1 rot)inciale .Zeeutusche INTERNATIONAL >en >30 'ijs HE in "n EL en en in 1. LG. ru. ID. bg 45. LS. G. It. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No. 119. Twee Bladen. MAANDAG 23 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Kort Zeeuwsch Nieuws. k k. sten tein len. est. t ct. aat. net t 2, ak- del uis ien. :en, >pr. :ht. le nt. [en ffr. ur m ,g r MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen '<f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 'J8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi' „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. DE TOESTAND IN DE VEEHOUDERIJ Scherpe telegrammenwisseling Minister VerschuurDr. Posthuma. Dr. F. Posthuma had als voorzitter van het comité van economisch verweer mi nister Verschuur telegrafisch verzocht zoo spoedig mogelijk maatregelen te ne men voor steun aan de veehouderij, daar de toestand zoo geworden was, dat steun direct en dringend noodig is. De organisaties, aldus het telegram, hebben nu lang genoeg gewacht op maat regelen der regeering, kunnen de verant woordelijkheid niet langer dragen en zul len genoodzaakt zijn zelf handelend op te treden, indien regeering langer zwijgt. Minister Verschuur noemde in zijn antwoord de toon van het telegram van dr. Postuma zoo grof, dat samenspreking onmogelijk is. „Uw verantwoordelijkheid, waarvan U gewaagt, zou meebrengen de samen werking met de regeering, met door Uw wijze van optreden onmogelijk te ma ken". Hierop heeft dr. Posthuma tot minister Verschuur een open brief gericht waarin hij in de eerste plaats zegt van 's mi nisters telegram kennis te hebben geno men uit de dagbladen. Dr. Posthuma zegt daarin de meening van den minister, dat zijn toon grof zou zijn geweest, niet te deelen. Wanneer de minister de verga dering van het comité voor economisch verweer Vrijdagmorgen had kunnen bij wonen, dan had hij kunnen ervaren dat de behandeling van de zijde der regee ring eenige leden van het comité voor economisch verweer dusdanig griefde, dat zij het bijltje er bij hadden willen neerleggen. Was dit gebeurd, dan had dit in werkelijkheid niet anders betee- kent dan 't opzeggen van het vertrou wen aan de regeering door den geheelen georganiseerden landbouw. Op voorstel van een der leden werd besloten alsnog te trachten, antwoord van de regeering te verkrijgen en het bekend gemaakte telegram te zenden, echter onder één voorwaarde, dat aan de regeering zoo grof mogelijk zou wor den voorgehouden dat de vertegenwoor digers van den georganiseerden land bouw zich niet kunnen laten welgeval len, te worden behandeld, als tot nu toe door de regeering is geschied. De heer Posthuma zegt verder in de jl. Dinsdag gehouden vergadering van de commissie voor de herziening van de handelsverdragen in den breede de re geering in gebreke te hebben gesteld, juist terzake van het gebrek aan acti viteit. De activiteit der regeering is in deze meer dan beneden nul. Wat het comité op 29 Febr. vroeg is „Toon ons, wat ge wilt". Het comité kreeg echter géén antwoord, en dit is het grievende. zegt in uw telegram aan mij, aldus dr. Posthuma, dat de toon van het tele gram zoo grof is dat samenspreking on mogelijk wordt. Och, excellentie, als ge een gewoon mensch waart, zou ik het anders zeggen, maar nu zal ik natuurlijk meer differentie toonen en u heel vrien delijk en bescheiden vragen, of dit nu wel het antwoord is van een minister aan het comité voor economisch verweer, na dat hij sinds 29 Februari niets van zich heeft laten hooren en nadat het kabinet in zijn geheel op het manifest van 27 Aprii ook nog met geen enkel woord heeft gereageerd." „De regeering heeft geen samenwer king met 't comité