedig uitvoering worden ge geven. De heer S i m o n s e wijst op den slechten toestand waarin een gedeelte van de Dorpsstraat verkeert. De voor zitter zegt verbetering toe. SCHORE. Aan het o,p: 15 Juni p.s. alhier te houden concours vanwege den Zeeuwschen Zangerslbond „Zang ver edelt" zal worden deelgenomen door de vereenigingen van Burgh, Borsselen, Schore, Ierseke en St. Maartensdijk (3e afd.) Mannenkoor van Wissenkerke. Gemengde koren: Kruiningen, Sluiskil, Hoek, Kloetinge, Goes, 's-Heer Abts- ker'ke (2e afd.), Wilhelminadorp en Vlis- singen (le afd.) In de pauze zal worden gezongen door „Orelio" van Axel (buiten mededinging). SCHERPENISSE. In de gehouden algemeene vergadering van ingelanden van het calamiteuze waterschap Scher- penisse werd de rekening over het dienstjaar 1931-'32 vastgesteld op een ontvang van 11.755 en een uitgaaf van 10.590. De begrooting voor het dienstjaar 1932-'33 werd vastgesteld op een ont vang en uitgaaf van 11.171 waarbij een post van onvoorzien groot 457. Besloten werd aan de pachters van gronden van het waterschap over het jaar 1931 een reductie te geven van 10 pCt.. In plaats van den afgetreden gezwore ne den heer L. Vos werd gekozen de heer C. van Dalen met 12 stemmen. De heer Vos verkreeg 5 stemmen. Het dijkge- schot werd met 1 verlaagd. GROEDE. De gewone jaarlijksche ver gadering van stembevoegde ingelanden van het waterschap „Groede en Baanst" werd Woensdag j.l. gehouden. De re kening over het afgeloopen dienstjaar gaf als ontvansten 51.194 en aan uit gaven 48.787. Het dijkgeschot werd van 22 per ha gebracht op 19. De begrooting voor het dienstjaar 1932-'33 werd in ontvang en uitgaaf vastgesteld op 46.612. In de vacature ontstaan wegens periodieke aftreding op 1 Augustus a.s. van den heer J. B. Becu-Verhage, als gezworen, werd de navolgende aanbeveling opgemaakt. 1 J, B. Becu-Verhage, 2 A. C. Salomé, 3 J. Verhage. Van de 77 stembevoegde ingelanden waren er 70 aanwezig. In de sectie van letterkunde, wijsbe geerte en geschiedenis van bovenge noemd genootschap is tot lid benoemtd d!r. iW. S. Unger, gemeente-archivaris fte Middelburg en in de sectie van rechtsgeleerdheid de lieer mr. G. J. Sprenger, agent der Ned. Bank' te Utrecht, vroeger aTli ier. Heden zal vanuit het Cryogeenlabo- ratorium van prof, Keesom te Leiden een experiment plaats vinden, dat als het eerste van dit soort ter wereld kan beschouwd worden, zoo meldt de Maas bode. Per vliegtuig namelijk zal een vacuum- flesch, gevuld met vloeibaar helium, naar Londen worden gezonden met be stemming voor de Royal Academy. van voor- tot achterbumper Een mooie, lange, lage carrosserie, met een stroom lijn, die als hef ware de uitbeelding van de souplesse, de kracht en de snelheid, die de 8-cylinder motor in zich heeft. Als ge achter het stuurrad zit en over de forsche, lange motorkap ziet, dan kunt ge Uw ongeduld nauwelijks bedwingen om te starten. Geruischloos is het overschakelen. Wat een optrekken! Wat een kracht! Tachtig, negentig, honderd, hon derd twintig kilometer.Muurvast op den weg! Dat is sport! Dat is NASH op zijn best! Denkt U over een wagen, een werkelijk eerste klas wagen? Besluit dan niet, voordat U de nieuwe NASH hebt gezien en gereden. Wij zenden U op aanvraag gaarne een geïllustreerden catalogus. U kunt reeds eigenaar zijn van een NASH voor NAS H DEN HAAG: THERESIASTRAAT 145 - BEZUIDENHOUT 71 Filialen AMSTERDAM, Weteringschans 130 - MIDDELBURG, Korte Delft Het helium zal van Leiden per auto naar Schiphol worden vervoerd en daar in het vliegtuig worden ingeladen. Het zal de eerste maal zijn in de geschiede nis van het vloeibaar helium, dat dit van het eene naar het andere land wordt getransporteerd. De Brusselsche correspondent der Maasbode meldt dat naar uit Zürich wordt vernomen, heeft professor Pic card, die zooals men weet, momenteel aldaar vertoeft tot het voorbereiden van zijn tweeden tocht naar de stratos feer, in zijn verklaringen aan de plaatse lijke bladen een toespeling gemaakt op nieuwe plannen, die hij koesterde en wel een opstijging vanuit Noord-Ameri- ka, Canada b.v. tot het bestudeeren van den invloed van de magnetische pool op de cosmische uitstraling. De kantonrechter te Goes heeft ver oordeeld. Wegens overtreding: Loterijwet: A. K., Wissenkerke 10 of 10 d., J. IJ. 'aldaar ,f 15 of 15 d1., Dj. V. L'. aldaar f 10 of 10 d„ A. TI., aldaaj* f 5 5 id.; eieren van wild rapenJ. J. C., Brui- misse, f 5 of 5 d'. straatschenderij-,W. d. H., 's-Heer, Ar ends kerke, f 15 of 2 w. t.school1, A. J. v K., aldaar f 15 of 15 d., J. L. v. K., aldaar f 10 of 1 w. t.school; Vee over een anders tuin laten loo- pen: G. S., Baarland' f 5 Of 5 d.; veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: J. Di., Goes if 5 of 1 w. t.school, H. G., Essen f5 of 5 4; met een auto rijden in verboden rich ting: A. D., 's Heer Arendskerke 2 tf2d.; met een rijwiel zonder noodzaak links houden: I. G., Essen f 3 of 3 d.; met auto rijden zonder rood licht: W. C. V., Middelburg, geen straf itoe- gepast; fietsen zonder reflector: I. v. ;W., Krui ningen, if 0.50 1 d. Het Haagsche gerechtshof behandel de Woensdag opnieuw de zaak tegen den 40-jarigen koopman J. H. A. K., die door de rechtbank te 's-Gravenhage tot 4 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens diefstal van een postzak uit een auto, staande voor het hulppostkantoor aan den Van Lennepweg aldaar op 29 Sept. j.l. Thans werden zeven andere getui gen gehoord. De advocaat-generaal, achtte het niet noodig zijn vroeger uitvoerig requisi toir te herhalen. Ook ditmaal verzoekt spr. het vonnis der rechtbank te willen bevestigen. Pleiter verzoekt met klem verdachte vrij te spreken en hem, na een preven tieve hechtenis van 8 maanden, thans onmiddellijk in vrijheid te stellen. Nadat de "advocaat-generaal zich te gen dit verzoek had verzet en de ver dediger daarbij persisteerde, deelde de president mede, dat er geen termen waren om K. in vrijheid te stellen. De kantonrechter te Utrecht heeft 2 zusters van het Nationale reddingsleger wegens het collecteeren zonder vergun ning veroordeeld tot 75, onderschei denlijk 50 boete. De eisch was 75 boete. De Minister van Onderwijs, K. en jW. bjrengt ter kennis van belanghebbenden, dat in 1932 de examens ter verkrijging van een akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de begin selen der landbouwkunde en in die der tuinbpuw'kunde, zullen worden gehouden in de maand Augustus en, zoo noodig, ook in September. Naar aanleiding van het feit dat bij de herziening van de zeevaartkundige tafels ook de wenschelijkheid der on dervanging van de berekening naar de lengte- en breedtepunt door die naar hoogtepunt (methode St, Hilaire) ter sprake zal komen, heeft de Vereeni- ging