t{l h| Kort Zeeuwsch Nieuws. KERKNIEUWS. ONDERWIJS, BEURS- EN WISSELKOERSEN. KUNST EN WETENSCHAP. LAATSTE BERICHTEN. l GEMENGD NIEUWS, BEURSTHERMOMETER. z hl I I met volle vaart tegen een uit andere richting komende motorfiets van den heer Van B, aan. De schok was zoo hevig dat de heer D. die zich achter op de aangereden motorfiets bevond over het hoofd van B. geslingerd werd, maar gelukkig ongedeerd op den straatweg neerkwam. De aanrijder was er erger aan toe; hem werd een been afgereden. AXEL. De stembevoegde ingelanden van den polder „Buth" in „Het Gulden Vlies" vergaderden alhier. De rekening over het dienstjaar '31- '32 werd vastgesteld met een bedrag in ontvangsten van f 2496 en in uitga ven 968, batig slot 1527. De begroo ting voor het dienstjaar '32'33 werd vastgesteld op een eindbedrag van f 1950 met een post voor onvoorziene uitgaven van f 266. Tevens werd be paald, dat voor het komende dienstjaar geen dijkgeschot zal worden geheven. In den loop der jaren is deze bepaling thans voor de eerste maal gemaakt. Nog vergaderde de stembevoegde in gelanden van den Capellepolder. De re kening over het vorige dienstjaar werd vastgesteld met in ontvangsten f 2049 en in uitgaven f 1219, batig slot f 829, De begrooting voor '32'33 werd vastgesteld op een eindbedrag van 1445 met een posct voor onvoorziene uitgaven van f 145. De heer Jac. de Kraker Czn. was af tredend als gezworene en werd als zoodanig herkozen. Het dijkgeschot werd bepaald op f 3 per H.A. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W, D, Gemeenteraad van Sluis. SLUIS In den Raad dezer gemeente werd mededeeling gedaan van een schrij ven van Ged .Staten, dat geen goed keuring kan worden verleend aan het raadsbesluit van 18 April j.l. waarbij de secretaris dezer gemeente met alge- meene stemmen tot gemeente-ontvanger in de vacature van wijlen J. Versluijs werd benoemd. Ged. Staten waren van oordeel, dat bij combinatie van het secre taris- en ontvangerschap, schade aan de uitvoering dezer werkzaamheden is te duchten. De heer Van Mazijk vindt het een raar idéé van Ged. Staten en hij wil B. i en W. opdragen deze kwestie nog eens uitvoerig met Ged. Staten te gaan be spreken, waarmee na stemming allen ac- coord gaan. Besloten werd, dat de gemeente Sluis zich bij den Bond van Ned. Gemeenten aan zal sluiten. Op verzoek van de nationale commis sie tot wering van het alcoholisme om de drankwetsverloven te verminderen, wordt, daar het nut hiervan niet wordt ingezien, met algemeene stemmen afwij zend beschikt. Ook op een adres van twee caféhouders Goderis en De Roeck om een volledige vergunning voor drank verkoop te verkrijgen, werd afwijzend beschikt. In de winkelsluitingsverordening wordt de volgende wijziging aangeboden: In het seizoen dat loopt van 1 Mei tot eind September mogen de winkels op Zon dagen geopend zijn van 9 uur v.m. tot 1 uur n.m. Op werkdagen zijn de tijden als volgt vastgesteld: Van 5 uur v.m. tot 9 uur n.m. Alleen voor de Zaterdagen mo gen de winkels tot 10 uur n.m. open blijven. Bij de stemming voor de benoeming van een amanuensis bij de Godshuizen (vacature wijlen de heer J. Versluijs) werden op den heer Van Hootegem 5 stemmen en 2 op den heer J. Claerhoudt uitgebracht. Op" de vraag of de heer Van Hootegem zijn functie