randspiritus No. 129. Twee Bladen. VRIJDAG 3 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. RECHTZAKEN. EEN ZWAAR KARWEI VOLBRACHT. ZEELAND. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. ZUID-BEVELAND. ^Urouinciale i^eeuuische MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elder* f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg i8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën .30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk^ kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regel* opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent mssssssssssÊS^i EERSTE KAMER. Indische begrooting 1932 De minister van Koloniën de heer D e G r a a f f betoogde in zijn gister afge broken rede, dat 't zeer moeilijk is in een uitgestrekt land als Indië betrouw bare gegevens te verkrijgen omtrent de werkloosheid. De poenale sanctie is een vrijwillige overeenkomst; 't toezicht tegen bedrog is streng; toch hoopt de minister, dat ze evenals in de tabak weldra overal zal verdwijnen. De versobering bij Defensie overtreft die bij andere departementen; de weer macht zal echter haar taak moeten kun nen blijven vervullen. In de tegenwoordige grondslagen der salarisregeling komt geen verandering; omtrent de uitwerking is een rapport in onderzoek. Het vraagstuk van de instelling van 'n raad van advies zal de minister nog eens ernstig in studie nemen; dat van steun aan de suikerindustrie heeft zijn volle aandacht; dat inzake dubbele belasting is in onderzoek, in overleg met het de partement van Financiën. Met alle kracht wordt ernaar ge streefd, een evenwichtstoestand naar de middelen en uitgaven te verkrijgen van 400 millioen; debezuiniging is echter een tijdroovend en moeilijk proces. De Indische begrooting werd z. h. st. goedgekeurd; de s.d.a.p. wenscht geacht te worden te hebben tegen gestemd. Ook de suppletoire begrooting (be- stuurshervorming) werd z. h. st. aange nomen. Evenzoo het wetsontwerp tot verhoo ging der tijdelijke opcenten op de in voerrechten in Ned, Indië, waarbij de lib. fractie zegt geacht te worden te heb ben tegengestemd. De vergadering werd verdaagd. TWEEDE KAMER. Behandeling wijz. 1. o. wet uitgesteld, Clearing-ont- werp. De voorzitter herinnerde er aan," dat aezer dagen het verslag is versche nen betreffende de wijziging der 1. o.- wet. Hij verwacht bij de behandeling daarvan, waarop de regeering nog vóór het zomerreces prijs zou stellen, een uitvoerig debat, en acht het beter het ontwerp thans niet te behandelen, maar een betere gelegenheid af te wachten. De minister van Arbeid, mr. Ver schuur zeide, dat men niet moet meenen, dat het ontwerp is afgestemd op Duitschland. Hij acht zelf het middel, waartoe wij gedwongen zijn mee te gaan! zoo bedenkelijk, dat hij liever te laat dan te vroeg er mee komt. De toepassing van het ontwerp kan op verschillende manieren gebeuren. Te voren is daarover niets te zeggen. Het is niet de bedoeling, de verhouding ten opzichte van Duitschland te verbeteren, maar wel de oude verhouding te herstel len. Een crisis-Kamercommissie kan een sfeer van vertrouwen scheppen. Het zal echter soms noodig zijn, geheimhouding op te leggen. De heer v. d. Waerden (s.-d.) dien de daarop een motie in om een Kamer commissie in te stellen van handelspoli- tieken aard, doch trok die weer in, na toezegging van den minister te zullen overwegen of van hem het initiatief kan uitgaan voor het instellen van een zoo danige commissie. De heer Knottenbelt (lib.) vroeg waarom de minister een beperking van het goederenverkeer om het deviezen- verkeer te regelen noodig heeft. Hij dringt aan op de publiceering der docu menten betreffende de onderhandelingen met Duitschland. De minister zeide dat de voor keur der regeering uitgaat naar de be taling op geblokkeerde rekeningen. Er kunnen zich echter moeilijkheden voor doen, waardoor het goederenverkeer in de regeling betrokken moet worden. Met de publicatie der stukken zou onze po sitie verzwakt worden. De heer Van der Waerden (s.