voor de Zeevaart zich met een re quest tot den minister van defensie ge wend, waarin zij betoogt dat de invoe ring der laatstgenoemde methode haar zeer wenschelijk voorkomt, vooreerst omdat daarmede eenheid wordt ge bracht in de wijze van berekening, ver volgens omdat deze methode in een grooter aantal gevallen van waarneming kan worden toegepast dan bij de tot dusverre heerschende methode gebruik was, en tenslotte omdat het zeevaart kundig onderwijs dan op verschillende punten eenvoudiger zou kunnen wor- echter voor de praktijk niet steeds even waardevolle onderwerpen zou jkunnen missen. De jaarlijks te houden zomeroefenin- gen van den kaderlandstorm zullen dit jaar plaats hebben van 25 Juli tot en met 13 Augustus en wel voor het landstorm- verband Middelburg te Laren (N.-H.). Het Tweede Kamerlid Drop heeft den Minister van Financiën en van® Economi sche Zaken en Arbeid de volgende vra gen gesteld: Is het waar, dat bij de verpachting van oesterperceelen in Zeeland onder toezicht van 't bestuur der Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen op vrij groote schaal het systeem van pachtover- dracht bestaat? Zoo ja, van welken omvang is deze overdracht, welke zijn de pachtbedragen waarop de Staat recht heeft en welke bedragen ontvangen de eigenlijke pach ters van degenen aan wie zij de pacht overdroegen? Is het waar, dat in een aantal gevallen door derden van de eigenlijke pachters der perceelen geen vermindering van pachtsom in verband met de uitkomsten van het bedrijf is te verkrijgen? Is de minister niet van oordeel dat in dien de derde vraag bevestigend moet worden beantwoord, maatregelen behoo- ren te worden genomen, waardoor be reikt kan worden, dat in elk geval door degenen, die van dc pachtovereenkomst werkelijk gebruik maken, geen hoogere pachtsom kan worden gevorderd dan in het met den Staat afgesloten pachtcon- tract is bepaald? Is het waar, dat op het in voorafgaan de vragen behandelde reeds in Februari en Maart 1932 de aandacht van de re geering is gevestigd en wat is op klach ten daaromtrent vanwege de regeering geantwoord? Naar vernomen wordt, is de 5 twee de Nederlandsche Staatsleening 1932 volteekend. Van het gegarandeerde bedrag kan slechts een gedeelte worden toegewe zen. ONWEER. Donderdagavond heeft zich te Rotterdam een hevig on weer boven de stad ontlast, gepaard gaande met een zware regenbui. Vooral in het Westelijk stadsdeel heeft het ontzaglijk hard geregend. De bliksem is ingeslagen in de boven leiding van de tram, waardoor het wes ten gedurende een uur zonder tramver keer is gebleven. De bliksem is ingeslagen aan het Groote Visscherijplein, waar de familie S. woont, vermoedelijk doordat de an tenne niet met de aarde was verbonden. Een paar gordijnen zijn in brand geraakt een ruit is gesprongen en in het plafond is een gat geslagen. Door onbekende oorzaak' is de boer derij, toebehoorende aan den landbou wer B. M. te dorp Tubbergen Itot den grond toe afgebrand. Ook de inboe del en gewassen gingen verloren; een hond' en eenig pluimvee kwamen in de vlamüien om. Donderdagmorgen is de 18-jarige W. K. uit Voorst met zijn fiets tegen het krugje over den Ouden IJsselarmj bij Voor st gereden, in het water te- rechtgesomen e n verdronken. Te Berkhout bij Hoorn is het 5- jarige zoontje van S. achter de auder- 'lijke woning te water geraakt en ver dronken. j