iJrouinciale JFeeutusche No. 128. Twee Bladen. DONDERDAG 2 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. hwpf ONZE VROEDSCHAP. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zceuwsch Nieuws. KERKNIEUWS. WEER EN WIND. RECHTZAKEN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 'f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven, U1TG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. SmBSSBSSS Middelburg, 2 Juni 1932, Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht, het ons niet euvel te duiden en den Raad evenmin wanneer we weer over het abattoir gaan zeuren. Want dat zal de eerstkomende jaren, tot aan de eventueele officieele in gebruik neming van een eventueel ergens te bou wen abattoir, nog wel vaker voorko men, en daaraan is niets te doen. Tenzij de chroniqueur zou nalaten te vermel den wat het belangrijkste is in eenige Raadsvergadering maar een zooda nige plichtsverzaking zal men van hem niet onderstellen. De zaak staat dan nu zoo. De vee- en vleeschkeuringswet eischt, dat in September 1931 alle slachtplaat sen moeten voldoen aan de eischen, in die wet gesteld. Zij voldoen in Middel burg daaraan niet. Vlissingen is op een wijze, die wij dit maal niet nader zullen qualificeeren, aan een keurig, zij het dan o.i. slecht gele gen, abattoir gekomen. Middelburg, dat zich in deze aangelegenheid nu eens ze ker niets te verwijten heeft, kreeg be richt van Ged. Staten dat de door on zen Raad genomen besluiten, dienende tot den bouw en tot het scheppen van de financierings- en de exploitatiemo gelijkheid van een gemeentelijk abattoir, de approbatie van dat collegie niet ver mochten te verwerven waarmede ons geval weer geheel op losse schroeven kwam te staan! De vraag is gesteld: wat is de bedoe ling van Ged. Staten, die achter dit hun besluit schuilt? In 't dagelijksch le ven kan men zoóiets gaan vragen in 't ambtelijke doet men dat niet. Dus kon de Raad er slechts naar raden. Drie onderstellingen worden geop perd. De heer Portheine zag er een ma noeuvre met diepen strategischen ach tergrond in. Hij onderstelde n.L, dat Ged. Staten nu nog, niet te elfder ure, maar om half zes den volgenden morgen als het ware gebruik zouden willen maken van de artikelen der her ziene gemeentewet, die naburige ge meenten tot samenwerking, door hoo- gerhand opgelegd, kunnen dwingen. Uitgaande van de op zichzelf natuurlijk onaanvechtbaar juiste stelling, dat twee abattoirs^ op Walcheren dwaasheid is, zouden Ged. Staten dan, in den gedach- Van ^en ^eer Portheine, alsnog Middelburg en Vlissingen willen dwin gen tot den bouw van één gemeenschap pelijk abattoir. Het thans in laatstge noemde gemeente reeds bestaande, zou dan „buiten beschouwing gelaten kun nen worden". Daarmee zou zeker Vlis- singer Boontje om zijn Loontje komen maar ons dunkt, dat de verwezenlij king van hetgeen de heer Portheine zich voorstelde, wel zóóveel voeten in de aarde zou blijken te hebben, dat het maar beter is daar heelemaal niet aan te beginnen. En de opmerking van me vrouw Weijl: destijds hebben Ged. Sta ten zulen een samenwerking niet ge last, zouden ze zooiets dan n u ineens van plan zijn?, lijkt ons juist. De heer Van Andel had een eenigs- zins andere theorie. Hij had hooren ver luiden, dat de gemeente Vlissingen het dusgenoemde „abattoir der slagers" zeer binnenkort wel zou overnemen. Dan had Vlissingen dus een gemeentel ij k abattoir en dan zou er samenwerking met Middelburg kunnen komen, ten- einde te geraken tot een gezamenlijk slachten in het Vlissingsche abat toir. Met terzijdestelling van sentiments overwegingen zou de heer Van Andel