voor economisch ver weer gewenscht. De gelegenheid daar voor heeft maandenlang bestaan. Nu de nood ons dwingt in forsche, maar in geen enkel opzicht onwelwillende bewoordin gen een laatste poging te wagen, zal het in belanghebbende kringen met groote grief vernomen worden, dat nu het ant woord van de regeering alleen een op merking over den toon is geweest." AARDOLIE IN ONS LAND? Ingediend is een wetsontwerp, behel zende tijdelijke beperking van de vrij heid van opsporing van delfstoffen door boringen. In de Memorie van Toelichting zegt de minister van Waterstaat dat blijkens de door de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij gedane mededeelingen, bij haar geologischen staf het vermoeden is gerezen, dat in het Noordoosten van ons land olie in economisch winbare hoeveelheid aanwezig zou kunnen zijn. Een stelselmatige verkenning van het bedoelde gebied zou kunnen worden verricht volgens de geophysische metho de, waarop dan in de daarvoor in het bij zonder in aanmerking komende terrei nen de noodige werkzaamheden zouden behooren te volgen om de aanwezigheid van olie feitelijk aan te toonen, tenein de zich een der eerst-noodige vereisch- ten voor het verkrijgen van een conces sie te verschaffen. De Mij. heeft den minister verzocht, te bevorderen, dat zij door een bijzondere regeling in staat zou worden gesteld, het door haar bedoelde stelselmatige onder zoek in te stellen zonder gevaar voor concurrentie. Vandaar dat thans een wetsontwerp verschenen is, waarin tijdelijk voor de in aanmerking komende provinciën: Gro ningen, Friesland, Overijsel en Gelder land, een opsporings-verbod wordt uit gevaardigd en den minister van Water staat de bevoegdheid toe wordt gekend tot het verleenen van vergunning voor het verrichten van opsporingen door middel van boringen. DE A.V.R.O. OVER 1931. Aan het jaarverslag van de A.V.R.O. is het volgende ontleend: Het totaal aantal leden-luistervinken bedroeg op 15 September 1931 152.726. Zij stelden in het .vereenigingsjaar 1931 een bedrag van 739.808.44 ter beschikking van de A.V.R.O. hetgeen ongeveer 5 pet. minder is dan in 1930. Aangezien het aantal leden tegenover 1930 met rond 10,000 is gestegen, is de gemiddelde bijdrage per hoofd gedaald: hetgeen met het oog op de tijdsmostan- digheden geen verwondering baart. Voorts sluit de balans met een bedrag in debet en crediet groot f 1.489.838.21. De beschikbare middelen beliepen op 31 Dec, 1931 een bedrag groot f 1.578.169.34. Na afboeking van het studioterrein met opstal in Hilversum en koersver liezen op effecten ten bedrage van f 166.342.85, bleek het saldo (middelen te zijn 1.17.164,29. De programmakosten beliepen totaal f 577.833.02. De Radio-Bode als zelfstandige ex ploitatie verleende aan den Omroep een subsidie groot f 175.586.90. De begrooting voor 1932, die aan de algemeene vergadering, op 30 Juli te Rotterdam zal worden aangeboden, sluit in inkomsten en uitgaven met een be drag van f 1.105,000, Gerekend wordt op een saldo overschot groot f 230,000 (1931 leverde een overschot van ruim 4 ton.) In het slotwoord worden de perspec tieven voor 1932 gunstig genoemd, HET UITVOERVERBOD NAAR BELGIë EN LUXEMBURG. N. a. v. de gemelde regeling van den uitvoer van goederen naar België en Luxemburg, wordt thans gemeld, dat de basis, waarop de contingenten worden vastgesteld, voor iederen exporteur de hoeveelheid goederen is die hij naar de genoemde landen uitvoerde gedurende de hierna genoemde tijdvakken: Boter, van 1 Jan. 1931 tot 1 Jan. '32. Rundvleesch en levende runderen, van 1 Jan. 1930 tot 1 Jan. 1931. Varkensvleesch en levende varkens, van 1 Jan. 1929 tot 1 Juli 1931. Snijbloemen, van 1 Jan. 1930 tot 1 Jan. 