^Provinciale jJeeutusche Pracht 6x9 Klapcamera 112.50 rai i ritus No. 124. Twee Bladen. ZATERDAG 28 MEI 1932. Eerste Blad. 175 e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. Lage Ponden Koers. FOTOHANDEL - L. HELDER - LANGEDELFT WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, eldera 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg ),8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG,N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 :t Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, WBBBBBBB TWEEDE KAMER. Godslasteringsontwerp. Voortgezet wordt de behandeling van het Godslasteringsontwerp. De heer Marchant (v.-d.) wees daarbij op de groote moeilijkheden, waardoor men met deze wetsbepalingen komt. Hoewel verwerping van het ont werp feitelijk ongeraden is voor den in druk, die dit kan maken, ziet hij geen an dere oplossing. De heer Slotemaker de Bruine (c.-h.) noemde het ontwerp onduidelijk en tweeslachtig, hetgeen voor hem vol doende is 't af te wijzen. Hij zet uiteen, dat deze wet tot allerlei problemen aan leiding kan geven, die in de rechtszaal behandeld moeten worden, hetgeen zeer pijnlijk is. Anders wordt het als men de Godslastering weglaat en spreekt van „onduldbare meeningsuiting". Als de re dactie van den minister gehandhaafd blijft, zal hij tegenstemmen. De heer Peereboom (H.-G.) vindt dat dit ontwerp het paard achter den wagen spant omdat men den Bijbel heeft ontnomen aan de volksschool. Voor den heer Van Wijnbergen (r.-k.) is hoofdzaak, dat in feite smalen de Godslastering strafbaar wordt ge steld. De heer Zandt (St. Geref.) vond de strekking van het ontwerp te beperkt, en zag er een tegemoetkoming aan Ro me in. De heer K r ij g e r (c.-h.) stelt als man van rechts groote prijs op aanne ming van het ontwerp. De heer Heems kerk (a.-r.) vereenigt zich van harte met het ontwerp. Iedere rechter kan uit maken, wat smalende Godslastering is. Dinsdag voortzetting. MR. J. T. LINTHORST HOMAN f Op zijn buitenverblijf te Havelte is gister, 58 jaar oud, mr. Jan Tymen Lint horst Homan overleden. Mr. Jan Tymen Linthorst Homan, die op 2 October 1873 geboren werd te Assen, promoveerde op vierentwintig jarigen leeftijd in de rechten aan de universiteit te Groningen. Hij vestigde zich als advocaat en procudeur te As sen, waar hij al spoedig een werkzaam aandeel kreeg in het bestuur van stad en provincie. Dertien jaar is hij lid van de Staten geweest, waar jzijn vader mr. J. Linthorst Homan, als commissaris der Koningin, het voorzitterschap be kleedde. Toen deze in 1917 zijn functie neerlegde, werd de zoon geroepen tot het hooge ambt van gouverneur. Mr. Linthorst Homan heeft al zijn krachten gegeven aan den vooruitgang, den bloei en het geluk zijner provincie. Allereerst werd het graven van ka nalen ter hand genomen, omdat daar mee een tweeledig belang gediend kon worden, de draineering en het water verkeer, dat den landbouw afvoer van producten en aanvoer van werktuigen moest verschaffen. Zoo zijn o.a. ont staan het Buinen-Schoonoordkanaal en het Linthorst Homankanaal. Ook voor den landbouw heeft deze commissaris, die als voorzitter van de K. N. L. C. veel ervaring heeft, zeer veel voor de ontwikkeling van den land bouw van zijn gewest gedaan, evenals aan de verbetering der volksgezond heid. De heer Linthorst Homan is de cen trale krachtbron voor Drente geweest waarvan alle organisatie, alle drijf kracht uitging. Verleden jaar legde hij zijn ambt neer om gezondheidsredenen. Helaas heeft dat geen genezing mogen geven, DE POSTVRAAGSTUKKEN. Mevrouw