Ouders sdte H. UMBERS Oo. ZEEUWSCHE KOLEN-MAATSCHAPPIJ. n.v. de middelburgsche courant No. 118. Twee Bladen. ZATERDAG 21 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. de KLOKKEN HEDENAVOND VóóR STATEN-GENERAAL. RIJDT MET TAXI'S VAN GARAGE KIEVIT. BINNENLAND. ZEELAND. Walther Rathenau. VOOR DEN ZOMER, MERIDIAK-0NDERG0EDEREN. BAD-COSTUMES. Kort Zeeuwsch Nieuws. KENNISGEVING. Expeditie- en Passage-Agenturen BIOSCOPEN. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dajfblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen !2 2.30, elders /2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg ,18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent HET NAAR BED GAAN KT EEN UUR VOORUIT! TWEEDE KAMER, Subsidieering kerkgenoot schappen, enz. Voortgezet wordt de behandeling van de motie-Drop inzake nadere regelingen ten aanzien van de subsidieering van kerkgenootschappen, godsdienstige ver- eenigingen en cultureele organisaties. De heer Slotemaker de Brui- n e (c.h.) acht dergelijke regelingen over bodig. Bovendien is de motie niet dui delijk. Wat b.v. zijn cultureele organi saties? De heer Drop (s.d.) heeft verzuimd te zeggen welke kerkgenootschappen bevoordeeld zouden worden. De heer Zandt (st.ger.) betoogde, dat de Staat alleen den waren gods dienst mag subsidieeren, en is dus tegen de motie-Drop. Bovendien wil deze sub sidie bezorgen aan allerlei vereenigin gen, doch de kerk zelve in de kou laten staan. Hij betoogde dat de subsidierege ling niet deugt, nu Rome het geld van Rijk, provincie en gemeente naar zich toe weet te trekken. De Staatkundig Ge reformeerden hebben alle recht, op grond van het reformatiebeginsel, Rome te bestrijden. Wij mogen, aldus spr. niet meedoen aan het verkoopen van ons Jand aan Rome. De heer Van der Heide (s.d.) zeide, dat de heer Drop het vraagstuk der scheiding van Kerk en Staat buiten de motie gehouden heeft. Hij bestreed in het bijzonder den heer Eerdmans Men moet onderscheid maken tusschen den Staat als overheid en den Staat als werkgever. De minister van Waterstaat, de heer R e y m e r, merkte op, dat de quaestie van scheiding van kerk en Staat hier niet aan de orde is. Zich beroepende op prof. Buys, betoogt de minister, dat sub sidieering van kerkgenootschappen door den Staat volkomen toelaatbaar is. Wat dienaangaande is gezegd door verschil lende sprekers, is slechts een storm in een glas water. Het gaat er om, dat zoo wel de staats- als de particuliere mijnen in Limburg het den arbeiders zoo aan trekkelijk mogelijk maken, ook op gees telijk gebied. Tusschen kerkelijke en cultureele vereenigingen bestaat groot verschil. Bovendien, wat is er onder cultuur te begrijpen? De ontwikkelings gang in Limburg maakt de subsidieering onvermijdelijk. Van excessen is daarbij geen sprake. De minister moet dus aan neming der motie ontraden. Er volgden replieken. De heer Drop bepleitte nogmaals gelijkgerechtigheid voor alle godsdienstige en cultureele vereenigingen, die gelijksoortig werk verrichten. De heer Marchant (v.d.) adviseerde den heer Drop, zijn motie in te trekken. Wat ze eigenlijk bedoelt, staat er niet in. Juister ware een motie dat in de subsidieering van kerkelijke en cultu reele vereenigingen die in sociaal-demo- cratischen geest zullen deelen. De motie-Drop wordt verworpen met 46 tegen 10 stemmen die van de s.d.a.p. De interpellatie-De Visser over de Nederlanders in Russischen dienst wordt wegens verhindering van den interpel- lant voorloopig