LLTOX vóór schooltijd Wrigley's CALJ0UW BLAAS, een cadeau. Doodt direct elk insect! MARKTBERICHTEN, Van onze Adverteerders. DOMBURG TENNIS- EN STRANDSCHOENEN, l VROOM DREESMANNl Reclameweek Bandage- en Optiekhuis. Een h e e r I ij k a bonbon gevuld met een fijne moccacrème. Het geheel is kwaliteit Te Huur: het koffiehuis d'*e vV VtOÏïn ze, vet" meoe' 0o* *lQe (fdoe« 1 s Als U de Winterkleeding, Dekens, Bontwerk, Bontmantels, DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME een verstandige gewoonte, die de gezondheid van Uw jongens eft meisjes ten goede komt. Immeri*? Wrigley's bevordert de eetlust éti' een gezonde spijsvertering en wie Wrigley's gebruikt heeft altijd een frissche adem. Wrigley's is tevens; een goed hulpmiddel om het gebit schoon te houden. Geef Uw kinderen Wrigley's Kauwgom als ze lastig zijn; het werkt kalmeerend en con centreert hun aandacht bij het schooi en huiswerk. Wrigley's is een heer lijke versnapering, die door jong en oud gewaardeerd wordt. I Middelburg - Noordstraat C 19 - Tel. 141.12250/ V Tec ontvangst was o,a. de Amerikaan- sche ambassadeur Andrew Mellon aan wezig, die mrs. Earhart uitnoodigde om tijdens haar verblijf te Londen haar in trek in de Amerikaansche ambassade te nemen. De Britsche minister-president Mac Donald, zond een boodschap, waarin hij zijn bewondering uitsprak voor daze prestatie van de vliegster en haar daar mede gelukwenschte. 's Avonds bood Mellon haar een diner in de Ameri kaansche ambassade aan, waarna zij de vertegenwoordigers van de pers ontving. Hoover zond een telegrafische feli citatie. Mevrouw Amelia Earhart is gehuwd met den bekenden Amerikaanschen uit gever en ontdekker G. P. Putmann. Zij vloog in 15 uur, en heeft daarmee te vens een nieuw trans-Atlantisch record gemaakt. De ramp van de „Georges Philippar". Het rapport van den kapitein van de „Georges Philipar" is thans te Parijs ontvangen. In dit bericht wordt o.a. ge zegd: de brand in de cabines is 16 Mei kort na 2 uur gemeld. Reeds het eerste onderzoek heeft uitgewezen, dat het vuur niet gelocaliseerd was, maar zich snel uitbreidde. Met het oog op het ge vaar werd het alarmsignaal gegeven en werden de machines stop gezet. Spoedig braken rook en vlammen uit. Na een korte beraadslaging werd het besluit ge nomen tot ontscheping en werd bevolen dat ieder naar de reddingsbooten moest gaan. Er konden slechts vijf of zes s. o. s seinen worden gegeven, daar merk waardiger wijze bijna tegelijkertijd, zoo wel in de draadlooze afdeeling als bij de reservebatterijen in de aangrenzende vertrekken vuur uitbrak, ofschoon de oorspronkelijke haard vrij ver daarvan was verwijderd. Toen een der officieren een hulpbat terij wilde aanzetten, die zonder na- speurlijke reden tijdens den tocht was ontladen, werd jhij hierin verhinderd door den rook en de vlammen. Intusschen werd met groote haast de redding der passagiers met de booten georganiseerd. Toen de brand meer om zich heen greep werden de passagiers naar het ach terdek geleid waar het in de booten gaan normaal verliep. Op dit oogenblik kwam het Russische petroleumvrachtschip „Sovjetkaja Neft" en later de „Contrac tor" en de „Mahsud" aan. Deze schepen namen deel aan het reddingswerk en na men de passagiers aan boord. Toen de passagiers en de bemanning het bran dende schip hadden verlaten, bleef al leen nog de commandostaf aan boord, die door de vlammen steeds verder werd teruggedrongen. Als laatste verliet de kapitein tegen 8 uur des morgens het gloeiende wrak. De vele verwondingen en rookvergif- tingen vinden hun oorzaak in het feit, dat het vuur zich met ongeloofelijke snelheid heeft verbreid. Slachtoffers van den brand