^rouinciale j?eent» scHe No. 116. Twee Bladen. DONDERDAG 19 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Geen eenzijdig vreemdelingen-verkeer FEUILLETON. HARTENAAS EN RUITENDRIE. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen Z 2.30, eldera 12.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. TJITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. te- In ons blad van Vrijdag j.l. kan men vinden een ingezonden stuk van de Domburgsche pension- en hotelhouders, waarin deze zich verontwaardigd mee- nen te moeten betoonen vanwege het feit, dat wij ons veroorloofd hebben on zen lezers, die met de Pinksteren een autotocht wenschten te maken, van goe de voorlichting te dienen door de publi catie van een kaart met enkele gege vens, ons welwillend door den A.N.W. B., Toeristenbond voor Nederland, ver strekt. De inzenders blijken van meening te zijn, dat wij geen propaganda hadden mo gen voeren voor een autotocht in eigen land wat ons, bij der Zeeuwen ver klaarbare orienteering op Vlaanderen, nog zoo ongewenscht niet leek maar dat wij hadden moeten pleiten voor een verblijf met Pinksteren „op eigen eiland". Doorgaande in dezen gedachtengang, zouden we er verwonderd over kunnen zijn dat men nog niet van ons verlangd heeft een poging om onze stadgenooten in Middelburg zelf te houden We zouden aan deze zaak en te dezer plaatse misschien niet uitvoerig onze aandacht wijden, ware het niet dat uit bedoeld ingezonden stuk een geest spreekt, dien wij wel eens meer op dit terrein ontmoetten, en die als den die peren ondergrond van dezen o.i. foutie- ven gedachtengang beschouwd moet wórden. Dit is de geest van het locaal- patriottisch protectionisme, wiens devies zou kunnen luiden: bevorder de komst van vreemdelingen naar onze plaats. Men zou zeggen: is dat dan niet de taak van het Vreemdelingenverkeer? Ons antwoord moet luiden: neen, dat is het stellig niet. De taak van het V.V.V. is overal: bevordering, niet van de komst, maar van het verkeer. Want zoo er één zaak ter wereld is, waarvoor 'n benepen locaal-protectionisme funest moet worden, dan is dat wel het vreem delingenverkeer. Zoo ergens, dan geldt hier het vrijhandelsbeginsel: weg met slagboomen en tolmuren, voert op het verkeer Laat de Groningers en Friezen in Zeeland komen, laat de Zeeuwen, die met de Pinksteren eens een auto tocht willen maken, naar Gelderland en Drente trekken Óf dacht men nu waarlijk dat zij die deze vrije dagen nu eens „met den wagen op stap willen", te bewegen zouden zijn om rondjes Veere-Domburg -Vlissingen - Middelburg te rijden? Naar aanleiding van het feit, dat ook de A.N.W.B. in de zaak betrokken is, ontvingen wij een brief van die instelling, waaraan het volgende ontleend is: „Het is onmogelijk in dergelijke rou tes elke bezienswaardige plaats op te nemen en het is dus onjuist er zich over te verwonderen, dat de Walchersche badplaatsen niet zijn opgenomen. De A. N.W.B, heeft tal van kaarten, routebe 67.) Nu is het onze tijd, Enid. We zullen verdwijnen voordat je vader terug komt. Bekommer je maar niet over een mantel of hoed. Ik zal een taxi roepen. Het gelaat van het meisje was asch- grauw en heel stil. Wat is er gebeurd? vroeg zij met een verstrikte stem. Niets, kindje, verzekerde Eric haar met een moeilijke poging om bezorgd te schijnen. Het komt alleen bij me op dat je naar ons huis zoudt gaan.... Eric, er is iets vreeselijks gebeurd! viel het meisje met anstige overtuiging in. Zeg het mij! Zij deed alsof zij naar het raam terug wilde keeren, maar Eric hield haar te gen met zachte vastheid. Ik geloof dat miss Enid verstandig zou doen zonder verder uitstel heen te gaan, zei Spencer rustig, terwijl hij lang zaam in zijn stoel ging opzitten. Er heeft blijkbaar een of ander ongeluk plaats ge had.... en het zou me een groot ge noegen zijn als ik wist, dat miss Enid buiten het bereik der gevolgen er van was. Er lag een gebiedende kracht in de kalme stem, die het meisje onmogelijk schrijvingen, gidsen voor wandelaars, fietsers, automobilisten en andere toe risten uitgegeven, waarin vrijwel elke bezienswaardige plaats van ons land beschreven wordt en waarbij Domburg niet vergeten is. De inzenders gaan echter zoover met te zeggen, dat men maar liever op eigen eiland moet blijven. Zij gaan dus nog ver der dan degenen die propaganda voeren voor het doorbrengen van de vacanties binnenslands. Wanneer inderdaad de heeren uit Domburg hun zin kregen, dan gingen wij dus zoo langzamerhand naar de middeleeuwen terug, toen ieder- in zijn eigen stadje bleef en belanghebben den zich er tegen verzetten, dat wegen aangelegd werden om contact met an deren te krijgen. Men vergeet, dat de moderne verkeerswegen er niet voor niets zijn en dat het publiek zich niet laat dwingen. Wie een auto heeft, houdt deze niet alleen om op Walcheren rond te rijden, omgekeerd heeft de inwoner van Gelderland zijn auto niet gekocht om alleen zijn eigen provincie te bezoe ken en men krijgt dus een wisselwer king, waarvan