wil aan vaarden, antwoordt deze, dat hij nog een beetje uitstel zou wenschen, met het oog op zijn al- of niet benoeming tot gemeente-ontvanger door Ged. Staten. Dit uitstel wordt verleend. Het salaris van den penningmeester van het Algemeen Armbestuur wordt verhoogd van 30 tot 60. De zekerheidsstelling van de Gods huizen wordt bepaald op 1000 die van het Algemeen Armbestuur op 200. Met 5 stemmen voor werd ot pen ningmeester van genoemd algemeen Armbestuur benoemd uit een 2-tal can- didaten de heer A. Barendse alhier. Aan den fitter der Gasfabriek alhier wordt ontheffing verleend, om in het tijdvak van 22 Mei tot 1 September de gaslantaarns te ontsteken. Op een verzoek van den heer F. Hil- ler, om hem toe te staan het plankier voor zijn hotel pl.m. 17 c.m. breeder te maken, werd met 6-1 (die van den heer Albregts) stemmen goedkeurend be schik, ook nadat de heer Hiller meege deeld had, dat het werk reeds was uit gevoerd, voordat hij vergunning had aangevraagd. Afwijzend werd beschikt op een aanvrage van den heer I. de Smit om een stuk gemeentegrond te mogen koopen aan het Pas daar de erfpacht nog te lang duurt. Bij de rondvraag doet de voorzitter toezegging voor 't herstellen van de to rentjes van den stadhuistoren. De verkoop van het Emmabloem- pje heeft te Westkapelle f 33.80 bruto opgebracht. Bij het jaarlijksch koningschieten vanwege de handboogschutterij „Wil lem Teil" te K ape lie, werd de heer A. S. Luijk te Biezelinge koningsschut- ter. Ook in 1931 was hij koning. Benoemd tot gemeenteveldwach ter te T h o 1 e n de heer A, J. Schippers te Papendrecht. De benoemde is wacht meester bij de marechaussee. Zaterdag is op 55-jarigen leeftijd overleden de heer Mars. Hage sinds ver leden jaar lid van den gemeenteraad van B r u i n i s s e. In de Zaterdag te Axel ge- honden bestuursvergadering van de afd. Axel der Z.L.M. is tot voorzitter dier afdeeling gekozen de heer Abr. Haak Czn. De heer P. J. L. van Hoek, gemeen te-secretaris te P h i 1 i p p i n e is be noemd tot ontvanger-griffier van den Stad Philippine- en Mosselpolder aldaar. Nadat kerkvoogden en notabelen van de Ned. Herv. gemeente te B i e z e 1 i n- g e hun spijt hadden uitgedrukt over het gerezen conflict en de verzekering had den gegeven, dat zij niet mee zullen werken aan het verbreken van den band met het Provinciaal College van toezicht' heeft dit laatste, hoewel de handelwijze van de kerkvoogden en notabelen ten sterkste afkeurende besloten het ont- zettingsbesluit in te trekken, eveneens dat betreffende den secretaris-ontvanger, in te trekken. Ds. M. Bons hoopt Zondag 31 Juli a.s. te Oudenhoorn afscheid te preeken en Zondag 21 Augustus d.a.v. bij de Ned. Herv. Gem. te Colijnsplaat intrede te doen. Evangelisch Luthersche Synode. Maandag kwam te Amsterdam de Evangelisch-Luthersche Synode in haar honderd en twintigste vergadering bij een. De vergadering wordt geopend door den voorzitter van het vorige jaar ds. L. Schutte. Tot voorzitter en vice-voorzitter voor het synodale jaar 1932-'33 worden ge kozen resp. ds. L. Schutte en ds. H. L. Boerlijst. De penningmeester der synode mr. H. J. Loman brengt verslag uit over de fi nanciën. Tot nu toe is de invloed van de crisis niet gebleken, de bijdragen voor verschillende fondsen en doelen