^Provinciale ^eeumsche SUPERIEUR! ASFALT-WEGEN LEKKERE KOFFIE No. 121. Twee Bladen. WOENSDAG 25 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENER AAL. FEUILLETON. HARTENAAS EN RUITENDRIE. WESTKAPELLE. Economise he; w eg e n BINNENLAND. ZEELAND. VAN NELLE" ZIJN WEER EN WIND, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen £2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg i8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" o! „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. EERSTE KAMER. Gooiscbe natuurreservaat. De Kamer deed gisteravond eenige kleinere ontwerpen af, o.a. de wette lijke voorziening in verband met mede werking van stad en lande van Gooi land bij het Gooische natuurreservaat. Hierbij heeft de heer Polak (s.d.) ge wezen op de mooiste brokken (250 ha), die buiten den verkoop zijn gehouden. Hij vraagt onteigening hiervan. De m i- nister van justitie zeide, dat de tijd er niet naar is, dat het rijk zich een dergelijke weelde zal kunnen per- mitteeren. Hte ontwerp werd daarna goedgekeurd. TWEEDE KAMER. Steun melkveehouderij. Gister werd begonnen met de behan deling van het wetsontwerp, houdende tijdelijke maatregelen tot hulpverleening aan de melkveehouderij. Daar er zeer veel sprekers waren in geschreven, werd, na eenig debat, be sloten den spreektijd te stellen op een half uur. De regeering had aan den heer B r a a t (pl.b.) direct een hevig criticus. Hij cri- tiseerde de traagheid van de Regeering jegens het Comité voor Economisch Ver weer. Weldra moeten melkkoeien afge slacht worden, omdat de minister geen afdoende maatregelen weet te nemen De regeering is reeds maanden gele den gewaarschuwd, doch daarvan werd geen nota genomen. Zij verklaart in de Mem. v. Antwoord, dat de toestand der zandboeren haar aandacht heeft; die hadden echter al lang geholpen moeten zijn. Was hier minister Posthuma maar, zei de heer Braat, dan zouden evenals in oorlogstijd de maatregelen wel snel ler worden genomen. 1 enslotte diende hij een motie in, waarin de Regeering wordt verzocht den richtprijs der melk van 5 cent, die geen bestaansmogelijkheid biedt, te ver- hoogen. De heer Van der Sluis (s.d.) merkt op, dat het hier gaat om enorme bedragen, 100 of 120 millioen. Tegen het menggebod komen velerlei klachten. De afzet moet op den voorgrond staan, en tegen Duitschland hebben we toch wel middelen van verweer. Verder is een der middelen ter bescherming: in krimping van den veestapel. 1 b°ter 2t) d°or het wetsontwerp op 1.80 per K.G. komen, de margarine wordt verhoogd tot ongeveer Ï.IO, an- dere spijsvetten naar rato. Voorts wacht den broodeters nog een prijsverhooging. Hij heeft daartegen bezwaar, temeer daar de boeren slechts een klein deel der vele millioenen zullen krijgen en het grootkapitaal het meerendeel. Hoezeer overtuigd dat de boeren ge holpen moeten worden, kan hij zijn stem aan dit ontwerp niet geven. De heer E b e l s (v.d.) wil krachtiger verweer tegen de Duitsche maatregelen en wenscht te weten, wat onze regee 72). hij naar de hel loópen met zijn breinaalden! antwoordde Clinton, maar toch verminderde hij zijn haast eenigszins en wierp een onderzoeken den en voorzichtigen blik om 't raamko zijn, voordat hij eindelijk verdween met een Kreet van triomfeerende wraak, die Spencer, verwonderd deed kijken. Sir Peter kwam langzaam binnen en zocht naar Clinton. Waar is de groote gek? vroeg hij brommig. Zijn bezoeker was verdwe nen voordat ik in de hall kwam. Spencer, wiens houding tijdens het voorafgaande melodramatische tooneel die van een licht verveeld toeschou wer bij een onbeduidende komedie voorstelling was geweest, zag den ba ronet een paar seconden spottend aan en begon vroolijk te glimlachen. Heb je dat heerschap niet her kend? vroeg hij. STr Peter keek Spencer diep fron send aan en bromde kwaad. Waarom zou ik hem herkennen? vroeg hij, hij was mij volkomen vreemd! ring dienaangaande voor onzen export heeft gedaan. Dit wetsontwerp moet hij wel accep teeren omdat een melkkoe geen stop te zetten machine is. De heer L o v i n k (c.h.) betreurde dat er niet meer