-&rfrop/ 5 pCt. Tweede Nederlandsche Staatsleen ing 1932 groot nominaal f 250.000.000.- op Donderdag 2 Juni 1932 6 pCt. Staatsleening 19226, welke per I Juli 1932 geheel wordt afgelost, Vrijdag 1 Juli 1932. koffie en thee noordwuk! lacht U toe! KOERS VAN UITGIFTE 100 pCi Schuldbewijzen aan toonder groot f1000.-, f500.- en f100.- RENTENDE 5 pCt II aliaDat Aan Heeren Depositohouders van de Firma S A N D E R S E Go. en I. A. BISSEERW Joh.zn,, Kantoren te Oostburg en Breskens. De bewindvoerders. uitgegeven krachtens de Leeningwet 1932 en de Tweede Leeningwet 1932, waarvan reeds is geplaatst 20.550.000.terwijl bovendien de deelneming is verzekerd tot een bedrag van f 59.600.000,-^ De coupons zijn betaaibaar per 1 Januari en 1 JuIL van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur, met recht van voorkeur op het niet reeds geplaatste deel, voor houders van obligatiën der de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Graven- hage. de AMSTERDAMSCHE BANK, N.V, te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. de BANK-ASSOCIATIE te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, Wertbeim Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, N.V. de BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS te Amsterdam. DE TWENTSCHE BANK, N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. HELDRING PIERSON te 's-Gravenhage. HOPE Co. te Amsterdam. de INCASSO-BANK, N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. LIPPMANN, ROSENTHAL Co. te Amsterdam. R. MEES ZOONEN te Rotterdam en 's-Gravenhage. de NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK, N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Graven hage- I. |h1^J0ERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra- Co. te Amsterdam. 'DAMSCHE BANKVEREENIGING, N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. CEIRA DE MATTOS te Amsterdam. DE GEER.- i 50,I 500.Ambtenaren, alsmede werk lieden en bedienden met flinke burgerpositie, ook zonder borg. Billijk tarief. Lage aflossing. Kleine Advertentiën. Roomboter GEEN CADEAUX! M'burg. Kinderdijk. L. Passenier. Te huur GEMEUB. ZIT-SLAAPKAMER. Nieuwe Hollandsche Maatjesharing. RUNDVLEESCH Prima Glansverf HOSANNA. Terstond te huureen net Boven huis, in de Spanjaardstraat, voor gezin zonder kinderen. Huurprijs 2.75 per week. Adres: Wagenaar- straat E 112a. Kloek gratis in bruikleen. Hoenderfokkerij C. JOZIASSE, DAMPOORTSTR. DAMES i ELASTIEKEN KOUSEN 't best bij VAN BOVEN, Zoolang de voorraad strekt MAISON CORRY Aankomend Kapster en Leerling Kapster, AFSLAG SLAGERIJ DE VISSER, 't ZAND. KOOPT TOCH IN DEN VREEMDE NIET WAT EIGEN kAND U NET ZOO BIEDT N.V. Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart. v. Vlissingen Dinsdag 24 Donderdag 26 Vrijdag 27 Maandag 30 Dinsdag 31 r.Midd. vm. v. Rott. vm. 9, 9.— 9.—» Electr. Drukk. O. W. des? Bow,. Middelburg TW Het HA Want alléén een ma tras met bovenstaand in het netwerk gespo ten merkAuping iseen echte, origineele Auping's Matras! Geï/i. prospectus gratis op aanvraag aan Fabriek: „Aupmg" Deventer. In verband met het veelvuldig voorkomen van gelijkluidende familienamen, worden de houders van depositobewijzen beleefd verzocht daarvan ten spoedigste en in elk geval vóór 27 Mei a.s,, opgave te doen ten kantore der Firma te Oostburg, voor zoover hen de heden door de Firma voor het doel toegezonden circulaire met aangehecht opgave-biljet niet heeft bereikt. Nederlands schoonste familiebadplaats. Uw zomerverblijf voor 1932. Uitgebreide inlichtingen kosteloos Informatie Bureau V. V. Tel. 170. RIJK DER NEDERLA Aflosbaar a pari, bij uitloting, in ten hoogste 40 jaar, tfe beginnen 1 Juli 1933. De inschrijving geschiedt bij: - hevige age. AMSTF& c0< fc Amsterdam, Het c ring da°^ei^ tot inschrijving is eveneens opengesteld bij het Agentschap van het Ministerie van ring vaiciën te Amsterdam. Ned. 2c Ned. 17 ivingsbiljetten en prospectussen zijn bij deze kantoren kosteloos verkrijgbaar, Ned. 31 Certific^P^ING van het verschuldigde