EiTl-TlXI. Modern Bovenhuis Bouwterrein te koop SPORT. LEGER EN VLOOT. De bouw van den derden kruiser. Voetbal. Het eersteklasseschap van „Middelburg", Verkeerswezen, Post en Telegrafie. Telegrafeeren uit vliegtuigen, k-»»en"bèe2iSa».iSt ïa" he' ïIieg'UiS BUITENLAND. Algemeen Overzicht. Nieuw Belgisch Kabinet. Naar een nieuw Fransch kabinet. In welingelichte kringen wordt ver- daard dat het initiatief voor de bespre king die hedenmiddag in het Elysee tus schen Herriot, Tardieu en Plandvin zal worden gehouden is genomen door pre sident Lebrun. Gezien de huidige ver houdingen in de binnenlandsche zoowel als in de buitenlandsche politiek heeft hij er bijzondere waarde aan gehecht dat de opvolger van Tardieu voorzien van de beste informaties de leiding over neemt. BELGIE. Ernstige politie-dwaling. De Brus- selsche correspondent van de Maasbo de schrijft: FRANKRIJK. Clemenceau. Zondag zou, in aan wezigheid van de nabestaanden van den Franschen staatsman Clemenceau te Pa rijs een standbeeld van den „tijger" wor ENGELAND. Lord Inchcape. f Lord Inchcape is te Monte Carlo aan boord van zijn jacht overleden. Overstroomingen. Tengevolge van den voortdurenden regenval zijn ver scheidene rivieren blijven wassen en hebben nieuwe overstroomingen Maan dag op tal van plaatsen groote schade aangericht. Te Derby wordt de aange richte schade geschat op 500.000 pond sterling en te Nuneaton op 100.000 pond sterling. Te Derby is reeds een fonds gevormd voor steunverleening. Tenge volge van een gasontploffing te Derby werden 10 personen gewond, terwijl drie anderen en een volwassene in het wa ter schijnen te zijn omgekomen. Ontploffing. Tengevolge van een levige ontploffing in den Wamstonlood- mijn te Youlgeave bij Bakewell en Der byshire, werden Maandag 8 personen, w.o. de directeur van de mijn, gedood. De ontploffing geschiedde terwijl zes mijnwerkers 75 m onder den grond in een gang aan het werk waren. Kort na de ontploffing daalde een reddingsbri gade in de mijn af, onder leiding van den directeur, die echter zoodra zij be neden kwam, door gassen werd be dwelmd, evenals eenige andere mannen. Drie hunner, w.o. de directeur, alsmede de vijf arbeiders in de mijn, konden slechts als lijken worden geborgen. De Do X. De Duitsche luchtreus Do X is Maandagavond te 19 h 20 op de ree- de van de vliegbasis Calshot bij Sout hampton gedaald. Het vliegtuig heeft hiermede de derde etappe van zijn oce aanvlucht afgelegd. Duizenden men- schen wachtten de komst van het ge vaarte af. ZUID-AFRIKA, TURKIJE. Rebellen gevonnist, Het gerechts hof te Adana heeft heden in het massa proces tegen de oproerlingen uit het Araratgebied uitspraak gedaan. Er wer den 34 beklaagden, o.w. drie bij verstek, ter dood veroordeeld, 179, van wie 58 niet waren verschenen, werden vrijge sproken, de overige 58 werden voor het meerendeel tot 10 jaar, enkelen tot 15 en 24 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. GRIEKENLAND. IRAK VER. STATEN. MARKTBERICHTEN. OOSTKAPELLE. Advertentiën Getrouwd: D. F. P. HOEGEN B. MOLENAAR. M. ADAMSE, in den ouderdom van bijna 102 jaar. Mr. G. J. SPRENGER verhuisd Utrecht, Maliebaan 49. te huur. Aparte opgang. Adres Brakstr. O 255b. PLAATST UWE ADVERTENTIES VOOR ANDERE BLADEN DOOR TUSSCHENKOMST VAN ■water waden. De goten waren schui mende heken geworden. Door de heele stad zijn kelders en sous terrains ondergeloopen. Het tram verkeer stond gedurende dien tijd stil. Door den geweldigen druk van het water is op vele punten in de stad de bestrating waar die uit blokken bestaat, geheel vernield; het plaveisel was er opgebobbeld, en in groote gaten zag men de blokken drijven. De zware regen ging vergezeld van een niet minder zwaren hagelslag. De eigenlijke wolkbreuk heeft ongeveer een half uur