^Provinciale jSeeutusche INTERNATIONAL No. 123. Twee Bladen. VRIJDAG 27 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. NIEUW- ST. JOOSLAND. ZEELAND. De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavondi Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Kort Zeeuwsch Nieuws» SPORT. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen j£ 2.30, eldera f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke rcgtti meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling, Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent TWEEDE KAMER. Godslasteringswetje. Gister werd de behandeling aangevan gen van het wetsontwerp tot aanvulling van het wetboek van strafrecht met voorzieningen betreffende bepaalde voor godsdienstige gevoelens krenkende uitin gen. Aanleiding tot dit ontwerp eenige voor Godsdienstige gevoelens stuitende arti kelen in „de Tribune". De heer Eerdmans (lib.) betoogde dat het wetsontwerp beter had kunnen blijven rusten. Het zal juist prikkelend werken. Zoolang er geen algemeen, vast Godsbegrip bestaat, kan dit niet in de wet worden opgenomen. Men onthoude zich van bemoeiing met de Godsdienstige ontwikkeling van ons volk. De minister trekke het ontwerp in, aldus deze afgevaardigde. De heer v. d. Heide (s.-d.) noemde het artikel een noodeloos staaltje gele genheidswetgeving. Doch uitingen als in „de Tribune" zou den niet kunnen voorkomen, als de wer kelijkheid zelve niet dikwijls een sma lende Godslastering was. De werkelijk heid is gewoonlijk veel erger dan elk woord over de werkelijkheid. De heer Visscher (a.-r.) vond daar entegen, dat de regeering niet te vroeg is gekomen met dit ontwerp. Zie de Rus sische anti-Godsdienstige razernij. Het ontwerp zelf is den heer Visscher echter niet principieel genoeg. Edoch: beter 'n half ei, dan een ieege dop. Een stuk politiek van de rechterzijde noemde de heer W ij n k o o p (comm.) dit ontwerp, om er straks den boer mee op te kunnen gaan en de communisti sche beginselen te lijf te gaan. Heden voortzetting. VERPLICHTING TOT HET VERLEE- NEN VAN INKWARTIERING. Blijkens de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer is het niet aan ge- gronden twijfel onderhevig, dat de door eenige leden bepleite vrijstelling van de verplichtingen, 'voortvloeiende uit de Inkwartieringswet, geen steun vindt in de Grondwet. Het Grondwetsartikel ge waagt slechts van vrijstelling van den krijgsdienst. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van dit artikel kan daarenboven worden afgeleid, dat de wetgever niet verder wenschte te gaan. Wenscht men dit alles echter daar te laten, dan nog zouden tegen vrijstelling van den inkwartieringsplicht op grond van gewetens- en gemoedsbezwaren ern stige bedenkingen bestaan. Om de wet, dergelijke vrijstelling eischend, zoo billijk mogelijk toe te pas sen, zouden onderzoekingen noodig zijn op uitgebreide schaal, welke de instel ling zullen noodig maken van tal van commissiën. De verplichtingen, waar van sommige ingezetenen zouden wor den vrijgesteld, zouden de overige over nemen. Ook zou het niet gemakkelijk zijn een equivalent te vinden voor de lasten van inkwartiering en alleen reeds om misbruiken tegen te gaan, lijkt dit toch onontbeerlijk. Alhoewel de uitbesteding van krijgs lieden uiteraard gemakkelijker zal vallen aan welgestelden dan aan minder ge goeden, zoo is het verschil tusschen het inkwarfieringsgeld en het voor uitbeste ding te betalen bedrag toch niet zoo groot dat alleen eerstgenoemden van de gelegenheid tot uitbesteding gebruik kun nen maken. ZEELIEDEN