TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN MAANDAG 23 MEI 1932. No. 119. DE STAND DER ZUIDERZEE- WERKEN. FEUILLETON. HARTENAAS EN RUITENDRIE. ZEELAND. WALCHEREN. De Wieringermeerpolder als nederzetting; stichting van de eerste kerk, (Van een specialen verslaggever.) Het N,H. Kerkje te Slootdorp, waar prinses Juliana Woensdag een gedenksteen zal onthullen. Nu Woensdag a.s., nauwelijks twee jaar, nadat met de droogmaking van de Wieringermeer een aanvang werd ge maakt, prinses Juliana een gedenk steen zal onthullen in het eerste kerk je, dat in den droog gemaakten polder in de nederzetting Slootdorp is verre zen, is de tijd gekomen om een korten terugblik te werpen op het geweldig werk, dat hier in een korte spanne tijds is tot stand gebracht. Een werk dat luttele tientallen jaren door velen als een utopie werd beschouwd nadert in velerlei opzicht zijn voltooiing. Op de plaats waar 10 Februari 1930 de zee nog golfde, golven thans prachtige korenvelden, en grazen koeien en schapen op vruchtbare weidegronden, Hollandsche durf en Hollandsche on dernemingsgeest hebben hier meer dan 20,000 ha grond aan de zee ontwor steld en daarmede een werk gewrocht, dat tot ver over onze landsgrenzen groote bewondering heeft gewekt. 10 Februari 1930 werden de beide ge malen de „Lely" bij Medemblik en de „Leemans" bij Den Oever in werking gesteld, terwijl tegelijkertijd begonnen werd met de bevaarbare kanalen bin nen den polder met groot baggermate- riaal in den ruwe in den zeebodem uit te baggeren, waardoor bij het droogma ken van den polder de toestrooming van het water naar de gemalen verze kerd was en tevèns bij dalenden wa terstand het verkeer door den polder mogelijk bleef. Nauwelijks een half jaar, nadat met het droogmalen een aanvang was ge maakt, werd aan het gemaal te Medem blik het peil van 5 m beneden N.A.P. bereikt, waardoor het maaiveld van den geheelen polder droog kwam te liggen en de bemaling practisch als ge ëindigd kon worden beschouwd. Dat thans, nog geen twee jaar later, de geheele polder verkaveld is, dat het kanalennet ook bij het lage peil van afmaling bevaarbaar is, terwijl bereids binnen den polder door drie sluizen ge schut kan worden, dat bij den wegen aanleg reeds 80 km verharde weg is voltooid, en dat de Landbouwkundige Directie van den nieuwen polder reeds een aanzienlijke oppervlakte heeft kun nen inzaaien, was zeker in Februari 1930 niet te voorzien geweest. Dit resultaat overtreft dan ook de stoutste verwachtingen. Wat echter. niemand verwacht heeft is het feit, dat in den nieuwen polder thans reeds eenige dorpen aan het verrijzen zijn, waarvan de officieele na men enkele weken geleden zijn vastge steld. De grootste van deze dorpen is thans Slootdorp, aldus genaamd, omdat het in de nabijheid ligt van een diepte in den bodem die door de vroegere Zui- derzee-visschers als „De sloot" werd aangeduid. 70. Spencer ging rechtop in zijn stoel zitten en zijn gezicht werd onmiddel lijk ernstig. Moord? Meadowbank is dood! Houd je mond, terwijl ik met het bureau spreek! snauwde Clinton, terwijl hij op een ant woord wachtte. Spencer richtte zijn blik op sir Pe ter en er lag een glimp van beschuldi ging in zijn oogen. De baronet beant- wooddde den blik somber uitdagend en veranderde onbehaaglijk van houding. Wat scheelt dit vervloekte ding? vroeg Clinton eindelijk boos, woedend met den haak van de telefoon ramme lend, juist terwijl de deurbel gonsde. Spencer sloeg geen acht op de drif tige vraag en zijn oogen fonkelden wraakzuchtig, terwijl hij zijn schuinen blik op de oogen van sir Peter gericht hield. De deurbel klonk weer. Ga als het je belieft naar de deur, Brace, gebood hij met zachte doordrin gende stem die