^roirinciale ASFALT-WEGEN No. 127. Twee Bladen. WOENSDAG 1 JUNI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. DE MAN EN HET HAANTJE. ZEELAND. Economische wegen WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 1 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg !8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke rege' meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opg® nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 eest. SHBK3 EERSTE KAMER. Inkwartieringswet. Bij den aanvang der vergadering werd medegedeeld dat de cenrtale afdeeling besloten heeft het wetsontwerp tot tij delijke maatregelen tot hulpverleening aan de melkveehouderij reeds a.s. Don derdag te behandelen. Daarna werden eenige wetsontwer pen aangenomen, o.a. de wijziging der inkwartieringswet. Mevrouw Pothuis- Smit (s.d.) zeide het te betreuren dat geen vrijheid van inkwartiering zal wor den verleend wegens gewetensbezwa ren. De fractie wenschte geacht te wor den tegen te hebben gestemd. TWEEDE KAMER. Godslasterings-wetsontwerp. Gister heeft de minister van justitie mr. Donner, zijn Vrijdag afgebroken rede voortgezet, bij de behandeling van het wetsontwerp inzake bepaalde voor godsdienstige gevoelens krenkende uitin gen. Spr. betoogde dat de rechtsgrond voor de strafbepaling ligt in de krenking van gevoelens en bestreed de meening als zouden de bepalingen dezer wet in strijd zijn met de grondwet. Daarna volgden replieken, waarbij de heer De Visser (comm.) zeide, dat het ontwerp contra-revolutionair is en uitsluitend is gericht tegen het commu nisme. De heer P eereboom (herv, ger.) betoogde, dat dit ontwerp zich richt te gen krenking van den mensch, niet te gen krenking van God. Zoo verkoopt men den christelijken kiezers knollen voor citroenen. Minister Donner ontkende het ge richt zijn tegen het communisme. Het bestrijden van godsdienst wordt niet te- gengegaan, maar het bestrijden op een voor anderen krenkende wijze. Bij de duplieken heeft de heer S 1 o- temaker de Bruine (c.h.) nog een amendement verdedigd om in art. 1 te spreken van „onduldbare meenings- verschillen". Na bestrijding door den minister werd dit echter ingetrokken. Heden stemming. Tevoren was besloten aan de agenda toe te voegen het wetsontwerp inzake de artsenijbereidkunde, en werd aan den heer Kupers verlof verleend de regee- rllJ^ lnterPelleeren over de werkver- schattingen, woningbouw, enz. DE WIJZIGING DER L.O.-WET. Aan de nota van wijzigingen, gevoegd bij het rapport der kamercommissie van voorbereiding voor de herziening der L. O.-Wet, wordt ontleend voor wat aangaat, de beperking der rijksvergoe ding. Voor de rijksvergoeding komen in ge meenten met minder dan 25.000 inwo ners niet in aanmerking de scholen voor u.l.o., die in den bovenbouw in 't voorafgaand kalenderjaar minder dan 24 leerlingen in het geheel, minder dan 12 leerlingen in het tweede en de hoo- gere leerjaren te zamen hebben gehad, met dien verstande, dat de aanspraak op deze vergoeding gedurende het ka lenderjaar van de opening der school en gedurende de eerste twee kalender- ïfre.n vermeerderd met zooveel kalen derjaren .als de\ school leerjaren in de benedenbouw heeft, doch met niet meer dan vier, na dat der opening niet op dien grond verloren gaat mits het aantal leerlingen van den bovenbouw gedu rende het eerste kalenderjaar na dat, waarin voor het eerst leerlingen tot den bovenbouw zijn toegelaten, niet minder bedraagt dan 12 en gedurende het'twee de kalenderjaar niet minder dan 21. Voor de Rijks vergoeding komen niet of wat betreft de onder b bedoelde scho len slechts voor een deel in aanmerking: a. scholen voor gew. l.o., waarvan 't getal leerlingen in het voorafgaand ka lenderjaar minder bedraagt dan het mi nimum getal, volgens artikel 74 voor de school geldende, met dien verstande, dat voor een school, welke reeds ver goeding genoot, doch waar het getal leerlingen daalt beneden dat minimum, dat genot gedurende drie achtereenvol gende jaren niet op dien grond verloren gaat, zoolang niet in eenig jaar het ge tal daalt