„ARNHEM" moet fiuet Iticud een, 25=icuuge êecbu^&wa/uMg wcuvi&oïqt quauteit en OMcfiade&fk&eid! /^T\ LEVENS- A VERZEKERING MAATSCHAPPIJ TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN VRIJDAG 3 JUNI 1932. No. 129. DE WALCHERSCHE KLEEDERDRACHT. FEUILLETON. HARTENAAS EN RUITENDRIE. ZEELAND. li. Waarom deze kleederdracht aineemt. De hoerendracht is vaak boerenstraf. Men schrijft ons: Niet één, doch tal van factoren zijn er, die het nationaal costuum langzaam maar zeker doen verdwijnen. Als één dier factoren wordt vaak ge noemd de duurte van de dracht. Maar dit is niet waar. Zeker, de boerenklee- ding van een man fo.v. is aanmerkelijk duurder dan een confectiecostuum, maar zij gaat ook jaren mee. Wel is het niet altijd gemakkelijk zijn pak genaaid te krijgen, want het aantal zgn. boerenkleermakers is aan 't uit sterven. De vrouwen kunnen in de winkels nog te kust en te keur gaan bij 't aanschaf fen van jakken, rokken, beuken, doeken en schorten. Voor een boerin geheel met goud en kóralen „ingespannen" is, moet weliswaar veel geld uitgegeven worden. Maar deze uitgaven komen geleidelijk. Zijn zij eenmaal gedaan, dan is de Wal- chersche kleederdracht niet zoo duur als die van een dame, die toch zooveel mogelijk met de steeds wisselende mode wil meegaan. Wel is de hoerendracht ook aan de mode onderhevig, maar deze komt niet met zoo'n snel tempo. Dat het nauwsluitend jak voor de ge zondheid der draagsters schadelijk kan zijn, beseffen deze niet. Aan haar is het ten minste niet te zien, dat zij er last van hebben. Ook heb ik nog nooit ge hoord, dat een dokter een patiënte aan raadt voor haar gezondheid van klee ding te veranderen. Welke oorzaken zijn er dan, waar door de Walchersche kleederdracht af neemt? Ik zal eerst de minst gegronde noemen. Het komt wel eens voor, al is het vrij sporadisch, dat vreemdelingen tegen over de boerinnen te vrijpostig zijn. Deze worden dan aangegaapt, soms betast alsof het andere wezens zijn. Maar hier van kunnen de Walchersche vrouwen alleen Donderdags in de stad wel eens last hebben. Een bepaalde reden om daarom van kleeding te veranderen, is dat dan ook niet. In Zuid-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar toch niet zooveel vreemdelingen komen, neemt het nationaal costuum nog meer af dan op Walcheren, Een andere, meer gegronde oorzaak is, dat het boerenmeisje een dame wil zijn, vooral als zij geen echte boerin is, m.a.w. als zij niet met juk en emmers naar de weide gaat. Ik heb reeds laten zien, hoe de over gang vaak geleidelijk gaat. Daarbij komt nog, dat Walcheren niet meer zoo ge ïsoleerd is. Door trein, tram, auto en fiets is het in het wereldverkeer opge nomen. De tijd is voorbij, dat een Wal- chenaar zei in 't buitenland te zijn ge weest en.... hij had Zuid-Beveland be zocht. Sommige menschen zeggen: het is de geest des tijds, het zit in de lucht. En hierin is veel waars. De een ziet het van de andere. Sinds den wereldoorlog is de verandering van kleeding zeer toe genomen, Dè grootste oorzaak is echter, dat over t algemeen iemand in hoerendracht voor een minder ontwikkeld persoon wordt aangezien en.als zoodanig ook wordt behandeld. Terecht kan daarom gezegd worden: hoerendracht is boerenstraf. Dit zou door tal van voorbeelden kunnen wor den aangetoond. Ieder is daaraan min of meer schuldig, al is hij zich daarvan niet altijd bewust. Hij of zij steke de hand maar eens in eigen boezem. Zelfs zijn er winkeliers in de stad, die toch ook van 't geld der boerenbevolking moeten leven, die niet geheel vrij uit 80). Enid, greep zijn linker elleboog met beide handen, Paatje, antwoordde zij zacht. U zal altijd verplichting aan Spencer heb ben. En ik ook. Hij heeft ons aan elkaar teruggegeven. En U doet maar alsof U boos is, nietwaar? Is het niet zoo? smeekte ze. Ik kan boos zijn als ik wil! gromde hij onvriendelijk, en zich los makende nam hij een blad van de tafel en ging in de richting der provisiekamer. Het doet