heil gezocht wordt in po gingen tot verbetering van den export. Hij bepleit een ernstig onderzoek naar de mogelijkheid van herwinning der En- gelsche markt. Ondanks de bezwaren zal hij voor het ontwerp stemmen. De heer F l o r i s Vos (partijloos) vond een moratorium en directen finan- cieelen steun beter. De heer Bakker (c.h.) wil bevoegdheden van de regee ring bij noodtoestanden. De heer Van Poll (r.k.) betoogde, dat het meng gebod een te zwaren last zal leggen op de margarineverbruikers. Dit is voor hem een onoverkomenlijk bezwaar te gen het ontwerp. De heer Kersten (staatk. geref.) betoogde, dat de regeering de landbouw belangen van zich afschuift. Ze vertoont voorts groot gebrek aan activiteit. De voorgestelde regeling komt te laat en is onvoldoende. Als hij er vóór stemt, is het om elke verbetering, hoe klein ook, te aanvaarden. De heer Van den Heuvel (a.r.) acht een richtprijs van zes cent op zijn minst noodzakelijk. Er zijn misstanden: consumptiemelk kost in Den Haag elf cent; de boer krijgt er drie; hier moet nog iets te doen zijn. Hij bepleitte een wijziging van ons agrarisch stelsel; een deel der export productie moet worden omgezet in eigen consumptieproductie. De heer Hiemstra (s.d.) wenscht de voordeelen der te treffen regeling ten goede te doen komen ook aan de arbeiders in het zuivelbedrijf. Hij kan niet medewerken aan de verhooging van den margarineprijs. Door onvermengde margarine ter beschikking te stellen van de minstdraagkrachtigen, zou zijn be zwaar tegen het ontwerp sterk vermin deren. De heer W ij n k o o p (comm.) betoog de dat we staan niet voor een tijdelij- ken, doch voor een definitieven toe stand, gevolg der ineenstorting van het kapitalistische stelsel. Een door hem voorgestelde motie wordt niet onder steund. De heer Van Rappard (lib.) be pleitte onderzoek van de exportmoge lijkheid naar Engeland. Hij zal voor het ontwerp stemmen om langdurig uitstel van steun te voorkomen. De heer Marchant (v.d.) is er te gen, dat een deel der kosten van het ontwerp komen ten laste der eters van margarine. Doch in tijden van crisis is het zaak de regeering te steunen. Heden verdedigt de minister het ont werp. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent K. LIEVENSE. Spencer schudde droevig het hoofd. Jammer, zei hij kalm. Zie je dat heerschap was de Decker en als je vlug genoeg was geweest.... Wat? riep sir Peter ongeloovig, terwijl zijn gezicht wat bleeker werd. Ik wilde dat je niet altijd wat zei- de, zei Spencer geprikkeld. Het is zeer onbeleefd. Sir Peter's dreigende uitbarsting werd in den dop gesmoord door een licht geschuifel buiten het raam, ge volgd door een booze protesteerende stem en het donderend geweld van Clinton's aanmaning, om iets vooruit te krijgen en het volgende oogenbük kwam Eric de kamer binnen schieten als het gevolg van de zachte voortstu wing van den detective en Clinton volgde kalmer met zijn pistool gericht, een grimmigen glimlach op zijn gelaat en een toga en masker van mooie zwar te stof in zijn linkerhand! Eric was bepaald verfomfraaid. Zijn jas en vest hingen open en verscheide ne knoopen ontbraken er aan, zijn kern rige das hing over zijn linkeroor, zijn haar viel over zijn oogen, een kant van zijn gezicht toonde de teekenen van een harde aanraking met het grindpad, een dun straaltje bloed kwam onder den hechtpleister te voorschijn en zijn linker oog trok dicht tegen zijn zin. Naarmate we ervaren hoe alles rondom ons schijn is, schijngenot, schijnliefde, 't leven van uiterlijkheid en leegheid voelen we pas de echt heid der trouwhartige liefde, die waar achtige zuiverheid van bedoelen, te dieper, van een eenvoudige trouwe ziel. En toch en toch klinkt telkens weer Het groot succes-refrein: Ha! Kijk eens even recht vooruit; Een ASFALT-weg! wat fijn! (Ingez. Med.) DE NOOD DER BINNENSCHIPPERS, Op vragen van het Tweede Kamerlid den heer Duymaer van Twist, betref fende den nood der binnenschippers, heeft de minister van economische zaken en arbeid geantwoord, dat de regeering na overleg met handel en scheepvaart over de bevrachting besloten