EN ZIEKTEWET. Gisteren heeft de Centrale Raad van oeroep een belangrijke uitspraak gege ven hetr. artikel ld der Ziektewet, waar in is bepaald, dat van de ziékengeld- verzekering is uitgesloten diegene „die deel uitmaakt van de bemanning van een schip, dat de zee bevaart en buiten het gezicht der Nederlandsche kust pleegt te gaan." Het betrof in het onderhavige geval een matroos in dienst der Holland- Amerika Lijn, die op 1 April 1931 met het s.s. „Statendam" in Rotterdam bin nenkwam, dienzelfden dag afmonsterde op 10 April d.o.v, ziek werd. Zijn dienstverhouding tot deze reederij duur de evenals voor de andere schepelingen, voort door een mondelinge arbeids overeenkomst voor de mindere schepe lingen. Ingevolge deze arbeidsovereen komst verrichtte betrokkene op het schip alle voorkomende diensten en werkzaamheden, verbonden aan zijn functie, zooals dit voor schepelingen in het tijdperk tusschen af- en aanmon steren gebruikelijk is. Betrokkene stelde zich tegenover 't Scheidsgerecht en daarna bij den Cen tralen raad op het standpunt, dat uit het feit, dat hij op 10 April (tijdstip aanvang der ziekte) niet op de monster rol voorkwam, volgde, dat h ij niet be hoorde tot de „bemanning van een schip"; hiertegenover stelde de betrok ken Bedrijfsvereeniging, dat in de Wet nergens is voorgeschreven, dat er zon der monsterrol niet een bemanning kan bestaan. In feite blijkt, deze er ook wel degelijk te zijn. De Centrale Raad van Beroep heeft thans deze zaak beslist en onder over name van de overwegingen van het von nis, in eerste instantie gewezen door de Meervoudige Kamer van het Scheids gerecht der Federatie van Bedrijfsver- eenigingen, in hoogste instantie de be slissing van de Bedrijfsvereeniging be vestigd. HET PONDENVERLIES DER NED. BANK, De onderstaatssecretaris van financi en, Elliot, zeide in het Lagerhuis, dat de Engelsche regeering het ten zeerste betreurt, dat de Nederlandsche Bank een verlies heeft geleden, tenge volge van het verlaten van den gouden standaard door Engeland, doch dat het haar onmogelijk voorkomt, ten opzichte van de Nederlandsche Bank, een voor keursbehandeling te verleenen. REPRESENTATIE VAN DE NEDERLANDSCHE PERS, De besturen van de Vereenigingen „De Nederlandsche Dagbladpers", „De Ne derlandsche Journalisten-Kring", „De Katholieke Nederlandsche Dagbladpers" en „De Nederlandsche Roomsch-Katho- lieke Journalistenvereeniging" verzoe ken ons, mede te deelen dat men zich voor de representatie van de Neder landsche Pers inhaargeheelenals zoodanig in den vervolge kan wen den tot de „Representatie-Commissie van de Nederlandsche Pers", tot welker instelling de vier genoemde vereenigin gen gezamenlijk hebben besloten en waarin vertegenwoordigers van al die vereenigingen zitting hebben. Het secretariaat van de Representa tie-commissie is gevestigd ten huize van den secretaris van den Ned. Journalis ten-kring, den heer G. Polak Daniels, Schiefbaanstraat 15, Den Haag, telef. 117029. De Minister van Waterstaat heeft de Belgische vrachtprijzen goedgekeurd van de Spoorwegmaatschappij Mechelen- Terneuzen, voor wat het Nederlandsch traject betreft, echter vermeerderd met 10 procent op het goederenvervoer tus schen de in Zeeuwsch Vlaande ren gelegen stations onderling. Naar het corr. Bur, verneemt heeft de heer L. Bückmann die, zooals gemeld, is bestemd, om te worden belast met de algemeene leiding van de cri- siszuivelcentrale, zich bereid verklaard, daarnaast zijn functie van secretaris van den Middenstandsraad te blijven vervullen, i,De Fakkel" deelt mede, dat Edo Fimmen een brief heeft gezonden aan het bestuuf van de O.S.P., waarin hij „wegens drukke bezigheden voor de I. T.F. bedankt als voorzitter van de O. S.P. J. de Kadt zal de functie van voorzit ter waarnemen. Naar Reuter uit Parijs meldt, is in het Stbld. een besluit afgekondigd, waar bij met opheffing van het besluit van 18 April 1932 wordt toegestaan den invoer in Frankrijk van levende planten, uien, wortels en bolgewassen (Cayeux) afkomstig uit Nederland. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent I. JOOSSE, Is het gebouw van uw verwachtin gen ingestort, verzamel het puin en maak een nieuw. MIDDELBURG. Het Kunstmuseum, In de gisteren gehouden ledenverga dering van de Vereeniging Het Kunst museum bleek de toestand der vereeni ging nogal gunstig. Het aantal leden be droeg 19, waarvan 7 kunstlievende leden en 12 gewone leden. Verschillende par ticuliere tentoonstellingen deden het aantal bezoekers groot zijn, terwijl ook scholen ervan gebruik maken. Buiten dien meldden zich nog 65 bezoekers bij den pachter aan, niettegenstaande het museum eenige maanden wegens verbouwing was gesloten. s De nieuw ingerichte 3e zaal, die in alle opzichten voldoet, is een groote aanwinst en geeft meer expositieruim te. Aan de beurt van aftreden als be stuurslid was de heer P. W. Menaida van Schouwenburg, die nu gedurende 1 jaar niet herkiesbaar is. De vergadering koos mevr. M. Evers-Keg, die het se cretariaat weer op zich zal nemen. De voorzitter, mr. J. J. Heijse, sloot de vergadering met een woord van dank aan allen, die de vereeniging ge steund hadden. Naar aanleiding van een aangekon digde zgn. „experimenteele voordracht met lichtbeelden en demonstratie over genezing met hoogfrequent-violetstra- len", uitgaande van een instelling zich noemende „Instituut Corona" welke te 's-Gravenhage gevestigd zou zijn, ver zoekt de Commissaris van politie hier ter stede ons, eventueele belangstellen den te waarschuwen zulks mede op grond van bij de Haagsche politie inge wonnen inlichtingen niet jmet de orga nisatoren van een en ander in relatie te treden, alvorens bij hem ten politiebu- reele inlichtingen te hebben ingewon nen. Naar wij verder vernamen ligt het in het voornemen der politie, eventueele demonstraties hedenavond in elk geval te verhinderen. In de gistermiddag gehouden alg. vergadering van de Vereeniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek, on der voorzitterschap van den heer ds. M. van Empel, bracht de secretaris, de heer dr. W. F. Stutterheim, het jaar verslag uit. Hieraan ontleenen wij, dat weder, evenals in het vorig verslag, met vreugde kan wórden vastgesteld, dat niet alleen het bezoek aan de lees zaal langzaam maar gestadig toeneemt, maar dat ook de studiezaal steeds meer en meer aan haar doel blijkt te beant woorden. Het ledental klom tot 1273, waaronder 147 nieuwe leden. Het aan tal bezoekers was 8711, hetgeen met het vorig jaar vergeleken wijst op eene vermeerdering van 662. Ook het uit- leenen der boeken vermeerderde tot een getal van 34197, waaronder 28012 romans en 6185 studiewerken, een to tale aanwas van 643. Ten slotte werd het boekenbezit vergroot met 364 ban den, zoodat er in het geheel 10943 aan wezig waren, In de bestuursvergadering van 27 April legde de heer dr. H. v. d. Kamp zijn functie van secretaris neer en nam dr. W. F. Stutterheim deze functie over. Het is ook hier, aldus het verslag, de plaats om dr. v. d. Kamp hartelijk dank te zeggen voor al de moeiten en zorgen, die hij van de"**oprichtin£ der Vereeniging af onafgebroken