ons veel genoegen te kunnen zeggen dat het onderhoud in hoo- ge mate onbevredigend was, zei Eric deftig, toen de baronet verdween. Mischien heeft hij wat tijd noodig om er over te denken. Eric, zei het meisje, zijn arm nemend en hem naar den salon en een sofa leidend. i Ja, stemde Eric peinzend toe, mis schien overviel ik hem te plotseling. Men kan eigenlijk niet verwachten dat hij de onbeduidende attenties heeft op gemerkt, die ik deze lange, vervelende gaan. Meer bepaalde bewijsgronden zal ik maar niet aanvoeren. Dat het woord „boer" als scheldnaam gebruikt wordt, komt helaas nog al te vaak voor. Vroe ger, toen de boerenstand zich meer als één gemeenschap beschouwde, had deze voor den burger een zeer typischen scheldnaam, welke gelukkig niet meer gehoord wordt. Objectief beschouwd is het te begrij pen, dat er veel voor te zeggen valt om „op z'n burgers" te gaan, al moeten wij betreuren, dat het in de laatste jaren zoo'n vaart neemt. De duizenden vreemdelingen, die jaar lijks Walcheren bezoeken, komen niet voornamelijk voor de prachtige oude ge bouwen van Middelburg, maar voor de mannen, vrouwen en kinderen in hun prachtige Zeeuwsche dracht. Nu is de taak van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, zooals de redactie van dit blad onlangs opmerkte, niet de bevordering van de komst, maar van het verkeer der vreemde lingen. Dit laatste kan echter niet ge schieden, als het eerste er niet is- Waarom organiseert de genoemde V, V. V. jaarlijks een ringrijderij, waarvan de deelnemers gekleed moeten zijn in het nationaal costuum? Waarom geeft zij reclames uit voor Walcheren, zooals gidsen, folders enz., met prachtige foto's van Zeelands tuin, maar meestal gestoffeerd door mannen, vrouwen of kinderen in Walchersche dracht? Hierbij wil ik het laten. Mogelijk zullen velen der lezers of lezeressen zeggen: „Gij kunt het toch niet tegen gaan". Best mogelijk. Dit is ook niet het doel van dit artikel. Maar wel kan door ieder meegewerkt worden om hem of haar, die de mooie Walcher sche dracht nog in eere houdt, op den zelfden voet te behandelen als de men schen, gekleed in burgerkleeding naar de laatste mode. Nog wil ik een raad geven. Laten de stadsmenschen de boerenbevolking toch nooit aanspreken met „baas" en „ba- zinne want deze benamingen hooren zij elders nooit, noch van de mededorps bewoners, noch van het dienstpersoneel. Een polis der schept kapitaal voor moeilijke tijden. Inspecteur G. Lindenbergh, Wester straat 16, Goes. (Ingez. Med.) STUKKEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. Polderambtenarenreglement, De heer Goossens, lid der Staten richtte de volgende schriftelijke vragen tot Ged. Staten: 1. Is het juist, dat het „Polderamb tenarenreglement" zooals dat in de zo- merzitting 1931 door de Staten is vast gesteld, nog niet aan de betrokken Pol derbesturen is verstrekt; 2. Is het Ged. Staten bekend, dat dientengevolge het Bestuur van den Oosten- en Bewesten Blijpolder te Axel weigert te voldoen aan art. 125 der Ambtenarenwet 1929 (sub „g", aan spraken in geval van ziekte) tegenover een bij dien Polder vast aangestelden werknemer, op wien de bepalingen van het in vraag 1 bedoeld reglement van toepassing zijn? 3. Zijn Ged. Staten bereid maatrege len te nemen, dat bedoeld reglement alsnog met terugwerkende kracht van jaren aan zijn dochtr bewezen heb. Zijn ze zoo erg vervelend geweest? Hoor eens, kindje, ging hij voort, terwijl hij een sigaret opstak en geen acht sloeg op de vraag, die hij volkomen onbeduidend vond. Ik ga iets van bewon dering voelen voor een man, die een rammeling krijgt en er geen drukte over maakt. Als ik je vader was geweest, zou ik geneigd geweest zijn er den brui aan te geven en al lang weggeloopen zijn. Het meisje keek hem enkele oogen- blikken strak aan. Denk je dat hij zijn trots op deze manier zou opofferen, alleen omdat de marktberichten hem niet gunstig wa ren? vroeg zij ernstig. Geloof je, dat hij eenig mensch