Clinton's verbaasde aan dacht op sir Peter richtte. De baronet kleurde en scheen op het In dit Slootdorp zijn reeds enkele stra ten afgebouwd, en kort geleden is op nieuw de bouw van 200 woningen aanbe steed. Bovendien naderen in dit dorp drie kerkjes, een Ned. Herv., een Geref. en een R. K. de voltooiing. In het Ned. Herv. kerkje, dat aan den Slootweg is gelegen, zal onze Kroonprinses Woens dag a.s. een gedenksteen onthullen, waarbij de geheele bevolking der ne derzetting, die op dit oogenblik uit 146 zielen bestaat, verdeeld over 31 gezin nen, aanwezig zal zijn. Andere dorpen in aanbouw zijn: Ga- wijzend, aldus genoemd naar een in de 14e eeuw verdronken dorpje van den zelfden naam, Oostwaard, Ulkesluis, Houkessluis, Wieringerwerf, Midden- meer, Wagendorp en Nieuw Almersdorp welke dorpjes over de verschillende pol- derafdeelingen verspreid zijn. Door de zeer verschillende diepte van den zee bodem moest de Wieringermeer n.l. verdeeld worden in vier polderafdeelin gen, die elk tot een bepaald peil zullen worden bemalen. In de scheepvaartgemeenschap tus- schen deze afdeelingen wordt voorzien door schutsluizen, die ten deele reeds in gebruik zijn. Van de 22000 H.A., die de polder groot is, is thans 18000 H.A. be- greppeld en verkaveld; ruim 3000 H.A. zijn in cultuur gebracht. Binnen twee jaren hoopt de directie van den Wierin germeerpolder zoover gevorderd te zijn, dat de geheele polder bouwrijp zal zijn, waardoor eenige duizenden Nederlan ders in de ter plaatse te vestigen groote landbouwbedrijven werk zullen kunnen vinden. Hoewel men kan twisten over de vraag of het nuttig effect van de droogmaking der Zuiderzee de hooge kosten waard zal blijken te zijn, zal dienen te worden erkend, dat het grootsche werk, hier tot stand gebracht, een van de dingen vormt, waarin een klein land groot kan zijn, en dat het de bewondering van landg'enoot en vreemdeling afdwingt voor het kun nen van onze Nederlandsche ingenieurs en waterbouwkundigen. Bij het bereiken van een nieuwen mijlpaal in dit geweldig werk, als hoedanig het inwijden van de eerste kerk in dit terra nova zeker mag worden beschouwd, is een eeresaluut aan de ontwerpers en uitvoerders onge twijfeld op zijn plaats. Gemeenteraad van Domburg. DOMBURG, Donderdagavond werd eene gemeenteraadsvergadering te Dom burg gehouden. Het keurloon voor varkens en vette kalveren /Werd van 2.50 teruggebracht op 2, dat van varkens beneden 50 kg van 1.50 op 1, De heer Brand zeide zich het recht voor te behouden om, wanneer dit mogelijk zou blijken, voor te stellen tot verdere verlaging over te gaan. Eene verordening werd vastgesteld inzake verstrekking van izwak-alcoho- lische drank en sterken drank op den openbaren weg. Van de Ver. Domburgsch Handelsbe lang was een verzoek ingekomen om, ingevolge de bepalingen der Winkel sluitingswet verschillende dagen aan te wijzen waarop de winkels tot 10.30 u. zouden mogen openblijven. Na eenige discussie worden daartoe aangewezen 2e en 3e Paasch- en Pinksterdag, He melvaartsdag, Donderdag ivóór, en de Maandag na Domburgsche kermis en de Vrijdag en Zaterdag van die kermis, Woensdag en Zaterdag van Middelburg- sche kermis, 1 Juli en 1 Augustus de dag waarop de jaardag van H. M. de Koningin wordt gevierd en verder de dagen in de maanden Juni, Juli en Au gustus waarop eene muziek- of zang uitvoering in de muziektent wordt ge geven tot een maximum van 7. Verder had dezelfde vereeniging ver zocht vootaan leges te heffen voor ver gunningen tot venten. B. en W. stel den voor daartoe over te gaan. De heer E 1 o u t stelt de moeilijkhe den in het licht die bij de toepassing der verordening zullen worden onder vonden, hij is er niet voor dat daar door de ^concurrentie geweerd