Vereeniging Ziekenhuisverpleging op Walcheren. J LEDENTAL REEDS MEER DAN 20000. KAMPEERTENTEN. KANO-ARTIKELEN. Complete Meubileering Fa. GEBR. RIBBENS - TERNEUZEN. A. v. d. WEELE en Zn Autoreis WAAROM IS OF UW GEZIN DAAR NOG NIET BIJ ™-,ICHT DOOR UW LIDMAATSCHAP UWE KOSTEN AANMER- BrT1 liELIJK B,J OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS. BETAALD WERD IN 3 JAAR AAN ZIEKENHUISKOSTEN 66000 Gld. fAUTninilT1 IN 2 JAAR AAN VERVOERKOSTEN 1500 Gld. CONTRIBUTIE 5 CENT PER WEEK EN PER LID. GEZINNEN NAAR DRAAGKRACHT. /raagt nog heden een inschrijvingsformulier bij het bestuur of den bode ter plaatse of direct aan het kantoor der Vereeni ging BLAUWENDIJK P 39, MIDDELBURG. ZEER NETTE INBOEDELS, SCHILDERIJEN VAN GOEDE MEESTERS, NIEUWE BEWERKTE HOUTWAREN HIPPOS. Wollen en Katoenen Badcostuums Schillerhemden Kortedelft a. d. Dam De Hofstede „Oost-Ketelaar" NEDERLANDSCH FABRIKAAT Eerste Middelhurgsche Taxi-Onderneming. St. Janstraat H 197, (p.a. 'T GILDE). 'FAALTmïï Kleine Advertentiën, N.V. Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart. TT~f~ Verschillende modellen. Prijzen vanaf f 8.50. Paddels, Handvaten, Drup- ringen, Vlaggestokjes en houders, Fantasievlaggetjes, Top- en Emmerzeiltuigen. L Dekkleeden- en Tentenlabriek. Telef. 41. De Schatters-Veilingmeesters DE GROOT HONDIUS zijn voornemens a contant te verkoopen, t. o. v. Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE, wegens sterfgeval, vertrek naar elders en faillissement, OP DINSDAG 31 MEI EN WOENSDAG 1 JUNI 1932, telkens des morgens te 10 uur, in het Notarishuis te Middelburg: w.v, afzonderlijk wordt vermeld: 2 goede piano's (Mes en Wester- meyer), boogkabinet, linnenkasten, groote boekenkasten, schriji- bureaux, secretaire, dressoirs, veerende couche, groote zaalspie- gels, koperen kaarsenkronen, e.a. lampen, Deventer-, Smyrna e.a. karpetten, radiotoestel, prachtvolle Edison pathéfoon met zeer dure en bijna onbespeelde platen, antiek koperwerk, gouden dames horloges, naaimachine, groot keukenfornuis enz, als: Vertin, Koelman, Mary Molijn, Marg. Roozenboom, Valkenburg, Leemputten, Oldewelt, Gabriel, Henkes, Roland Horst, Heyenbroek e.a. Voorts ten verzoeke van de Ambachtsschool, en wat in verdere uitgebreidheid is te zien Zaterdag a.s. van 14 uur en Maandag van 1012 en 14 uur ad 10 cent t. b, v. Crisis- Comité en Schoolvacantiereisjes. De volgorde van verkoop is in de lokalen aangegeven. Goederen kunnen niet worden bijgevoegd. VEULENKEURING op Donderdag 16 Juni 1932, des voormiddags .10 uur, op het Molenwater te Middelburg. Zeven categoriën, n.l. Merrie veulens, Hengstveulens, 1-jarige Merries, 1-jarige Hengsten, 2-jari- ge Merries, 2-jarige Hengsten en Merries met minstens 2 afstamme lingen. (Indien in deze laatste ca tegorie eene merrie reeds twee eerste prijzen gewonnen heeft op eene keuring van Hippos, mag zij wel ingeschreven worden en wordt zij ook geplaatst, maar komt niet voor een medaille in aanmerking. De andere prijzen schuiven op.) Alle veulens moeten ingeschre ven zijn in Het Veulenboek van het Stamboek voor het Nederland- sche Trekpaard en de merries, die met afstammelingen mededingen in Boek B of A van dat stamboek. Inschrijvingsbiljetten zijn te be komen bij Boekhandel Baurdoux, Lange Burg, Middelburg, en moe ten met het inleggeld van 1. per inschrijving aldaar ingeleverd zijn uiterlijk 2 Juni a.s. Het Bestuur. naar Indische Tentoonstelling van Parijs, in den Haag; Tulpenvelden en Voetbalwedstrijd Nederland Cechoslowakije, van Zaterdag v.m 6'/4 uur tot Zondag n.m. 5 uur van Amsterdam. Prijs f 5.a f 6.50 p. Plaatsbespr. bij Wed. SCHOOL MEESTER, Oude Kerkstraat. Tijdelijk biedt contant-zaak geheele of gedeeltelijke Meubi leeringen aan tegen gemakkelijke betalingsvoorwaarden. (Strengste discretie toegezegd) Aanvragen te richten