heeft een wettelijke regeling te bevorderen voor de bevrachting van binnenschepen. HET INVOERRECHT OP BOTER IN DUITSCHLAND. Naar verluidt, wordt in regeerings- kringen overwogen het invoerrecht op boter geleidelijk te verminderen. Daar bij doet de overweging zich gelden, dat het invoerrecht op botej den landbouw geen hulp heeft gebracht en aan den anderen kant door de verhooging van het invoerrecht de Duitsche uitvoer, vooral naar de Noorsche landen, be langrijk benadeeld is. O.a. zijn door de vermindering van den uitvoer ook landbouwmachines ge troffen, wat weder tot gevolg heeft ge had, dat de binnenlandsche koopers van landbouwmachines, dus de land bouwers, daarvoor hoogere prijzen moesten betalen. In een brief aan den voorzitter van de centrale commissie voor georgani seerd overleg in ambtenaren zaken, heeft, naar de Voorw. meldt, minister Ruys de Beerenbrouck medegedeeld, dat de invoering van de ambtenaren-recht spraak, naar de regeering zich voorstelt, tegen het einde van dit jaar haar beslag zal kunnen krijgen. Naar het U. D. verneemt, hebben Ged. Staten van Utrecht een brief gezonden aan verschillende gemeenten in de provincie Utrecht, houdende een ontwerp voor een uitbreiding van de gemeente Utrecht, met gedeelten van Sir Peter's mond ging open en zijn lorgnet viel van zijn neus, zóó verbaasd was hij, toen kwamen zijn tanden in een leelijken grijnslach te voorschijn en zijn oogen richtten zich begeerig op de gescheurde enveloppe, waar een dun groen lin van afhing, die Eric met een bevende hand vast hield. Wij hebben geen bewijzzen meer noodig, Aimsbury, zei Clinton grimmig, terwijl hij met zijn hand wat bloed af- wischte van een snede in zijn voor hoofd, We hebben je nu gepakt met de dingen in je hand! Spencer bewaarde zijn gelijkmatige kalmte en zijn gelaatstrekken toonden niet de minste verbazing, maar Nina hief voorzichtig haar oogen boven de kussens op en gilde van verbazing. Wees niet gek, Clinton! snauwde Eric kwaad. Ik liep de oprijlaan op, toen de kerel om den hoek van het huis rende en mij aanviel, voordat ik wist wat er gebeurd was. Ik greep naar hem. Ja! En je trok zijn masker af, nietwaar? spotte Clinton, het bewus te voorwerp ophoudend. Nu, hoe zag hij er uit? Kom aan! Hoe zag hij er uit? Ik heb zijn masker niet afgerukt! Hij gooide het dirg als een zak over mijn hoofd en ik kon geen steek zien! Hij wierp mij ineens omver en toen ik Zuilen, Westbroek, Achttienhoven, Maartensdijk, Oudenrijn, Jutphaas en Houten. Naar V.D. verneemt, zal de detail verkoopprijs van geraffineerde petro leum, met ingang van Woensdag 25 Mei worden verhoogd van 9 op 10 cent per liter. Daar het weer in de laatste dagen niet meer zoo gunstig is als verleden week, gaat het werk aan het sluitings gat in den Zuiderzeedijk bij De Vlieter iets minder vlot dan vóór Zondag, aldus het Hbld. De ingenieurs hebben echter goede hoop, dat Vrijdag het gat toch dicht zal gaan. De Stoomtram Walcheren moet krachtig bezuinigen. Men meldt ons het volgende: „In de gister gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der N.V. Stoomtram Walcheren werd de heer H. P. Baron v. d. Borch tot Ver- wolde tot commissaris gekozen. Bij de rondvraag werd door een aan deelhouder de vraag gesteld hoe het Bestuür zich gedacht heeft het groote tekort 23478.90/4) van het boekjaar 1931 te dekken. De voorzitter van het Dagelijksch Be stuur de heer mr. H. F. Lantsheer deel de hieromtrent het volgende mede: Het Rijk verklaarde zich bereid ter delging van dit tekort eene subsidie te verlee- nen en wel tot eenzelfde bedrag als door de streek (Provincie, gemeenten en verdere belanghebbenden) wordt ver leend. Allereerst heeft het Bestuur zich toen tot de Provincie gewend met een ver zoek om subsidie, maar zeer tot zijne teleurstelling bereikte het bestuur van vertrouwbare zijde het bericht, dat naar aanleiding van het verzoek aan de Pro vincie, door Ged. Staten aan de Pro vinciale Staten van Zeeland een afwij zend voorstel zal worden gedaan. Het zal dus waarschijnlijk niet moge lijk zijn nu, en ook niet in de toekomst, het tekort te