wordt, en zou daarom liever een hoog bedrag voor de vergunningen die slechts voor één dag worden gevraagd willen hef fen daar dit gewoonlijk niet betreft reëele handelaars. De heer G e 1 d o f zegt, dat men met dit voorstel min of meer den protectio- nistischen kant op gaat, men moet daar mede voorzichtig zijn. Domburg moet voor een groot deel leven van hen die uit andere gemeenten hier komen. De V oorzitter stelt in het licht dat het hier, althans bij B. en W. niet gaat om concurrentie te weren maar vooral tegen de min of meer verkapte bedelarij. De heer Brand meent, dat de Ver eeniging toch niet goed heeft overzien wat gevraagd wordt, de grootere zaken zullen waarschijnlijk buiten deze veror dening vallen en alleen de zeer kleine handelaren zullen hier getroffen wor den. De heer Brand stelt voor de beslis sing nog aan te houden, er kan dan nog eens kalm het voor en tegen overwogen worden. Daartoe wordt met algemeene stem men besloten. Eene verordening op de vrijwillige brandweer wordt vastgesteld. De heer E 1 o u t zeide dat hij opgaaf van kosten heeft gevraagd van den aan leg van eene alarminstallatie, gebleken is dat die vrij hoog zijn, zoodat hij geen vrijheid kan vinden om voor te stellen tot het aanbrengen daarvan over te gaan. Besloten wordt bij de behandeling van de volgende begrooting daarop te rug te komen. Nadat nog eenige kwestie's op de brandweer betrekking hebbende waren besproken wordt eene wijziging van de Politie verordening be treffende het intrekken van verschillen de bepalingen inzake de oude brand weer vastgesteld. De heer Brand brengt de onderlin ge hulpverleening met andere gemeen ten bij brand ter sprake, de heer E 1 o u t zegt dat nog eerst met de afd. Walche ren van den Zeeuwschen Brandweer- bond daarover is gecorrespondeerd en juist in eene vergadering die heden werd gehouden is gebleken dat geen bezwaren meer aanwezig zijn om tot onderlinge hulpverleening over te gaan. Met ande de gemeenten zal nu overleg daarom trent gepleegd worden. De heer Brand wijst nog op de kwestie van het blusschen door Dom burg van de, aan de kom grenzende ge deelten van Oostkapelle en Aagtekerfce. De heer Visser vraagt of B. en W. de mogelijkheid willen onderzoeken van het plaatsen van werkloozen bij landbou wers; de heer Brand zegt dat dit o.a. in het Westland niet is toegestaan. B. en W. zeggen toe deze kwestie te zullen onderzoeken. De heer G e 1 d o f zag gaarne dat de bestrating bij het Groentje nog verder werd uitgebreid, hij vroeg verder waar om een deel van de nieuwe bestrating door iemand buiten de gemeente was verricht. De heer E 1 o u t zeide dat het verder verbreeden thans niet direct noodig en te duur was, het aanbrengen van de nieuwe bestrating aldaar was moeilijk en moest door een vakman geschieden. De Voorzitter meent dat het aan brengen van gazon op het Groentje ge- wenscht zou zijn. De heer E 1 o u t acht te dit te duur en vreesde dat onder de boomen het gras niet zou groeien. Besloten werd nadere onderhandelin gen aan te knoopen tot overneming van den Hoogen Hilweg. punt een driftig antwoord te geven toen schoot zijn kaak uit als een klep en hij liep door de kamer, duwde Nina uit den weg met een krachtigen ach- terwaartschen zwaai van zijn arm, zoo dat zij over een stoel viel en verdween toen in de hall. Clinton staarde, den hoorn van de telefoon halverwege het instrument en zijn oor, terwijl Nina een krachti gen vloek in Montmartre Fransch uit stiet die een blos van schaamte op Spencers wangen te voorschijn riep. Toen leunde Clinton over de tafel, tikte Spencer op den schouder om zijn woorden meer nadruk te geven en zijn toon klonk dreigend, Wat beteekent deze butler-ge schiedenis, Spencer? vroeg hij, sir