Bakker—Nort, lid van de Tweede Kamer, heeft den minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld: Is de minister niet van oordeel dat de directeur P.T.T. in dezen tijd een te ruim gebruik maakt van zijn be voegdheid om het aantal postbestellin gen te verminderen en de uren voor 't openstellen van verschillende post- en hulppostkantoren te beperken? Is het juist dat overwogen wordt tal van hulppostkantoren en stations en postkantoren in hulppostkantoren om te zetten, en de automatiseering van den telefoondienst door te voeren, waardoor tal van ambtenaren overbo dig zullen worden en he taantal werk- thg zullen worden en het aantal werk- Is de minister niet van meening dat bovengenoemde belemmeringen van een vlug postverkeer het herstel van het economisch leven in den weg staan? En is de minister bereid een gede tailleerd overzicht te publiceeren van de reeds genomen en in voorbereiding zijnde maatregelen op dit gebied? DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN, De heer A. J, ten Hope te Rotterdam en 7607 andere inwoners van ons land wendden zich tot den voorzitter van den ministerraad met een adres, waarin zij betoogden, dat de vele en ernstige ongelukken, welke op onbewaakte over wegen plaats vinden, de verontrusting over de groote gevaren, waaraan het verkeer bloot staat, voortdurend doet stijgen; dat niet volgehouden kan worden, dat deze ongevallen in hoofdzaak een ge volg zijn van onvoorzichtigheid of roe keloosheid van de zijde der weggebrui kers en dat adressanten van oordeel zijn, dat de kosten, welke door ophef fing van bewaking worden uitgewonnen, in geenen deele kunnen opwegen tegen de kostbare menschenlevens, die door de onbewaakte overwegen telkens we der worden geëischt. Zij meenen dat in de meeste gevallen de onmiddellijk aanleiding tot de plaats gevonden ongevallen met betreurens- waardigen afloop daarin gezocht moet worden dat het uitzicht op de spoorbaan belemmerd is. Daarom verlangen zij dat begonnen worde met het uitzicht op de spoorbaan te verbeteren, en wel over een afstand van tenminste 600 a 700 m bij alle onbewaakte overwegen, waar het uitzicht onvoldoende moet worden ge acht. Daarnaast echter achten zij het drin gend noodzakelijk, dat al die overwegen bewaakt worden, welke door hunne lig ging, b.v. in de nabijheid van een on overzichtelijke bocht in den spoorweg, bijzondere gevaren opleveren, terwijl hun zulks evenzeer hoogst gewenscht voorkomt voor overwegen in verharde wegen, welke spoorbanen kruisen, waar het treinverkeer boven een bepaalde frequentie uitgaat. Het komt adressanten onbegrijpelijk voor, waarom niet bevolen wordt dat een proef wordt genomen met het vei ligheidssysteem Froger, daar een groote schare van deskundigen meent dat dit systeem afdoende is. DE ONDERHANDELINGEN TE BERLIJN. De correspondent van de N. Rott. Crt. te Berlijn meldt, dat de Nederland- sche delegatie, bestaande uit den admi nistrateur van het departement van fi nanciën, den heer Ries, den directeur- generaal van handel en nijverheid, den her Hirschfeld, en den heer Bonthuis hoofdambtenaar bij de directie van den Landbouw met den middagtrein uil Berlijn naar Nederland is teruggekeerd. Men zal zich herinneren, dat minis ter Verschuur Woensdag in de Tweede Kamer heeft medegedeeld, dat volgens de voorloopige berichten de onderhan delingen slechts een matig resultaat be loofden. Deze voorspelling is volgens de informaties van den correspondent juist gebleken. De Duitsche regeering heeft zich voorshands op geen enkel principieel punt voor tegemoetkoming