zijn die genen geworden, die waren afgesneden van den uitgang en die niet de tegen woordigheid van geest hadden in zee te springen, waar men hen vermoedelijk zou hebben kunnen redden. ENGELAND. Hevige regenval. Tengevolge van den hevigen regenval zijn eenige stre ken in Derbyshire en Leicesterhire ge heel overstroomd. In de stad Derby staat het water tot 1.75 m hoog in de straten. De schade bedraagt verschei dene millioenen guldens. Zondagmiddag zijn de dijken van de Derwentrivier doorgebroken, waardoor het verkeer over de wegen die van Derby naar het Noorden loopen, is verbroken. Ook Ash- by is zwaar getroffen evenals het graaf schap Werwich, waar het land over vele mijlen onder water staat. DUITSCHLAND. Zondagavond kwam een personen trein uit Wanne bij het binnenkomen van het station Dortmund niet tijdig tot staan, waardoor hij door een stootblok reed. De passagiers werden daarbij door elkaar geworpen, zoodat 15 personen licht werden gewond. ZWITSERLAND. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van den St. Gotthardspoorweg (1 Juni 1882) zullen van 22 Mei12 Juni tal van steden en groote dorpen, alsook belangrijke bouwwerken (kerken, kas- teelen, bruggen, machinewerken enz.) en historisch-belangrijke punten als de Rütli feestelijk worden verlicht. SPANJE. De Do X. Nadat de Duitsche vlieg- boot Do X Zaterdagavond tegen kwart over elf G.M.T. met 14 personen aan boord, na een vlucht van 15 uren van New-Foundland komende, gedaald was in de golf van Horta, is de Do X Zon dagmorgen om 9 h 19 G.M.T. van de Azoren gestart in de richting van de Spaansche kust en om 2 h 45 G.M.T. vlot te Vigo gedaald. ZUID-AFRIKA. Tengevolge van een aardbeving werden in den Robinson Deepmijn op aanzienlijke diepte 20 inboorlingen be dolven. De reddingswerkzaamheden zijn onmiddellijk koortsachtig opgenomen. Na vele uren gelukte het met een der bedolvenen door klopteekens in contact te komen. Over het lot van zijn kame raden kon nog niets worden vastgesteld. BRITSCH-INDIE. Bloedige botsingen. Na de bloedige onlusten in de afgeloopen week, is in Bombay de orde hersteld. Het aantal dooden bedraagt 153; 154 personen wer den gewond. JAPAN. De kabinetscrisis, De kabinetscri sis te Tokio heeft een onverwachte wen ding genomen. Admiraal graaf Saito heeft zich bereid verklaard een natio naal kabinet te vormen. Zondag is graaf Saito door den keizer in audiëntie ont vangen. CHINA. De federatie van postbeambten heeft wegens ontevredenheid over be paalde door den minister voorgestelde maatregelen met betrekking tot den postdienst een algemeene werkstaking va,n het postpersoneel van geheel Chi na afgekondigd, met ingang van Zater dagochtend. Rotterdam, 23 Mei. Op de vee markt van heden waren aangevoerd 451 vette runderen, 401 vette- en gras- 'kalVeren, 131 schapen en lammeren, 210 varkens. Irijien voor vette koeien le kW. 61— 71, 2e kw. 48—54, '3e kW. 35—45: kal veren le kw. 1.17—1.22, 2e kW. 70—90, 3e kw. 53—68, schapen le kW. 4455, 2e kw. 34—40, 3e kW. 25—30; varkpnS le kw. 15—18, 2e kW. 13—15, 3e kW. 11—13, export 16—19. Vlas. AangeVoërd uitsluitend schoon: van Mauw: 4100 kg prijzen 35— 60, van: Ho®, geeb 5000 kg prijzen 35—60, van dauw-rood 1000 kg prijzen 25—35. Lijnzaad, voer f 6—7, geel' mosterd zaad 12—14, Ml imaandzaad' 27—2(91/2, karwijzaad 20—21. Aardappelen: Zeeuwsche blauwe en bonte 2—3, Drielingen 2.20—2.50, Frie- eche 2.20—260, Drielin.gen 1—1.25, Zeeuw. Eigenheimers 1.60—2, Brielsche 2—2.80, Bravo's 3—4, Red. Star 2 2.70, Malta (Spring), 6—8, id. winter 14 16, Industrie 1.80—2.25. Aanvoer redelijk, handel stil. De Zeeuwsche Kolenmaatschappij heeft thans in de etalage van het maga zijn Tonnie in de Langedelft, een recla me gevestigd voor twee harer agentu ren, beide het verkeer betreffende. De meer oude manier van vervoer betreft de stoombootonderneming „de Telegraaf"; de moderne het luchtverkeer, namelijk van de K. L. M. Voor beide maatschappijen wordt een pakkende reclame gemaakten bevelen wij een kijkje in de achterste etalage gaarne aan. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent W. TRIELLER. Heden overleed onverwacht, onze lieve Zuster en Behuwd zuster, Mejuffrouw M. A. S. KRUIJSSE, in den ouderdom van 79 jaren. Middelburg, Veersche Singel S 130: G. AUGUSTIJN— KRUIJSSE. Arnhem, Velperweg 110: E, J. VAN LIMBEEK— KRUIJSSE. H. J. VAN LIMBEEK. Arnhem, 22 Mei 1932. Geen bezoek. Geen bloemen. De begrafenis zal plaats hebben te Middelburg op Woensdag a.s. na aankomst trein 12,12. Tot onze diepe droefheid overleed plotseling onze ge liefde Man en Vader, ANDRIES SERVAAS, in den ouderdom van 62 jaar. Wed. A. SERVAAS-BAL. ADRIAAN SERVAAS. St. Laurens, 22 Mei 1932. Voor uwe deelneming 'bij het overlijden van onzen geliefden 'Man, Vader, Behuwd- en Groot- vftdcr PETRUS JOHANNES FIEGEN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Middelburg: E. J. FIEGEN— VAN DER VOORDE. C. FIEGEN. J. M. TELLIER—FIEGEN en Kinderen. Kampen: L. F. VERDOORN—FIEGEN. F. R. P. VERDOORN en Kinderen, Ballarat (Australië): J. C. MEULENBELT— FIEGEN. D. MEULENBELT. Middelburg, 23 Mei 1932. Nieuwe Haven I 110. wit, grijs of zwart linnen, maat 2245 2'/2 ct. stijging p. maat. Damesmaten 77'/2 Heerenmaten85 Leeren Sandalen vanaf 1.05 Damesmaten 1.75 Viltpantoffels met leerzool 1.30 Chroomleeren Pantoffels 2.75 MIDDELBURG Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de zeer vele blijken van belangstelling, ons be toond bij ons vijf-en-twintig-jarig Huwelijksfeest. S. MINDERHOUD. L. MINDERHOUDPOPPE. Aagtekerke, Mei 1932. Voor de vele blijken van deel neming tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Broeder, Zwager, Oom, Behuwd- en Oud-Oom, JACOBUS MINDERHOUD, dank^€n W'' onzen hartelijken FAMILIE MINDERHOUD. Aagtekerke, 21 Mei 1932. in het Iedere kooper, die deze week boven de f 2.50 besteedt ontvangt naarro! aan de Wal B No. 74, alhier. Te bevragen Brouwerij „de Meiboom", te Vlissingen. sssS \\e\ 1 Trt0V\len' bo**»01 x s vetVtQ' k\ee,e ,n\e^e e ^xAi\ï <*e »e,lV\*eVketv' A geeP Vl 0 0 0 0 0 wilt beschermen tegen de vernielende mot, dan kunt U in de alle bekende motwerende middelen koopen, zooals NAPHTALINEKNIKKERS N APHT ALINESCHUBBEN, KAMFER GLOBOL GEPREPAREERDE VELLEN EN KAARTJES MOTPAPIER MOTZAKKEN. In den Red-Bird motzak is Uw kostbaar bont beschermd tegen mot; het is absoluut veilig. De zak sluit hermetisch en is gedrenkt in een motdoodend en motwerend preparaat. In den Red-Bird motzak kunt U twee kleedingstukken opbergen. Wij hebben twee grootten: 162 c.m, lang i 2.75. 100 c.m. lang 12.50, Ook hebben wij een goedkooperen motzak merk „Altifin". Deze zak is gemaakt van geprepareerd papier, waardoor de lucht niet kan binnendringen. Grootte: 1.70 m, lang, 72 c.m. breed. Prijs 40 cent. liilii mts m aPÜS tg wm ara* IliiJil B mm H® Twee soorten: P.K. (zuivere pepermunt- smaak) en Spearmint (pittige kruizemunt- smaak). 5 cent per pakje. HM>9 WRIGLEY I 0 ZWEVENDE KRACHT 0 VOL AUTOMATISCHE KOPPELING 0 FREEWHEELING 0 DUBBEL DOORGEBOGEN CHASSIS MET KRUISSTUK 0 GERUISCHLOOZE 2e VERSNELLING 0 STUUR- SCHOKDEMPER 0 EASY-SHIFT VERSNELLINGS BAK 0 STALEN VEILIGHEIDS-CARROSSERIEËN EN EEN LANGERE WIELBASIS VAN Mt. 2.85. 0 zult U in de lagere prijsklasse alléén bij een Chrysler-proauct vinden. 'VANAF In alle groote plaatsen agenten. GLD.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3