beneden het drievierde gedeel te daarvan; b. scholen voor gewoon l.o. en scho len voor u.l.o., waar bij vacature in het onderwijzend personeel tusschen het ontstaan daarvan en de de aanvaarding van zijn betrekking door den benoem de, een langere tijd verloopt dan, wat betreft het hoofd der school van zes maanden, wat de overige onderwijzers betreft van vier maanden, tenzij het schoolbestuur niet bij machte is geweest de vacature binen den gestelden termijn te doen vervullen en het binnen een week na het vervallen van dien ter mijn den inspecteur daarvan in kennis heeft gesteld. MR. TH. HEEMSKERK. Oud-minister Kni. Th. Heemskerk! is in het Diaconessenhuis te Utrecht ge opereerd aan een blaasontsteking. De patient heeft dè operatie goed d'oolr- staan. Zijn toestand was gister vrij gun stig. DE ONDERHANDELINGEN TE BERLIJN. Voor de leden van de Tweede Kamer, is ter vertrouwelijke kennisneming aan geboden een exemplaar van het rapport, met bijlage, van de door dr. Hirschfeld, directeur-generaal van den handel en nijverheid, mr. Ries, administrateur aan de generale thesaurie van het departe ment van financiën, en ir. Bonthuis, in specteur van den landbouw, onder lei ding van den gezant te Berlijn met de bevoegde Duitsche ambtenaren daar ter stede gevoerde besprekingen. MAATREGEL VAN ORDE BIJ HET DEPARTEMENT VAN DEFENSIE. Naar aanleiding van een bericht in „De Nieuwsbron" omtrent een ver scherpten veiligheidsdienst bij het De partement van Defensie, verneemt de Maasbode dat men hier te doen heeft met een maatregel van orde. Men kon geen oog meer houden op het groot aan tal personen die ook van de achterzijde van het Departement onaangediend het Departement binnenliepen. In verband hiermede wordt de achteringang geslo ten, zullen de ambtenaren en andere personen, werkzaam ten Departemente, voorzien moeten zijn van een legimita- tiebewijs en zullen de bezoekers moe ten opgeven bij welke afdeeling en voor welk onderwerp zij op het Departement moeten wezen en door een geleider naar Eisch is het, dat de stoffelijke macht der wapens wordt vervangen door de moreele macht van het recht. de betrokken afdeeling worden ge bracht. DE LOONSVERLAGING BIJ DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. Na langdurige beraadslagingen met den personeelraad heeft de directie der Ned. Spoorwegen zich bereid verklaard, haar voorstel aan den minister tot loons verlaging in te trekken, het reglement dienstvoorwaarden ongewijzigd te laten, doch met 1 Juli een loonkorting van 5 procent in te voeren en dan aan het einde van het jaar den toestand opnieuw onder de oogen te zien. Zij meende daarbij evenwei te moeten verklaren, dat zooals zij den toestand nu ziet, zij de overtuiging heeft opnieuw met een voorstel tot 5 procent loonsverlaging te moeten komen. De personeelraad heeft medegedeeld, dit voorstel aan de personeelsorganisa ties ter beslissing over te dragen. (Het voorstel der directie was 5 pet. loonsverlaging met 1 Juli, en nog eens 5 pet. met 1 Oct. DE GRAF ZEPPELIN NAAR TWENTE EN WAALHAVEN. Hoe groot de belangstelling voor den tocht naar Twente en Waalhaven van de Graf Zeppelin op Zaterdag 18 Juni a.s. is, blijkt wel hieruit dat er onmid dellijk na het bekend worden van de bij zonderheden reeds binnen enkele uren 10 passagiers zich lieten inschrijven, ter wijl een groot aantal brieven binnen kwamen met verzoek om nadere in lichtingen. De contingenteering van den in voer van porselein, aardewerk, tegels en fietsbanden, is verlengd tot 1 Febru ari 1933. De percentages blijven onge wijzigd. De Vereen, van Banketbakkers, .ex ploitanten van bestelzaken wijst er in een adres aan den Minister van Econo mische Zaken en Aribeid' op, dat ondeir de Zondagen, waarvoor de verplichte winkelsluiting is opgeheven niet voor komen de Zondagen, voorafgaande aan Een gewone haan, noemt men een haan. Het mannelijk helftje van een kriel kippen-echtpaar noemt men een haan tje. En hetgeen bovenop een toren staat noemt men eveneens (maar dan het) haantje. Waarmede de mensch voor de zooveelste maal