^provinciale Zzeuw%the E.M.T O.-TAXI. INTERNATIONAL No. 117. Twee Bladen. VRIJDAG 20 MEI 1932. Eerste Blad. 175 e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwscb Nieuws. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. De Vrachtwagenfabriek met de grootste ervaring WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2,30, elders 2,50 per kwartaal, Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10elke regal meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk» kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. ESS ST ATEN-GENER A AL. TWEEDE KAMER. Verbetering Maas. Subsidieering Kerkgenoot schappen enz. Wij meldden gisteren nog de ver schillende besluiten over het contin- genteeringsontwerp, dat er tenslotte met 49 tegen 27 stemmen doorging. Het Onteigeningsontwerp voor ver betering van de Maas voor groote af voeren beneden Lith wordt na eenige opmerkingen van ondergeschikten aard z.h.st. aangenomen. Aan de orde is de motie-Drop i.z. 't treffen van nadere regelingen ten aan zien van de subsidieering van Kerkge nootschappen, godsdienstige vereeni- gingen, en cultureele organisaties. De heer Drop (s.-d.) betoogde, dat de kosten, ten deze gebracht ten laste van de Staatsmijnen, te hoog worden en strijdig zijn met de Grondwet. Hij meent dat het in het drooggelegde Zui derzeegebied anders moet gaan; hier moet komen scheiding tusschen Kerk en Staat. Met het oog op de drooglegging der Zuiderzee moeten we weten, waar we aan toe zijn. Te veel staan bij het steu nen van kerkgenootschappen politieke doeleinden op den voorgrond. De heer Eerdmans (lib.) heeft overeenstemming tusschen de motie en haar toelichting gemist. De,ze ma terie is trouwens niet in één motie te omvatten. De heer M a e n e n (r.k.) betoogde, dat de Staatsmijnen nog veel te wei nig doen voor de geestelijke behoef te der bevolking. De heer S m e e n k (a.-r.) meent dat wat hier aan de orde is, het financieel steunen aan kerken door het mijnbe drijf, niets te maken heeft met de Grond wet of de verhouding tusschen kerk en staat. Heden voortzetting. DE UITVOER VAN GOEDEREN NAAR BELG1E EN LUXEMBURG. Bij Kon. besluit is, overwegende dat het wenschelijk is tot regeling van den uitvoer van goederen naar België en Luxemburg over te gaan, bepaald: De uitvoer naar België en Luxemburg van door den Minister nader aan te wijzen goederen is verboden, tenzij daarbij wordt overgelegd een door of vanwege den Minister afgegeven certi ficaat van oorsprong. Dit geldt niet voor goederen, ten aanzien waarvan ten genoegen der amb tenaren der invoerrechten wordt aan getoond, dat de uit te voeren goede ren niet voor invoer in het vrije ver keer in België en Luxemburg bestemd zijn. Certificaten, worden slechts verleend aan hem, die zich gedurende een door den Minister van Econ. Zaken en Ar beid vast te stellen vroeger tijdvak met den uitvoer der ingevolge het vorig ar tikel aangewezen goederen naar Bel gië en Luxemburg heeft beziggehouden, en voor eene zoodanige hoeveelheid dier goederen als in een door of van wege den Miniser voor allen gelijkelijk bepaalde verhouding staat tot de hoe veelheid gelijksoortigee goederen ge durende het vastgesteld vroeger tijd vak door hem naar België en Luxem burg uitgevoerd. Dit besluit treedt heden 'in wer king. DEPARTEMENTALE VERHUIZINGEN Van Maandag af is te Den Haag de di rectie van den landbouw gevestigd in 't gebouw van het departement van Eco nomische Zaken en Arbeid, Bezuiden- hout 30 en de afdeeling Volksgezond heid in het gebouw van het departe ment van Binnenlandsche Zaken, Bin nenhof 19. DE SPOORWEGTARIEVEN. In antwoord op schriftelijke, vragen van de Kamerleden Kampschoër en Van der Bilt betreffende de bedrijfspo- litiek m verband met de concurrentie van de vrachtauto, heeft de Minister van Waterstaat geantwoord, dat de af vloeiing van vervoer naar den vracht auto en de mede daardoor verminderde rentabiliteit van het spoorwegbedrijf mogen, evenmin als de dreigende spoor wegtekorten, worden geweten aan de bedrijfspolitiek der spoorwegen en aan de bestaande goederentarieven. Deze verschuiving, die zich overal elders ook zeer doet gevoelen, is in hoofdzaak 