- d.) trekt zijn amendement inzake het in stellen van een commissie van voorlich- ting {geen Kamercommissie) in. De minister nam over een amen- dement-v. d. Waerden om de wet te doen vervallen op 1 Jan. 1935. Het ontwerp werd daarna aangeno men met 77 te-' a 2 st. Bij de behandeling van het wetsvoor stel-Wijnkoop ter bestrijding van de na- deelige gevolgen der economische cri sis, hield de heer De Visser een be toog, dat alleen heil van de proletarische dictatuur moet worden verwacht. Heden voortzetting. DE BEZUINIGINGSCOMMISSIE- WELTER. Het Tweede Kamerlid Van Rappard heeft aan den minister van binnenland- sche zaken gevraagd of de regeering al reeds een beslissing heeft genomen of het rapport van de bezuinigingscom missie-Weiter, waarvan inmiddels ook het tweede en laatste deel is versche nen, al dan niet zal worden gepubli ceerd en of de regeering wil mededee- len, ingeval zij bezwaren heeft het rap port te publiceeren, om welke redenen zij het niet gewenscht acht, de voorstel len van de bezuinigingscommissie ter openbare kennis te brengen; en wan neer de regeering van plan is het rap port te publiceeren, wanneer de publi catie dan kan worden tegemoet gezien, STEUN AAN DE VLASINDUSTRIE. Is het den minister bekend - aldus een vraag van het Tweede Kamerlid den heer Braat aan den minister van Economische Zaken en Arbeid dat de steun aan de vlasindustrie zoodanig geregeld is, dat alleen de oogst 1932 daaronder begrepen is; dat er dit jaar zeer weinig vlas uitgezaaid is, zoodat de werkgelegenheid niet noemens waardig hiermee verruimd wordt; dat, indien de regeering maatregelen neemt om ook het nog onafgewerkte van vo rige vlasoogsten in die steunregeling op te nemen, de werkgelegenheid in die industrie zeer zal worden uitge breid? Is de minister bereid, vervolgt de vrager, in het belang van de beteuge ling der werkloosheid, alsnog maatrege len te nemen? Is de minister bereid mee te deelen, of ook maatregelen over wogen worden om invoer van vlas te beperken. NIEUWE INKRIMPINGSMAATREGE LEN BIJ DE NED. HANDEL MIJ. Aneta meldt uit Soerabaja dd. 1 Juni. Bij de suikerfabrieken van de Factorij der Ned. Handel Mij., zijn nieuwe in krimpingsmaatregelen getroffen, 60 em- ployé's, die allen langer dan 10 jaren dienst hebben, zijn op wachtgeld ge steld. Dit wachtgeld bedraagt voor ge huwden 50 procent van het salaris en voor ongehuwden 40 procent, benevens de bekende faciliteiten. Verder werden 16 employés gepensionneerd, terwijl 35 employé's, die korter dan 10 jaren dienst hadden, werden ontslagen met ingang van begin October, onder toekenning Wie mij mijn fouten noemt, onder richt mij; maar wie mij van mijn deugden vertelt, doet mij kwaad. van drie maanden extra salaris, bene vens uitkeering van een evenredig deel der emolumenten, Europeesch verlof, en terugbetaling van de storting in het pensioenfonds. Zij mogen in de fabrieks- woningen blijven wonen. DE DROOGLEGGING DER ZUIDERZEE. Naar V. D. verneemt, zijn de plannen voor de drooglegging van den N.O. pol der in het IJsselmeer, de thans afge sloten Zuiderzee, door den dienst der Zuiderzeewerken gereed gemaakt en bij de regeering ingediend. Wanneer op de eerstvolgende staats- begrcoting de benoodigde gelden wor den beschikbaar gesteld, zal het volgen de jaar met de werkzaamheden voor de drooglegging van dezen polder wor den aangevangen. De Koningin ontving gister op Het Loo, in tegenwoordigheid van Prinses Juliana, prof. Schweitzer en diens echt- genoote. Prinses Juliana heeft het voorne men te kennen gegeven om, behoudens bijzondere omstandigheden, het auto- mobielfeest dat op 18 Juni a.s. ten bate van het Nationaal Crisis Comité en het plaatselijk Crisis Comité in het Vondel park te Amsterdam zal worden gehou den, bij te wonen, Nadat de toestand van oud-minis ter Heemskerk de laatste dagen een on