het gezond verstand willen laten spre ken en tot zulk een oplossing con amore medewerking aanbevelen. Afgezien nog van het feit, dat, naar het oordeel der ter zake kundigen, het Vlissingsche abattoir veel te klein is om voor beide steden te dienen, terwijl de plaats voor dat doel o.i. moeilijk nóg ongelukkiger gekozen had kunnen wor den, zou dan wel, zooals de heer Van der Feltz zeer ad rem opmerkte, „de ondeugd beloond worden". Maar ja dat is dan weer een sentiments-overwe- ging Tenslotte is er een derde theorie, en die lijkt ons de juiste. Zij is van wethouder De Veer, die zegt: ik zie in deze houding van Ged. Maten een vriendelijk gebaar ten op zichte van de plattelandsgemeenten, die zich immers met hand en tand tegen het elfen der zgn. invoerkeurloonen ver zetten. Stelt de Kroon Middelburg in het ge lijk en als wij ons oor goed te luiste ren hebben gelegd, dan is de kans daar op nog zoo gering niet dan kunnen Ged. Staten zeggen: wij hebben er aan gedaan wat we konden! Evenwel, dit alles draagt een specu latief karakter, al kan het geen kwaad een en ander eens openlijk te bespre ken. Feit is slechts, dat de Raad met slechts de stemmen des heeren Mes, Van Andel en Jeronimus tegen, besloot bij de Kroon in beroep te gaan. A. J. Jr, wilde heel de abattoirbouwerij alsnog afschaffen en den slagers vertellen, dat ze hun eigen varkentjes maar moesten wasschen. De werken aan onze duinwaterlei ding op Oranjezon zijn dan nu gereed gekomen; bijna 2 ton beeft ons dat ge kost. Aanstaande Zaterdagmiddag gaan de leden van den Raad er per autobus heen, om alles eens te bekijken en uit gelegd te krijgen, en dan kan het geval draaien. Hopen we, dat het niet al te lang meer zal duren, voor we op de om liggende dorpen een afzetgebied vinden voor de thans mogelijke overproductie aan gezond en zuiver duinwater! m De heeren Cornelisse en Heemskerk hebben zich bij de rondvraag nog bezig gehouden met den verkeerswarboel in de Langedelft. Inderdaad is dat dikwijls meer dan erg, en de verontschuldiging van den heer Heemskerk, dat onze ste delijke en plattelandsbevolking nog niet aan het moderne snelverkeer gewend is, moge dan al als verzachtende om standigheid gelden dat neemt niet weg, dat het erg is, en blijft. Met belangstelling wachten wij af, wat de resultaten van een, naar des voor zitters mededeeling, hangend verkeers technisch onderzoek naar den toestand zullen zijn. Met éénrichtingverkeer, parkeerverboden en wellicht voor be paalde uren van den dag algeheele fietsverboden zou zeker een en ander te bereiken zijn. Maar goed wordt de toestand in onze hoofdwinkelstraat niet, voordat er daar van de Markt af tot aan den Dam één behoorlijk modern trottoir ligt. Dat had er lang dienen te liggen, maar met het steeds toenemen de voetgangersverkeer voor den win kelstand ter plaatse een heel nuttig iets kan er nimmer een goede of zelfs maar een aanvaardbare toestand ko men, wanneer er geen trottoir is De voetgangers zondigen veel dat zij erkend. Maar geef hun dan tenminste ook het veilige paadje, waarop ook z ij recht hebben! EERSTE KAMER. Indische begrooting 1932, Gister werd een aanvang gemaakt met de behandeling der Indische begrooting. De heer D a n z (v.d.) bepleitte beter lager en vakonderwijs voor de inland- sche bevolking, waarvan 90 pet. anal- phabeet is; voorts bevordering der in dustrie, en wil krachtiger maatregelen ter beperking der werkloosheid. De heer Fock (lib.) betoogde, dat deze begrooting geen beeld meer geeft van den tegenwoordigen toestand. De regeering had eerder op bezuinigings maatregelen bedacht moeten zijn. Er zul len eenige jaren