B. F. TE ROLLER. Afbraakverkooping Verkade HALF jTIEN begint onze mr SPOTKOOPJES 10 tot 20 LANGE DELFT MIDDELBURG A.s. ZATERDAGMORGEN NTERNATI0N, VLOERGLANS MIDDELBURGSCHE COURANT Verlaagde Prijzen. 1 H00FTMAN JR. VLASMARKT jj In alle afdeelingen brengen wij Geen Zichtzendingen Verkoop a Contant AUTOCAR-REIS. INSTALLATIE-BUREAU VAIAARTSEH Stoomtram Hulst-Walzoorden N.V. De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring WESTKAPELLE. Advertentiën DE DRANK Coöperatieve Veilingsvereen. aan de Maisbaai te Middelburg. Een scheepslading beste Afbraak van Staatsspoorgebouwen, Co-- r-s* BETER DAN WAS HET IN DE HOOFDSTAD DEZER PROVINCIE VERSCHIJNENDE PROVINCIALE ZEEUWÓCHE DAGBLAD IS DE VOOR VOLLEDIGE ZEEUVföCHE ADVERTENTIE-CAMPAGNES STAAT DIT BLAD VAN OUDS, EN MET RECHT, ALS DOELTREF FEND EN AFDOENDE BEKEND F. MERK Banketbakker POTTENMARKT TELEFOON 341 VERLAAGD. IET 6EZ0HD VERSTARD D. J. DR0NKERS Zn. Een heerlijk wafel tje, licht op het ge wicht, populair door smaak en prijs. 30 ct. per pond. (circa 40 stuks) Zaterdag Bon J. C. MERK Zoekt niet langer. Latijnsche Schoolstraat C 50 KRACHT LICHT RADIO HET LAAGST IN PRIJS FARAMGMY^ UANGE: BURG B*S Winkeljuffrouw i Op alle niet geëtaleerde artikelen geven wij eene KORTING van jaaaaa— hem te zeggen met welk een inwendi- gen strijd hij dit ambt heeft aanvaard. „Wij beschouwen het als ,onze taak, de lasten en de offers, die in dezen tijd van Duitschland worden geëischt, draaglijk te maken, door de psychische fundeering te vinden, welke alleen het dragen mogelijk maakt, d.w.z. de aan eensluiting van alle nationale krachten, onverschillig uit welk kamp zij ko men." De rijkskanselier heeft Donderdag middag dr. Luther ontvangen en met hem in den breede alle problemen be handeld, welke van beteekenis zijn voor de taak, welke de rijksbank heeft te vervullen. Er bleek volkomen overeenstemming van opvattingen te bestaan, met name over de omstandigheid, dat er geen sprake zal zijn van eenigerlei valuta experimenten en in het algemeen op valuta- en credietgebied van maatrege len, waaruit gevaar zou kunnen ont staan voor de handhaving der Duitsche valuta. Het kabinet-Herriot, Herriot die heden officieel met de re- geeringsvorming wordt belast heeft gis teren de besprekingen met zijn politie ke vrienden voortgezet en klaarblijke lijk een lijst van ministers opgesteld die op belangrijke onderdeelen afwijkt van die, welke, men tot nog toe in parle mentaire en politieke kringen als de meest waarschijnlijke beschouwt. In sommige kringen wordt verzekerd, dat niet Painlevé, doch de huidige per manente vertegenwoordiger van Frank rijk bij den Volkenbond, Paul Boncour, minister van oorlog zal worden, terj- wijl Painlevé de portefeuille voor lucht vaart zal aanvaarden. Het ministerie van marine zou dan worden bezet door den oud-minister van marine Georges Leygues. Aangezien Herriot er op re kent, althans in de eerste periode van zijn bewind, dikwijls uit Parijs' afwezig te zijn, om aan de talrijke internatio nale conferenties te kunen deelnemen, vormde de vraag wie hem bij afwezig heid als hoofd der regeering zou moe ten vertegenwoordigen een moeilijke kwestie. De nieuwe regeering zal zich zeer waarschijnlijk Donderdag a.s. aan de Kamer en Senaat voorstellen. BELGIE. De Senaat heeft gisteren de motie van vertrouwen in het nieuwe kabinet- Renkin, ingediend als conclusie van het debat over de regeeringsverklaring, bij apèl nominaaal goedgekeurd. Er wa ren 74 stemmen voor, 49 tegen en 1 onthouding. ENGELAND, Kingsford Smith. Den bekenden Vlieger Kingsford Smith is het ridder schap toegekend1. Hij is dus voortaan Sir Kingsford Smith. Scheepsramp. Het Engelsche stoom schip Draguer heeft gisteren op de Noordzee in dichten mist een Belgische visschersboot aangevaren en tot zinken gebracht. Van de uit vijf koppen bestaande be manning vonden er vier den dood in de^ golven. IERLAND. De Iersche Senaat heeft de wet op den eed van trouw in tweede lezing aangenomen met 21 tegen 8 stemmen, waarbij de meeste leden van de Cos- gravepartij zich van stemming onthiel den. VEREEN. STATEN. In het kader van liet plan tol dek king der begrooting hebben Huis van Af gevaardigden en Senaat besloten tot hef fing van een nieuwe belasting op de hooge inkomens. De opbrengst van deze belasting wordt geschat op 225 millioen dollar. ARGENTINIË. Spoorweg-ongeval. Tengevolge van een defect aan de rem-installatie reed een uit La Plata komende trein die een der stations van Buenos-Aires binnen kwam met nog vrij groote snelheid door een stootblok. De locomotief stortte om en een aantal wagens schoof in elkaar. Tot nog toe zijn 40 gewonden geborgen waarvan velen er vrij ernstig aan toe zijn. STAATSLOTERIJ. 