gunstige wending had genomen, die nog al zorg baarde, was er gisterenavond een lichte verbetering te constateeren. Niettemin blijft de toestand ernstig. Aneta meldt uit Batavia d.d. 1 Juni dat principieel besloten is ont slag te verleunen.' aan de buitenlandsche houtvesters. Deze ontslagen zullen waar schijnlijk worden verleend per ultimo 1932. Aan de op deze wijze afvloeiende houtvesters zal een schadeloosstelling worden toegekend. Brandstichting. Donderdag stond voor de rechtbank te 's-Gravenhage terecht een 33-jarige koopman uit Poeldijk, verdacht van op zettelijke brandstichting in een perceel aan de Choorstraat te Monster. Verdachte bekende en zeide tot zijn daad te zijn aangezet. Er zou een be looning van 300 op slaan als het huis werkelijk zou branden. De officier eischte na het verhoor van den verbalisant zes maanden gevange nisstraf. Klokke elf uur gistermorgen werd de eerste hijsch aan het touw gegeven, die den schoon vergulden stadshaan weer zou voeren naar de plaats, waar hij hoort: boven op den Langen Jan. 't Stond dra zwart van de kijkers, die met intense belangstelling de evoluties van het diertje volgden. Langzaam maar zeker kwam-ie hooger, steeds kleiner werd het beeld. Oud moedertje zei tenslotte, toen de haan om twaalf uur tijdelijk op de parels van de kroon was neergevleid: ,,'k Zien 'm nog duidelijk, ja, m'n oogen zijn nog goed." Maar met de wijsheid en de be rusting, die des ouderdoms is, voegde ze er aan toe: „dat zullen mijn oogen niet meer zien, dat-ie d'r wéér afgehaald wordt". Tot aan den spits was wel zwaar trekken 130 kilo koper! maar ten slotte was dat toch niet meer dan in telligent pakhuisknecht- of verhuizers- werk. Het eigenlijke opbrengen van 't haan tje op zijn in de leege luchtruimte spietsenden spits, waar slechts voor deze gelegenheid een vlaggestok en een stei gerpaal naast opgesteld waren, dat was het kerelswerk waar ieder met angstige spanning en heerlijke griezel op stond te wachten. Teneinde deze hooge evolutiën wat meer van nabij te beschouwen, en ook onzen lezers er een indruk van te geven, hebben we den Iustigen Brabander op z'n hoogen post vergezeld. De foto, die hierbij is afgebeeld, werd gistermiddag tusschen de parels van de kroon ge maakt. Die grcote, dikke wereldbol len, welke ge hier op ziet, zijn n.l. de v (Ingez. Med.) De Zeeuwsche luchtlijn. Het wordt beter! Gisteren de vlieg tuigen volgeboekt.... zóó moet het gaan. Verschillende maatregelen zijn reeds genomen, om de propaganda voor de Zeeuwsche luchtlijn te intensifieeren. Zoo zal men o.a. we richten ons nu even tot de winkeliers en andere mid denstanders vanwege de K. L. M. overal komen met het verzoek, die keu rig gedrukte zwart-gele dienstregeling- kaarten te mogen op hangen. Natuur lijk zal niemand dit vriendelijke ver zoek weigeren, en even natuurlijk zal men groote zorg dragen, dat gezegde dienstregeling tot den Iaatsten dag van Augustus jkeurig b 1 ij f t hangen, niet waar? Dan komen er zeer binnenkort tien- vluchtenboekjes op Rotterdam, tegen verminderden prijs; ook dat zal den dienst ten goede komen, dunkt ons. En dan berichtte de K. L. M. ons, dat de definitieve vervoercijfers op dé Zeeuwsche lijn de eergisteren ver melde waren voorloopig iets gunsti ger zijn gelukkig. Ziehier het juiste aantal in Mei ver voerde passagiers: RotterdamVlissingen 20. VlissingenRotterdam 14. HaamstedeRotterdam 41. RotterdamHaamstede 36. HaamstedeVlissingen 22. VlissingenHaamstede 18. Totaal.... 