aan de Nederlandsche verlangens vat baar getoond. LANDING VAN DE GRAF ZEPPELIN IN NEDERLAND! Het luchtschip de Graf Zeppelin zal, behoudens de goedkeuring van de Re- geerings- en gemeentelijke autoriteiten, binnenkort landingstochten naar ons land maken. De landing van de Graf Zeppelin zal plaats hebben op het vlieg veld WaalhavenRotterdam en op het groote nieuwe vliegveld Twente. Voor deze landingen worden eenige honder den manschapen door een specialen landingsdeskundige geïnstrueerd; op de genoemde vliegvelden zullen de tech nische voorzieningen worden aange bracht, die voor deze landing van den luchtreus worden vereischt. De Graf Zeppelin blijft ongeveer een uur op de vliegvelden in handen van de landings troepen en tevens verankerd, teneinde de Dassagiers die te Friedrichshafen aan boord zijn gekomen, uit te laten, en nieuwe passagiers op te nemen. Deze landingstochten naar Nederland zijn mogelijk geworden door het onver moeide streven van de Rotterdam- sche Aero Club, in samenwerking met de Nationale Luchtvaartschool, bene vens door de N.V. Luchtvaartterrein Twente en door den heer Jac. Kleiboer, in wiens handen de organisatie is van dit luchtvaartevenement, zoowel te Rotterdam als te Twente. Leg uw wantrouwen bloot; spreek het openlijk uit, wat gij vermoedt en laat het geen wortel schieten in uw hart. TER NAVOLGING! De minister van financiën maakt be kend, dat hij van een onbekende met grooten dank heeft ontvangen een obli gatie, groot 1000 der 4 pCt. Staats- leening 1931 met coupon 1 Juni 1932 e.v. ter vernietiging, tot eenige ver lichting van de financieele lasten van het Rijk. OUDERS!!! Zorgt dat uw jongens en meisjes in een vaste, betrouwbare, de gelijke en stevige kano uit varen gaan. Mijn kano's zijn deugdelijk meubel- makerswerk. Komt u eens kijken? Telefoon 448. A. C. Julianus, Langeviele K 217-218. (Ingez. Med.) De Zeeland-luchtlijn. De K. L. M. laat het niet bij de instel ling van den vliegdienst op Zeeland; zij voert er ook een voortdurende en in tensieve propaganda voor. Wij moeten haar allen daarin steunen: door zelf pro paganda te maken, metterdaad en in woord en geschrifte. Dezer dagen is cïe K.L.M. begonnen met zich persoonlijk per brief te wen den tot tal van inwoners onzer pro vincie, van welke h.i. belangstelling voor de Zeeland-luchtlijn verwacht mag worden. Zij betoogt in dien brief o.m.: „De lang gewenschte luchtdienst is er dus. Het is nu zaak, haar te b e- houde n." Hieraan kunt U ook in belangrijke mate mede helpen, niet al leen door de verbinding te propagee- ren, doch ook door haar te gebrui ken. Wij doen dan ook bij dezen een beroep op Uwe medewerking, teneinde met vereende krachten het voortbe staan der nieuwe luchtlijn te verzeke ren en zoodoende een Zeeuwsch belang te bevorderen. Zoowel uit zakelijk als uit touris- tisch oogpunt bezit onze verbinding veel aantrekkelijks; wij vertrouwen daarom, dat U bij elke voorkomende gelegenheid met haar rekening :zult houden." Dit is het juist: hier is iedere passa gier er één! Wanneer 50 inwoners méér van Walcheren en Z. Vlaanderen W.D. elk dit seizoen 1 maal besluiten met de K.L.M. naar Haamstede of Waalha ven te vliegen, dan kan dat een enor- men invloed op het eindcijfer der ex ploitatie-uitkomsten der Zeeland-lijn over 1932 opleveren. Het voortbestaan der lijn, wellicht zelfs de vertraging of versnelling van de ontwikkeling van het gansche interprovinciale luchtver keer, kan er van afhangen! MIDDELBURG. Onze hoogst staande stadgenoot daalt tot ons neder. Een der eersten, die ieder nieuwe