'n gevolg van de gemakken, die de vracht auto vooral voor het stukgoederenver- voer biedt boven het railvervoer, wel ke omstandigheid het spoorwegbedrijf intusschen te recht zich eveneens ten nutte tracht te maken. Onder verwijzing naar het behandel de bij de rijksbegrooting 1931, is de minister met de commissie-de Vries van meening dat er geen reden bestaat om, wanneer ondersteuning van land en tuinbouw gerechtvaardigd mocht worden geacht, dezen steun niet recht streeks, maar langs den omweg eener vrachtverlaging te bieden. DE NED. ADELSVEREENIGING. De Nederlandsche Adelsvereeniging heeft Woensdag haar jaarlijksche alge- meene vergadering van leden gehouden te 's-Gravenhage. Uit het jaarverslag blijkt, dat het le dental verminderd is tot 630. Aan 51 personen konden uitkeeringen worden gedaan tot een bedrag van 19.480, terwijl uit de erfenis van Jonk- vrouwe van Andringa de Kempenaer aan 30 personen bijdragen voor huisvesting konden worden uitgekeerd tot een be drag van 10.322. De bijdrage van de „Damespenning" bedroeg dit jaar 1654. De Koningin Moeder heeft haar zomerverblijf ten paleize Soestdijk be trokken. Het postvliegtuig dé Duif is' heden morgen uit Batavia naar Amsterdam vertrokk.en 1 Hedenochtend heeft Emir Feisal Den Haag veriaten en zich per auto naar het vliegveld Schiphol begeven, vanwaar hij per K. L. M. vliegtuig naar Berlijn is vertrokken. Naar de Maasbode verneemt is de Haagsche verordening op de winkelslui ting thans door de Kroon goedgekeurd. Deze verordening treedt a.s. Zondag in werking. Het West-Brabantsch Kanalen-Co mité bestaande uit 58 vooraanstaande personen, heeft een adres gezonden aan de Prov. Staten van Noord Brabant, waarin wordt aangedrongen op een spoedige uitvoering van de verbinding Mark-Vliet en het kanaal Vliet-Wester- schelde, welke volgens het comité later toch noodzakelijk zullen zijn, als onder- deelen van de nieuwe scheepvaartver binding tusschen Westerschelde en Vol kerak, welke binnen afzienbaren tijd tot stand zal komen met als eindpunten Din- telsas en Bath. De gemeenteraad van Amster dam heeft gisterenmiddag het voor stel van B. en W. tot verlaging van de loonen der werklieden met 24 tegen 20 stemmen aangenomen, De gemeenteraad van i n d h o- v e n verlaagde het presentiegeld der raadsleden van 8 tot 6 per lid en per vergadering. Die van Deven ter verwierp een voorstel van den Vrij heidsbond tot verlaging der presentie gelden. Telefoon 309 is het voordeeligst (p. a. Garage 't Gilde.) De Ondernemer O. TISSING. (Ing. Med.) De Zomertijd. We herinneren er aan, dat morgen nacht (dus van Zaterdag op Zondag) om 2 uur dei Zomertijd ingaat. Voor het zich ter ruste begeven, dus alle klokken, horloges, enz. een uur vooruit. Die niets te doen hebben zien te gen alles op. Die veel te doen hebben durven alles aan. MIDDELBURG. In de Donderdag alhier gehouden, vergadering van de afdeeling Walcheren van den Zeeuw'schen Bra11dweer'bonel is in plaats van den heer ,mr. W. J. Wol- dringh van der Hoop, die als voorzitter en bestuurslid bedankte wegens zijn ver trek naar Wassengar, tot bestuurslid' ge kozen de heer L. J. van Voorthuijsen, burgemeester van Domburg. Naar wij vernemen is het groote pand in de Wagenaarstraat, waar het laatst het kantoor van notaris de Nee- lmg was gevestigd, aangekocht door de moderne arbeidersbeweging hier ter stede. Getracht zal worden het gebouw de „Vooruit" in de Nieuwstraat te ver- koopen. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Men schrijft ons: Nu bijna de geheele vischersvloot van motoren is voorzien, waardoor de vaartuigen niet meer zoo afhankelijk zijn Van weer en wind', hebben verschil lende visschers van hier met de Pink steren met hun motorvisschersvaartuig pleziertochtjes gemaakt. Zoo rond' de kust van Walcheren, de Westejrschelde naar Neuzen enz. ZUID-BEVELAND. KAPELLE. Al spelende met een roestige oude zeis langs den slootkant sloeg het (jongentje van den winkelier "F. Z. al hier zijn 6-jarig broertje even boven den slaap in het hoofd. Met moeite werd het voorwerp uit hef hoofd verwijderd. Het kind bloedde hevig uit de wonde, .di recte geneeskundige behandeling1 ver strekte dr. Pfeiffer. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZIERIKZEE. Naar de „Z. Nsb." ver neemt, zal met het begin van den Zo mertijd dus Zondag a.s,, aan het veer te Zijpe het s.s. „Hollandsch Diep" in de vaart komen, waardoor het snelver keer van en naar Schouwen-Duiveland in niet geringe mate zal worden ge diend. De actie van het Comité, inzake verkeersbelangen, heeft hieraan zeker het zijne toe bijgedragen. Zaterdagmid dag stelt het comité zich voor dezen dienst officieel te openen. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. BRESKENS. De Groene Kruisbazaar die hier met Pinksteren gehouden werd, bracht netto pï.m1. f 2300 op. SLUIS. Gisteravond' omstreeks S uur geraakte een Belgische auto in de Hoog straat alhier in brand'. De inzittenden konden nog tijdig het brandende voertuig verlaten. Men slaagde er in den brand vrij spoedig meester te worden tot groo te opluchting der inwoners van de ter plaatse betrekkelijk nauwe straat. De melkprijs, is te O. e n W. S o u- b u r g ingaande deze week, gesteld op 7 cent per liter. Bij Kon. besluit ,zijn opnieuw be noemd tot burgemeester van B i g- gekerke L. Simonse; Clinge J. W. Vienings; Heinkenszand mr, dr. A. J. J. M. Mes; Koewacht A. F. J. M. Dierick; Dreischor E. H. P. van Nahuys. Te St. A n n a 1 a n d is de melk prijs gebracht van 10 cent op 8 cent den liter. Te Oud Vossemeer heeft het bestuur van de vereeniging het Groe ne Kruis besloten een wijkverpleegster op te roepen. Woensdagmiddag werden naar de Zeeuw iheldt op 'last van den polder Oud en Jong Breskens de badhokjes te Bresïens welke de heer Verschoor daar zette om gedurende het seizoen voor de baders zich te ontkfeeden, af gebroken. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 8 tot en met 14 Mei bedroeg in de provincie Zeeland Roodvonk: Koudekerke 1, O. en W. Souburg 2, Zoutelande 1. De Iersche eed van trouw afgeschaft. Het wetsontwerp tot afschaffing van den eed van trouw werd Donderdag door den Ierschen landdag bij de slotstemming aangenomen, met 77 tegen 69 stemmen. De labourpartij stemde gesloten voor de regeering. De Valera legde er in zijn slotrede den nadruk op, dat de inwerkingtreding van de wet geenszins een scheiding be- teekent van Ierland van het Britsche we reldrijk. Het is niet geheel duidelijk, wat De Valera daarmee bedoelt, nu toch wel een heel formeele band verbroken is. De „Georges Philippart". Het eerste officieele rapport, van den gezagvoerder van de „Georges-Philip- par" ontvangen, wijst op de bliksemach tige snelheid, waarmede de brand zich uitbreidde, die begon in een cabine. Het draadlooze station, het hulpstation op het opperdek en de brug werden schier tezelfdertijd door het vuur aangetast, of schoon ze verwijderd lagen van het dek, waar zich de haard van den brand be vond. De passagiers van dit dek hadden geen gelegenheid hun hutten te verlaten en kwamen door verstikking om het le ven. Eenigen die zich in zee hadden ge stort, konden worden gered. De ont ruiming van het schip had in volmaakte orde plaats. Indien niet reeds bij het be gin het vuur doordat het zich met ont zettende snelheid verbreidde, slachtof fers had gemaakt, had de gezagvoerder alle opvarenden kunnen redden. Hij was de laatste, die het schip verliet. Er wer den 689 personen gered. Tegenover dit uit den aard der zaak eenigszins zakelijk exposé, staat de hart verscheurende troosteloosheid, van wat dr. Van Tricht heeft verteld over de ramp, aan een Reuter-rorrespondent te Aden. Het is helaas bevestigd, dat zijn beide kinderen en de kinderjuffrouw aan boord van het schip zijn verbrand. Met de kinderjuffrouw zijn het zoontje van tien en het dochtertje van twee-en- een-half jaar omgekomen. Toen de dokter op het dek den hof meester ontmoette, riep hij uit: „Mijn kinderen zijn omgekomen; niets kon ik voor ze doen Binnen den tijd van tien minuten, zoo vertelde de dokter verder, stonden alle hutten van den kapitein en de officieren en de geheele brug in vlammen. Er ont stond echter geen paniek. Daar de ka pitein alle vrouwen en kinderen in de eerst neergelaten booten deed gaan, had ook mevrouw Van Tricht het branden de schip reeds spoedig