geduurd. DOOR EEN ADDER GEBETEN. Zondagmiddag" was het 12-jarige zoon tje van den heer A. te Heeren veen op d« heidevelden te Mildam aan het bloemen zoeken. Plotseling werd hij door een dier gebeten, doch aanvankelijk sloeg hij hier (geen acht op. Toen de ?rm echter begon pp te zetten, ging hij naar een in de nabijheid wonenden veehouder, wien hij het ge val vertelde. Deze zag direct, dat de jongen door een adder gebeten was en bond den bovenarm af. De jongen is naar het ziekenhuis te Heerenveen vervoerd, waar operatief ingrijpen noodzakelijk was. De toestand van den jongen lijkt ernstig. Telefoon 309 is het voordeeligst (p. a. Garage 't Gilde.) De Ondernemer O. TISSING. (Ing. Med.) Indische Stoomvaartlijnen- Sxbajak, Batavia n. Rott. 24 (8 v.m.Ji te Marseille verwacht. Chr. Huygens (uitreis) 22 Mei te (Sa rong. k P. G. Hooft (thuisir.) 24, 6 v.mi., te IJlmjuiiden en 10 V.'m. te Amsterdam, verwacht. Indrapoera (uitr.) p. 22, 3 v.m'., Perim. Naar vernomen wordt heeft bij de Maan dag gehouden onderhandsche aanbeste ding voor den bouw van den derden kruiser „WiltonFijenoord" te Rotter dam het laagste ingeschreven. Gisteren meldden wij in het kort on der nagekomen berichten, dat het eer steklasserschap van „Middelburg" thans als een officieel vaststaand feit is te be schouwen. Wij kunnen hieraan thans nog het volgende toevoegen: In een telefonisch onderhoud van gis termiddag met het Bondsbureau van den K.N.V.B. werd aan den secretaris van „Middelburg" medegedeeld dat de spe ler J. Moonen van „Juliana" volkomen gerechtigd was om uit te komen. De ledenopgave waarin Moonen als lid van „Juliana" werd opgegeven, blijkt volgens de bescheiden gedateerd te zijn 15 September 1931. Deze speler is na dien tijd steeds uitgekomen voor de ver- eeniging „Kerkrade" aangesloten bij de R.K.F., doch daar deze Bond niet door den K.N.V.B. wordt erkend, wordt be schouwd dat Moonen niet heeft ge speeld gedurende dien tijd. Op 21 April 1932 werd Moonen we derom door „Juliana" als lid opgege ven, hoewel dit geheel onnoodig was, en kwam op 8 Mei j.l. uit in den wedstrijd Juhana-Helmond. ®es*uur van „Helmond", vernam dat Moonen op 21 April als lid werd op gegeven en hield thans vast aan het reg lementsartikel, dat spelers welke na Januari worden opgegeven, eerst na 3 maanden mogen uitkomen. Het Bondsbestuur verklaarde den spe ler Moonen gerechtigd. Het afdeelings- bestuur ging hiermede unaniem accoord, zoodat nog gistermiddag het volgend te legram aan het secretariaat van Mid delburg" is verzonden: „Van ongerechtigd uitkomen van Ju lianaspeler is geen sprake. „Middel burg" is gepromoveerd. w.g. Staal, secretaris." Toen het bovenstaande bekend was, wapperde spoedig van 't clubgebouw en op enkele andere plaatsen het „groen wit". De Kon. Ned.-Indische Luchtvaart Mij, toonde over Maart van dit jaar een Ypj belangrijken vooruitgang ten op- zichte van de eerste maanden van het jaar. Het vervoer op de regelmatige lij- nmbeiboeg ruim 200 personen meer dan in rebruari. In totaal zijn 1402 personen vervoerd. Het vracht- zoowel als het luchtpost vervoer waren in Maart eveneens hoo- vorige maanden. Vervoerc zijn 5195 K.G, vracht en 1515 K.G. lucht post, gel ijk aan ruim 106.000 brieven. m ®russeEsche correspondent der laasbode meldt dat voortaan de pas sagiers der Farman-vliegtuigen die den dienst onderhouden tusschen Brus sel. Parijs, Amsterdam, Essen, Ham burg, Kopenhagen en Malmoë onder ™eg uit de lucht telegrammen \zullen aarde11 Zenc^en naar hun relaties op de Yan ^un plaats af, zullen de pas jS den tekst van hun telegram De Belgische ministercrisis is opge- ost door de definitieve vorming van een tweede kabinet-Renkin, De formule, die Renkin in verband met de taalregeling in het lager- en het midelbaar onderwijs had