wereldburger, die in onze veste opgroeit, kent, en die ook aan geen bezoeker aan Middelburg onbekend blijft, is de trou we wachter, die nu reeds honderden ja ren dag in dag uit, jaar in jaar uit, zijn waakzaam oog laat gaan over alles wat in Middelburg en omgeving voorvalt en daarbij steeds het hoofd in den wind steekt. Wij doelen op het Haantje van den Langen Jan. „Haantje" is hier feitelijk een minder gepaste betiteling, want het heerschap is 1.38 m hoog, heeft een breedte van 1.70 m en weegt maar even tjes 130 kg schoon aan den haak. „Schoon" is ook niet altijd juist. Als de Haan wederom tal van jaren aan lucht, wind en regen blootgesteld is ge weest, heeft de mooie goudgele kleur danig geleden en is het tijd voor hem om eens naar de aarde af te dalen en zich te laten opknappen. Zoo is hij ook thans een kijkje bene den komen nemen. Nadat gisteren door een onverschrokken Brabander onder de niet geringe belangstelling van de bur EiOTBfflBaS □ago □.□.aaaoaianaoaaiaa □piaaooHiSOHtsi 'Doo goog pncnc n r. □qq'GoC'aocccqranqaqomnaaqonq'Eef (Ingez. Med.) gerij de ver van makkelijke voorberei dingen woef de reis waren getroffen, is onze goede vriend hedenmorgen zacht jes aan naar het Koorkerkhof afgedaald en heeft zich daar neergevlijd, in af wachting van de verdere reis naar de plaats, waar men zal zorgen dat hij in de toekomst voorloopig weer zal schitte ren op zijn hoogen post. Door een misverstand meldden wij gisteren, dat de heer ds. Van Empel de vergadering van de Openbare Leeszaal presideerde, dit moest zijn de waarne mende voorzitster, mevrouw Burgers- dijk-Bleeker. De eerste Molenwateruitvoering van het Middelburgsch Muziekkorps heeft zich gisterenavond niet tegenstaan de het frissche weer, waardoor bezoe kers met de winterjas aan werden opge merkt, in een flinke belangstelling mo gen verheugen en de aanwezigen hebben weer volop genoten van de goede mu ziek die onder leiding van den heer Caro ten gehoore werd gebracht. Morgenmiddag kan men het korps weer voor het eerst in de Abdij hooren. WALCHEREN. DOMBURG. De Coöperatieve Boe renleenbank alhier hield Donderdag j.l. een algemeene vergadering. De reke ning 1931 sloot met een bedrag in ont vangsten en uitgaven ad 714.741. Van de ontvangsten memoreeren we aan te rugbetaalde voorschotten 17.907; ont vangsten in loopende rekening van de medeleden 59.421, van de Centrale Bank 225.231; ontvangen rente van voorschotten 9.076; in loopende re kening 1.574; van de uitgaven: terug betaalde spaargelden 262.399; gegeven voorschotten 37.375; in loopende re kening aan medeleden 97.114; aan de Centrale Bank 278.297; rente aan spaargelden 16.082. De balans sloot met een bedrag van inkomsten en uitgaven ad 534,783; 't saldo winst is 3937. Tot bestuurslid werd /herkozen de heer J. de Visser Sr.; tot lid van den Raad van Toezicht, de heer P. de Vis ser Sr. Tot plaatsvervangende leden de heeren J. Wisse Pz, en W. Provoost Az. ZUID-BEVELAND. GOES. Gisteravond werd in 't Schut tershof een algemeene vergadering van het Oranje-comité gehouden. De voor zitter, de heer J. A. H. Abeleven zette de voorloopige plannen uiteen voor de feestviering op 31 Augustus a.s. Het moet een feest zijn dat den geheelen dag vult, waarbij ook de kinderen niet vergeten worden en dat ook uit de om geving bezoekers trekt. 