over zich zou laten regee- ren als er geen andere reden dan vrees voor de gevangenis was? Nu, als ik mij zelf vond zonder een enkelen onrechtvaardig verkregen stui ver begon Eric. i Hij heeft nu meer geld dan hij ooit te voren had! viel het meisje in de rede. Eric ging rchtop zitten en zijn oogen ging wijd open. Dan wordt zijn toestemming tot ons huwelijk dubbel wenschelijk, zei hij met overtuiging. Zie je, vertrouwde Enid hem toe. 1 September 1931, in toepassing wor de gebracht. Ged, Staten antwoorden hierop als volgt: ad 1. Het Polderambtenarenregle- ment Zeeland 1931 is, wijl de Konink lijke goedkeuring daarop niet is verkre gen, nog niet in het Provinciaal blad geplaatst. Het is gebruikelijk, dat Provinciale bladen, waarin Polder- of Waterschaps reglementen na de Kon. goedkeuring worden afgekondigd, aan de betrokken polder- of waterschapsbesturen wor den toegezonden. ad 2. Deze aangelegenheid is bij Ged. Staten niet bekend. Zij stellen daarom trent evenwel een onderzoek in. Uit den aard der zaak kan, zoolap'g het reglement door de Kroon niet is goed gekeurd, het bestuur van genoemden polder niet verplicht worden, om op grond van dat reglement voorschriften ten behoeve van de ambtenaren vast te stellen. ad 3. Ged. Staten zien nog geene aan leiding om aan de Prov. Staten voor te stellen, terugwerkende kracht aan dit reglement tot 1 September 1931 toe te kennen. Of er grond kan zijn, om er metter tijd bij de besturen der polders en wa terschappen op aan te dringen, aan hun ne verordeningen terugwerkende kracht te verleenen, kan event.ueel alsdan onderzocht worden. Intusschen kunnen die besturen, voor zoover omtrent de onderwerpen ge noemd in art. 125 der Ambtenarenwet 1929, nog geen regeling aanwezig is, overeenkomstig, zij het dan ook niet krachtens, het Polderambtenarenregle ment Zeeland 1931 voorschriften ten behoeve van hunne ambtenaren vast stellen. Rekening 1930. Ged. Staten bieden ter vaststelling aan de rekening van inkomsten en uit gaven der Provincie over 1930, aanwij zend in ontvangst 12.783.-123.06 en in uitgaaf 11.345.856.14, alzoo een goed slot van 1.437.266.92. Rekening Provinciale Stoomboot diensten. Eveneens stellen zij voor de rekening en verantwoording van de Provinciale Stoombootdiensten vast te stellen. Die van den dienst op de Westerschelde wijst in ontvang aan 469.054.93 en in uitgaaf 671.791.99 dus een kwaad slot van 202.737.06 en die van den Oos- terscheldedienst een ontvang van 80.722.53 en uitgaaf van 87.361.96, alzoo een kwaad slot van 6.639.43. Overname laagspanningsnet. Ged. Staten stellen voor aan de N.V. PZEM een crediet van 7200 te ver leenen voor overneming van het laag spanningsnet der gemeente Hoofdplaat. Terrein aanlegplaats Provincia len Stoombootdienst te Vlissin- gen. Op het terrein bij de aanlegplaats van den Provincialen Stoombootdienst op de Westerschelde te Vlissingen, waarop ook het nieuwe kantoorgebouw is ge sticht, dienen alsnog eenige werken te worden uitgevoerd, welke bestaan in: a. het opbreken, sorteeren en zoo noodig wegvoeren van de aanwezige verharding, het maken van bestrating met aanwezige klinkers en keien en 't herleggen van keibestrating; b. het plaatsen van een betonband en het verhoogen van een betonwand met afheining langs de toegangsbrug naar de aanlegplaats der motorveer- booten; c. het maken van zinkputten met af- voerleidingen; d. het leveren en plaatsen van een veedrinkbak van gewapend beton. Het ligt in de bedoeling, de op het terrein aanwezige verharding te doen opbreken, volgens aanwijzing te doen sorteeren en het nog bruikbare mate riaal op nader aan te wijzen plaats te doen verwerken en de overige opper vlakte van het terrein zooveel moge lijk te doen bestraten met oude keien, (Ingez. Med.) Spencer heeft me geraden en ik heb in vader's naam gehandeld. Ik weet alles over surplus en optie En weet sir Peter dit niet? riep Eric uit. Nog niet. Spencer stelde voor dat we het als een aangename