Pe ter nakijkend. Ik geloof dat je de nieuwsgierig ste detective bent dien ik ooit ontmoet heb, antwoordde Spencer, met een schijn van boosheid. Kan je niets doen zonder vragen te stellen? Daar Brace butler is, zal hij je zeker alle inlichtin gen willen geven over zijn betrekking, die je verlangt. Maar ik moet je waar schuwen, dat je omgang geen recom mandatie zou zijn voor een plaats bij de eerste families, Clintoff nam geen notitie van de bedoeling van deze ongepaste aardigheid en keerde weer terug tot zijn twist met de telefoon. Hij zou later de zaak onder- zoeken. Zijn dringendste werk was contact te krijgen met het bureau en de knapste koppen om het spoor te zoeken van Meadowbank's moordenaar. Hij rammelde weer met den haak. Die telefoon heeft geen verbinding Clinton, zei Spencer, op het afgesne den koord wijzend. Oh! snauwde Clinton. Wie heeft dit gedaan? Ik deed het enkele oogenblikken geleden, antwoordde Spencer kalm. De bel verveelt me zei hij, Zoo? spotte Clinton kwaad. Iets anders zal je vervelen, voordat je veel ouder bent, dreigde hij. Zijn er andere telefoons? In de hall antwoordde Spencer, en terwijl Clinton langs zijn stoel kwam op weg naar de hall, zei hij luchtig. Het verbaast me dat je me zooveel alleen laat, Clinton. Je moet denken aan de bretels. Ik ben er niet zoo zeker van dat de kerel die die bretels achter liet, de dief was, Spencer, klonk het onmiddel lijke antwoord. Maar ik ken een afzetter aan zijn reuk! voegde hij er beteekenis- vol bij. Ik ontdek iets van verstand bij je, Clinton, zei Spencer, Clinton keerde zich op den drempel om. Ga maar door met die liefde-scène, zei hij spottend. Een ander maal zal ik ZUID-BEVELAND. GOES. De Chr. Besturenbond heeft adhaesie betuigd aan de verzoeken dooi den modernen Bestuurdersbond tot den Gemeenteraad gericht betreffende de Werkloozenzorg, (betaling van het in uitzicht gestelde loon bij de werkver schaffing ook na 14 Mei en invoering van een steunregeling voor hen, die niet bij de werkverschaffing worden geplaatst). Verder heeft de Chr. Besturenbond er de aandacht van den Raad op gevestigd, dat er buiten de bij de werkverschaffing geplaatste werkloozen voor welke plaatsing vaste regelen gelden nog zijn, die steun, in welken vorm ook, niet kunnen missen, en dat het mede daarom gewenscht zou zijn, dat de commissie voor werkloozenzorg weer regelmatig vergaderde. Opgemerkt wordt, dat te Vlissingen, een dergelijke commissie om de veertien dagen vergadert en B. en W. in alle za ken, de werkloosheid betreffende, van advies dient. Te Middelburg vergadert zulk een commissie wekelijks, en heeft daar een uitgebreide taak. Te Goes echter is de commissie, nadat de Ned. Heide Mij. en kele werken in werkverschaffing |uit- voert, vrijwel op non-activiteit gesteld. Tenslotte wordt er de aandacht op ge vestigd, dat in Middelburg naast de cri sisregeling een gemeentelijke steunrege ling bestaat. Hetzelfde geldt van Vlis singen. Ook worden te Middelburg wel klei nere werken in werkverschaffing door de gemeente uitgevoerd. In dien geest zou wellicht ook te Goes iets gedaan kunnen worden voor de werkloozen, die niet bij de door het Rijk gesubsidieerde werkverschaffing geplaatst kunnen worden. HOEDiEKENSiKjERKE. In de Vrijdag gehouden vergadering' van den raad de zer gemeente, was de hleier P. J. Hoje^ kloppen voordat ik binnen kom. Hem werd echter de noodzaak be spaard om zoo beleefd te zijn, want toen hij zich omdraaide, om heen te gaan, stond hij voor sir Peter, die hem lomp een enveloppe toeduwde, waarop de woorden: Eersten detective William Clinton in het midden en dringend in den rechter bovenhoek stonden geschreven. Clinton nam de brief weifelend aan en keerde hem