ASPIRIN TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN DINSDAG 24 MEI 1932. No. 120. rt. los, ar. -K FEUILLETON. HARTENAAS EN RUITENDRIE. RECHTZAKEN. |Een koele luchtstroom, eemg op de wereld IbayerI Bol- enz. >urg, UZE IX. het ispr. >ude rEN, :ren. als and, van iens. 5.75, per, 4. dein urg. lish. n. erd. dam se at lott. 9.— 9.— sns- ort ren, s: ïing DM*. ZEEUWSCHE PROVINCIALE BRAND- WEERBOND. Maandag vergaderde de Zeeuwsche Provinciale Brandweerbond op de bo venzaal van de Sociëteit „de Vergenoe ging" te Middelburg onder voorzitter schap van den heer G. A. Hajenius, bur gemeester van Goes, die de aanwezigen welkom heette en mededeelde dat be richt van verhindering was ingekomen van den Commissaris der Koningin, van den secretaris der Middelburgsche Brandweer en van de burgemeesters van Hulst en Burgh. Hierna volgden het jaarverslag van den secretaris en van de technische com missie, die wij morgen in extenso opne men en die beide werden goedgekeurd. Het zelfde geschiedde met de rekening over 19311932 en met de begrooting 1932'1933 en tot leden van de com missie voor het nazien der volgende re kening werden benoemd de heeren jhr. W. Z. van Teijlingen en J. W. van 't Hoff, De nu goedgekeurde rekening was gecontroleerd door de heeren J. Huizinga en A. F. Hanssens. Tot bestuurslid in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer mr. W. J Woldringh van der Hoop, koos de ver gadering jhr. H. A. van Doorn, burge meester van Oost- en West Souburg met 60 stemmen tegen 18 op den heer. Agterberg, no. 2 der aanbeveling, zooals die door de af deeling Walcheren was ingezonden. Hierna bracht de voorzitter dank aan den heer Woldringh van der Hoop, voor hetgeen hij in deze functie heeft ver richt, hij was een enthousiast man. Men zal hem in vriendelijke herinnering hou den. Bij de bespreking van de agenda voor de algemeene vergadering der Konin klijke Brandweervereeniging op 14 en 15 Juni te Middelburg, zeide de voor zitter, dat men eerst naar Goes wil de komen, maar daar kan men niets aanbieden op brandweergebied en daar om achtte spr. beter Middelburg, waar men kan zien hoe de brandweer herzien is, dit na overleg met den heer Bierman, den commissaris der Koningin en den burgemeester van Middelburg. Over de regeling der bijeenkomst zal nog nader worden gemeld. Een voornaam punt der agenda is de verkiezing van een voorzitter, nu de heer Vleming, die in plaats van mr. Dijck- meester gekozen was, heeft bedankt. Thans worden aanbevolen als no. 1 de heer van 't Sant, commandant van de politie brandweer te den Haag en als tweede de heer Gordijn, commandant van de Amsterdamsche brandweer, Laatstgenoemde kreeg verleden jaar slechts een betrekkelijk klein aantal stemmen. Thans was er een uitvoerig schrijven ter zijner aanbeveling van den Noord Hollandschen Brandweerbond, doch men vond daarin geen aanleiding om niet op no. 1 der aanbeveling te doen stemmen. Tot afgevaardigden naar die verga dering werden benoemd de leden van het bestuur, de heeren J. Erasmus, J. C. A. Bannink en A. F. Hanssens en tot plaats vervangers de overige leden van het bestuur. Bij de rondvraag had niemand iets op te merken en sloot de voorzitter de ochtendvergadering. In de middagvergadering heette de v oorzitter verschillende gasten wel kom, want uitgenoodigd en aanwezig waren verschillende commandanten van brandweren, commissarissen van politie, directeuren van gemeentebedrijven, ge meentewerken en gemeente-reinigings diensten en commandanten van de bur gerwacht. In deze vergadering sprak de heer Ir. J. Duiker over „Luchtbescherming" Spr. noemde het een belangrijke vraag hoe de luchtbescherming moet worden ingekleed. Het is geen militaire zaak, geen rijkszaak, maar moet plaatselijk