'provinciale Zeeuwsche No. 126. Twee Bladen. DINSDAG 31 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. DOMBURG MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elder» f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg i8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St, Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Red'actie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regel» 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk» kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oJ „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. DE WIJZIGING DER L.O. WET. Verschenen is het verslag der commis sie van voorbereiding inzake de wijzi ging der l.o. wet. Verscheidene leden gaven als hun meening te kennen, dat de resultaten van den arbeid der staatcommissie-Rutgers niet in overeenstemming zijn met de op dracht die aan die commissie werd gege ven. Hetgeen hoofdzaak was, een herziening van de toepassing der financieele gelijk stelling is bijzaak geworden; hetgeen bij zaak was, het verkrijgen van bezuiniging, werd hoofdzaak. Deze leden kwamen er met nadruk tegen op dat op deze wijze het volksonderwijs tot bezuinigingsob- jeci bij uitnemendheid is gemaakt. Men is er niet in geslaagd, voor het thans geldend systeem een ander in de plaats te stellen, hetwelk even groote waarborgen van gelijke behandeling biedt. Sommige leden waren van oordeel, dat behoort te worden teruggekomen op de vrijwel volledige betaling van het L. O. door de overheidskassen. De kosten die boven het gemiddelde uitgaan zou den moeten worden betaald door de oudercommissies en hoofdbesturen. In het bijzonder valt hier te denken aan de boventallige onderwijzers. De minister meent echtqr, dat het par ticuliere initiatief nog niet in staat is, zoo aanzienlijk offers te dragen. Over de vraag of en zoo ja wanneer het rapport der commissie-Weiter zal worden openbaar gemaakt is nog geen beslissing genomen. De minister merkt verder naar aanlei ding van in het verslag gestelde vragen op: Naar de Minister meent, gaat de be paling, dat ook steun van gemeentewege voor alle vakstudie van onderwijzers uitgesloten is, te ver. Het kan zelfs zeer nuttig zijn, dat gemeenten medewerking verleenen aan cursussen tot verdere ont wikkeling van onderwijzers bij het bui tengewoon onderwijs, van cursussen tot opleiding voor de acte handenarbeid e.d. De minister heeft bezwaar tegen de uitbreiding van het reeds groote aantal leervakken. Voor opneming van een regeling, wel ke tegemoetkomt aan den in de laatste jaren van vele zijden uitgeoefenden aan drang, om de mogelijkheid te openen, dat ook de lagere school dienstbaar kan worden gemaakt aan het aanleeren van het Friesch, acht ook de minister thans wel den tijd gekomen, enwel op de wij ze, als de afdeeling voor het algemeen vormend lager onderwijs en het bewaar- schoolonderwijs van den Onderwijsraad in zijn advies van 25 Nov. j.l. heeft voor gesteld. Dienovereenkomstig heeft de Minister thans een derde lid aan 13 toe gevoegd. Of centraliseering van het zevende leerjaar mogelijk en wenschelijk is, hangt van de omstandigheden ter plaatse af, zoodat volgens den Minister elk geval op zichzelf beoordeeld moet worden. Een dwang in de wet moet als onuit voerbaar worden afgewezen. Tot afschaffing wil hij niet medewer ken, omdat het in veler oogen ook groo te voordeelen heeft. De minister kan zich niet vereenigen met de meening van sommige leden om het vak lichamelijke oefening facultatief te maken, evenmin als om dit het insti tuut der oudercommissie te doen. Bij zeer vele leden bestond ernstig bezwaar tegen de voorgestelde invoe ring van de uniforme 45-leerlingen schaal. Naar hun meening is invoering van een uniforme schaal in beginsel