van de agenda afge voerd. De vergadering werd verdaagd tot a.s. Dinsdag één uur. SINT JANSTRAAT. TELEFOON 298. (Ingez. Med.) mmtmi NEDERLANDSCHE PASSAGIERS OP DE „GEORGES PHILIPPAR". De directie der Messageries Mariti mes seint uit Parijs nog het volgende aan Aneta-Holland: De Hollandsche families, die aan boord waren van de „Georges Philip- par zijn, naar de laatste berichten, in de volgende haven aangekomen. De heer F. Ledeboer en dr. en mevrouw Van Tricht, die naar Djibouti waren ge bracht zijn vervolgens aan boord van de „André Lebon" overgebracht naar Aden. Mevrouw Canne met twee kin deren en mevrouw Marissen met een baby bleven te Djibouti. De familie Boot is te Aden en de heer Wahr is te Djibouti. De andere heer Ledeboer is te Aden. HULPVERLEENING AAN DE MELKVEEHOUDERIJ. Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer van den Minister van Economische Zaken en A.rbeid, inzake het bovengenoemde wetsontwerp, wordt het volgende ontleend: Zeker zal men wel als algemeen be ginsel willen aanvaarden, dat slechts Regeeringshulp moet worden geboden daar, waar de noodzaak intreedt. Een onderzoek is gaande over het ge ven van steun aan het bedrijf op de zandgronden. Het ontwerp zoekt in de eerste plaats een oplossing uit de moeilijkheden, door verhooging van het gebruik in het eigen land en dus niet uitsluitend in den ex port. Inderdaad zal de voorgestelde regeling, indien zij slaagt, den prijs der spijsvet- ten doen stijgen en bijgevolg ook de kosten van het levensonderhoud verhoo- gen. Evenwel, de prijzen blijven op een zeer redelijk peil; bovendien wegen de nadeelen van den hoogeren prijs in de verte niet op tegen die van den onder gang van de landbouwbevolking, welke te verwachten is, wanneer deze eenvou dig aan haar lot wordt overgelaten. De bezwaren ten aanzien van de margarinefabrikanten ge opperd, acht de Minister niet overwe gend. Het komt hem zelfs voor, dat de voorgestelde maatregelen ook de mar garineindustrie baat zullen brengen, Ook deze industrie lijdt door de goedkoopte der boter, als gevolg waarvan zij haar debiet zeer belangrijk zag inkrimpen. Dat aan het mengen van groote hoe veelheden boter in margarine in bepaal de seizoenen technische bezwaren ver bonden zijn, zulks op grond der in het Voorloopig Verslag vermelde gronden, moet de Minister beamen. Hij is uit de zen hoofde voornemens voorloopig de toevoeging van boter op 25 pet. te bepa len en af te wachten of in verband met den overgang van kaasproductie tot bo- terproductie met datzelfde percentage kan worden volstaan. Wat de m e 1 k p r ij s betreft: Het stre ven zal er op gericht zijn een richtprijs van tenminste 5 cent per kg melk te be reiken over de geheele periode, waar voor de ontworpen regeling zal gelden. DRINGEND BEROEP OM STEUN. De besturen van den Drentschen en Groninger Boerenbond en het Friesch Agrarisch Comité, hebben een adres gezonden aan H. M. de Koningin, en waarin zij wijzen op den hoogst critie; ken toestand in de vee- en melkhou- derij, welke door het nog steeds uit blijven der steunmaatregelen, den boe ren tot vertwijfeling brengen. Wij ver zoeken de krachtige medewerking van de Koningin teneinde de ondergang van zeer vele families op het platte land en afzetting van duizenden boeren naar het communisme te voorkomen. A.s. Dinsdag komt deze steunverlee- ning in de Tweede Kamer. Het plan zou zijn, naar de correspondent van het „Hbld." verneemt, dit ontwerp nog op dien zelfden dag af te