verrassing voor hem zouden bewaren later. Hij zegt, dat het heel mogelijk is, dat va der zeer boos zal zijn als hij weer „sir Peter" wordt en de wetenschap van zijn rijkdom kan zijn woede binnen redelijke grenzen houden. Enid sloot zijn mond en knikte. Die man, Spencer, is een Charla tan, zzei hij vol bewondering. Hij valt sir Peter goed en hard aan, wrijft zijn aristocratischen neus over de koude ongevoelige aarde, neemt een minder waardig voordeel over hem als hij aan lager wal is en wint achter zijn rug een vermogen voor hem! Hij keerde feich snel om toen een plotselinge gedachte hem inviel. Hij is toch niet verliefd op jou? vroeg hij achterdochtig, i Hij heeft het ïfcet gezegd, antwoord de Enid. Maar hij heeft zoo gekeken? Ik ben niet verwaand genoeg om me dal te verbeelden. Maar ik vind dat hij een wonder is! voegde zij er opgeto gen bij. afkomstig van en liggende op den weg Middelburg-Veere. De kosten der werken, met inbegrip van den aankoop der oude keien, wor den door den hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat geraamd op 5850. Ged, Staten stellen voor, voor de uitvoering der werken een rond be drag van 6000 beschikbaar te stellen. Onderhoud traverse door Zonne- maire. Aan de commissie van beheer over den straatweg van Zierikzee naar Brou wershaven werd destijds een subsidie verleend in de kosten van verbetering van dien weg tot een bedrag van 277.500. Bij de toezending van dit be sluit aan het gemeenlebestur van Zon- nemaire werd door Ged. Staten mede gedeeld, dat gelijk uit meergenoemd besluit blijkt, ook na de verbetering, de traverse in onderhoud bij de gemeente zal blijven, doch dat, wanneer* later mocht blijken, dat het aanbeveling zou verdienen, dit onderhoud vanwege de Provincie te doen geschieden tegen ver goeding door de gemeente, het college alsdan bereid zou worden gevonden daaromtrent met het gemeentebestuur in overleg te treden. Aanvankelijk schreven B. en W. dier gemeente, dat de raad de toegezegde bijdrage in de kosten van aanleg ad 10.000 gevoteerd heeft in het besef nu verder van de onderhoudskosten be vrijd te zijn. Verder zou het onderhoud van den weg voor de gemeente finan cieel te bezwarend zijn. Voornamelijk in de naaste toekomst zullen, naar de meening van Burg. en Weth. de onder houdskosten niet gering zijn. Het spreekt volgens Ged. Staten wel van zelf, dat van inwilliging van het in dit schrijven vervatte verzoek, hetwelk buitendien een afwijking van het Sta tenbesluit zou beteekenen, zonder meer geen sprake kon zijn. Evenwel rees de vraag, of het in het belang van de weg gebruikers zou zijn, indien het onder houd van deze landelijke traverse, ter lengte van ongeveer 700 m, welke het karakter van een straat mist, geheel voor rekening der gemeente Zonnemaire bleef. De hoofdingenier heeft ter zake een rapport uitgebracht, met de conclusie waarvan de gemeenteraad van Zonne maire zich reeds heeft vereenigd en waarvan het resultaat is dat Ged. Sta ten het hierna volgende voorstellen. De traverse door Zonnemaire in be heer en onderhoud bij de Provincie te nemen, waarvoor die gemeente jaarlijks aan de Provincie eene som betaalt van 250 of een bedrag van 5000 in eens met dien verstande: dat de Provincie zal zorgen voor de onderhouds- en herstellingswerken aan de doorgaande klinkerbestrating ter breedte van 5.50 m, aan de keermuren van gewapend beton met leuningen langs den oprit, aan de bestrating tusschen ge noemde keermuren en de rijbaan op den oprit en aan de leiding van gewapend betonbuizen, ter lengte van 28 m bij een wijdte van 1.25 m, gelegen onder den weg in aansluiting met de leiding van den Zonnemairepolder; Eric keek, gromde jaloersch en ging achterover in de sofa liggen. Die moderne meisjes! kreunde hij somber. Spencer kwam de kamer binnen. Nu? vroeg hij opgewekt, naar het het vuur komende. Eric schudde droevig het hoofd. Niet alleen dat sir Peter lompweg zijn toestemming geweigerd heeft, klaag de