op zich heeft genomen en die, zeker in de eer ste moeilijke jaren, veel van zijn werk kracht hebben geëischt. Op 6 Juli overleed de concierge J. J. van der Weel die gedurende 19 jaar met toewijding zijn dienst voor de Openbare Leeszaal heeft vervuld. Zijn weduwe, mej. v. d. WeelMaas is tot 1 October 1932 voorloopig met de be trekking belast. Gisterenmiddag hebben eenige le den der Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Middelburg, een bezoek gebracht aan de wasscherij „De Volharding" te Vlis singen. Bij hun aankomst aldaar werden zij verwelkomd door den directeur, den heer Montfoort, die vooraleer de ver schillende bewerkingen in het bedrijf te gaan bezichtigen, in korte trekken het een en ander er van uitlegde, o.a. hoe het speldensysteem, dat in deze inrich ting toegepast wordt, elke wasch, op zich zelf behandeld, bij elkaar houdt en een betrouwbare controle is dat er geen stuk verloren gaat. Dan werd de rond gang door de groote, lichte werkplaats gedaan, waar de vele meisjes met hel der witte schorten de verschillende be zigheden verrichten. De verschillende machines werkten en het heele bedrijf werd getoond en uitgelegd door den di recteur en de werkdirectrice. Deze middag was zeker interessant en leerrijk. Verschenen is de zomerdienst 1932 van den bekenden Walchersche Zakgids, uitgave van de firma R. M. Smits alhier. Het boekje is ook nu Weer geheel in overeenstemming gebracht met de nieu we dienstregelingen van verschillende middelen van vervoer. Dat de uitgever zorgt zooveel mogelijk alles op te ne men, blijkt uit het feit, dat een volle pa gina is gebruikt voor den luchtdienst AmsterdamRotterdamHaamstede Vlissingen, zoowel wat betreft de uren van vertrek en aankomst als de tarie ven. Toch heeft ook op ander gebied de Gids onsnieuws gebracht en wel een wijziging in de vertrekuren van de elec- trische tram, die voortaan ook op werk dagen den geheelen morgen om het half uur in plaats van om het kwartier rijdt. De kwartier dienst van Middelburg be gint eerst na half een en eindigt te half negen en van Vlissingen begint hij te 12 uur en eindigt te 8 uur. Ook deze week kan wegens ge brek aan aanvragen, de rubriek „Waar is werk?" niet worden opgenomen. WALCHEREN. hRNEïMUIDEN. Onder leiding van den heer G. Mulder, voorzitter, vergader de de hier gevestigde afd. van den Ned. Chr. Bouwanbeidersbond. T,ot afgevaardigde naar de districts- vergadejring te Goes werd gekozen de heer C. Mulder. Het financieel verslag van den pen ningmeester, den heer P, Meertse, stem de tot bevrediging. AAGTEKERKE. Donderdagavond ver gaderde de afd. Aagtekerke van de Ver eeniging „Ziekenhuisverpleging op Wal cheren". Aanwezig 14 leden. Het af tredende bestuurslid de heer J, Jobse werd met alg. stemmen herkozen. De af- deeling telt thans 117 leden. Tot afge vaardigden naar de algemeene verga dering werden gekozen de heeren J. Bosselaar en J. Birza en tot plaatsver vanger de heer G. Janse. ZOUTELANDE. Reeds geruimen tijd bestaat hier ter plaatse een verschil van meening tusschen den heer J. Bergsma, eertijds voorzitter der Ver eeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer alhier, en het huidige bestuur dier vereeniging. Tus schen partijen is overeengekomen dit ge schil te onderwerpen aan de uitspraak van een college van scheidslieden, het welk than.; is samengesteld. Voorzitter ervan is de heer Henri Dronkers, bur gemeester van Veere; leden zijn mr. Joh. Adriaanse en dr. Sibold S. Smeding beiden te Middelburg. ZUID-BEVELAND. NISSE. Donderdag vergaderden de inge landen