zijn zelfs gestegen. Voorgesteld wordt het weduwenpen- sioen weer te bepalen op 550, het emeritaatspensioen op 500 (een vol gend jaar zal dit waarschijnlijk 600 kunnen worden.) De tweede secretaris, dr. Rust, brengt het 93e verslag over den staat van het kerkgenootschap 1931. Er blijkt uit, dat in haast alle gemeenten het jeugdwerk wordt voortgezet of aangevangen. De hervormingsdag werd algemeen gevierd. Verschillende legaten en giften werden ontvangen. Ned. Herv. Kerk. Ds. C. M. Luteijn te Apeldoorn is beroepen te Amsterdam. Ds. J. P. Enklaar te Kattendijke heeft het beroep naar Delden aangenomen. AMSTERDAM, 24Mei. Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned. 22 B 1000-6 101—100%. Ned. 17 1000-4% 98%—98%. Ned. 31 1000-4 93—92%. Ned. 32 500-5 100%—100%. Certificaten-3 75%75%. Cert. N.W.S.-2% 63—62%. O. Indië 22 dollar 1000-6 36%—86% O. Indië 23 pd. st. 100-6 70-70V3. O. Indië 16 1000-5 89s/4l-895/s. O. Indië 26 1000-4!/s 7934- 79. Duitschl. 100-7 40—38. Duitschl. 30 1000-5% 30—29%. Engl. W.L. 50-200-5 77%—78. Engl. F.L. 50-200-4 76%—76%. Zeeuws. Hyp. B-5 97i/2—97i/2. Zeeuws. Hvp. B-4y2 89y2 A Amstrd. Bank 791/4—771/4. A Bank Assoc.. 24% C Rott. Bankver. 58- A Twentsche Bank 80- A Pref. Jurgens A. 75%75%. A De Schelde N.B. 30 A Ver. Papf. v. Gelder 52%54. C Am, Car Foundry 6%6%. C Am. Smelt Ref. 10% C Farbenind. I.G. 5656%. C U. States St. C. 30%—30%, C C. Publ. Serv. 11. C North Am. Cy. 1919%. A Born. Sum. H.M. 106%106%. A Ned. Wol Mij. 18—18. A Singkep Tin M. 5758. A J. C. Japan Ln. 33 A Rotterd. Lloyd 4544. A S. M. Nederland 473/4^—461/4. A Amst. Thee C.M. 13i/a13i/a. A Houth. Alberts 26%25. C Peruvian C. Pr. 5%5%. A Southern Rlw. 6% C Union Pac. Rr. 44%44, C Int. Nickel Cy. 55. Geslaagd te Arnhem voor sterk stroom monteur P. B. N. A., de heer A. de Poorte te R i 11 h e m; voor water bouwkundig ambtenaar, de heer J. Ie Grand, thans tijd. opzichter te Scher pe n i s s e, Op het kerkhof te Goes is Zater dagnamiddag j.l. in tegenwoordigheid van familieleden en collega's het ge- denkteeken onthuld, opgericht op het graf van wijlen mej. A. Goedbloed, in leven onderwijzeres aan de Openbare Lag. School te B r u i n i s s e. In een kor te toespraak heeft de heer P. J. Okker- se het gedenkteeken aan de familie over gedragen. De heer J. Goedbloed, oudste broeder der overledene, heeft hiervoor zijn dank betuigd. v uif Lilian Harvey niet naar Hollywood. Bij telefonische navraag heeft de film ster Lilian Harvey meegedeeld, dat de geruchten over een engagement naar Hollywood niet juist zijn. Zij heeft geen contract voor Hollywood geteekend, in tegendeel voelt zij zich te Berlijn zeer goed en zal zij in een groot aanbod geen aanleiding vinden, Duitschland te verla ten om naar Hollywood te gaan. DE NEDERLANDSCHE OVERLEVEN DEN DER „GEORGE PHILIPPAR". Vanwege het Nederlandsch consulaat te Aden wordt gemeld, dat de volgende Nederlandsche overlevenden van de ramp van de „Georges Philippar" aan boord van de „Marnix van St. Aldegon- de" repatrieeren. Dr. en mevr. Van Tricht, mevrouw Canne en twee kinde ren, de heer en mevrouw Boot, mevrouw Marissen en kind, de heer Wahr, de heer Wang Chang Mou. De heeren Le- deboer zijn te Aden gebleven, wegens ziekte van den heer F. Ledeboer. Naar aanleiding van de vechtpar