wegens toegewezen schuldbewijzen moet geschieden ten Cert. N.'n inschrijving, op: O. Indië O. Indië O. Indië O. Indië Duitsch'l. Fngf0]1'^re bijzonderheden raadplege men het Prospectus. Engl. W Zeeuws. ZeeuwsNHAGE, 23 Mei 1932. A Am' 'A Bank De Minister van Financiën, DORLAS Een eeuw vermaard en prima verklaard I Dorlas-thee 79-39 ets. p. ons. Dorlas-koffie 24-60 ets. p. 1/2 pond. Duizend gulden te win nen Of vijfhonderd gulden of zoo'n Burgers fiets met hulpmotor. Waarvoor U niets anders hebt te doen dan Dorlas- thee en Dorlas-koffie te gebruiken. Vijf maanden lang (van 1 Mei tot 1 Oct.) zit in ieder pakje Dorlas-thee, in ieder pakje Dorlas- koffie (onverschillig van welken prijs) een Dorlas- penning verpakt, tracht daarvan her grootste aantal bijeen te sparen. Voor dat grootste aantal betaalt Dorlas U aanstonds 1000 gulden uit. Voor het daarop volgend aantal 500 gulden. En zoo in volgorde: 10 Burgers fietsen methulp- motor, vijf prijzen a honderd gulden, tien a vijftig gulden, twintig a vijf-en-twintig gulden! En bovendien nog 2000 andere waardevolle prijzen als extra ver rassing voor de verbrui kers van Dorlas-koffie en Dorlas-thee. Dit is Uw kans! Geen verzekering, noch spaarkas o. d. Inl. mond. en schrift, (postz. v. Antw.) Ag.schap NATIONALE VOLKSBANK, DL en Do.av. 7—9 uur, Noordstraat 59, Vlissingen. Bij vooruitbetaling van 15 regels 85 cent. Met motto 10 cent hooger. Morgenmiddag en Vrijdag versche Leverworst, Boerenleverw., Var kenshoofdkaas en gekookte Lever. Aanbev. H. VOLMER, Slagerij Seisstraat de allerbeste kwaliteit 48 cent per pond. Fa. M. VERBURG Zoon, Gravenstraat Ochtendvoer 50 Ko4.50. Per 250 Ko. a 4.25. Kuikenvoer 50 Ko7. Met of zonder pension. Centrum stad. Adres brieven let ter iC., Boekhandel BAURDOUX. De allerbeste kwaliteit. Schoongemaakt, nu 7 cent. FIRMA M. VERBURG ZOON. Gravenstraat. vanaf 70 en 80 cent. Magere lappen 1.Stukjes ƒ1.10 per K.G. A, VERHULST LANGEVIELE, 65 cent per Kilo, pracht glans en dekkracht, KIEVIT, Spanjaardstraat. Ontvangen, een nieuwe zending goedkoope behangselpapieren vanaf 8 cent per rol. KIEVIT, Spanjaardstraat. KUIKENS. goedkooper dan anderen, t/o Postkant. Telef. 686, Vet spek 15 cent per K.G. Gesmol ten reuzel 25 cent per K.G. A. VERHULST LANGEVIELE. vraagt Voor direct. Kapoenstraat A 14, Vet spek 15, mager spek 35, var kensgehakt 40, versche rookworst 50. Alles per Kilo. C. VERHAGE BRAKSTRAAT. Wist U dat KIEVIT in de Span jaardstraat waterverf verkoopt die niet afgeeft en kwasten vanaf 5 cent. Vet gezouten spek 15 cent p. K.G. Per 2 K.G. 25 cent. Groven Varkenskanen 20 cent per pond. Vet spek 15 cent per Kilo. Mager spek 25 cent per Kilo. Gesmolten reuzel 25 cent per kilo. Zoolang de voorraad strekt. Vleeschh. C. J. RIJKE LANGEVIELE. Woensdag 25 Mei a.s. hebben alle klassen van de Zangschool weer les op de gewone uren. Te koopeen Werkmanswoning. Als nieuw, met voor- en achtert. en vrije poort. Even buiten M'burg. Billijken prijs. Br. No. 25, Boekh. D'HUY, Middelburg. Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA" Uren van vertrek in Mei. - 8.— 8.— Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens om: 12 uur, naar Middelburg gevaren, Information te bekomen te; Rotterdam: Expeditie-onderneming v.h. ERVEN G. VOS. Middelburg: S. J. SANDERS. Vlissingen: W. v. OOSTERHOU1 Dordrecht: GEBRS. BUITEN: ,_K Nu jaar, Wier maal stcer je, d; in dq zen, terug werk| tijds dat 11 als e| in va de pg zee korer schapl Hof derne|J 20.00(f steld dat t| groot^ 10 maler „Leer gestelij werd nen riaal te ba^ ken van h| kerd terstad mogelij Naul het djf maaktj blik bereil den g| liggen r eindige' Dat de gel kanalel afmalii binnen schut aanleg voltoo Direct: een aa nen in 1930 i Dit stoutst Wat is het thans verrijz men e steld. thans het in in den derzee aanged 70. Spen zitten lijk ern M M mond, snauwd woord Spen: ter en vroeg met de lend, ju Spenc tige wraakz blik op hield. De c G Brace, gende dacht De 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 4