worden geregeld. Men mag dit niet aan 71). Ga daar heen meisje! snauwde hij. En geen drukte. De kerel zal je geen kwaad doen. Nina gehoorzaamde hem bevend, haar oogen groot en vragend verschrikt en zij ging zenuwachtig zitten, Spencer glimlachte even. Maar je denkt toch zeker niet dat de kerel nu hier binnen zal komen, Clinton? vroeg hij ongeloovig. Hij zal niet in den val loopen Ik ook niet, viel Clinton in. Hij wacht mij niet in de hall, en ik wacht hem hier niet. Ik zal hem nagaan. De detective liep vlug in de rich ting van het raam, zijn revolver ge reed en zijn blik recht vooruit gericht. Hij liep om den hoek van de tafel en bleef staan, steunend van pijn. Want een sombere gedaante fwas snel voor zijn voeten verrezen en rde tromp van een praktisch en revolver werd met pijnlijke kracht in zijn ribben geduwd! Voordat hij van verbazing kon bekomen, werd zijn pistool hem uit de hand gewrongen. Zijn aanvaller was 'n korten afstand achteruit gegaan, keek particulieren overlaten, maar de ge meente moet het doen en de burge meester is in deze verantwoordelijk. De vraag is hoe moet hij den dienst inrich ten? Hij kan iemand als hoofd van den luchtbeschermingsdienst aanwijzen, die dan 100 en meer verplichtingen op zich zal hebben te nemen. Het is echter de vraag of hier décentralisatie niet de voorkeur verdient boven centralisatie en spr. meent van wel. Het hoofd deelt dan orders uit aan de hoofden van tak ken van gemeentedienst, die ieder baas in eigen huis blijven. Het hoofd van den luchtbeschermingsdienst regelt echter zelf: le de waarschuwing en alarmeering; 2e de uitkijk- en luisterposten, die een onderdeel is van het onder le genoem de; 3e de personeelkwestie, die door een of meer ambtenaren van den burger lijken stand kan worden geadministreerd en ten vierde de voorlichtingsdienst, waarbij men iedere gelegenheid moet aangrijpen om goede inlichtingen te ver spreiden. Het hoofd van den luchtbe schermingsdienst moet maatregelen for muleeren en consignes geven. Het hoofd van den gemeentelijken te lefoondienst moet o.a. op verzoek radio ontvangtoestellen beschikbaar stellen. De brandweer heeft in zulk een tijd een taak van grooten omvang. Niet al leen kan zij talrijke branden moeten blusschen, maar ook reddend optreden. Men moet daarom door heel de gemeen te vrijwillige brandweerposten hebben, en eigenlijk moet in ieder huis zand en water gereed staan. Er zijn verschillende soorten van brandbommen, spr. noemt phosphor brandbommen, terniet brandbommen en electronbrandbommen. De laatste drin gen waarschnijlijk niet ver door in een huis en dan is de op vele zolders aan wezige rommel zeer gevaarlijk. De politie moet alle hulp kunnen ver- leenen en toezicht houden o.a. bij de ontruiming van woningen of heele stads- deelen. Zij moet zoo noodig over ge schikte hulpkrachten kunnen beschik ken. De reinigingsdienst moet maatregelen nemen voor bijzondere reiniging van getroffen stadsdeelen en opruiming van ruïnes. De gemeentewerken moeten zorgen voor goede inrichting van openbare schuilplaatsen en voor het goed tegen gas afsluiten daarvan zoo noodig met steun van hulpbrigades. De gemeentelijke geneeskundige dienst moet beschikken over steun van Roode Kruis, Groene Kruis, Eerste hulp bij on gelukken en dergelijke organisaties en goede opleiding van personeel inzake gevallen, die gevolg zijn van luchtaan vallen, is dringend noodig. De voorzitter meende, dat dit alles te veel geld zal kosten en niet door de gemeenteraden zal worden toe gestaan, spr. zou er alleen toe kunnen adviseeren, als hij er toe gedwongen werd. Spr. herinnerde aan de 7 bommen, die in December 1917 op Goes zijn gewor pen, hij heeft er de uitwerking van ge zien en het maakte diepen indruk op de