bewijst, hoe zeer het zijn bedroevende gewoonte is, naar den schijn der dingen te oordeelen. Want als men aan een normaal exem plaar van het hanengeslacht het ver kleinende achtervoegsel al niet meer aanhangt, zoo het den volwassen leef tijd heeft bereikt, moet men dan van een haantje van den toren spreken, enkel omdat het ons, vanwege zijn hoog-verhevenheid zoo klein 1 ij k t? Naar de laatste wetenschappelijke ge gevens weegt een normale haan 3-4 kg; het hierbij afgebeelde exemplaar heeft echter een gewicht van ten naastebij 130 kg. Vele, vele jaren aaneen heeft deze haan hoog boven onze goede stede, op den spits des Langen Jans geprijkt, parmantig zijn staart omhoog, en met een lichtelijk-spottenden blik in zijn hooge hane-oogen neerziende op het ge peuter van ons aardwurmpjes hier be neden. Tot de man kwam, dien gij, lezer, er thans naast ziet afgebeeld. Neem uw pet of hoed een beetje af voor den heer B. Vrijhoek, want dat is bij tijd en wijle de „hoogst geplaatste man in Nederland". Deze Tilburger namelijk beoefent al 16 jaren het vak van toren- beklimmer, haantjes-naar-beneden-ha- ler, beelden-op-toppen-plaatser en al wat er zoo meer met dit acrobatische beroep samenhangt. En hij heeft nu ook onzen haan naar den beganen grond ge bracht, teneinde het diertje een nieu wen bladgoud-mantel om te hangen. Dan gaat-ie weer naar boven: Donder dagmorgen om 11 uur precies wordt er een aanvang mee gemaakt, Hoogtevrees kent ge natuurlijk niet? zoo vroegen we den „onver schrokken held" zooals de sensatie- of Vallende op resjp. 't St. Nicolaasfeest, Kerstmis, Paschen en PinkjsteVen. De vereeniging acht het dringend gewensc^t dat die Zondagen opgenomen zullen wor den onder de uitzonderingen op het verbod van Zondags arbeid. Ter gelegenheid van net .25-jarige bestaan van het Ned'eriandsch Verbond van Vakvereenigingen in 1931 hebben de aangesloten honden het bestuur een be langrijk bedrag aangeboden als grond- kapitaal voor een arbeidersvacantieoord aan zee. Genoemd bestuur heeft nu be sloten, het vacantieoord, waarvan de ad ministratie is opgedragen aan de Stich ting Troel'str.aoord, te vestigen nabij Cas- tricum. De eerste en de tweede binnenlandsche luchtlijn. Onze Haagsche medewerker schrijft: Ik verneem hier, dat de exploitatie van de eerste binnenlandsche luchtlijn der K.L.M. gedurende de eerste maand vrij veel te wenschen heeft over gelaten. De uitkomsten beantwoordden zeer zeker niet aan de verwachtingen welke de K.L.M. van dezen dienst had. Vooral voor het gedeelte Vlissingen-Haamstede der route bestond, ondanks het enthou siasme van enkelen niet de daadwerke lijke belangstelling, die voor het hand haven van de verbinding in de toekomst onmisbaar moet worden geacht. Wal cheren blijkt inderdaad nog te moeten leeren vliegen. Opmerkelijk wordt het in bevoegde kringen genoemd, dat Walcheren on danks veel propaganda zich heel wat langzamer aan het nieuwe verkeersmid del aanpast dan Schouwen-Duiveland, Het moge met „Holland" een betere verbinding hebben dan Schouwen-Dui veland: deze verbinding is in elk geval geen motief voor minder gebruik van het vliegtuig op de route Vlissingen-Haam stede. En ook de belangstelling voor dit vlieg-wipje is niet zooals zij zijn kon. De hoopt blijft echter gevestigd op de twee komende maanden, en.... op het gezegde: „Alles went". Merkwaardig is het, dat de tweede binnenlandsche luchtlijn, n.l. de dienst tusschen het vliegveld Twenthe en Am sterdam, die op 11 Juni officieel ge opend wordt en van 13 Juni af regel- journalistiek dezen doodgemoedelijken jongen Brabander vermoedelijk zou noemen. Och nee, dan kon je dit vak niet uitoefenen hé? Wij voelen ons daarbo ven net zoo op ons gemak als hier be neden. En als je dan altijd maar zorgt, dat al je materiaal sekuur in orde is, en dat alles stevig staat, dan is er geen gevaar bij! Dat mag ook niet, want 't is niet alleen gevaarlijk voor ons daar boven, maar als zoo'n lief koperen dier tje van een 130 kilo 'ns naar beneden kwam kukelen, dan zou dat óók leelijk ongelukken maken! Hoeveel haantjes hebt-u