on juist. In zijn antwoord plaatste de Minister op den voorgrond de noodzaak om, wat het L. O. betreft, tot bezuiniging te ge raken. Hiervoor schijnt niets anders over te blijven dan een matige vermindering van het aantal onderwijzers, voor wier salarissen het rijk vergoeding aan ge meente- en schoolbesturen verleent. Volgens een nieuwe berekening be draagt de voorgestelde bezuiniging voor- loopig jaarlijks 4.476.000 en na tien ja ren bovendien 2.016.000, totaal een som van 6,492,000, Op deze jaarbedra gen dient uiteraard in mindering te wor den gebracht een voortdurend klei ner wordend bedrag aan wachtgel den, terwijl ook de jaarlijksche stijging der uitgaven tengevolge van de toene ming van het getal leerlingen invloed oefent. Dat door het voorstel van den Minister slechts een verschuiving van lasten van 's rijks kas naar de gemeen telijke kassen zal plaats hebben, ver wacht de Minister niet. De gemeenten, die boventallige onderwijzers in dienst hebben zullen, naar hij vertrouwt, even eens het gemiddeld aantal leerlingen per onderwijzer eenigszins verhoogen en aldus de bezuiniging voor de over heidskassen als geheel genomen effectief maken. De minister heeft bezwaar voor te schrijven, dat U.L.O. scholen, wier leer lingental beneden veertig daalt, binnen zekeren tijd moeten worden opgeheven. De Minister ziet er geen overwegend bezwaar in aan den gemeenteraad de bevoegdheid te verleenen het benoemen en overplaatsen van onderwijzers en vakonderwijzers aan B. en W. op te dra gen. Evengoed kan dat geschieden met het verleenen van ontslag. Een wijziging in dien geest word- voorgesteld. Twee overwegingen hebben den Mi nister bewogen de keuringsbepaling op te nemen. Zij dient een algemeen finan cieel belang, daar zij niet-valide perso nen uit het onderwijzerscorps zal weren en zij zal de leerlingen beschermen te gen den omgang met lijders aan niet dui delijk sprekende infectie ziekten. De minister is er tegen de bezoldiging van vakonderwijzers ten laste van het rijk te nemen. De bepaling van een minimum school geld moet in de wet worden bestendigd. DE NOOD IN DEN LANDBOUW. De Christelijke Boeren- en Tuin- dersbond heeft het volgende telegram aan den minister van Economische Za ken gezonden: Dank voor krachtig optreden Staten- Generaal Zuivelwet. Geeft reeds eenige ontspanning voor geest der boeren. Thans toestand hypotheekboeren al lerernstigst. OPENSTELLING AFSLUITDIJK DER ZUIDERZEE. Medegedeeld wordt, dat de Friesche zijde van den afsluitdijk met ingang van begin Juli voor rijverkeer zou worden opengesteld tot aan de Middelgronden. Een klein entréegeld zal worden gehe ven ten bate van het Nationaal Crisis comité. Bij Kon. besluit is aan E. J. Bergs- ma, op verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente E n- s c h e d met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hem als burgemeester bewezen. Naar de N. R. C, verneemt zullen alleen reeds in Friesland 8 kantoren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen worden opgeheven De commissie van onderzoek in zake 't weversconflict te Enschede heeft bepaald, dat de veelgetouwenwevers minder zullen verdienen dan hun ter be middelingsconferenties werd aangebo den. De door de directie van A.T.O. en Van Gend en Loos aangekondigde 10 pCt. loonsverlaging is, na bespreking met de vertegenwoordiging van het per soneel, door haar voor nader beraad te ruggenomen. Uitbreiding interprovinciaal luchtverkeer. Zooals reeds werd gemeld, zal Maan dag over een week de tweede binnen- landsche luchtverbinding door de K. L. M. geopend worden, en wel van Am sterdam-Schiphol op de luchthaven- Twente. Het spreekt vanzelf, dat wij dezen tweeden schakel in het interpro vinciale luchtverkeer met vreugde be