bevolking, maar dit alles zal nog geen aanleiding zijn nu er gelden voor te voteeren. Hierna deed de heer Duiker een film afdraaien, die een kijk gaf op hetgeen de verschillende takken van dienst door luchtaanvallen kunnen te doen krijgen. Het tweede deel was een gefingeerde luchtaanval op de fabriek Degena in Duitschland, die o.a, de rookmaskers levert. Men ziet hoe rustig het werk in de fabriek voortgang heeft, terwijl brandweer en hulpdienst reeds gereed staan en hoe op een tweede sein alle aanwezigen een rookmasker opzetten en zich naar een schuilplaats begeven tot het sein komt, dat het gevaar voorbij is. Het leek ons wel wat heel phlegma- tisch zooals te werk werd gegaan. In hem door de spleten in zijn masker aan en hield den revolver ynst gericht op den derden knoop van zijn vest. Het was moeilijk de physieke afme tingen van den indringer vast te stel len, want hij was gehuld in 'n monniks- spij van dunne, zwarte stof en de groote kap was over zijn hoofd getrok ken en verborg geheel dat deel der trekken, dat niet bedekt was door 't zwarte losse masker, dat van zijn voorhoofd afhing. Maar aan zijn zenu wen viel niet te twijfelen, want de ge- handschoende hand, die den revolver vasthield, was zoo vast als een rots. Nooit te voren had Clinton een misda diger ontmoet, die zulk een eenvoudi ge en afdoende vermomming droeg. Hij zou luidde gespot hebben over het denk beeld, dat 'n misdadiger een kleeding- stuk zou dragen, dat zijn vlucht slechts kon belemmeren, indien die vlucht noo dig was. Zoo iets, zou hij zeggen, is heel goed in een roman of een sensa- tie-tooneelstuk, maar in werkelijkheid - neen, mijnheer! Zelfs een gewoon masker is zoo zeldzaam, dat het opmer kelijk is en wat die mooie nachthemden betreft, geloof me, die zijn totaal een fiasco! Maar nu zag hij een „mooi nacht hemd" op klaarlichten dag en hij ver weerde zich niet, toen de drager er van hem met korte beschaafde en dreigen werkelijkheid zal men wel wat anders beleven. Van de gelegenheid nog opmerkingen te maken, maakte de heer Banning gebruik en zeide, dat ook de vreeselijke aanval op Zierikzee daar geen kans geeft op uitgaven voor dit doel. Iedere gemeente meent, dat juist zij niet het gevaar loopt. Als net vooral gaat om knooppunten van verkeerswegen enz., dan is hier meer een taak voor het rijk weggelegd. Ook de tijdsomstandigheden zijn niet gunstig om geld los te krijgen. Men geeft zelfs geen geld voor één gas masker. Het gaat alleen om de vraag hoe voor alles geld te krijgen. Spr. kan het hoogstens brengen tot alarm ma ken. Hij vraagt of soms iemand optimis tischer is. De methodes zijn-bekend. De heer Duiker zegt dat het geen bezwaar is als het wat geleidelijk aan gaat, maar men moet denken aan het Frappez toujours. Als men begint met een gasmasker van 20, is reeds de eer ste stap gedaan. De heer C. O u w e h a n d uit Vlissin- gen vraagt hoeveel stappen er dan nog zullen moeten volgen. De heer Duiker zegt, dat als men een dijk heeft aangelegd, en die blijkt bij een zeldzaam hoogen vloed te laag, dan gooit men er ook een schepje zand meer op. Er moet een begin gemaakt worden. De voorzitter geeft nog een voor beeld hoe een gemeente op Zuid-Beve land 2.50 toezegde als bijdrage voor de commissie inzake de Zuid-Beveland- sche spoorwegen, als bewijs hoe moeilijk geld is los te krijgen. Met dank aan den inleider, sloot hij hierop de vergadering. Na de vergadering begaven zich de aanwezigen, onder leiding van den heer Bierman, naar de brandweerkazerne, waar brandmeesters en personeel aan wezig waren en gereed stonden óm uit te rukken. Nadat zij, die de kazerne en het materiaal nog niet kenden, een kijk je hadden genomen, reed men met al het materiaal naar de Houtkade tot het geven