tij, in een café in de Kijkduinsche straat te Loosduinen, waarbij twee poli tieagenten werden aangevallen door de cafébezoekers, is als vierde verdachte aangehouden de 26-jarige los werkman P. de G, te Loosduinen, M. L., die bij de vechtpartij ernstig gewond werd, is Maandag overleden. Maandagmiddag had te Someren een ernstige aanrijding plaats tusschen twee motorrijders. De heer D. bouwkun dige uit Heeze en een vertegenwoordi ger de heer C. van V. wonende te Eind hoven zijn in vollen vaart op elkaar ge reden. Alle drie werden zeer ernstig ge wond. De heer D. had een gevaarlijke hoofdwonde doch kon na verbonden te zijn naar huis worden vervoerd. De bei de andere personen moesten nog naar het ziekenhuis te Eindhoven worden overgebracht. Hun toestand is hoogst ernstig. De derde persoon is de duorijdster mevrouw Van V. De 24-jarige electricien H. H. die terecht heeft gestaan ter zake van den in Maart j.l. te Doeinchem gepleegden roofoverval op den portier van de email- lefabriek Beccon aldaar is door de recht bank te Arnhem veroordeeld tot een ge vangenisstraf van drie jaar. De Dornierfabrieken deelen mede, dat de vliegboot vanmorgen om 10 h 40 Amst. tijd, uit Calshot bij Southampton naar Berlijn is gestart. STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud). Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen: f 1000: 12121 3335 3932 7125 9831 12875 19045 f 400 470 2969 6 893 1 8011 f |200: 8645 13415 f 100: 328 440 764 3026 5295 8332 10055 11223 12369 1241S 13190 13420 14258 14312 17061 17171 17498 A Koloniale Bnk. 4140%. A N.I. Hbk. 1000 50%—51%. C Ned. H. M. 1000 56%—55. A Alg. Kunstz. U. 23%—23%-23. A v. Berkels Pat. 17%17%. C Calvé-Delft 49%49%. A. C. Suiker Mpij. 12% A Int. Viscose 5 A Küchenm. I, Acc. 2%1%-2, A Ned. Ford A.M. 9896%. A Philips Gem. B. 65%64%-62. C Unilever 99%98-97. C Anaconda Cop. 10%10%-%. C Bethlehem St. 14%14%. A A.N.I.E.M.—N.B. 165—166%. C A. Gas en El. Cy. 1%1%. C Cities Serv. Cy. 3%3%, C Midd. West Ut. A Boeton Mijnb, 11%11. A Kon. Petr. Mpij. 118%117% C Countin. Oil. Cy. 5~51/J!-5t/s. C Shell Union O.C. 31/2—3s/s-3y. A HoH. Amer. Lijn 2'/2 A K.N. Stoomlx Mij .81/2—81/4. mm De gistermiddag aan de Houtkaai alhier gehouden demonstratie met het materieel der Middelburgsche brandweer, voor de algemeene vergadering van den Provincialen Zeeuwschen Brandweerbond. De Chineesche regeering heeft een verklaring gepubliceerd, waarin zij o.a. mededeelt, krachtig te zullen optreden tegen de poststaking te Sjanghai. Het schijnt, dat de staking ook naar andere Chineesche steden dreigt over te slaan. Ongelukken. Op de uitraatfabriek van de Staats mijn Maurits is de 57-jarige P. uit Che- vremont tengevolge van een val over leden. De man was gehuwd. Te Landsmeer is mej. H. door een tram aangereden. Zij is aan haar ver wondingen overleden. Maandagmiddag is op den Leidschen weg te 's-G ravenhage een uit Am sterdam komenden auto tengevolge van de gladheid geslipt. De auto botste tegen een boom; zoo hevig was de botsing, dat de auto totaal vernield werd. Bovendien vloog door de botsing het benzine-reser voir in brand. De auto brandde totaal uit. Beide inzittenden bleken Engelschen te zijn, die den wagen in Amsterdam hadden gehuurd. Hedennacht zijn te Zandvoort aan het strand de