1932. Het secretarie-, het technisch per soneel, alsmede het personeel van ge meentewerken, bouw- en woningtoe zicht, gemeentereiniging en plantsoenen dienst, en dat van den dienst van den ontvanger te De Bilt heeft in verband met den financieelen toestand van het rijk en de gemeente en de alom heer- schende werkloosheid zich tot den raad gewend met voorstellen voor loonsver laging. De Brusselsche correspondent der Maasbode meldt, dat Prins Leopold en Prinses Astrid zich op 25 Mei te Bata via aan boord van het m.s. „Baloeran" van den Rotterdamschen Lloyd zullen inschepen, om de thuisreis te aanvaar den. Zij worden omstreeks 15 Juni te Brussel terugverwacht. Blijkens mededeeling van het De partement van Koloniën zijn bij de aardbeving in de Minahassa geen Europeanen gedood of gewond. Provinciale Staten van Zeeland. Ged. Staten hebben de eerste gewone zitting der Staten in dit Gewest bepaald op Dinsdag 28 Juni des avonds te half acht en ligt het in de bedoeling deze Dinsdag 19 Juli d.a.v. des morgens te 10 uur voort te zetten. Boven Wijsbegeerte, menigmaal toe vlucht van den levensmoede, staat het Leven. Veerboot ZijpeAnna Jacoba. Zaterdagmiddag had de officieele in gebruikneming plaats van de nieuwe veerboot voor den dienst ZijpeAnna Jacobapolder „de Hollandsch Diep". Be halve het Actiecomité tot verbetering van den veerdienst ZijpeAnna Jaco bapolder, waren de meeste gemeente besturen van het eiland Schouwen en Duiveland vertegenwoordigd, terwijl mede aanwezig waren de burgemees ter van Steenbergen en Pastoor Jute van Willemstad. De Voorzitter van het Actiecomité, de heer de Broekert, uit Zierikzee, zeide verheugd te zijn over het nieuwe succes, dat het comité van actie heeft mogen behalen. Na eerst verlaging der tarieven en uitbreiding van den dienst, was er dan thans een andere veer boot, waardoor meer auto's tegelijk kunnen worden overgezet. Na beëindiging van zijn rede, ver zocht hij de echtgenoote van den se cretaris van het Actiecomité, mevrouw Van der Vliet, het lint door te knippen en verklaarde hij den dienst voor ge opend, waarna het gezelschap aan boord ging en de eerste vaart meemaakte. Tijdens de vaart herinnerde de direc teur van de R. T. M. de heer Ir. Kuy- per, aan de aangename wijze waarop steeds de onderhandelingen tusschen 't Comité en de R. T. M. waren gevoerd. Hierop werd in auto's naar Zierik zee gereden waar in het Hotel Juliana nog een vergadering gehouden werd. De burgemeester van Steenbergen her innerde daarbij aan het punt dat thans op het programma staat, de zoo hoog noodige verbetering yan den weg Anna JacobapolderSteenbergen, terwijl Pa stoor Jute wees op het groote belang van Schouwen-Duiveland bij een bete ren veerdienst WillemstadNumans- dorp en in de toekomst bij een brug daar ter plaatse. De Voorzitter deed over één en ander betreffende den weg Anna Jacobapol der, uitvoerige mededeelingen, MIDDELBURG. Ontvangsten Plaatselijk Crisisco mité van 16 tot en met 21 Mei: Zusters Gasthuis 5.35, Chr, Kweekschool 4.20, Wekelijksche collecte 133.10, Het gironummer van den Penningmees ter is 188020. Het zeer dreigende weer, deed gisterenmorgen het bestuur van het Middelburgsch Muziekkorps besluiten de eerste Abdijuitvoering, die des mid dags zou plaats hebben, uit te stellen tot a.s. Zondag van 12 tot 1 uur. Dit bleek goed gezien toen het la ter flink begon te regenen, al is het dan verder op den dag weer geheel op geklaard. Zaterdagavond bracht het Chris telijk Muziekgezelschap „Oefening na den Arbeid" een serenade aan zijn di recteur, den heer J. F. van Kamer, wo nende op de Varkensmarkt in verband met het behalen van een eersjen prijs op het Muziekconcours te Wemeldin- ge