zoo al naar beneden gehaald? Dat kan ik niet meer bijhouden, maar er zijn weinig hanen op Nederland- sche torens, waarmee ik nog niet te ma ken heb gehad. Soms zaten ze muurvast geroest, maar dat geeft niet. Als ik aan neem om een haan van een toren te ha len, dan moet-ie d'r af en dan gaat-ie d'r af. Ik kom er altijd mee beneden! En nog nooit heb ik 't kleinste onge lukje gehad. Hoe draait dat gevalletje daar bo ven nu? Zoo'n haan loopt op een ring van nikkelstalen kogels. Als dat allemaal goed in orde is, dan kan-ie ongeveer een 25 jaar zonder onderhoud. D'n deze hier in Middelburg was anders een zwa re hoor. Ik schatte 'm zoo op een 6070 kilo en dacht, toen ik boven was: „daar zet ik m'n schouder onder en dan licht ik 'm d'r zoo af." Maar dat zou niet gaan! Het ding weegt twee maal zoo veel, al zou je dat aan z'n grootte niet zeggen, 't Is allemaal zwaar koper. Maar 'k heb 'm er tóch netjes afgekregen. En u zult eens zién zoo besloot deze torenklimmersbaas ons gesprek als het beestje straks weer netjes op z'n plaats staat, met voor een veertig gulden bladgoud op z'n baadje, hoe prachtig of-ie dan in de zonnestralen schittert! Dus tot Donderdagmorgen elf uur? Ja, dan gaat-ie weer naar hoven! Het woord ASFALTWEG beteekent Een vijf-voudig, groot pleizier: Voor de veeren, banden, motor, Voor chauffeur en passagier. (Ingez. Med.) l"VI-'32. Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 19.8 °C; (68 °F); laagste 11.6 °C (53 °F). Heden 9 h: 12.9 °C; 12 h: 14.1 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 761 mm, laagste 758 mm. Hoogste barometerstand 765.8 mm te Isafjord; laagste 752.3 mm te Memel. Verwachting tot Morgenavonds Zwakke tot matige N. tot O. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, later op klarend, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 4 h 46; onder 21 h 10. Licht op: 21 h 40. Maan op: 3 h 00; onder 18 h 34. N.M. 4 Juni. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapeïle is 28 min. en. Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Juni, Wo. 1 Do. 2 Vr. 3 Za. 4 Hoogwater. 0.23 12.50 1.03 13.27 1.37 14.00 2.11 14.32 Laagwater. 6.51 19.03 7.30 19.42 8.06 20.19 8.38 20.56 matig zal worden onderhouden, de be langstelling schijnt te werven, die we den Zeeuwschen dienst al was het slechts op overweging van het eerste geboorte-recht zoo gaarne onmidde- lijk hadden gegund. Hoewel in Twenthe nog met vliegen begonnen moet worden zijn daar reeds nu een groot aantal 10- vluchten-boekjes tegen den prijs van 85.verkocht. Dit wijst er op, dat de tweede binnenlandsche dienst den eersten wel eens over het hoofd zou kunnen groeien. Tenzij.... Walcheren in de komende maanden in de „kist" gaat zooals Schou wen-Duiveland er 't vorig jaar reeds in ging en er nu nóg in gaat Het is gelukkig nog geen September, en gelukkig is het Walchersche ge woonte na a zij het soms eerst achter een flinke pauze van verkenning ook b te zeggen. En dan zéér nadrukkelijk Tot zoover onze Haagsche mede werker. Bij nadere informatie vernamen wij van de K.L.M. nog, dat de verkeers- resultaten op de Zeeuwsche lijn gedu rende de maand Mei hebben bedragen: Rotterdam-Haamstede 38 passagiers,. Rotterdam-Vlissingen 17 Haamstede-Vlissingen 6 Vlissingen-Haamstede 10 Vlissingen-Rotterdam 14 Haamstede-Rotterdam 30 Goederen. Richting Rotterdam-Vlissingen 379 kg Richting Vlissingen-Rotterdam 7 kg Wij behoeven hieraan niet veel toe te voegen; de waarschuwing die er in ge legen is voorzoover dit het Walchersche deel van de lijn betreft, zal men goed doen ter harte te nemen MIDDELBURG. De heer N. Cornelisse, rijkscommis saris van politie te Hellevoet- sluis, vroeger te Middelburg, viert heden zijn 25-jarig jubileum als politie ambtenaar. De heer Cornelisse is eerst adjunct inspecteur van politie te Vlaardingen geweest, toen te Enschede, daarna in specteur aldaar, vervolgens inspecteur te Dordrecht, hierna commissaris van de gemeentepolitie te Hellevoetsluis en thans nog rijkscommissaris van politie aldaar.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1