van een demonstratie. Na korten tijd kon met niet minder dan 14 slangen water worden gegeven. Op de groote door de gemeente aange schafte magirusautospuit waren zes slan gen bevestigd, op de z.g, burgerij auto spuit vier en op ieder der beide van de oude brandweer overgenomen motor spuiten twee. Een der eerst bedoelde 6 slangen liep naar de groote automatische brandlad der en voedde de daarop steeds aanwe zige slang, waaruit 'hoog in de lucht het water in de kade spoot, terwijl bij ieder der 13 andere slangen een pijpvoerder werkzaam was. Deze goed geslaagde demonstratie vestigde ook bij hen, die de Middelburg sche brandweer nog niet in actie zagen, de overtuiging, dat Middelburg en om' geving op dit gebied zich thans zeer veilig kunnen voelen'. Ontrouwe postbestellers. In een uitgestelde zaak werd voor de Rotterdamsche rechtbank tegen den 27- jarigen postbesteller W. A. gedeti neerd, die zich had schuldig gemaakt aan verduistering van pakketten die hem ten vervoer waren toevertrouwd, werd een psychiatrisch rapport toege licht door dr. S. Weyl. Deze komt tot de conclusie, dat verdachte verminderd toe rekeningsvatbaar moet worden geacht, aangezien hij de verduisteringen pleeg de in een dwang-neurose. Het O.M. was het niet eens met de conclusie van het psychiatrisch rapport. Het persisteerde bij zijn eisch van 2 ja ren gevangenisstraf met aftrek van den tijd in voorloopige hechtenis doorge bracht. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG Verordening betreffende de brandweer politieverordening filmvertooningen, bioscoopvoor stellingen. De commissie voor de strafveror deningen stelt voor eene verordening betreffende de Brandweer, bevattende algemeene voorschriften voor het geval van brand. Hierin wordt o.a. bepaald, dat hij, die brand ontdekt, verplicht is daarvan terstond kennis te geven aan de Brandweer-kazerne en aan de Politie. Het blusschingswerk in zijn geheelen omvang is opgedragen aan het personeel der brandweer, onder bevel van den commandant of diens plaatsvervanger. Het is aan personen, niet tot de Brand weer behoorende, verboden bij brand zich binnen het door de politie afgezette terrein te begeven of zich aldaar op te houden, tenzij met vergunning van het hoofd der plaatselijke politie, Dit is niet van toepassing op de le den van den gemeenteraad en evenmin op die ambtenaren, wier aanwezigheid aldaar in verband met hun instructie vereischt wordt. Het is verboden zich in een in brand staand perceel te begeven tot redding van personen, dieren of goederen, wan neer de bevelvoerende commandant zulks met het oog op het daaraan ver bonden gevaar verbiedt. De bewoners van huizen, welke in de nabijheid liggen van een gebouw, waar in brand is uitgebroken, zijn verplicht op bevel van of vanwege het hoofd der plaatselijke politie hun huizen te ver lichten en toe te laten, dat ten behoeve van de blussching, op bevel van of van wege het hoofd der politie, hun wonin gen worden betreden door leden der Brandweer en het blusschings-materieel over of door hun woningen wordt gelegd en voor de blussching eentueel bruik baar materiaal ten gebruike van het per soneel der Brandweer ter leen te ver strekken. Ieder lid van de Brandweer is ver plicht naar waarheid aan den Commis saris van Politie mededeeling te doen nopens hetgeen hij aangaande de oor zaak van den brand heeft ontdekt en van de bijzonderheden, welke hij daarbij heeft waargenomen, Een tweede voorstel betreft een poli tieverordening op filmvertooningen en bioscoopvoorstellingen, en behelst uit sluitend bepalingen in het belang der veiligheid tegen brandgevaar, waarbij voorschriften aan de vertooners of ex ploitanten en hun personeel worden ge geven. De nakoming der voorschriften wordt