handelen. MIDDELBURG. Rijwielpad Walcheren. In een dezer dagen onder voorzitter schap van den heer L, A, van der Harst gehouden vergadering traden als leden van het bestuur van de afdeeling Middel burg van de Vereeniging Rijwielpad Walcheren toe de heeren W. Sietema (secretaris,) G. J. van Holthuijsen (Pen ningmeester), f. B. den Boer, B. a. Hes- selink, C. a. C. Kruijder, a. Loois, j. a. Pieters, E. j. Pitlo, W. T. van Riet, R. Verhoog en L. W. de Waard. Tot afgevaardigden naar de te hou den vergadering van besturen van Ne- derlandsche rijwielpadvereenigingen werden benoemd de heeren L. a. van der Harst en a. Loois. Verscheidene bestuursleden wezen op Voor een volk is er geen veront schuldiging: het ondergaat wat het verdient! (Ingez. Med.) de groote gevaren, die het verkeer op hoofdwegen, gezien de veelvuldig voor komende ongelukken, voor fietsers me debrengt en op het groote nut van rij wielpaden, los van de hoofdwegen, waardoor het rustig fietsen wordt aan gemoedigd. Uit het Bestuur werd een propaganda commissie gevormd, die nadere plannen zal uitwerken, teneinde te trachten den aanleg van rijwielpaden te verkrijgen op plaatsen, waar deze nog niet bestaan, waardoor tevens de hoofdwegen worden ontlast en dus een tweeledig doel wordt bereikt. ZUID-BEVELAND. WEMELDINGE. Dezer dagen ontdekte de kapper C dat ongenoode gasten ■een bezoek hadden gebracht aan zijn win kel. Een winkelruit was vernield en daardoor hfad toen zich blijkbaar toegang tot den winkel verschaft. Een ingesteld onderzoek wees uit dat verschillende goederen o.a. potten scheerzeep, kammen en flesschen haarwater, waren ont vreemd. Een door de politie ingesteld onderzoek leidde er toe, dat het ont vreemde werd teruggevonden aan boord van een te Wemeldinge liggend vaartuig. Inbeslagname volgde, terwijl de politie de vermoedelijke daders zeiktere P, J. en A. v. D. beidten wonende alhier aanhield' en Vrijdag j.i. ter beschikking van ide justitie stelde. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. GROED'E. Tijdens een onweer dat Vrij dagmorgen alhier omstreeks 'kwart voor negen plaats had', werd de arbeider P. v. d. B., die zich met nog een ander arbeidter op voortmeid tijdstip in het ■veld bevond, plotseling, vermoedelijk door de luchtdruk, tegen den grond ge slagen. In bewusteloozen toestand bleef V d. B. op den grond liggen. Met be. hulp van een zuurstofapparaat mocht het Öokter Sommer gelukken de le vensgeesten op te wekkten. De andere arbeider kwam met den schrik vrij. OOSTBURG, De raad vergaderde Vrijdagmiddag in spoed-eischende bij eenkomst ter vaststelling der veror dening in zake de winkelsluiting. De voorzitter deelde mede, dat na correspondentie met den minister over eenstemming was verkregen; sommige bepalingen der vroeger vastgestelde ver ordening moesten vervallen, andere kon den behouden blijven. Op voorstel van B. en W. werd de op 2 November 1931 vastgestelde verordening ingetrokken en werd de nieuwe met algemeene stem men vastgesteld. Ook de verordening in zake de bekende 21 dagen ging er zon der bezwaar door. Een vroeger genomen raadsbesluit, waarbij het bedrag der zekerheid voor den ontvanger was vastgesteld op 3000 was niet goedgekeurd door Gedep. Sta ten: geeischt werd een verhooging tot minstens 6000. Op voorstel van B. en W. werd de ze kerheid op dat bedrag vastgesteld; op een vraag of dit geen tegenvaller is voor den ontvanger antwoordt de voorzitter ontkennend, immers 3000 zal gesteld worden door middel van de