onder No 463, Bureau v. d. blad te M'burg Bij inschrijving te pachten met 50.10.97 Hectaren, gelegen in 's Heer-Arendskerke bij het station Lewedorp. Inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór 14 Juni a.s. bij H. DRONKERS, Kade A 144 te Veere, bij wien tevens inlichtingen te bekomen zijn en die daartoe Dinsdag 7 Juni a.s. van 103 uur zitting zal houden in het Hotel „Korenbeurs" te Goes. Aanwijzing ter plaatse uitsluitend Donderdag 9 en Vrijdag 10 Juni a.s. des namiddags. Mevr. KRUYDER, Molenwater M 262 (tegenover Amb.school vraagt tegen Augustus, wegens hu welijk der tegenwoordige een liefst ervaren eerste DIENSTBODE. Zich 's avonds aan te melden tus schen 6 en 8 uur. Sedert Zaterdag vermist: EEN RIETEN KOKERTJE met ruim 500 gld. aan bankpapier, Tegen ruime belooning terug te bezorgen aan Bureau Algemeen Advertentieblad, Oostburg. Gevraagd, voor zoo spoedig mo gelijk, EEN FLINKE DIENSTBODE. Van goede getuigen voorzien. Be kend met alle huishoudelijke werk zaamheden. J. VAN DIJK, slager. Heerenstraat 19, Voorburg (Z.H.) Juni. de maand zonder mantel, staat voor de deur Wat is het dan prettig nog een paar aardige japonnetjes te maken, die niet zooveel behoeven te kosten, want er is Vliscosilk en Vliscovoile Vliscosilk en Vliscovoile zijn evenals Vlisco lichtecht, zonecht en waschecht. Ze zijn verkrijgbaar in de meeste goede zaken, in talrijke kleuren en dessins Vraag uw winkelier om Vlisco-stoffen of maak van onderstaand aanbod gebruik. Bij de echte Vlisco-stoffen staat „Vlisco" op den zelfkant. Let daar vooral op. Vlisco thans 0.75 p. m. Vliscosilk 0.85 p. m Vliscovoile 1.30 p. m» GRATIS STALEN NAAR KEUZE. 0 VLISCO 0 VLISCOSILK EN VLISCOVOILE, (doorstrepen wat niet gewenscht wordt) alsmede afbeelding van verschillende voorjaarsmodellen, na inzending van deze annonce met duidelijk uw naam en adres aan: Vlisco - Postbus No. 19 - Amsterdam. 12340 DE KOLOSSALE PRIJS VAN EEN MILLIOEN FRCS, OF 98.000 GULDEN kan ook U ten deel vallen, door deel te nemen aan de trekking der wettelijk geoorloofde loten Credit National 1919, op 1 Juni a.s. gegarandeerd door den Franschen Staat. Verder nog prijzen van frcs 500.000 of 49.000 Gulden., 5 prijzen van frcs. 100.000, 10 van frcs. 50.000 en nog vele andere prijzen kunt U winnen voor Fl, 2.50. Trekkingslijsten gratis. Voor Uw Fl. 2.50 heeft U recht op den geheelen prijs, 2 stuks Fl, 4.50, 3 stuks Fl. 6.50, 5 stuks Fl. 10.Uitsluitend ver krijgbaar bij Firma A. J. SANDERS, Bankier, (Passage Wissel- en Effectenbank) Passage 26, den Haag, Tel. 110012 en 117047, Giro 76263. Zendt postwissel, of girostorting 76263. Attentie! Let op het goede adres en gironummer. TIMMERMAN'S Schoenhandel nr ALLE voeten, is eEN soort steun so0rt bril voor even °NlogiS geVEN alle voeleB' ALLE «ogen. bebben. d1EN steun welken VLISSINGEN, Bellamypark hoek Kerkstraat Om meerdere vergissingen te voorkomen maken wij U er nog even op attent dat het adres thans is Telefoon 309. Beleefd aanbev., De Ondernemer, O. TISSING. Eerste Middelburgsche Taxi-Onderneming. Gevraagd EEN NET MEISJE, voor dag en nacht, in klein gezin. Niet beneden 18 jaar en voorzien van goede getuigschriften. Zich aan te melden Woensdag- en Don derdagavond bij Mevrouw v. d. GRINTEN, Park van Nieuwenhove 156 lid. Bij vooruitbetaling van 15 regels 85 cent. Met motto 10 cent hooger. HOPJES 14 cent per ons. J. B. DIESCH. Te koop Burgerhuis ad. Veersche siagel met Tuin, prachtig in orde (crisisprijs, 80 °/0 kan als hypoth. gev. blijven. Inl. JONGEPIER, Koepoortsingel. „Ik had het geluk met één «•oosje 120 ratten te dooden" Khreef ons de Heer Jellesma St. Nicolaasga. Dit is geen oftzondering I Indien U last hefct van ratten of muizen koop dan nog heden een doo^e Rodent van 50 ct. of ••o dubbele doos i 90 ct. ATTENTIE S.V.P. RECLAMEWEEK IN DEN RIJWIELHANDEL „KRETTA ANGIN". Deze week krijgt elke kooper van een rijwiel bij ons als extra reclame een celluloid 2-deeligen jasbeschermer gratis. Vraagt ons Reclame-Rijwiel, Dames of Heeren, merk MONITOR, vanaf 30.