ontworpen, werd langdurig gesproken. Er werd ook over de financieele situatie en andere aangelegenheden gesproken. Het resultaat dezer conferentie was, zooals overigens verwacht werd, dat de rechterzijde besloten een nieuw katho- riek-liberaal ministerie-Renkin te steu nen. Renkin deelde daarna mede, dat de definitieve samenstelling van zijn regee ring in den loop van den avond een vol dongen feit zou zijn. De samenstelling der nieuwe regeering komt overeen met die, welke wij enkele dagen geleden als de meest waarschijn lijke in het voor uitzicht stelden n.l.: Mi- nister-president en minister van finan ciën: Jules Renkin (R.K.) Minister van justitie: Cocq (lib.); Buitenlandsche za ken: P. Hymans (lib.); Binnenlandsche zaken: Carton (R.K.); Nationale verde diging: P. Crockoert (R.K.) Koloniën: P. Tchoffen (R.K.); Kunsten en Weten schappen: A. Petitjean (lib.); Landbouw prof. dr. Em. van Dievoet (R.K.); Maat schappelijke voorzorg: H. Heijman (R.K.); Nijverheid en transport: Forthomne (lib.) Openbare werken: prof. G. Sap (R.K.); "osterijen telegrafie en telefonie: Boves- se lib.); Uit de oude regeering zijn dus ver dwenen: minister dr. Ph. van Isacker transportwezen); minister ir, J. v. Coe- neghen (openbare werken) en minister Dens (handelsverdediging). Nieuwe ministers zijn Tchoffen, Fort- ïomme en Sap. Morgen wordt de regeeringsverklaring verwacht. In parlementaire kringen doen allerlei geruchten in verband met het te ver wachten onderhoud de ronde. Beweerd wordt dat president Lebrun een beroep op Herriot zal doen om de vorming van het nieuwe kabinet zoo spoedig mogelijk gereed te hebben. Van andere zijde wordt beweerd dat Tardieu en Flandin, Herriot ertoe willen bewegen twee be vriende staten van Frankrijk nieuwe fi nancieele ondersteuning te verleenen. Al deze geruchten schijnen echter slechts op vermoedens te berusten die door de be trokken personen weer spoedig gede menteerd werden. Op de Beursplaats te Brussel kreeg een dame, terwijl zij uit een autobus stapte, een beroerte, waardoor haar arm plotseling verlamd werd en haar mond scheef ging staan. Zij kon zich, om zoo te zeggen, niet meer voortbe wegen. Een politie-agent nam haar bij den arm en leidde haar naar het hoofd bureau van politie. Daar dacht men met een dronken vrouw te doen te hebben en werd zij zonder verderen vorm van proces in een arrestantenlokaal opge sloten. Toen men acht uren later in haar cel kwam, was zij overleden aan de gevol gen van een beroerte. De bladen protesteeren terecht tegen het gebrek aan onderscheidingsvermogen van het personeel van den hoofdcom missaris en zij wijzen er verder niet zon der reden op, dat het niet aangaat iemand gedurende acht uren op te slui ten, die heelemaal geen inbreuk heeft gemaakt op welk gemeentelijk- of po litiereglement dan ook. Het parket heeft een onderzoek inge steld. den onthuld. Bij de familie van Clemen ceau schenen ernstige bezwaren tegen het standbeeld te bestaan. Op het laat ste oogenblik althans ontving het co mité een brief van de dochter van Cle menceau, die mededeelde, dat zij wei gerde de onthulling van een dergelijk bespottelijk standbeeld bij te wonen. Ook de vereenigingen van oud-strijders weigerden bij de onthulling aanwezig te zijn, zoodat de plechtigheid tot nadere aankondiging is uitgesteld. Lord Inchcape werd in September 1852 geboren en ging op zijn 22ste jaar naar Britsch-Indië. Hij vertegenwoordig de het Britsche Rijk op verscheidene be langrijke conferenties over vraagstuk ken van den meest uiteenloopenden fi- nancieelen en economischen aard. La ter, in de vooroorlogsche jaren, wijdde hij zijn volle aandacht aan de scheep vaart. Hij verkocht eenige malen voor de Britsche regeering vloten van sche pen. Lord Inchcape had zitting in zeer