Vereeniging van tot zekerheidsstelling verplichte ge meenteambtenaren, terwijl de ontvanger verder voor 3000 hypotheek geeft op vast goed. Bij de rondvraag vraagt de heer Van G i n k e 1 of B. en W. nu ze zich zoo voor de middenstanders beijverd hebben waarom dit ook niet kan voor de werk- loozen. De V oorzitter betoogde, dat ze nu toch aan het werk zijn. De toestem ming is ontvangen en onmiddellijk is met het werk begonnen. De heer Van G i n k e 1 vroeg of de uitgetrokken 3000 reeds op zijn. De Voorzitter zegt dat er nu 1300 verwerkt is, maar we moeten, ook met het oog op de gemeentefinan- ciën zien, dat we toekomen, het jaar is nog niet uit. Wijzende op naburige gemeenten dringt de heer Van G i n k e 1 aan op invoering eener steunverleening. EEDE. Tijdens de afwezigheid van de bewoners die op het land werkzaam- waren, is ingebjro.ken in de woning van zekeren van R. De achterdeur der Wo ning die men ;bij het vertrek gegrendeld' had was opengebroken en aldus had men zich toegang weten te verschaffen tot de woning. Een op de sfaapkamieT staande kast was geforceerd. Een ge deelte van den inhoud lag over den vloer verspreid, terwijl het geld dat zich in de kast bevond, een bedrag van on-» ge veer f 135 was verdwenen. Dienzelfden dag was aan een grenskantoor een imnn aangehouden die veel geld bij zich had. en die (bij ondervraging erkende den diefstal te hebben gepleegd. Ook be kende hij te Aardenburg bij zekeren B. te hebben ingebroken en daar uit een linnenkast in een voorkamer een be drag van ruim 175 te hebben gestolen. Hij Meek L. te heeten en te Bellegem! jn België woonachtig te zijn. Aangezien hij bij zijn aanhouding zich reeds op Bel gisch grondgebied bevond, is hij doqr de Belgische gendarmerie aangehouden ter beschikking van de Belgische jus titie gesteld. Verlofganger uit Ned.-Indië: L. Brandes, controleur 2de kl. bij den P. T. T.-dienst, Ivo udekerk'e. Naar het station K apelle-Bieze- linge zal worden overgeplaatst de le hal te chef C. Lokerse van Zevenhuizen;— Moercapelle. Tijdens een kort doch hevig ton.- weder ,dat zich boven S chore ont lastte, zijn tusschen het café Luijk, '.het station Vlake, draden van de telefoon door den bliksem vernield. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Maandag 30 Mei a.s. bezoekt de Commissaris der Koningin de gemeen ten Bresken s, Biervliet, Gr oe- d e en Nieuwvliet. Onze expositie in perceel Lange Delft betreffende WALES ANTHRACIET, heeft haar doel niet gemist, getuige de talrijke overeenkomsten nu reeds afge sloten voor het aanstaande Wintersei zoen tegen ZOMERPRIJZEN. Heden vraagt onze afdeeling: in dezelfde vitrine Uwe aandacht voor onzen Stoombootdienst „TELEGRAAF" op RotterdamDordrecht en Brugge en tevens voor de: „KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ". Vliegt met de K. L. M. Geeft ons Uwe goederen ter verzending met den Tele- graafstoombootdienst of per K. L. M. Reisbiljetten op alle luchttrajecten. TELEFOON 172. (Ingez. Med.) ELECTRO. Afzwaaien Neen; nu eens géén ober-leut'nant, die niets anders te doen heeft dan bevelen te snauwen, nachtgelegenheden te fre- quenteeren, champagne te drinken, op „neueste" Schlagers te walsen, en een Verhaltnis uit te breiden ver buiten de grens, die voor haar gemoedsrust en zijn carrière verkieselijk is. En nu eens wèl die types, vroeger dankbaar, veelvuldig en veelzijdig gehanteerde objecten van Kadelburg, Schönthan, en diergelijke blijspel-leveranciers en gros. Een iet wat