van het waterschap „De Bui tenpolders van Nisse". Uit de rekening 1931-'32 bleek dat de ontvangsten waren f5156 en de uitgaven f3839 een goed slot van 1316. De begrooting 1932-'33 werd vastge steld in ontvang en uitgaaf op j 4814 met een post van onvoorzjen ad 1038, Het dijkgeschot werd bepaald op 10, vorig jaar was het 11. Herkozen als gezworene F. de Roo. KAPELLE. Gisterenavond is opgericht een winkeliersvereeniging welke den naam zal dragen „Handelsbelangen" met aanvankelijk 19 leden. In het bestuur zijn gekozen de heeren H. Blok Sr., Ie voorzitter, G. van Wille- gen, 2e voorzitter, F. van Zonneveld, le secretaris, A. J. Blankenburgh, '2e se cretaris, S. P. Groenleer, le penning meester, H. J. le Glercq, 2e penning meester, D. C. Nijsse, commissaris. Over verschillende aangelegenheden volgde een drukke bespreking. SCHOUWEN-DUIVELAND. BRUINISSE. De werkzaamheden aan den aanleg van de nieuwe vluchthaven in den Stoofpolder aan het Zijpe, die verleden week zijn hervat, vorderen Vracht wagens Tractor» Omnibussen N.v. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL DEN HAAG. THERESIASTRAAT 145. TELEFOON 77208* AMSTERDAMWETERINGSCHANS 130, TELEFOON 3435» MIDDELBURG. KORTE DELFT A83, TELEFOON 63O (Ingez. Med.) 27-V-'32, Donderdag hoogste lucht temperatuur 11.6 °C; (53 °F); laagste 8.9 °C (48 °F). Heden 9 h: 15.3 °C; 12 h: 14 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste ba rometerstand alhier 759 mm, laagste 758 mm. Hoogste barometerstand 769.6 mm te Hernösand; laagste 754.2 mm te Stet tin. Zwakke tot matige Z.W. tot N.W.wUal zwaar bewolkt tot betrokken, waar schijnlijk eenige regen, weinig verande ring in temperatuur. Zon op: 4 h 51; onder 21 h 04. Licht op: 21 h 34. Maan op: 2 h 13: onder 12 h 33. L.K. 27 Mei. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Mei. Vr. 27 Za. 28 Zo. 29 Ma. 30 Hoogwater. 7.59 20.20 9.07 21.27 10.15 22.35 11.17 23.33 Laagwater 1.56 14.10 2,56 15.19 4.05 16.31 5.11 17,30 snel. Een groote baggermolen is bezig zich naar binnen te werken en gisteren is het dijklichaam doorgegraven en kwam de verbinding met het Zijpe tot stand, zoodat ebbe en vloed in de haven toe gang hebben. Tengevolge daarvan, door dat het zand eronder wegspoelt, begint nu evenwel de verleden jaar gemaakte betonglooiing op sommige plaatsen be denkelijke verzakkingen te vertoonen. De plannen voor den boerinnendag, welke voor de eerste maal in Zeeuwsch- Vlaanderen zal gehouden worden is op den tweeden Zondag van Juni bepaald. Voor het op 15 Juni te S chore te houden zangconcours zijn een 4-tal zilveren medailles beschikbaar gesteld, door de Koningin, de Commissaris der Koningin in Zeeland, de burgemees ter alhier, dokter J. Nieuwenhuize ge meente-geneesheer. Op het gehucht Geersdijk bij W i s- sekerke is een melkoorlog uitgebro ken met gevolg dat de prijs heden 4 cent per liter bedraagt. Zondag jl. hield de Postduiven Ver eeniging Zeelandia een wedvlucht met oude duiven van uit Noyon (Fr.) Afstand 218 km. De duiven werden in vrijheid ge steld om 8 h 25 m met krachtigen Z.W. wind. De eerste prijswinnende duif bereikte haar hok om 10 h 43 m 12 sec. Laatste prijswinnende om 11 h 24 m 56 sec. De prijzen werden behaald als volgt le, 3e 22e pr. J. de Bree; 2e, 4e en 30e pr. P. de Vos; 5e pr. mr, J. J. Snoep; 6e pr. D- M. Klaassen, 7e, 8e, 12e, 17, 21e, 24e en 27e pr. P. Pantus; 9e, 10e en 15e pr. W. Adriaansens; 11e en 18e pr. J. de Buck; 13e en 29e pr. J. Lefèvre Jz.; 14e pr. L. Petiet; 16e pr. R. Dirven; 19e en

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1