's Morgens zullen de kinderen op de Groote Markt zingen, gaan dan naar de scholen terug en worden daar getrac- teerd. Elke buurtvereeniging organiseert zoo is de bedoeling met de kinderen uit de buurt naar keuze een groep en komt daarmee in een optocht uit, waar voor prijzen zullen beschikbaar worden gesteld. De o.ptocht wordt 's middags en 's avonds (met verlichting) gehouden en zal met muziek worden opgeluisterd. De uren tusschen den middag- en avondoptocht zullen zoo mogelijk met muziek worden gevuld. De bedoeling is, dat elke buurtver eeniging één lid in de optochtcommissie benoemt. Dan krijgen we een commissie van 18 personen. Het hoofdbestuur heeft om het plan financieel te doen slagen een bijdra ge van minstens 200 van de buurtver- eenigingen noodig. Uit de opgaven de zer vereenigingen blijkt dat ƒ220 is toe gezegd. Met alg. stemmen wordt besloten een jury te benoemen van personen buiten Goes. In de volgende vergadering zal de benoeming plaats hebben. Besloten wordt verder die buurtver- eenigingen die nog geen lid hebben aan- 28-V-'32. Vrijdag hoogste lucht temperatuur 15 °C; (59 °F); laagste 9.6 °C (49 °F). Heden 9 h: 12 °C; 12 h: 14 C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 761 mm, laag ste 758 mm. Hoogste barometerstand 769.8 mm te Andanes: laagste 756.6 mm te Blaa- vandshuk. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige Z.O. tot Z.W.-wind meest half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, waarschijnlijk iets zachter. Zon op: 4 h 50; onder 21 h 05, Licht op: 21 h 35. Maan op: 2 h 23; onder 13 h 46. Zondag 29 Mei: Zon op: 4 h 49; onder 21 h 06. Licht op: 21 h 36. Maan op: 2 h 31; onder 14 h 57. N.M. 4 Juni. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg) 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Mei. Hoogwater. Laagwates, Za. 28 9.07 21,27 2.56 15.19 Zo. 29 10.15 22.35 4.05 16.31 Ma. 30 11.17 23.33 5.11 17.30 Di. 31 12.10 6.06 18.21 ZUINIG ZUIVER ZINDELIJK Vooraf ook in Uw theelichtje. Voor minder dan 1/3 cent per uur blijft Uw thee op 'n spiritusiichtje prachtig warm. (Ingez. Med.) gewezen, zoo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen veertien dagen) een lid in de optocht-commissie te doen benoemen. Het hoofdbestuur zal voor de leiding en het noodige contact zorgen. Over veertien dagen zal weer een vergadering worden gehouden. THOLEN. THOLEN. Men schrijft ons: De leden van de Kamer van Koophan del voor W. N. Brabant zullen 23 Juni het eiland Tholen bezoeken en een ge deelte van West Noord Brabant. 9 uur 's morgens komen de heeren te Tholen, waar zij door het gemeentebe stuur worden ontvangen, hierna gaat de reis naar St. Maartensdijk, waar ook het Gemeentebestuur aanwezig zal zijn en de schilderijenverzameling zal worden bezichtigd. Daarna wordt Stavenisse aan den Prov. steiger bezocht, waar burgemeester Hanssens het gezelschap zal rondleiden. Daarna gaat het gezelschap via Oud- Vossemeer naar St. Philipsland en het veer Anna Jacobapolder, daarna naar Dintelsas en Steenbergen, waarna nog eenige plaatsen worden bezocht. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. AXEL. Men schrijft ons: Af en toe vestigen zich te Axel Belgen, die niet betrouwbaar blijken. Nadat onlangs een koopman in aardappelen, enz. uit Gent zich eenigszins in den handel had inge werkt, is deze met achterlating van veel schulden weer naar St. Nicolaas vertrokken. En deze week was het een zgn. radio dokter, die als commensaal huisde en van zijn huisbaas met 97 ging fietsen, plus verscheidene weken kostgeld, AXEL. Alhier vergaderden Woensdag de stembevoegde ingelanden van den Noordpolder voor de jaarlijksche verant woording. De rekening over 1931-'32 sloot met een batig saldo van 428.73, nadat er 654.54 aan uitgaven was ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1