groeten, Voorloopig bestaat het voornemen, den dienst gedurende drie maanden uit te voeren, op alle werkdagen. Des morgens 9.00 uur vertrekt een vliegtuig van de luchthaven Twente en komt een uur later te Amsterdam aan. In omgekeerde richting is het vertrek uur van Amsterdam-Schiphol op 17.15 bepaald, aankomst Twente 18.15 uur. Nu de Zeeuwsche luchtlijn aanslui ting op Schiphol brengt Donderdags en Zaterdags geregeld, en gedurende Geniet de vreugde van het tegen woordige zoodanig, dat gij er de vreugde van de toekomst niet bij in boet. Juli en Augustus ook des Maandags is het dus mogelijk zich van Walcheren naar het Twentsche industriegebied en terug door de lucht te begeven. Men kan op die dagen n.l. met de tram van 14.00 uur uit Middelburg of Vlissingen vertrekken; het vliegtuig gaat dan van 't vliegveld-Vlissingen om 14.30 uur de lucht in, is 14.45 te Haamstede, 15.20 te Rotterdam-Waalhaven en 16.25 te Am sterdam-Schiphol. Vertrek vandaar te 17.15 uur een mooie aansluiting, met juist den tijd om een kop thee te drin ken aankomst vliegveld Twente te 18.15. Dus: 's middags twee uur van hier, kwart over zes in Twente. Van Twente uit kan men, des och tends om 9 uur vertrekkende, om 10 uur op Schiphol zijn. Dan is er géén aan sluiting echter, wie dóór wil vliegen naar Zeeland zal des Zaterdags tot 12 uur dienen te wachten, en Donderdags zelfs tot 16.00. Maar het is nu niet be paald een corvee, in de hoofdstad des lands enkele uren te moeten doorbren gen, en wie dus voor z'n genoegen de luchtreis TwenteWalcheren eens wil maken, die zal op een Zaterdag toch nog, om 9 uur uit Twente vertrekken de, om 2 uur in Middelburg of Vlissin gen kunnen zijn, met „en passant de gelegenheid in Amsterdam een kopje koffie te gebruiken In elk geval mag de hoop uitgesproken worden, dat deze uitbreiding van het interprovinciale luchtverkeer ook aan de „voeding' van de Zeeuwsche lijn ten goede moge ko men. MIDDELBURG. De feestcommissie uit de Voetbal- vereeniging „Middelburg heeft besloten ter viering van het behalen van het eersteklasseschap binnenkort een tuin feest te organiseeren in den tuin van de sociëteit St. Joris. De minister van financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen wegens over vo rige jaren te weinig betaalde belastin gen naar inkomen en/of vermogen (ge- wetensgeld bij den inspecteur der direc te belastingen alhier j 17.84, 16.46. Middelburgsche Reddingsbrigade en Zwemvereeniging „Luctor et Emergo". Gisterenavond vergaderde bovenge noemde vereeniging in een der zalen van „De Nieuwe Doelen, onder voorzit terschap van den heer W. de Graaf, die in zijn welkomstwoord er op wees, dat nu 't zwemseizoen voor beide zwemin richtingen geopend is, het goed is dat ook de vereeniging teeken van leven geeft en bewijst, dat zij in blakenden welstand verkeert. Uit het jaarverslag van den secreta ris, den heer A. W. Zandee, bleek dat de vereeniging thans telt 107 gewone le den, 6 gezinsleden en 16 adspirant-leden, tegen resp. 104, 7 en 10 in het vorig jaar. Deze geringe vooruitgang in de gewone leden mag niet zoo blijven. Men moet vooruit, te meer waar het gevaar bestaat, dat bij de aanbieding der kwi tanties nog leden bedanken. De secre taris herinnert verder aan den goed ge slaagden wedstrijd op 11 Juli en het met succes uitkomen te Goes op 22 Augustus. Verschillende opleidingen hadden plaats met de destijds vermelde goede resultaten. De vergadering vereenigde zich met het verslag en de voorzitter bracht den secretaris dank voor de samenstelling. De rekening van den penningmeester, den heer C. A. Minderhout, die over de exploitatie van 1931 een tekort van 49.68 aanwijst, toont o.a., dat alleen de wedstrijd een tekort van 50.91 op leverde. De voorzitter zeide, dat de