dekken, zoodat moet wor den gestreefd naar groote beperkingen der uitgaven, terwijl mede zal moeten worden overwogen in hoeverre aanmer kelijke vermindering van het aan tal trams noodzakelijk wordt. Met groot leedwezen werd door de vergadering van deze mededeelingen kennis genomen. MIDDELBURG. Men schrijft ons Onder de stukken voor den Gemeen teraad, opgenomen in het vorige num mer van dit blad, komt een voorstel tol reorganisatie van het Openbaar Lager Onderwijs voor, welke reorganisatie haar oorzaak vindt in het feit, dat het aantal leerlingen der openbare scholen geleidelijk dalende is. Deze mededeeling nu kan tot mis opstond gooide hij me weer neer O ja, ik begrijp het! Clinton wees met zijn pistool naar de enveloppe. En hij gaf je die met zijn groeten, vermoed ik? Eric keek naar de enveloppe, die hi' in de hand had, alsof hij zich nu pas va dat feit bewust was en hij aarzeld voordat hij antwoordde. Misschien kuste hij je wel tot afscheid? vroeg Clinton. Ik.... ik moet die gegrepen heb ben toen hij me aanviel, antwoordde Eric op onvasten toon. Goede hemel' voegde hij er opgewonden aan toe. De obligaties! Dan zijn ze dus veilig? Dat zijn ze nu! antwoordde de de tective toen hij ze wegrukte en vlug achteruit ging. Hij vergat niet dat dit de man was die Meadowbank vermoorc had en hij wilde zich niet onnoodig wa gen. Dat alles kan je voor de recht bank vertellen, Aimsbury. Hij legde het masker en de enveloppe op de tafel nam het pistool in zijn linkerhand en voelde in zijn achterzak naar de hand boeien. Eric kreeg weer oog voor het dwaze van den toestand en glimlachte met de niet gekwetste deelen van zijn gelaat. Je zult weer een enthousiaste ont vangst van den chef krijgen, als we bin nen vier en twintig uur voor de twee EEN KOFFIE MET ZOO'N SMAAK. ZOO N GEURMOET VAN si (Ingez. Med;) 25-V-'32. Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 13,4 °C (56 °F); laagste 8.8 °C (48 °F). Heden 9 h: 10.4 °C; 12 h: 12° C. 1.8 mm regen. Hoogste barome terstand alhier 757 mm, laagste 754 mm. Hoogste barometerstand 771.6 mm te Reykjavik; laagste 752.5 mm te Bres- lau. Verwachting tot Morgenavonds Zwakke tot matige, meest N. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met tijde lijke opklaring, nog kans op enkele re genbuien, weinig verandering in tempe ratuur. Zon op: 4 h 53; onder 21 h 01. Licht op: 21 h 31. Maan op: 13 h 43; onder: 9 h 54. L.K.: 27 Mei. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later, (S springtij). Mei. U Hoogwater. Laagwater, Wo. 25 6.00 18.24 12.19 Do. 26 6.58 19.20 1.09 Vr. 27 7.59 20.20 1.56 14.10 Za. 28 9.07 21.27 2.56 15.19 verstand aanleiding geven. De vermin dering toch van het aantal leerlingen, dat de openbare scholen bezoekt, wordt uitsluitend veroorzaakt door het terug- Ionoen van de bevolking van school K. Van eenige daling bij de andere scholen, d.w.z. de scholen A, C en J, is absoluut geen sprake. Integendeel daar valt zelfs vooruitgang te consta- teeren. de maal komen, Clinton, beloofde Mj vroolijk. Ik heb miss Brace en een jo- vialen taxi-chauffeur om mijn alibi te bewijzen, (zoo het noodig is i nog niet te spreken van mijn ouders en verschillende brommige bedienden van de Aimsbury's. Clinton werd donkerrood. Je zult hard werk hebben om te bewijzen dat je nu niet hier bent! zei hij brommig, toen hij de handboeien deed om de polsen, die de ander hem bereidwillig toestak. Misschien zal je hem ditmaal kun nen houden, Clinton, zei sir Peter met een spotlach, terwijl hij de jas van den butler met pralende kalmte uittrok. Hij keerde zich plotseling tot Spencer, en het oude strijdlustige vuur was weer in zijn oogen. Zijn onderkaak stak uit, zijn hoofd was weer vooruit gestoken en zijn tanden ston den in een onheilspellenden snauw. Hij wierp de jas in Spencer's gezicht, stak zijn handen diep in zijn broekzak ken en stond met zijn schouders opge trokken en zijn voeten ver van elkan der i geheel Bully Brace! Nu jij, schurk, snauwde hij. Ga uit mijn huis voordat ik je er uit laat gooi en! t (Word! vervolgd,)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1