lijken aangespoeld van de ver ongelukte visschers P. en van der PI, GARNALENBOOTJE OMGESLAGEN, TWEE SLACHTOFFERS. Maandag middag is te Zandvoort op de Noordzee bij de vijfde paal om de Zuid een garnalenbootje door tot nu toe onbekende oorzaak omgeslagen. De opvarenden, de visschers J. P. en F. van der PI. beiden afkomstig uit Zandvoort zijn verdronken. Een plezierbootje heeft nog moeite gedaan om assistentie te ver- leenen, doch de beide mannen werden niet gevonden. De 42-jarige van der PI. was gehuwd en vader van 8 nog jeugdige kinderen, terwijl de 53-jarige P. even eens gehuwd was en vader van drie kin deren. Aangenomen wordt dat de boot bij het binnenhalen van het net door een breker is getroffen, waardoor zij om sloeg. De mast was door den bodem van het scheepje geslagen. Beide slachtoffers waren ervaren zeelui. COUVERT MET f 2500 IN HET WA TER. 1 Een bediende van Thomsen's Havenbedrijf ging aan boord van een in de Lekhaven te Rotterdam lig gend schip om de loonen van het per soneel uit te, betalen. Toen hij op de loopplank liep, liet hij per ongeluk het couvert, waarin een bedrag van 2500 aan zilvergeld, hoofdzakelijk rijksdaal ders, guldens en kwartjes, benevens een aantal bankbiljeten en eenige rolle tjes dubbeltjes, uit zijn handen glippen, zoodat het geheele bedrag in de 15 me ter diepe Lekhaven terecht kwam. Men stelde alles in het werk om het couvert weer op te visschen. Een duiker mocht het inderdaad ge lukken binnen een half uur het bedrag in gedeelten naar de oppervlakte te brengen. Het bleek n.l. dat het couvert onder water was gebarsten, zoodat 't geld los op den bodem was komen te liggen. Op het gevoel heeft de duiker de zilveren guldens en rijksdaalders bij elkaar gekrabbeld en eenigen tijd later vond hij ook het bundeltje bankbiljet ten. Op eenige rolletjes dubbeltjes na ter waarde van vijf gulden is het ge heele bedrag teruggevonden. ONWEER MET WOLKBREUK BO VEN AMSTERDAM. Een ongemeen zwaar onweer is Maandagmiddag vlak boven Amsterdam losgebroken. Er zijn slechts twee zeer felle slagen geweest, die kort op elkander volgden. Het is vergezeld gegaan van een wolkbreuk, zoo hevig als we hier in geen jaren heb ben bijgewoond. Over de straten hing een dicht gordijn van regen, dat nau welijks eenige tientallen meters zicht liet. Overal stonden de straten over het grootste gedeelte blank. Bij het over steken van de straat moest men op vele plaatsen tot over de enkels door het A Ned. Scheep v. U. 45%44%. A H.V. Amsterdam 135—rl34%-135%, A Java Cult. Mij. 9695. A N.I. Suiker U. 6260. A Poerworedjo S.O. 66. A Deli Batavia 85%85%. C Deli Mij. 1000 95%—95%. A Senembah 105%105%. C Chicago Milw. 1%1, A Amst. Rubb. C. 29%29%-30. A Deli-Bat. Rubb. 109. A Hessa Rubber 10%10. A Serbadjadi S.R. 7%7. Prolongatie 11. WISSELKOERSEN. Amsterdam, 23 Mei. 24 Mei. Londen 9.07% 9.10, Berlijn 58.65 58.60. 18%. Parijs 9.74 9.75%. I Brussel 34.60 34.60. Zwitserland 48.32% 48.25, Kopenhagen 49.50 49.60. New-York 2.46% 2.47%. Suiker Rubber Tabak Koninkl. Accoust. Philips Aku Unilever - Industrie Schepen Mijnen tj v I a; w a O] Zl I t| j° bfl inl v| sti all scl K J Ie* gc Ui V(l di eel R d(l sc sp de I ve I kil Jt dc ée I le I J< ml lij bil (Wettig gedeponeerd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 6