veel commissies en hij was financieel ge- interesseerd in talrijke groote handels huizen. Hij was o.a. vice-president van de Suez-kanaal Co. en directeur van de zgn. P. O, Zijn naam werd nog genoemd als va der van de koene aviatrice, die met Hinchcliffe een helaas mislukten vlieg tocht over den Oceaan ondernam. Amelia Earhart's oceaanvlucht. Ame- ia Earbart, of wel mevrouw Putnam, is gisteren de gast geweest van den Lon- denschen Journalistieken Kring, die laar een noenmaal heeft aangeboden. Je vliegster gaf als haar overtuiging te tennen, dat de veertigers van heden nog een geregelden trans-atlantischen lucht- dienst met vliegtuigen zouden beleven. Verklaard wordt dat de Unie Re serve Bank, kort voor Engeland den gouden standaard heeft verlaten, aan de Bank of Engeland heeft gekabeld, of de uniefondsen daar veilig zouden zijn. Hierop is te Pretoria de besliste verze kering ontvangen van volstrekte veilig heid. In hoeverre de Zuid-Afrikaansche re geering gelijke stappen zal ondernemen als de Nederlandsche, kon ter officieele plaatse niet worden medegedeeld, De staking in Griekenland' neemt nog steed's een scherper karakter aan. Thans is ook het spoorwegpersoneel' in Macedonië in staking gegaan en de Sim- pl'on express is niet verder gekomen dan de Servisch-GrïeKscfie grens. Het spoor wegpersoneel 'h'eeft de mteeste treinen midden op het traject Verlaten. Met be hulp van militairen trachten de autori teiten de treinen, althans naar de sta tions of de depots te krijgen. De regee ring is den toestand meester. Het Koninkrijk Irak, dat van groot strategisch belang is voor het nabije Oosten in verband met zijn rijke olie velden, diende Donderdag een nader voorstel tot vplmaking van zijn onafhan kelijkheid. De Volkenbondsraad nam de ontwerp-verklaring aan, welke be oogt het Irak gemakkelijker te maken als zelfstandige mogendheid buiten den mandataris, Groot-Britannië op te tre den. De senaat van den Staat New-Jer- sey heeft een bedrag van 25.000 dollar uitgetrokken als belooning voor de ar restatie van een der ontvoerders van baby Lindbergh. Middelburg, 23 Mei. Op de vei ling werden de volgende prijzen besteed: Zeeuwsche blauwe aardappelen 21 1.04 per 25 kg; nieuwe aardappelen ,20 25, id. poters 18—21, id. kriel' 1315. totaiaten 321.0tr aardbeien 70—1.26. öibskrul 12—14, snij sla 2—3, spinazie 1 —11, zuring 4—7 postelein 616 per fect 1—12, peulen 88, alles per kg; tuin kers 5, per doosje; violen 8—12 per 10 stuks; dahlia's 3, bloeiende potplanten. 12, bloemkool 13—26, 'komkommers 7— 19, alles per stuik; seringen li/2—9, aiar- cissen 1, tulpen 5, lathyrus 13, anje lieren 10, pioenen 15, alles per bos; peen 91, rammenas 45J4; radijs 1- iy2, raapstelen 33K, prei 48, uien 31/2, selderie 31/27, alles per bos; krop sla 1—6, per krop. VI i s s i ng e n, 23 Mei. Op de vei ling werden de volgende prijzen besteed. Nieuwe aardappelen 2630, poters 22, asperges le 2729, id. 2e 1323, id. 3e 8—16, toliniaten 62, spinazie 2—12, 3e 8—16, tomaten 62, spinazie 2—12., ren 20 per 10 stuks; bloemkool 9i/2—21, sla 2—4, komkommers 13y2—14, alle-: per stuk; raapstelen 3, radijk ,1/2— 1, selderie K4%, rabarber 224-4, prei 8 9, peen 17i/2—23i/2„ lathyrus 14, se ringen 6-9, pioenen 16-32, iris 6, tulpen i2—9, witfe narcis 4 alles per 'bos; col- las 39—47, caktus 46 beiden per pot; peterselie 5—10, zuring 5—13, beiden per mandje; oude aardappelen 30—34, poters 1112, per 10 kg; aardbeien 25— 26 per dosje. Goes, 23 Mei. Veilingsvereeniging Z. Bêveland'. Groentenveiling. Aardbeien le soort 1.10—1.30, id. 2e 51—80, id. 3e 40, spinazie 6—11, pos telein 15—18, id. 2e 4—9, aardappelen 2.30—2.40 alles per 100 kg; bloemen, tulpen, 57, wortelen 9, rabarber 3.50— 3.70, radijs 0.802, selderij 1.502,40, alles per 100 bos; aardbeien 0.70—1, bloemkool 12—18, id. 2e 5—10, id. 3e 4—7, kropsla 6.90-8.