verscheidene malen om alvorens hem open te maken. Wat is dit? vroeg hij achterdoch tig "jt Een man in de hall verlangt drin gend je te spreken antwoorde sir Pe ter. Ik denk dat het een politiebeamb te is te oordeelen naar zijn bitse hou ding, voegde hij er met een droefgees- tigen glimlach bij. Oh! Clinton ging terug in de studeerka mer, en maakte de enveloppe onver schillig open. Hij keek er nieuwsgierig in en zijn oogen gingen wijd open. God helpe Ierland! riep hij uit, toen hij er langzaam een kaart uit haalde. Het was een Ruiten aas! HOOFDSTUK XXVII, Waarom ben je zoo bezorgd in Ierland? vroeg Spencer, die zich om keerde om den detective aan te zien en een korten glimp kreeg van de kaart, die Clinton vlug in zijn zak stop van Dljke wegens ongesteldheid met |ken- msgcviiw afwezig. De rekening v:ain het Burg. armbestuur dienst 1931 Averd goedgekeurd in ont vang ad f 10.615, in uitgaaf ad f7312. De begrooting van den vTeescti,keu ringsdienst kring Ovczandc, dienst 1933 werd goedgékeulrid in ontvang en uit gaaf tot een bedrag van f 3200. Veirder werden vastgesteld verordeningen op de heffing en invordering van het vergun ningsrecht henevens op die voor den ver koop van zwak alcoholische dranken. ingevolge art. 9 derde lid der 'win kelsluitingswet werden een dertiental dagen in het jaar vastgesteld waarop de winkels langer zullen mogen geopend zijn dan bij die wet is bepaald. r Overeenkomstig een verzoek' van den pensioenraad werd de pensioensgrond slag voor mej. C,. Siebenga, destijds as sistente aan de O. L. school alhier in gaande 1 Juli 1926 alsnog vastgesteld op f 500. De voorzitter deelde vervol gens inede dat de werkverschaffing inu wederom van 2 Mei heeft geduurd en Zaterdag a.s. zal worden stopgezet, daar B. en W. van oordeel zijn, dat thans: hieraan geen behoefte meer bestaat, en ook de gemeentefinanciën een verdejre uitgave ter dezer zake niet gedopgen. De heer Beulens meent dat binnen kort wedeï-om verscheidene menschen werkeloos zullen woelden, en vraagt waarvan deze alsdan zullen moeten be staan De voorzitter Eegt hoe ongaarne hij dit ook mededeelt, dat zijn oor deel is, dat deze zich alsdan tot het Burgerlijk armbestuur "hebben'te wenden. Pogingen zullen worden aangewend om het dagloon van de reeds bij werkver schaffing uitgevoerde werken nog eenigs- zins te ver hoogen. Den werknemers zou alsdan een toeslag op liun loon nader hand kunnen Avorden uitbetaald. Met a. st. wordt besloten, gezien idea rooskleurigen toestand van de financiën het Burgerlijk armbestuur zich tot dit bestuur fe wenden om; een bijdrage lin te. Oh, ik zie het, voegde hij er met oprechte verbazing bij, Clinton keerde zich snel naar sir Pe ter. Hij verlangt me te spreken, zoo? zei hij langzaam en dreigend, Nu, ga hem zeggen dat ik hem eerst hier wil zien! Hij zei mij te zeggen, dat hij in de hall op je zou wachten, antwoordde sir Peter, en uit zijn stem klonk de weer zin tegen den plicht van den loondie- naar om boodschappen over te brengen. Hij stond er inderdaad op, dat te doen. Dat is zeer vriendelijk van hem, zei Clinton boos. Ga jij nu maar en zeg hem, dat ik hier op hem wacht. En je kunt hem ook zeggen, dat het mij zeer aangenaam zal zijn hem te zien. Ga heen! gebood hij streng, toen sir Peter geen teeken van gehoorzaamheid gaf. Ik ben niet gewend.... Het kan men iet schelen wat je gewend bent te doen. Laat den kerel binnen! Sir Peter kreeg een kleur van erger nis en ging schoorvoetend om zijn on aangename boodschap over te brengen. Clinton's hand ging naar zijn zak en kwam te voorschijn met een blauw au tomatisch pistool, waarmede (hij Nina gebiedend naar den Chesterfield wenk te. (Word! vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 5