verlaten. De dok ter zelf volgde in een der later neerge laten booten. De heer Van Tricht stond erop te ver klaren, dat de geheele bemanning zich moedig heeft gedragen gedurende den tijd, dat de passagiers het schip verlie ten. Het overgroote deel 'der bemanning hield zich bezig met de bestrijding van het vuur, dat zich op het bovenste dek voortplantte. Langs de lagere en achter gelegen dekken waren de reizigers in staat om te vluchten. De Russische stoomboot, die aan de redding heeft deelgenomen zoo ver telde dr. Van Tricht heeft de overle venden met groote voorkomendheid be handeld. Zij deed alles wat haar moge lijk was in de gegeven omstandigheden. Dr. Van Tricht vertelde verder nog, dat van één familie vader, moeder, een kind en de grootvader over boord spron gen. Zij kwamen alle vier na drie uren te hebben rondgezwomnen, om. Opzienbare onthullingen? Volgens berichten uit Aden zal het onderzoek naar de oorzaken van het ongeluk aan boord van de „Georges Phi- lippar" opzienbarende onthullingen bren gen. Er zou aan het licht komen, dat in strijd met de voorschriften geen oefenin gen met reddingsbooten hebben plaats gehad, evenmin als oefeningen met de brandalarminstallatie. Als gevolg hier van heeft de organisatie ter bestrijding van den brand niet op bevredigende wij ze gewerkt. De passagiers zijn niet ge wekt Andere berichten melden, dat bij het begin van brand bal in de salons was. Vracht wagens Tractor* Omnibussen Nv.H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL DEN HAAG. THERESIASTRAAT 145, TEIEFOON 77208® AMSTERDAM: WETERINGSCHANS 130, TEIEFOON3435® MIDDELBURG. KORTE DELFT A83, TELEFOON 42® (Ingez. Med.) 20-V-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 23.5 °C; (74 °F); laagste 15.8 °C (61 °F). Heden 9 h: 19 °C; 12 h: 18.9 °C. 7 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 766 mm, laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 767.8 mm te Weenen; laagste 752.6 mm te Blacksod. Zwakke tot matige Z.W. tot Z. of Z. O, wind, meest half tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk enkele regen oï onweers buien, weinig verandering in tempera tuur. Zon op: 3 h 59; onder 19 h 54. Licht op: 20 h 24, Maan op: 21 h 18; onder: 3 h 21. V.M.: 20 Mei. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Mei. Hoogwater. Laagwater. Vr. 20 0.41 13.10 7.24 19.41 Za. 21 1.27 13.56 8.08 20.28 Z o m e r t ij d. Zo. 22 S 3.17 15.45 9.52 22.20 Ma. 23 4,08 16.37 10.41 23.17 Lindbergh's baby. De Evening Journal publiceert verde re bijzonderheden over het onderzoek inzake de opsporing van de ontvoerders van Lindbergh's kind. Het bewijs is geleverd, dat Fleischer onder een valschen naam twee dagen voor den roof van de baby in een hotel in Englewood in den staat New Yersey in de nabijheid van het landgoed van Lindbergh is aangekomen. Volgens een verklaring van den chef der politie heeft men geen reden te onderstellen, dat de reeder Curtis ook betrokken is bij den roof van het kind. Hij heeft zijn alibi kunnen leveren voor het tijdstip waarop de roof geschiedde. DUITSCHLAND. Geheime branderijen. Door ambte naren van de geheime politie werden in de laatste dagen verscheidene ge heime branderijen in het zuidelijk ge deelte van Oldenburg ontdekt. De da ders konden worden gearresteerd. RUSLAND Botsingen. Te Kiew is het, in ver band met een staking van eenige dui zenden arbeiders die werkzaam zijn in de militaire depots en sinds eenigen tijd geen loon meer ontvangen, tot bloedige botsingen gekomen tusschen militairen en stakers. Het is tot een ge regeld gevecht gekomen. Zestien lei ders werden direct gefusileerd. Onge veer 600 arbeiders werden gearres teerd. BRITSCH-INDIE. Tot nu toe bedraagt het aantal slachtoffers rn de gevechten te Bombay, tusschen de Mohammedanen en'. Hin does 117 dooden en 1130 gewonden. CHILI. Teneinde de te Temuco in. Chili be dolven 42 tunnelwerkers te redden, is een brigade gevormd van 2000 perso nen .Deze is het gelukt door middel van een luchtbuis verbinding te krijgen met de arbeiders, zoodat mén goede hoop heeft dat de werkzaamheden suc ces zullen opleveren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1