voorbijgaan alvorens weer een sluitende begrooting zal zijn verkregen. De noodzakelijkheid van bezuinigen uiteenzettende, wees spr. tegenover den heer Danz toch op hetgeen voor de in- landsche bevolking is gedaan: huisves ting, geneeskundige verzorging enz. Hij vroeg bevordering van den import van Indische suiker, terwijl integendeel Nederlandsche suiker wordt gesteund tegen de Indische belangen in. De heer De Savornin Lohman (c.h.) bepleitte ook dit jaar weer voor koming van dubbele belastingen, en sprak zijn vertrouwen uit in het opper bestuur van Indië. De heer Steger (r.k.) bepleitte 'n betere samenwerking tusschen Indië en Nederland, vooral in economisch opzicht. De heer Moltmaker (s.d.) criti- seerde de op de ambtenaarssalarissen toegepaste kortingen en waarschuwde tegen het aan banden leggen van de vrij heid der organisaties en tegen verder gaande bezuinigingen op onderwijsge bied. De heer Ter Haar (c.h.) waar- Een woord van lof doet diktvijls zooveel goed, het zal bij den zwakken mensch, wien het aan zelfvertrouwen ontbreekt, het goede, dat in hem is, te voorschijn roepen. Couperus, schuwde tegen verder gaande bezuini ging op defensie. Heden is de minister aan het woord. TWEEDE KAMER, Godslasteringsontwerp, Clearingsontwerp. Zooals wij gisteren reeds meldden, is het Godslasteringsontwerp aangenomen met 49 tegen 44 st. De heer Peere boom (h.g.), die het ontwerp fel be streden had, stemde voor om niet den indruk te wekken, dat hij alleen tegen stemde omdat het ontwerp van dezen minister kwam. Toen het clearing-ontwerp, of wel het wetsontwerp tot vergemakkelijking van maatregelen, bij verdrag of op andere wijze te treffen, ter breideling van de gevaren, voortspruitende uit de beper kende bepalingen, die steeds veelvuldi- ger op het internationale betalingsver keer worden toegepast. De heer v. d. Waerden (s.d.) vindt, dat de regeering vraagt een zeer ge vaarlijk wapen te mogen hanteeren, en wil een vaste kamercommissie voor cri sisaangelegenheden, waarmede de mi nister overleg kan plegen. De heer F 1 e s k e n s (r.k.) wil de mogelijkheid open laten gedwongen clearing toe te passen. De heer W e i t- kamp (c.h.) juichte het ontwerp zeer toe. De heer Bierema (lib.) meende, dat het ontwerp in zijn oorspronkelijken vorm weinig beteekende. ■Hij vreest dat men in de toekomst verder zal moeten gaan en men recht streeks zal moeten ingrijpen in het goe derenverkeer. Hij sloot zich aan bij het denkbeeld-v. d. Waerden voor een vaste crisis-Kamercommissie. De heer Oud (v.d.) constateerde, dat een deviezenregeling als deze misbruikt kan worden door groote beperking van den invoer buiten de crisis-invoerwet om. De machtiging, die de regeering vraagt, ligt feitelijk op het terrein der actieve handelspolitiek. Hij geeft toe dat men het vrijhandelsstandpunt niet meer geheel kan innemen, maar hij waarschuwt er tegen, dit ontwerp aan te nemen in een hoera-stemming. Ook hij voelt wat voor het denkbeeld- v. d. Waerden. Ook de heer Kortenhorst (r.k.) voelt er veel voor; evenzoo de heer C o 1 ij n (a.r.) De regeering kan zich dan van te voren vergewissen of de Kamer achter haar staat, waarbij ook de heer Lovink (c.h.) zich aansloot. De heer W ij n k o o p (comm.) zag in het ontwerp een absolute dictatuur voor de regeering. Hij moet van een kamer commissie niets hebben. Dit draait uit op een kliekpolitiek. De heer Beumer (a.r.) wil er ook weinig van weten, gezien de ervaring, opgedaan met de commissie voor bui- tenlandsche zaken. Zal de crisiscommissie ook in 't duis ter werken? Hij vraagt of de minister bereid is met zulk een commissie over leg te