vereeni ging weer veel en goed werk heeft ge daan en dan is het niet zoo erg als men eens wat inteert. De vergadering herkoos als bestuurs leden mevrouw Hollema en den heer Minderhoud. De voorzitter deed daarop mededee- ling van de oprichting van den kring Zeeland van den N.Z.B., die tot heden nog niet veel werk heeft geleverd, maar die toch leiden zal tot meer samenwer king. Bij het ontwerpen van de plannen voor dit seizoen zeide de heer Geervliet dat de plannen voor een demonstratie van zwemmend redden nog geen afdoenden vorm hebben. Daarom bepaalde men zich tot bespreking van den te houden wedstrijd. Deze wilde men gaarne doen plaats hebben op 16 Juli, doch dit kan alleen als tijdig bekend zou zijn, dat de Schel- debekerwedstrijd beslist niet op dien dag doorgaat, dan zal de datum van Luc tor op 9 Juli worden genomen. De heer Geervliet zeide, dat hij ook gaarne hei zwemmend redden zou wil len demonstreeren en dat men op den wedstrijd ook gaarne het springnummer zou willen zien geplaatst. Het bezwaar bleek te zijn de kosten van aanleg van een springplank. De kwestie was opge lost, toen de heer Julianus een plank ter beschikking stelde. Evenals verleden jaar zal eene com missie de plannen verder uitzoeken. De commissie bestaat uit mevrouw Holle- ma en de heeren Naezer, Middelburg, Geervliet, Julianus en Zandee. Naar aanleiding van een opmerking van den heer Geervliet, kwam vast te staan, dat men het in het algemeen toe juichen zal als bij het optreden der ver eeniging naar buiten het bestuur de estafetteploeg aan zal wijzen. Dit ook te doen voor plaatselijke wedstrijden, achtte men niet gewenscht en ontkend werd met klem, dat men dan ploegen krijgt, die door verschil in menschen van bepaalden kring,te scherp tegenover el kaar staan. Met beide handen werd het verzoek ontvangen van de commissie voor de Vacantieschool, dat een der leden met de school mede gaat naar het strand om op te treden als zijn kennis onverhoopt te hulp wordt geroepen. Naar aanleiding van een adres van den Zwembond, zeide de voorzitter dat hij meent dat er van den Scheldewed- strijd geen propagandistische reclame uitgaat. Eén kwam verleden jaar half dood aan, 26 deelnemenden moesten hun toevlucht nemen tot de bootjes. Spr. zou veel meer voelen voor den Kanaalwed strijd VlissingenMiddelburg, dit is in alle opzichten veiliger en kan door het publiek goed worden gevolgd. Besloten werd overeenkomstig het desbetreffende reglement den heer Geervliet op te geven als candidaat lid der T. C. Naar aanleiding van een opmerking over het groot aantal Vlissingers in het kringbestuur, zeide de voorzitter, dat de geestelijke vader van den kring, bur gemeester Van Woelderen, bereid was voorzitter te blijven, en daarom is het te begrijpen, dat hij een secretaris te Vlissingen zocht en vond. De heer Julianus zeide, dat z. i. ver leden jaar de organisatie van den Schel- dewedstrijd veel beter, was dan de eer ste maal, alleen gaf hij den wenk dekens in de booten te hebben om eventueel voor beschutting te dienen voor opge nomen deelnemers. Naar aanleiding van een desbetreffen de vraag kon de voorzitter gaarne toe geven, dat de personen, die van plan zijn zich te gaan oefenen voor een exa men, reeds vóór de oefeningen genees kundig worden onderzocht. Verschillende punten van meer huis- houdelijken aard kwamen nog in korte of langere bespreking. In het gisteren opgenomen verslag van den afstandmarsch van E. M. M. stond dat de signaaiafdeeling van Acnil- les de wandelaars afhaalden aan den Veerschen weg dit is niet .juist, het was de signaaiafdeeling van dé Vlissingsche Turnvereeniging. Tijdens de afwezigheid van de bewoners is gisteravond ingebroken in de woning van Z. aan de Lo/sk,'aid!e,. Een voor deze personen, vrij