op tweeden Pinksterdag. VLISSINGEN. De heer J. Castel, beheerder van het vliegterrein mocht van de K.L.M. de legpenning ontvangen als blijk van waardeering voor zijn goede zorgen tij dens de Nederlandsche rondvlucht op Zaterdag 7 Mei j.l. WALCHEREN. N. EN ST.. JOOSLANDi. Vrijdagmid dag j.l, heeft de polder Nieuw- en Sint Joiosland in het koffiehuis de Roodle Leeuw, de gewone jaarvergadering ge houden. Van de 21 ingelanden waren 17 aanwezig of vertegenwooomdigd, uit brengende 24 stenHmen. Onder dè inge komen stukken waren o.a. dè herbe noeming van den dijkgraaf den heer H. Crucq en de benoeming van den hee|r Ch. Janse als gezworene in de vacature Vogelaar De rekening over l931-'32 bedroeg in ontvang f 3620 en ini uitgaaf f 3430. De begrooting voor 1932-'33 werd vastgesteld in ontvang en in uitgaaf op f3424, met een dijkgeschot van f 11.50 per ha, 50 cent mindèjr dan het vorijg: jaar. De post voor kosten der vergade ring werd verminderd' wegens bezuini ging. Wegens periodieke aftreding van dèn heer C. Dingemanse als gezworene werd een aanbevelingslijst van drie per sonen opgemaakt met als no. 1 de aftredende, 2 jde heer C. P. Reijnoudt en 3 de heer M. P. Hage. In verband met de hoogere ontvang sten werd de zekerheidsstelling van den ontvanger-griffier verhoogd' Ook vergaderde de polder Oud Sint Joosland. De rekening 1931-'32 beliep in ont vang 1871 en in uitgaaf i798, alzoo ting voor 1932-'33 werd vastgesteld op een batig saldo van f 78.59. De begroo- f 1660 in ontvang en in uitgaaf. Het dijkgeschot bleef bepaald op 6 per ha. De dijkgraaf de heer M. I, Ver hulst en de gezworene de heer 'J. Din gemanse werden beiden herkozen. De- zekerheidsstelling van den ontvanger griffier werd op hetzelfde bedrag op nieuw vastgesteld. ARNEMUIDEN. De rijkspolitie alhier is in vereeniging met de gemeentepoli-» tie Zaterdag overgegaan tot aanhouding van den lossen arbeider D. en de vis- schersknechts Van de K. en Van B. al len wonende te Arnemuiden, die er van verdacht worden zich in den nacht van 16 op 17 Mei j.l. te hebben schuldig ge maakt aan inbraak in den winkel van den winkelier De G. te Arnemuiden, door het openschuiven van een aan de straat gelegen winkelraam, waarna zij uit dien winkel verschillende winkelwa ren zouden hebben weggenomen. Allen zijn heden ter beschikking van de Justi tie te Middelburg gesteld. ZÜID-BEVELAND. GOES. In de Zaterdag gehouden ver gadering van stemhebbende ingelanden, van den „de Perponcherpolder'' werd» de rekening over het dienstjaar 1931- '32 vastgesteld in ontvang op 3798 en in uitgaaf op 3865. De begrooting voor het dienstjaar 1932-'33 werd in ontvang en in uitgaaf vastgesteld op 2569, terwijl het dijk geschot bepaald werd op 13 per ha (het vorig jaar bedroeg dit 15 per ha). De heer W Kakebeeke werd herbe noemd tot afgevaardigde naar het Wa terschap Sluis in den Oosterlandpol- der, RILLAND. In de Vrijdag j.l. gehou den vergadering van 'stemhebbende ingelanden van den Kreekrakpolder werd de rekening over het dienstjaar 1931-'32 vastgesteld in Ontvang op 7.550 en in uitgaaf op 7.404. De begrooting voor het dienstjaar 1932-33 werd in ontvang en in uitgaaf vastgesteld op 9.456, terwijl het dijk geschot bepaald werd op 30 per ha (over 1931-32 bedroeg dit 25 per ha). In de vergadering van stemheb bende ingelanden van den Eersten Bathpolder werd de rekening over het dienstjaar 1931-'32 vastgesteld in ont vang op 5.828 en in uitgaaf op 4.763. De begrooting voor het dienstjaar 1932-'33 werd in ontvang en in uitgaaf vastgesteld op 5.327, terwijl het dijk geschot evenals het vorig dienstjaar be paald werd op 8 per ha. De vergadering van stemhebben de ingelanden van den Tweeden Bath polder