duffe, daarom gansch nog geen suf fe astronoom, met meer kijk op den loop van het planetarium, dan op de niet on duidelijk getoonde avances eener, wat men noemt „ordentelijke" jonge dame, met zeer gunstige emolumenten als rijk, er „aardig" uitzien, enz. Als uw kinderen willen kanovaren, dan zult u ze daarvan niet kunnen terughouden, want de gezonde kano sport neemt hand over hand toe. Wat u echter wel kunt doen: Zorgen dat uw jongens en meisjes in een vaste, betrouwbare, degelijke en stevige kano uit varen gaan. Dan is er geen gevaar te duchten! Mijn kano's zijn deugdelijk meubel- makerswerk, van het beste materiaal. Ik leverde er, na gehouden beproeving, reeds vier aan Vlissingens Badbedrijf, Komt u eens kijken? A, Telefoon 448. A, C. Julianus, Langeviele K 217-218. (Ingez. Med.) 21-V-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 20.6 °C; (69 °F); laagste 15.8 °C (61 °F). Heden 9 h: 19.3 °C; 12 h: 23 °C. 5.5 mm regen. Hoogste barome terstand alhier 763 mm, laagste 756 mm. Hoogste barometerstand 764.1 mm te Marseille; laagste 751.9 mm te Haparan- da. Verwachting tot Morgenavond: Matige Z. tot W. wind, aanvankelijk zwaar bewolkt tot betrokken met kans op regen of onweer, later opklarend, koeler. Zon op: 3 h 58; onder 19 h 55. Licht op: 20 h 25. Maan op: 22 h 40; onder: 3 h 57. Zondag 22 Mei zon op: 4 h 57; onder: 29 h 57. Licht op: 21 h 27. Maan op: 24 h 40; onder 5 h 52; V.M.: 25 Mei. Hoog- en Laag water te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburj 23 min, vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Mei. Hoogwater. Laagwater. Za. 21 1.27 13.56 8.08 20.28 Z o m e r t ij d. Zo. 22 S 3.17 15.45 9.52 22.20 Ma. 23 4.08 16.37 10.41 23.17 Di. 24 5.01 17.29 11.31 24.07 Een Aufgebot, die den Herr Doctor tot zijn Vaderlandsche plicht roept, en hem een ontgroening biedt van snelle en heil zame uitwerking. Eenige acten goedmoedige kazerne grapjasserij. Een dril-sergeant, een bar- sche Hauptmann, volmaakt naar het re cept van den ruwen bolster, en diens te genhanger, een soldaat, het symbool van trouwhartige kameraadschap. Er worden oolijke streken uitgehaald, er wordt har tig gevrijd, en tepslotte een manoeuvre georganiseerd. Een schouwspel, om het gansche Germanendom op slag te ver- Hitler-en, alle tegenstanders van eenzij dige ontwapening te doen likkebaarden, en alle krantenlezers die trouw de ver slagen der ontwapeningsconferentie overslaan te overtuigen, dat een Feld- webelloos tijdperk voorloopig nog een zaak is voor moties van beraadslagende commissies. Hoofdrollen: Paul Hörbiger, Albert Paulig (zeer goed Claire Rommer, Sen- ta Söneland is een pracht hospita, anno Dazumal. In het Journal: de installatie van den burgemeester van Kruiningen. FLORA. Amor in de keuken. Als eerste hoofdnummer wordt, van Zaterdag tot en met Maandag, deze vroolijke operette-film vertoond, naar een roman en tooneelstuk van Alice Duer Miller. Olivia (Trude Berliner) en Charles (Kurt Vespermann) hebben hun prach tige villa, gelegen op een mooie plan tage, verhuurd. Daar de huurster hef personeel door Olivia en Charles laat engageeren, en deze slechts een kamer meisje kunnen aanwerven, wordt beslo ten dat Olivia als keukenmeisje en Char les als huisknecht zal fungeeren. Vele zonderlinge situaties ontstaan en vooral als amor daarin ook nog een rol gaat spelen, doch het komt na tuurlijk allemaal op zijn pootjes terecht» Een Duitsch sprekende film.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1