hij, maar 't meisje, aan wien ik mijn alles begrijpend hart geschonken heb, heeft mij zoo juist gezegd dat zij U een wonder vindt! Eric! riep het meisje uit met een diepen blos en een klap op zijn knie gevend. Nu, is het niet zoo? Ik ben zeer vereerd door de mee ning van miss Enid, zei Spencer ernstig Ik vertrouw dat de gebeurtenissen van dezen avond niet geheel het goede zul len verduisteren, waarop zulk een mee ning gegrond kan zijn. Hij glimlachte met zijn ernstigen glimlach. Je vader, kan nu ieder oogenblik hier zijn, Eric. Mis schien willen jullie beide jongelui graag een poosje verdwijnen? vroeg hij. Niets kan ons vanavond doen ver dwijnen, mijnheer Spencer, antwoordde Enid beslist. dat de gemeente Zonnemaire op het betrokken wegvak de verhardingen, de bermen, de dijksbeloopen en trappen zuiver schoon houdt, rioleeringen en zinkputten schoon en vaardig houdt, bij gladheid zand strooit, bij sneeuwval zorg draagt voor sneeuwopruiming, in het kort alles verricht hetgeen voor regel matig dagelijksch onderhoud en schoon houden vereischt wordt en dat het aldus geregelde onderhoud wordt geacht te zijn ingegaan met 1 Januari 1932. Onderhoudsplicht wegvak bij steiger te Hoedekenskerke. Bij besluit van 25 Juli 1929 werd in beheer en onderhoud gebracht bij de Provincie de ongeveer 170 m lange op rit tegen het binnenbeloop van den zee dijk van het waterschap Hoedekensker ke, toentertijd in onderhoud bij de N.V. Spoorweg Maatschappij Zuid Beveland deel van de verbinding dorp-steiger, o.m. onder voorwaarde dat aan de Pro vincie door de spoorwegmaatschappij wegens afkoop van den onderhouds plicht werd uitgekeerd eene som van 850. Nu thans de ingevloeide inlaag ge reed is voor haven voor de Provinciale booten zal deze binnenkort door de spoorwegmaatschappij kosteloos aan de Provincie in gebruik worden gegeven en zal van genoemd wegvak nagenoeg in 't geheel geen gebruik meer worden ge maakt, waardoor de kosten van onder houd alsdan belangrijk zullen verminde ren. Daarom vraagt de Spoorwegmaat schappij restitutie van 340 van het be drag van 850 en .Ged. Staten stellen voor in dien geest te besluiten. MIDDELBURG. Het bestuur der Vereeniging voor beroepskeuze alhier heeft uit zijn mid den het volgende dagelijksche bestuur gekozen: de heeren G. Wagenvoorde, voorzitter; J. S. Hoek, secretaris en H. W. Naezer, penningmeester. Verschenen is de 34e zomerdienst van Wegeling's Reiswijzer, als steeds een handig boekje voor kantoor en huis. Het bevat de dienstregelingen van schier alle verkeersmiddelen in Zeeland te land en te water en bovendien gegevens over openstelling van vele kantoren e.d. Zoo als men weet is het boekje een uitgave van de drukkerij „De Lange Jan". WALCHEREN. VEERE. Maandag a.s. des voormiddags te 10 uur vergadert de raad. Onderwerpen ter (behandeling: I. Ingekomen stukken. II. Vaststelling verordening regelende de eischen van .benoembaarheid van on bezoldigde (gemeente-veldwachters te Veere. III. Verkoop gemeentegrond Middel burg—Veerschen straatweg. Wij moeten den afloop bijwonen, zei Eric. Ik moet U waarschuwen, dat er groote kans is.... op een ongeluk, zei Spencer plechtig. En ik zou natuurlijk graag weten dat miss Enid tenminste niet aan een gevaar bloot stond. i Ik heb er mijn hart op gezet het einde van deze zaak te zien, mijnheer Spencer, antwoordde Enid vast beslo ten, en ,ik geloof dat als ik hier ben, va der misschien niet zoo.... Zij aarzelde. Luidruchtig? vroeg Spencer glim lachend. Ik dacht niet aan Uw vader, miss Enid. Het gevaar, waaraan ik dacht was de Decker! Er volgde een verschrikt stilzwijgen. Bedoelt U dat U hem verwacht? vroeg Eric ongeloovig. Spencer knikte, Goed! riep Eric uit, zijn biceps span nend. Dan krijg ik de kans zijn beleefd heid te beantwoorden! Ik zal er bij zijn, zei Enid met een hooge zenuwachtige stem en eenigszins bleek gelaat. Daar ben ik blij om, zei Spencer eenvoudig. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 5