^, id 2e 3—5.70, id'. 3e 1.30—1.50, witte konijk'oimmers 12—15 alles per 100 stuks. Goes, 24 Mei. Boter f0.40, eieren 1.70. Aanvoer V.P.Z. 38.988 stuks, 2 per 100 stuks. Rotterdam', 24 Mei. Op de vei- markt van heden waren aangevoerd211 paarden, 6 veulens 846 'magere runderen, 476 vette- en graskalveren, 111 nuchtere kalveren, 3 vartk'ens, 66 biggen, 17 bok ken of geiten, 1020 vette runderen. Prijzen voor vette koeien le 'kw. 0.59 0.69, 2e kw. 0.46— 0.52, 3e kw. 0.35 0.43; ossen le kw. 0.540.59, 2e (kw. 0.43—0.47, stieren le kw. 0.39—0.49, 2e kw. 0.31—0.38, 3e 'kV. 0.29—0,31; kal veren: le kw. 1.14—1.20, 2e 'kw. 0.65 —0.85, 3e kW. 0.50—0.63. Prijzen Voor injeljkktoeien 140—215, kalfkoeien 140—215, stieren 70—280, pin ken 60—110, Vaarzen 150—180, werk paarden 140—220, slachtpaarden 80— 155, hitten 60—105 nuchtere kal'vea*eïil 2Vs— 4,foklka]veren 7—18, biggen 13. Eieren. Rotterdamsche veiling. Aan gevoerd 275.000 stuks:. Prijzen voor "kipeieren 2—3.35, eend eieren 1.95—2.40. Trekking van Mei. 16929 STAATSLOTERIJ 5de klasse. 5de lijst. Maandag 23 Prijzen van f 1000: 15894 400: 4624 6322 7364 13383 120844 1200 3404 5597 1 0676 11110 11753 16623 16709 17678 '20966 100: 11524 13929 13952 15640 18913 19157 19392 PRIJZEN VAN f 70. 3814 3819 13458 13500 20387 20440 NIETEN. 1028 3852 1 3406 1 8761 20437 1069 4865 1 3477 1 9613 3817 4869 13491 20399 Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent E. FLIPSE en De Heer en Mevrouw HOEGEN MOLENAAR betuigen, mede na mens wederzijdsche familie, hun nen dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun hu welijk ondervonden. Serooskerke (W.), 24 Mei 1932. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot-, Overgroot- en Betovergrootvader, Uit aller naam, Familie ADAMSE. Veere, 23 Mei, Hilvarenbeek, Toekomstig adres: Villa Park, Domburg. „Dolphijn", Voor de talrijke blijken van be langstelling, ontvangen bij onze 25-jarige Echtvereeniging, betuigen wij, ook namens onze kinderen, onzen hartelijken dank. W. VERMEULEN Hz. W. VERMEULEN—FILIUS. Voor de vele blijken van belang stelling bij ons 40-jarig huwelijk ondervonden, zeggen ondergetee- kenden hunnen hartelijken dank. A. A. DE TROIJE. J. DE TROIJE—DE JONGE. Pottenmarkt K 172. De ondergeteekende betuigt, ook namens zijn vrouw en dochter, zijn hartelijken dank voor de vele be wijzen van belangstelling, betoond op 16 dezer, inzonderheid aan de Firma G. W, den Boer, het Druk- kerijpersoneel en Red. en Adm. Middelb. Courant. J. HANEGRAAFF, Middelburg, 24 Mei 1932. Voor de vele blijken van be langstelling, ons op 20 Mei j.l. be toond, zeggen wij, mede namens onze kinderen, hartelijk dank. J. C. L. VAN HOEK. C. J. VAN HOEK— DE PAGTER. Handelsschool, Dam N.Z. 11. Bij vonnis der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg dd 23 Mei 1932 is J. VAN OSS, vleesch- houwer, wonende te Middelburg aan de Vlasmarkt No. 154, verklaard in staat van faillissement, met be noeming van Mr. Th. PORTHEINE, lid van gezegde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en van on dergeteekende, advocaat en pro cureur te Middelburg, tot curator De Curator Mr. A. M. J. VAN DEINSE. is naar De Burgemeester-Strandvonder te Breskens roept gerechtigden op op de opbrengst van den verkoop van 146 stammen. Tobralco55 Vlisco 52 '/2 Tobycord49 Imit. Tobralco 34 Bedrukt Haircord 29 Zijden Matting, voor mo derne Japonnen 55 Naturel Shantung voor Blouses35 MIDDELBURG hoek Zandstraat-Pottenbakkers singel, groot pl.m, 75 M2. Inlichtingen te bekomen Bureau Gemeente we rken. De Directeur van Gemeentewerken. P. JAC. JANSEN, DE MIDBELRURGSCHE COURANT, w a AR MEE U M n r- - T" - -

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 7