heeft de rekening over het dienstjaar 1931-'32 vastgesteld in ont vang op 5.148 en in uitgaaf op 3.763, De begrooting voor het dienstjaar 1932-'33 werd in onïvang en in uitgaaf vastgesteld op 5.211, terwijl het dijk geschot bepaald werd op 8 per ha (het vorig dienstjaar bedroeg dit 9 per hectare). THOLEN. STAVENISSE. In de Zaterdag alhier gehouden vergadering van Ingelanden van het Waterschap „Stavenisse" is vastgesteld de begrooting van 1932-'33, in ontvangst en uitgaaf op 28.693. Het dijkgeschot werd bepaald op 23, te gen 25 in het vorige dienstjaar. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. De Provinciale vertegenwoordiger van den Kon. Nat. Bond „Het Oranje- kruis" meldt ons dat in de afgeloopen weken het plan van organisatie voor Eerste Hulp verleening bij verkeerson gevallen in Zeeuwsch-Vlaanderen ver der is ten uitvoer gebracht. In Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen werden Melding- posten gevestigd te: Vracht wagens Tractors Omnibussen N.v. H. ENGLEBERTS AUTOMOBIELHANDEL OEN HAAG» THERESIASTRAAT 145. TELEFOON 77208ji AMSTERDAM: WETERINGSCHANS)30, TELEFOON 34M» MIDDELBURG: KORTE DELFT A83, TELEFOON 62* (Ingez. Med.) 23-V-'32: Zondag en Maandag hoogste luchttemperatuur 24.2 °C; (75 °F); laagste 11.9 °C (54 °F). Heden 9 h: 13.4 °C; 12 h: 14.3 °C. Zaterdag/Zondag geen, Zondag/Maandag 3.8 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand a 1- h i e r 758 mm, laagste 755 mm. Hoogste barometerstand 767.1 mm te Jan Mayen; laagste 747.0 mm te Sku- desnaes. Zwakke tot matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regenbuien, weinig veran dering in temperatuur. Zon op: 4 h 56; onder 20 h 58. Licht op: 21 h 28. Maan onder: 7 h 05. V.M„ 25 Mei. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Mei. Hoogwater. Laagwatei. Ma. 23 4.08 16.37 10.41 23.17 Di. 24 5.01 17.29 11.31 24.07 Wo. 25 6.00 18.24 12.19 Do. 26 6.58 19.20 1.09 Terneuzen, Sluiskil, Sas van Gent, Axel, Zaamslag, Hontenisse en Hulst, terwijl Hoek, Philippine, Othene, Bosch- kapelle, Hengstdijk, Walsoorden, Lams- waarde, Graauw, Clinge-Haven, Nieuw- Namen, Clinge, Koewacht en St. Jan steen van telefoonposten werden voor zien. In het Westelijk deel van Zeeuwsch- Vlaanderen vindt men meldingposten te Breskens, Schoondijke, IJzendijke, Oostburg, Aardenburg, Sluis en Groede. Telefoonposten zijn gevestigd te Bier vliet, Hoofdplaat, Draaibrug, Eede St. Anna ter Muiden, Cadzand en St. Kruis. Thans is in geheel Zeeuwsch-Vlaande ren de organisatie in werking getreden. BOSCHKAPELLE. Zondag herdacht de heer J. Truijman te Boschkapel- 1 e zijn zilveren ambtsjubileum als bur gemeester dier gemeente. Op den 16en Maart 1864 werd hij te Boschkapelle geboren en is steeds ge durende dien tijd in de gemeente woon achtig geweest. Den 22 Mei 1907 werd hij benoemd tot burgemeester der ge meente. Morgen zal de jubilaris in openbare raadszitting worden gehul digd. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. AARDENBURG. De minister heeft af wijzend beschikt op het verzoek van den gemeenteraad, om den ontvanger der in voerrechten, accijnzen en directe belas tingen telefonisch aan te sluiten. De raad achtte zulks gewenscht, daar men sedert de opheffing der zitdagen alhier, voor allerlei inlichtingen op belasting of invoergebied, men thans een wandeling van 3.5 km heen en terug moet maken naar het ontvangkantoor. IJZENDIJKE. In de raadsvergadering van IJzendijke op Donderdag werd tot waarnemend wethouder gekozen de heer A. Cammaert met algemeene stem men (1 blanco). Zondag vierde het echtpaar W. BondewelJonkman te Hoofd plaat hun zestigjarig huwelijksfeest.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1