151. MIDDELBURG. Men kan niet van iedere tijdschrift redactie verwachten, dat zij geheel thuis is in de subtiele verschillen die er in de kleedij der Zeeuwsche bevolking be staan, en wanneer de redactie van „Panorama" dan ook onder een foto van twee Walchersche kantwerksters als bijschrift plaatst: kantwerksters in Zeeuwsch-Vlaanderenoch, dan la chen we daar eens om. Maar wanneer zij dan in hetzelfde nummer (52) óók nog onder een luchtfoto van Middel burg zet: Arnhem.... dan vragen 3-VI-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 23.2 °C; (73 °F); laagste 13 °C (55 °F). Heden 9 h: 13.5 °C; 12 h: 16.1 °C. 2 mm regen. Hoogste barome terstand alhier 759 mm, laagste 757 mm. Hoogste barometerstand 773.6 mm te Jan Mayen; laagste 745 mm te Hernö- sand. Zwakke tot matige wind uit N. rich tingen gedeeltelijk bewolkt, waarschijn lijk droog weer, koude nacht, overdag weinig verandering in temperatuur. Zon op: 4 h 44; onder 21 h 12. Licht op: 21 h 42. Maan op: 3 h 33; onder: 21 h 03. N.M.: 4 Juni. Westkapelle is 28 min, en DomburJ 23 min, vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Juni. Vr. 3 Za. 4 Zo. 5 Ma. 6 Hoogwater. 1.37 14.00 2.11 14.32 2.50 15.08 3.27 15.45 Laagwater, 8.06 20.19 8.38 20.56 9.12 21.37 9,50 22.16 B witte pareltjes! En daar tusschendoor ziet men den hanenopzettersbaas Vrij- hoek met zijn knecht, terwijl ze bezig zijn den haan op de punt van den stang te manoeuvreeren. Het vereischt eenige studie zich den toestand in te denken, maar dat brengt de situatie nu eenmaal mede! Deze foto was nèt genomen, toen riep de tweede knecht: ,zeg meneer, ken-je dat fototoestel niet effetjes in je zak steken en een handje helpen, want ik kan 'm bijkans niet meer houden!" En alzoo gewerd ons de hooge eer, onzen verheven nieuw vergulden stadswachter meê te mogen ophijschen naar zijn uit eindelijken hoogen post. Wat overigens, in verband met zijn gewicht, een hoogst problematiek genoegen bleek: dunne touwtjes, kleine katrollen, twee man die 130 kilo moeten houden en hijschen, en dan dat zwiepende stelletje vlaggestok en steigerpaal, waaronder twee mannen zich schraag zetten om den haan juist „voorgaats" te brengen. Op zeker oogen- blik stond me daar die Brabander hee- lemaal los op de dwarse pijl, met de schouders onder „die verrhaan" Tot eindelijk met een laatste zetje het gat net boven de pen was.... „lang zaam vieren" klonk het commando uit de wereldruimte, en „hoera.... hij staat d'r op". Het was een zwaar karwei geweest. Maar hij staat er weer, blinkend in de zonnestralen, tegen helderblauwen hemel of loodzware onweerslucht. Het moge dan crisis en malaise zijn alom, hij daar in de hoogte zit nog rondom in het goud! Nieuwe vernikk. koperen theelichtjes (haarcj- modelaangekomen. Tijdelijk f 2 per stuk, in clusief 2 verrassingen. Vraagt uw winkelier. Soiritusverkoopkant. „Bergen op Zoom-Delft" (Ingez. Med.) m.i we ons af, of een beetje beter uit de doppen kijken dezer redactie niet aan bevolen mocht worden! Gisterenmiddag is het carillon van den Langen Jan stil gezet voor de jaar- lijksche schoonmaak en het afnemen van de muzieknummers, die nu een jaar gehoord zijn. Dinsdag a.s. wordt de nieu we muziek gestoken en hopen wij deze dan te melden. De eerste verlichting van het Stad huis zal op 14 Juni a.s. geschieden, wijl dan de Kon. Ned. Brandweervereni ging hier congrest. VLISSINGEN. De Vlissingsche Postfanfare geeft Zondagavond een concert op den Boule vard. WALCHEREN. DOMBURG. In de Woensdag j.l ge houden vergadering van de Vereenigingf van Burgemeesters en Secretarissen van de voormalige plattelandsgemeenten op Walcheren werd tot bestuurslid in de plaats van mr. W. J. Woldfringh v. d. Hoop gekozen de heer L. J. v. Voort-; huysen, burgemeester van Domburg en herkozen dé heer P. J. Terwoert jr., se cretaris van Koudekerke. WESTKAPELLE. Bij het agentschap der arbeidsbemiddeling zijn op 1 Juni' ingeschreven 94 werkloozen. Dat aantal hedroeg op 1 (Mei 1.1. 113. Tijdens het onweer sloeg giste ren avond de bliksem in de antentiepaal bij de woning van J. H. te R i 11 h e ra. Daar gelukkig het radiotoestel afgezet was, was de schade in de woning gie ring. De paal1 zelf was gesplinterd. HOEDF£ENSKERKE. Gisterenavond ontlastte zich hier een onweer gepaard gaande met hevigen hagelsiag. De veldvruchten hebben zeer veel

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1