geregeld gecontroleerd door of namens den commissaris van politie, den com mandant der brandweer of een der brandmeesters. Genoemde personen moeten daartoe steeds in het gebouw worden toegelaten B. en W. bepalen in welke gevallen een lid van de Brandweer aanwezig moet zijn tegen betaling van eene ver goeding. Beslissing nopens toelating van leerlingen tot school K. In verband met het feit, dat het aanta1 leerlingen der openbare scholen geleide lijk dalende is, is het niet meer mogelijk de leerlingenaantallen dier scholen door overplaatsing zoodanig op te voeren dat voor de scholen A C en K zes en voor school J vijf leerkrachten door het Rijk zullen worden vergoed. Het advies van den inspecteur van het L. O., opgemaakt na gepleegd overleg met de hoofden van scholen en met het bestuur der Afd. Middelburg van den Bond van Ned. Onderwijzers, leggen B en W. vertrouwelijk aan den raad over Dat zonder meer de bedoelde scholen kunnen blijven voortbestaan als zes- klassige scholen, met als gevolg dat ten laste der gemeente nog belangrijk meer kosten voor boventallig personeel ko de woorden beval over het haardkleed te komen en zijn handen op te houden! Hij gehoorzaamde dadelijk, want hij wist, dat hij den moordenaar van Mea- dowbank voor zich had. Je zult nog veel gelegenheden hebben mij te achtervolgen, Clinton, beloofde de verschijning, tenzij je dwaas genoeg bent om zoo iets in dit oogen- blik te probeeren, Je kunt niet weg komeai met dit begon Clinton zacht grommend. Stilte als het je belieft! De revolver bewoog zich. .een wei nig en de vinger aan den trnkker werd strak, i Ik kom hiermede misschien; weg en misschien niet, vervolgde de koele stem onverschillig. Ik hoop er het bes te van. Tot dusver ben ik gelukkig ge weest. Ik zal je. Stil! snauwde de stem en de oogen fonkelden dreigend door de sple ten van het masker. Ik verlang niet je te dooden, Clinton, maar ik zal het doen als ik nog een woord "van je hoor! En Clinton wist dat hij het meen de, Ik moet U mijn -excuses maken, dat ik U verschrikt heb, juffrouw, ging de verschijning kalm voort, toen Nina een scherpen kreet van schirik slaakte en in een hoek van den Chesterfield kroop achter een stapel kussens. Ik wist niet dat U bier was. Hij boog ern stig en liep de kamer door naar Spen cer, die hem aanzag bijna met een uit drukking van pret. Hij tikte Spencer zachtjes op den schouder met Clinton's pistool, hing dien toen bij den beugel aan de pink van zijn andere hand, terwijl de revolver op Clinton gericht bleef zon der een graad af te wijken. Spencer, blijkbaar wetend wat er van hem verwacht werd, stond langzaam op, zijn rechterarm hing hulpeloos en hij ging van den stoel weg. Dank U, zei de indringer beleefd ■en zijn hand vol vertrouwen tusschen het bekleedsel van den rug en de zitting van den stoel stekend, haalde hij zorg vuldig uit zijn schuilplaats een dikke enveloppe, waaruit een pak papieren stak, dat met een groen lint was dicht gebonden. Clinton hield in het midden van een gekreun van verwonderd leed op, toen de dreigende vinger zich onheilspellend strekte en Spencer trok zijn wenkbrau wen beleefd vragend op. De bewuste obligaties, lichte de vreemdeling hem beleefd in, toen hij ze zacht terug duwde in de enveloppe. Ik ben blij dat er bij deze gelegenheid geen onnoodig bloedvergieten heeft plaats gehad, voegde hij er bij, ze bin nen een plooi van zijn kleed stekend, I die in het warme jaar getijde zoo weldadig I aandoet, heeft vaak een verkoudheid ten gevolge. Neemt dan Aspirin-Tabletten. Let op oranje band en Bayerkruis. Prijs 75 cts.X^n^/ (Ingez. Med.) men dan die reeds thans te dezer zake op de gemeentebegrooting drukken, is voor burg. en weth. uitgesloten. De meest in het belang van het