5de klasse. 12en lijst. Trekking van Donderdag 2 Juni. Prijzen van f 1000: 2993 f 400: 7293 16284 17617 19684 f i200: 2881 13608 17017 f 100: 162 9 5 4 8 8 7635 9931 12329 14201 14269 17109 18634 20167 PRIJZEN VAN f 70. 1022 3740 3842 13444 1041 3792 4870 20386 NIETEN. 1046 3778 4855 13471 T874'2 204.1:9 1087 3791 13438 13349* 20366 20421 Vracht wagens Omnibussa» N.v. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL OEN HAAGi THERESIASTRAAT 143, TELEFOON 77208® AMSTERDAM i WETERINGSCHANS 130, TELEFOON 34339 MIDDELBURGi KORTE DELFT A83, TELEFOON 63* (Ingez. Med.) Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent K. LIEVENSE Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het over lijden van onze geliefde Echtge- noote, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, CATHARINA FRANCINA PEETERSMACHIELSE, betuigen wij onzen hartelijken dank, in het bijzonder het Bestuur der Badinrichting. Uit aller naam, H. M. PEETERS. Middelburg, 3 Juni 1932. doet de energie verkwijnen, het geheugen lost in nevelen op gelijk een likdoorn gaat verdwijnen met een laag Gedézalf op z'n kop. Gedé likdoornzalf Gedé likdoorn pleister Gedé voetbadzout. 45 ct. per doos bij alle apoth. en drogisten. „WALCHEREN" W.A. Nog in voorraad zijnde nieuwe aardbeienchips bij telers kunnen worden ingeleverd bij de vereeni- ging om te worden gestempeld. De chips moeten worden ingeleverd tot uiterlijk 11 Juni a.s. DE DIRECTIE. Heer, vrij bovenhuis bewonend, vraagt tegen 1 Juli NETTE DIENSTBODE -HUISHOUDSTER, middelb. leeftijd, P. G., goed kun nende koken en v. g. g. voorzien. Brieven letter A. A. bureau de zer Courant. Telef, 306. Mevrouw, voor uw ontbijt- en koffietafel zijn onze Vleeschwaren het beste geschikt. Prima gek. Rolham 25 ct. p. ons. Schouderham 15 en 20 ct. Fijne Leverkaas 16 ct. Vleeschpastei 12 ct. Berliner Leverworst 14 ct. Pekelvleesch 12 ct. Rolspek 10 ct. Tongeworst 10 ct. Plockworst 14 ct. De Notaris H. R. STRUVE is voornemens op DINSDAG 7 JUNI 1932, des voormiddags 10 uur, aan bo vengemeld terrein publiek te ver- koopen alsbalken, platen, ribben, dak-, vloer-, zolder-, schot-, weeg- en kraaldeelen, deuren, ramen, schot ten, dakpannen enz. he\ sch° borsten en yo0^e W** en SNEU smeu.meubeiglans is het behoud voor uw meubelen Vanaf heden zijn de prijzen van de Boterkoekjes Alles met prima Roomboter bereid. Aanbevelend. DINSDAG 7 en WOENSDAG 8 JUNI, om 6.15 uur, voor 2 dagen naar ROTTERDAM 4.— p. p. naar DEN HAAG 5.p. p. Plaatsbespreking bij: WED. SCHOOLMEESTER. Oude Kerkstraat. Telefoon 689. zegeviert bij menige huisvrouw. Men verlangt 100 waarde en weigert bonnen of cadeaux. Wij leveren ter kennismaking 14 pond Koffie met een flesch 8 dL beste Limonadesiroop samen voor 75 cent -j- 10 ct. voor de flesch. pond geurige Thee met een flesch 8 dL beste Limonadesiroop samen voor ƒ1.10 ct. voor de flesch. 2 roode Zakdoeken van 40 voor 30. Heeren tricot Broek groote maat van 90 voor 64. Zijden Directoir van 120 voor 82. Molton Deken van 60 voor 42. 6 el gebloemde Mousseline van 120 voor 98 cent. Gelieve dezen bon mede te brengen. Magazijn „De Vlijt" Langeviele □iOBlBOBOaiaiBlOBiBiBlElGIDiaOOiUOiai Wij hebben mooie zwarte en j| blauwe vischgraat Costuums Reeds in prijzen van f 19.50 j| koopt U bij ons een blauw g costuum1 ll9IISB8ll5ll81ia.il ■...■«iiallallallcllUWclfflWWfflgliflSHUli H. RABBERS Co l&OOTHElZOil IT&L29I In eene zaak in koloniale waren wordt eene nette gevraagd, liefst met het vak be kend. Brieven onder de letters A B, aan het bureau dezer courant. Gevestigd te HULST, Van de 4 obligatieleening ad 100.000.zijn heden uitgeloot vijf obligatiën a 125nummers 216, 416, 453, 615, 788, welke vanaf 1 Januari 1933 a pari betaalbaar zijn ten kantore der Maatschappij te Terneuzen. De Directeur, C. WIND VAN MERKESTEYN. Terneuzen, 28 Mei 1932,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3