belang rijk bedrag aan geld is ontvreemd. /De politie, die onmiddellijk gewaarfschuwd was, ving dadelijk een onderzoek aan. VLISSINGEN. Maandagmiddag is ter hoogte van het standbeeld van Frans Naerebout, een bejaarde man die zich in een kano bevond, waarschijnlijk door een verkeer de manoeuvre, in den stroom terecht gekomen en omgeslagen. De man, die niet ken zwemmen, wist zich aan de kano vast te houden. Vanaf den boulevard had men het ongeluk zien gebeuren en werd het Ne- derlandsch loodswezen telefonisch hier van in kennis gesteld. Al spoedig ver scheen het motorafhaalvaartuig van ge noemd loodswezen, dat den drenkeling opnam en behouden hier binnen bracht. 31-V-'32. Maandag hoogste lucht- temperatuur 17.8 °C; (64 °F); laagste 10.5 °C (51 °F), Heden 9 h: 14 °C; 12 h: 15.6 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand a 1 h ie r 763 mm, laagste 761 mm. Hoogste barometerstand 768.3 mm te Isafjord; laagste 752.3 mm te Berlijn. Verwachting tot Morgenavond! Zwakke tot matige wind uit Z. rich tingen, half tot zwaar bewolkt, aanvan kelijk weinig of geen regen, iets warmer overdag. m Zon op: 4 h 47; onder 21 h 09. Licht op: 21 h 39. Maan op: 2 h 49; onder: 17 h 20. N.M. 4 Juni. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapeile is 28 min, en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Mei. Di. 31 Wo. 1 Do. 2 Vr. 3 Hoogwater. 12.10 Juni. 0.23 12.50 1.03 13.27 1.37 14.00 Laagwater. 6.06 18.21 6.51 19.03 7.30 19.42 8.06 20.19 ZUID-BEVELAND. HOEDEKENSKERKE. In de Maandag gehouden vergadering van Ingelanden van het waterschap Hoedekenskerke wa ren 16 stemgerechtigde ingelanden te genwoordig uitbrengende 18 stemmen. De rekening 1931-'32 werd vastgesteld in ontvang ad 26.357 in uitgaaf ad 25.147. dus met een goed slot van 1210. De aanbeveling gezworene wegens periodieke aftreding van den heer M. Steyn Sr., die wegens zijn gevorderden leeftijd voor een herbenoeming niet meer in aanmerking kon komen werd opgemaakt en bestaat uit 1. P. Huige, 2. D. B. v. Kruyssen, 3. B. Timmerman. Besloten werd Ged. Staten te ver zoeken den Siguitschenweg aan één zij de voor automobiel en motorverkeer af te sluiten. Bij inkrimping van het per sonenvervoer van den tramweg door Zuid-Beveland zal 25 pCt., bij opheffing daar van 50 pCt, vermindering van sub sidie worden verzocht. KRUININGEN. Maandagavond verga derde de Kruiningsche Burgerwacht on der voorzitterschap van de heer W, J. L. de Groof. Na afdoening van eenige huishou delijke zaken o.a. rekening van den se- secretaris-penningmeester, den heer G. Duindam, memoreerde de voorzitter 't werk in het afgeloopen jaar. Met een toepasselijk woord werd het diploma schutterkoning aan G. Duin dam uitgereikt, alsmede aan P. Won- dergem het diploma Koningschutter's- klasse. De heer W. J, L. de Groof werd her kozen als voorzitter. De vergadering was goed bezocht ook door enkele nieuwe leden. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. BRESKENS. Zaterdag is in de haven alhier het lijkje opgehaald van een pas geboren kind (meisje). Dr Hulst uit Lei den heeft het sectieonderzoek verricht. BIERVLIET. Maandagmiddag is het stoffelijk overschot van wijlen den heer M. E. Pruijssen, hoofd van school A te Biervliet ter aarde besteld, Pe kinde ren der hoogste klasse sloten zich bij 't sterfhuis bij den lijkstoet aan. Nadat de predikant, de burgemeester, de Inspec teur van het L.O., het waarnemend hoofd, de voorzitter van de oudercom missie en een vriend het woord gevoerd hadden, zong de zangvereeniging een lied. Een familielid dankte alle aanwe zigen voor de laatste eer aan den over ledene bewezen. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent W. TRIELLER.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1