plegen, ook al werkt zij niet in 't geheim. De minister zal heden antwoorden. DE BOTERUITVOER NAAR DUITSCHLAND. De Minister van Economische Zaken en Arbeid heeft ingesteld een commissie voor den uitvoer van boter naar Duitschland. Als voorzitter dier commissie is de heer dr. F. E. Posthuma te 's-Graven- hage aangewezen. Voor deze commissie heeft de minis ter een instructie vastgesteld, waarin o.a. wordt gezgd, dat dé commissie ge bonden is, zich ervan te overtuigen, dat de aanvrager zich gedurende het vast gesteld vroeger tijdvak met den uitvoer van boter naar Duitschland heeft be ziggehouden en controle uit te oefenen op de van den aanvrager ontvangen ge gevens, welke haar in staat moeten stellen de hoeveelheid boter te bepa len, welke door hem naar Duitschland mag worden uitgevoerd tegen het ver laagd invoerrecht aldaar in verhouding tot zijn boteruitvoer naar Duitschland in bedoeld tijdvak. Het bedrag ter bestrijding van de kosten aan het uitgeven van certifica ten verbonden is door den minister vastgesteld op 2y2 cent per 100 kg. met een minimum van 10 cents per zending, Hedenmorgen is het postvliegtuig de Havik naar Indië vertrokken. Een passagier voor Boedapest en een voor Karachi is aan boord. Thans wordt in het geibouw „Ar- tibus Sacrum'' te Arnhemde tentoon stelling geopend van werken van H. M. de Koningin. Minister van Staat mr, Th. Heems kerk lid van de Tweede Kamer, die in het Diaconessenhuis te Utrecht een operatie heeft ondergaan, en daar wordt verpleegd, bracht een onrustigen nacht door. MIDDELBURG. Op Zaterdag a.s., des avonds te 8 uur, zal de muziekvereeniging „Excel sior" een muzikalen rondgang maken, naar aanleiding van het door haar be haalde succes op het Bondsconcours te Wemeldinge op den 2den Pinksterdag. De vereeniging behaalde toen een eer sten prijs in de afdeeling Uitmuntend heid en promoveerde naar de Eere-af- deeling Fanfare. De te maken route is als volgt: Vertrek van „Mercurius". Zuidsingel, langs watertoren, Heerengracht, Krom- meweele, Vlasmarkt, Markt, Gortstraat, Varkensmarkt, Hoogstraat, Nieuweha- ven, St. Janstraat, Lange en Korte Delft, Dam N.z., Nederstraat, Veersche singel, Jacob Catsstraat, Zach. Jansenstraat, Rozenstraat, Meidoorftlaan, Jasmijn straat, Leliestraat, Koepoortbrug, Mo lenwater, Koenoortstraat, Molstraat, Dam, Korte Delft, Nieuwstraat, „Voor uit" als eindpunt. VLISSINGEN. Een advertentie in dit nummer meldt dat het Danspaviljoen „Wilhelmi- na" morgenavond wordt geopend. Voor dit seizoen is geëngageerd een Jazz-dansmuziekorkest dat zoodanig is samengesteld, dat het ook goede con certmuziek ten gehoore kan brengen. SCHOUWEN-DUTVELAND. HAAMSTEDE. Na een kortstondige ziekte overleed alhier de heer A. Gil- ijamse sedert tal van jaren raadslid en wethouder dezer gemeente, ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D, ZAAMSLAG. Dinsdag werd de jaar lij ksche vergadering gehouden van. inge landen van den polder Willem III. Goed gekeurd wend de rekening oVer 1931 1932 met f 4081 aan ontvangsten en f 3253 aan uitgaven. De begrooting be liep 3622 met 193 onvoorzien. Besloten werd om de jaarwedden van de gezworenen te Krengen van f 50 op f 35, terwijl het dijkgeschot werd ge bracht van f 13 op f 11 per hectare. Tot gezworene werd herbenoemd de heer A. de Putter te Zaam's'lag-Veer.. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten, over de week van 22 tot en met 28 Mei, in de provin cie Zeeland bedroeg Roodvonk: Zou- telande 3. Diphtherie: IJzendijke 2. De plaatselijke predikant der Ger. Kerk te Arnemuiden, de heer ds. H. Scholing heeft Woensdagnamiddag den eersten steen gelegd van de nieuw te bouwen Gereformeerde pastorie. Hij bracht met eenige toepasselijke woorden dank aan den kerkeraad voor de eer hem te beurt gevallen om den eersten steen te leggen van dit gebouw. Verder werden toegesproken aanne mer, architect, bouwcommissie en werk lieden. Namens de commissie van beheer sprak de voorzitter de heer J. J. C. v. d. Graaf. Een enveloppe met inhoud werd aan de werklieden geschonken. 2-VI-'32: Woensdag hoogste lucht- temperatuur 19.3 °C; (67 °F); laagste 11.7 °C (53 °F). Heden 9 h: 14.9 °C; 12 h: 19.5 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 760 mm, laagste 759 mm. Hoogste barometerstand 770.6 mm te Jan Mayen; laagste 754.0 mm te Stensele, Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige O. tot N. wind, half tot zwaar bewolkt, aanvankelijk droog weer, later eenige kans op regen buitjes, iets koeler. Zon cp: 4 h 45; onder 21 h 11. Licht op: 21 h 41. Maan op: 3 h 13; onder: 19 h 48. N.M.: 4 Juni, Hoog- en Laagwater te Vlissingen,. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Juni, Hoogwater. Laagwater. Do. 2 1.03 13.27 7.30 19.42 Vr. 3 1.37 14.00 8.06 20.19 Za. 4 2.11 14.32 8.38 20.56 Zo. 5 2.50 15.08 9.12 21.37 Op 31 Juli a.s. zal de bevestiging plaats hebben van ds. C. B. Burger te Bilthoven als predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Bergen op Zoom door ds. H. de Jonge aldaar. Nadat ds. F. C. Feenstra hem Dins dagavond in de Bethelkerk had beves tigd, heeft ds. C. W- Keur, laatstelijk predikant te Oude water, Woensdag avond in de Prins Willemkerk zijn in trede gedaan als vijfde predikant van de Ger. Kerk te Scheveningen. Ds. Keur koos als tekst Lukas 19 vers 10. Als oudste predikant sprak fis. Gis pen. De gemeente zong ds. Keur staan de een zegenbede toe. Ned. Herv, Kerk. Ds. J. W. Dippel te Aalten is be roepen te Middelburg, Ds. S. J. H. Voors te Zierikzee is be roepen te Leeuwarden. Politierechter te Middelburg. In de zitting van 31 Mei werden de volgende personen gedagvaard: ,M. S. v. V., huisvr. van A. F. v. L., 32 j., arbeidster te Clinge, wegens be leediging van Magdalena de Bruijckere te Clinge, op 8 April 1.1. Eisch en uitspraak 10 of 5 d. h. A. F, v. L., 31 j., arbeider te Clinge, wegens beleediging van Magdalena de Bruijckere te Clinge, op 8 April 1.1. Eisch en uitspraak: vrijspraak. Ca. L., huisvrouw van A. D., 44 j„ zonder beroep te Hulst, wegens belee diging van Leuntje Stouthamer te Hulst op 8 April 1.1. Eisch: 25 of 10 d. h.; uitspraak: 10 of 5 d. h. L. S„ huisvrouw van F. K., 43 j., zon der beroep te Terneuzen, wegens be leediging van Agnes Dophemont, te Hulst op 8 April 1.1. Eisch en uitspraak 10 of 5 d. h. P. B., 32 j., werkman te Sluis, wegens beleediging van L. L. Claerhout te Sluis op 4 April 1.1. Eisch en uitspraak 10 of 5 d. h. J. J„ 27 j., zonder beroep te Axel, wegens beleediging van Maria Jozina Brevet, door aan haar echtgenoot een brief te schrijven met beleedigen»!e uit drukkingen voor zijn vrouw, gepieegÖ op 9 en 13 April j.l. te Axel. Eisch 25 of 10 d. 1 Mr. Van Empel, verdachtes raadsman, bepleitte ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak. C, A. F., 57 j., arbeider te Zaamslag, wegens beleediging van den wachtmees ter der marechaussée Van Belzen te Axel op 22 April 1.1,, toen deze daar dienst deed ter controleering van de na leving van de Motor en Rijwielwet. Eisch en uitspraak 15 of 10 d. h. L. A. C., huisvrouw J. A. v. d. S., 27 j., zonder beroep te Breskens, wegens mishandeling van Catharina Boekman te Breskens op 6 April 1.1. Eisch en uitspraak 10 of 5 d. h.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1