onderwijs zijnde oplossing is, zooals de inspecteur ook adviseert, een der scholen z.g. „te laten uitsterven". Op deze wijze onder vindt het onderwijs als zoodanig geen nadeel. Het eenige bezwaar, dat aan de zen maatregel verbonden is, is het ge leidelijk aan op wachtgeld stellen van het onderwijzend personeel dier school. Aangezien school K (Bree) de minste leerlingen telt en zich voor deze school steeds het minst nieuwe leerlingen aan melden, is het voor burg. en weth. niet twijfelachtig, dat deze school dient te worden aangewezen om op den duur te verdwijnen. Verdere formaliteiten zijn aan dezen maatregel voorloopig niet verbonden, omdat genoemde school met zijn leerplan theoretisch volkomen in tact blijft, doch alleen de eerste klasse (en zoo vervolgens) niet wordt bevolkt door gebrek aan leerlingen. In verband hiermede stellen burg. en weth, voor te besluiten, dat voor den nieuwen cursus 1932—1933 geen nieuwe leerlingen tot school K zullen worden toegelaten. Af zonderlijk zullen burg. en weth. dan in een volgende vergadering met een voor stel komen tot het verleenen van eer vol ontslag aan een der leerkrachten met ingang van 1 Januari 1933, tot wel ken datum de Rijksvergoeding verze kerd is. Rekening Armenraad 1931. Burg. en weth. gesteund door de com missie van financiën, stellen voor de re kening van een Armenraad over 1931, in ontvang en uitgaaf aanwijzende 2471.17, goed te keuren. Erlpachtsuitgifte. Burg. en weth. stellen voor met in gang van 1 Januari 1933 de erfpachts uitgifte van gronden aan de Teerpak- huizenstraat aan Chr. C. de Rijk en A. Verhage te. verlengen. Pachtvermindering. Burg. en weth. stellen voor over het pachtjaar 1930'31 de pacht van 100 te brengen op 85 voor grond aan den Langevielesingel, verhuurd aan H. J, Hozee. Nieuwe Vlissingsche weg. In 1929 vroegen burg, en weth. aan Ged. Staten of zij bereid waren te be vorderen, dat het deel van den Nieu wen Vlissingschen weg, dat in onder houd is bij de gemeente, in beheer en onderhoud bij de provincie komt. Eene voorloopige berekening van kosten, ver bonden aan eene doortrekking van het voetpad, wees uit, dat zij zeer belang rijk zouden zijn, weshalve burg. en weth. besloten deze aangelegenheid voorloo pig te laten rusten. Een offer van 35.000 te dier zake, zooals toen is be cijferd, achtten burg. en weth. niet ver antwoord, ook al zou de gemeente daar van ten slotte niet meer dan 25 pet. dragen. Intusschen hebben B. en W. een en ander in het najaar 1931 weder opge vat en na correspondentie met Ged. Staten een nieuwe begrooting doen op maken met een eindcijfer van 21.000, en ik vertrouw, dat wij elkander onder onder gelukkiger omstandigheden zul len terugzien. Hij liep achterwaarts in de richting van het venster en in het voorbijgaan legde hij Clinton's pistool zorgvuldig op de tafel. Ik zou er niet aan denken je er van te berooven, Clinton, zei hij vrien delijk. Ik houd niet van automatische pistolen men heeft zoo zelden de gelegenheid tot verder nadenken als men ze gebruikt, voegde hij er aan toe en zette zijn voorzichtigen gang naar 't raam voort. Hij bleef staan in het raamkozijn en zijn oogen flikkerden met een doode- lijke bedreiging, terwijl de revolver 'n snelle beweging maakte, om alle drie in zijn bedreiging te omvatten. Indien iemand geneigd is binnen twintig seconden na mijn vertrek door dit raam te komen, laat hij dan denken aan Meadowbank! Hij bleef een oogenblik staan om hen van zijn bedreiging te doordringen, toen ging hij met een beleefd vaarwel achteruit en verdween in de richting van het hek. Clinton sprong op, greep zijn pistool en vloog naar het raam. Pas op, Clinton! waarschuwde Spencer op scherpen toon. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 9