—. Op ons goedkoop rijwiel wordt niet ingeruild. Deze week 2 buiten banden a ƒ1.—, 2 binnenbanden a ƒ0.50 per stuk en 2 velglinten a ƒ0.10 per stuk. Te samen voor 2.75. Moleskin kettingkasten vanaf 1.10, Prima nikkel stuur vanaf 1.25, Bosch lamp 7,75, Bij aan koop nieuw rijwiel een Bosch lamp gemonteerd voor 7.Prima Kinderwagenband, alle maten, vanaf 0.50 per meter. Alle maten prima versterkte Tuinslang ƒ0.45 per meter, per 10 meter a 0.40. Straaldemners en Groentensproeiers, merk Amstel, tot spotprijzen. RIJWIELONDERDEELEN TOT SPOTPRIJZEN, ZIE ETALAGE. Voorradig: een prachtsorteering Stuur- en Bagagedragertasschen vanaf 0.49. Uw adres voor het prima moffelen en vernikkelen van uw oud rijwiel tegen sterk verlaagde prijzen. Tevens ter overname aangeboden een Burgers E. N. R. Dames- rijwiel 37.50, een B. S. A. Heerenrijwiel, 24 inch, 45.een luxe Eng. H. Rijwiel, merk „Kremlin", kleur groen, 55.een 26 inch Wenthworth H. rijwiel 27.50. Alle met volle garantie. Beleefd aanbevelend, C. W. A. VAN DE VEN. Rijwielhandel „Kretta Angin", Lange Singelstraat 171. Heerlijke Bloedworst 5 cent per ons, per 5 ons 20 cent, fijne Tongen worst 10 cent per ons, gekookt Pekelvleesch 12 cent per ons. BEUGELINK, St. Pieterstraat. P. W. DE JONG Co. tegenover de Firma Verburg, Gra venstraat, mooie sorteering in Lijsten enz. tegen conóurreerende prijzen. Te Koop of te Huur moderne sol. geb. Woning Zandstr. Te bevr. Heerengracht M 39 van 12.301.30 u. en na 6 u. Moten Kabeljauw, Tarbot, Tong, Bakschol, fijne nieuwe Holl. Maatjesharing. Firma VAN DORT, Segeerstr. Prima kwaliteit Roomboter, Slechts 45 ets. per pond. „Vitamin", Noordstraat C 33. GASTHUIS MIDDELBURG. Gevraagd voor het Paviljoen een DAGMEISJE, liefst beneden de 17 jaar. Wekelijks een vrijen dag. Het succes. CHOC. VIOOLTJES 16 cent per ons. J. B. DIESCH. Handkoffers. Groote keuze in moderne modellen. Prima kwaliteit, zeer lage prijzen. Uw adres voor fijne Lederwaren. B, Goudswaard, K. Noordstr. E 4. Groote voorraad Geraniums, Bol- begonia's, Lobelia's, Petunia's enz, aan goedkoopen prijs. J. SANDERS E. Karelsgang. Middelburg. BUREAU voor BEROEPSKEUZE (Arbeidsbeurs) ZITTING VOOR MEISJES DONDERDAG, van 79 uur. AUTOREISJE 26 Mei van 2 tot 7 uur door het Goesche land f 1p.p. Plaatsbespr. bij Wed. SCHOOLMEESTER, Oude Kerkstraat. DAMES BUIKGORDELS Het best bij VAN BOVEN. Goedkooper dan anderen. T/o Postkant. Telef. 686. Biedt zich aan net persoon als Reiziger, voor de prov. Zeeland, uitsluitend op provisie. Brieven No. 462, Bureau van dit blad. Voor f 3.50. Een mooi stoeltje met kussens. Een stroowieg met dichte kap f 6.75, Eigen werk, beter en goedkooper, B. Goudswaard, K. Noordstr. E 4* TE HUUR een BOVENWONING voor klein gezin. Adres Punt O 219. PRACHT ASTERPLANTEN. per 100 0.60. 50 0.35. 25 0.20. J. Sanderse, Karelsgang, M'burg, Wij slijpen vakkundig uw huish. Snij- en Knipgereedschappen. Sliind.: Dinsd,, Donderd. en Zaterd. FIRMA A. R. DE MUYNCK. Lange Burg C 102. Vlissingem, Middelburg, Rotterda» en tusschengelegen plaatsen, Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA" Uren van vertrek in Mei. v. Vlissingen Donderdag 26 Vrijdag 27 Maandag 30 Dinsdag 31 r.Midd. vm. 8. n 8.— v. Rotf- vm. - 9.— 9.— Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens oa. 12 uur, naar Middelburg £?varen, Informatiën te bekomen te: Rotterdam: Expeditie-onderneming v.h. ERVEN G. VOS, Middelburg: S. J. SANDERS. Vlissingen: W. v. OOSTBRHOU Dordrecht: GEBRS. BUI1b.Ni Electr. Drukk. O. W. dee Boer. Middelburg. •ir' -- \r- v

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 8