KINDJE DRAAIT GASKRAAN OPEN Terwijl de moeder even afwezig was, heeft een kindje van 2 jaar oud C. W. in de ouderlijke woning aan de Rubroek- straat te Rotterdam kans gezien een gaskraan open te draaien. Toen de moe der terug kwam vond zij haar kind in bewusteloozen toestand op den grond lig gen. Een ijlings gewaarschuwde genees heer trachtte door het toepassen van kunstmatige ademhaling de levensgees ten weer op te wekken, waarin hij ech ter niet slaagde. Naar het ziekenhuis overgebracht is men er tenslotte in ge slaagd het kind weer bij kennis te bren gen. Zijn toestand is echter nog hoogst zorgelijk. DE SCHATGRAVERIJ TE ZAAN DAM. Daar verwacht wordt dat de schatopgravingen op de oude begraaf plaats aan de Savornin Lohmanstraat te Zaandam vandaag worden hervat, is men gisteren reeds begonnen materiaal op het terrein aan te voeren. Het werk staat onder leiding van de gebrs. Wil helm en Walter Henning en den zoon van Madame Sylvia, graaf Fritz Beck. Madame zelf wordt heden verwacht. Om geen last te hebben van het grond werk zullen ijzeren cylinders in den grond gebracht worden die op elkaar geplaatst worden. Het voornemen be staat, op groote diepte te boren. De be langstelling voor de schatgraverij te Zaandam is weer levendig geworden. IN AANVARING. Het Eng. s.s. „Prague" is Dinsdagmorgen even na 5 uur op de reis van Hoek van Holland naar Harwich, tijdens dikken mist in aan varing geweest met een Belgisch vis- schersvaartuig, dat binnen twee minu ten is gezonken. Dank zij het feit, dat men van de „Prague" oogenblikkelijk 'n boot te water heeft gelaten, is men er in mogen slagen een der vier of vijf op varenden te redden. Deze is te Harwich geland. Men vreest, dat de overige le den der bemanning zijn omgekomen. 1 HET WEER IN MEI. Voorloopig over zicht van het weer in Mei medegedeeld door het Kon, Ned. Meteorologisch In stituut te De Bilt. Gemiddeld over de vijfhoofdstations was de ochtendtemperatuur y2 gr. bo ven normaal. Zij was in de eerste deka- de 1 y2 gr. beneden normaal. De grootste afwijkingen kwamen voor op den 21sten en 25sten, respect. 8 gr. boven en 3% gr, beneden normaal. De gemiddelde maximumtemperatuur was y gr. beneden, het gemiddelde mi nimum 1 gr. boven normaal. Het aantal dagen met een minimum temperatuur beneden het vriespunt was te De Bilt 2 tegen y2 normaal, dat met een maxi mum boven 25 gr. bedroeg 4 tegen 3 normaal. De neerslag was zeer onregel matig verdeeld. In het N. en N.O. viel 100140 pet. meer dan de normale hoe veelheid; in Zuid Holland, Utrecht, Gel derland en Zeeland was de neerslag 10 30 pet., boven normaal; in Noord-Bra bant 515 pet. er beneden en in Zuid Limburg ongeveer 40 pet. beneden nor maal. Te De Bilt werden 140 uren zonne schijn waargenomen tegen 201 normaal. Woensdag heeft notaris Van Wer- kum publiek verkocht het hoefje D 9 te Ellewoutsdijk met erf en bouw land, groot 1.50.25 ha. Kooper Johs. Mol Cz. te Oudelande voor 3080. TOELATINGSEXAMEN GYMNASIUM. t Burgemeester en wethouders van Mid delburg brengen ter openbare kennis: dat het toelatingsexamen voor het Gymnasium zal aanvangen op Woens dag, 13 Juli 1932, des voormiddags te 10 uur. Middelburg, den 31 Mei 1932, Burgemeester en* wethouders voornoemd, P. DUMON TAK, voorzitter. M. VAN DER VEUR, secretaris^ Electr. Drukkerij G. W, DEN BOERs Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 6