iedereen profiteert. De meeste bewoners van Walcheren zullen de Zeeuwsche badplaatsen wel kennen en zullen zich zeker niet laten dwingen daar hun Pinksterdagen door te brengen als zij zich in het hoofd ge haald hadden elders heen te gaan. Over het algemeen gelooven wij, dat iedere dwang om 't vreemdelingen-ver- keer binnenslands of binnen eigen pro vincie te houden een verkeerde uitwer king heeft. Vooral de Nederlander is nu eenmaal geneigd gebruik te maken van zijn vrijheid en het is ons herhaaldelijk gebleken dat men de propaganda, welke op deze wijze gevoerd wordt, zeer on aangenaam vindt. Veel beter is in positieven zin propaganda te voeren door het aanlok kelijke van een verblijf in Domburg aan te toonen en in dat opzicht blijft zeker de A.N.W.B. door zijn verschillende gid sen en kaarten niet ten achter. Ten slotte veroorloven wij ons de op merking, dat wij juist voor een plaats als Domburg dit standpunt buitenge woon gevaarlijk vinden. Want Domburg en omgeving moeten het juist van de vreemdelingen hebben en als op eeniger- lei wijze het bezoek van Zeeuwen aan andere deelen van het land bemoeilijkt zou worden, kan men er zeker van zijn, dat dit een tegenovergestelde beweging zou uitlokken en dat de gasten uit ove rig Nederland, waarvan Domburg moet bestaan, ook zullen wegblijven en be praat zullen worden om in hun eigen provincie te blijven." Met volkomen instemming plaatsen wij hetgeen de A.N.W.B. hiervoren stelt en met name de laatste alinea van dien brief, zij den Domburgschen opposanten ter overdenking aanbevolen. Nog steeds heeft actie reactie opge wekt. Wanneer Domburg het vreemdelin gen verkeer eenzijdig zou willen ori- vond niet te gehoorzamen en Eric bracht haar naar de deur, sprakeloos, en met een onbestemd gevoel van onwillige ge hoorzaamheid. Eric bracht haar snel uit het huis en was zoo gelukkig een huurtaxi te ont dekken, die langzaam de straat af kwam op zoek naar een prooi en in antwoord op zijn gebiedend en weinig deftig flui ten, vermeerderde het voertuig zijn vaart en bleef krassend naast hem staan. De chauffeur, wiens bescheiden uiterlijk in het bijzonder geschikt was voor de on derwerping van meegevoelende ver keersagenten, tikte tegen zijn pet en luisterde met eerbiedige aandacht naar het haastig opgegeven adres en rukte zijn oud vervoermiddel tot opgeschrikt en protesteerend leven in de zalige ver wachting van den grooten vrachtprijs, dien een weggeloopen paartje zonder ernstig verzet zeker zou betalen. Clinton rende door den tuin, tot waar de stille gedaante van Meadowbank in een gewrongen houding aan de voeten van den verbijsterden chauffeur lag, die er verwezen op neer zag en zijn been met een met vet overdekten schroef- sleutel klopte, Wat is er gebeurd? vroeg hij strijd lustig, toen hij hijgend bleef stil staan voor den gevallen man. God weet het! antwoordde de chauffeur op onbeholpen en verschrik ten toon. Ik hoor het geweer achter mij afgaan, keer me om en daar viel hij Leven is beweging, is werkzaamheid en kan alleen gekend worden in wat het ten uitvoer brengt. enteeren in den zin van: laat de vreem delingen tot ons komen en verhindert de provincie- en eilandgenooten om naar elders te gaan.... dan vreezen wij, dat het daarmede wel eens de kous op den kop :zou kunnen krijgen. Bovendien is dat immers niet noodig, wanneer Domburg den positieven raad, hierboven gegeven volgt: er is zooveel schoons en aangenaams van onze Wal chersche vacantie-oorden te zeggen, dat het waarlijk geen groote moeite zal be hoeven te kosten om de bewoners van Walcheren naar Domburg, Zoutelande, Vlissingen te lokken en ze er te behou den. Tenzij de toerist in de volkomen soe vereiniteit waarop hij recht heeft, ergens anders heen w i 1. En in dat laatste ge val meenen wij er goed aan te doen, te trachten hem te wijzen op de voordee- len van het toerisme in eigen land- TWEEDE KAMER. Contingenteering schoeisel, enz. Nadat met 70 tegen 2 stemmen beslo ten was de interpellatie-Wijnkoop niet toe te staan over de voedselvoorziening in Indië, werd de behandeling voortge zet van de wetsontwerpen, regelende den invoer van schoeisel, tricotgoede ren, wollen en halfwollen stoffen en bo- venkleeding. Mej. D e J o h g (v. d.) klaagde ovér te weinig overleg met belanghebbende werknemers. De heer Kortenhorst (r.-k.) be toogde dat de regeering niet voldoende gebruik maakt van de crisisinvoerwet, Hij steunde het denkbeeld van den heer Colijn tot wijziging der crisisinvoerwet. Hij diende een motie in de regeering verzoekend, de mogelijkheid van invoer van kleine pakjes ter ontduiking van de crisisinvoerwet ongedaan te maken. De heer K r ij g e r (c.-h.) wil geen een zijdige economische ontwapening. De minister van Arbeid, minister Ver schuur betoogde dat reeds gebleken is dat contingenteering ten goede kan ko men aan vermindering der werkloosheid. Men moet niet alleen de kwade, doch ook de goede zijde ervan in het oog hou den. Hij verklaarde dat het anti-dumping- ontwerp is aangehouden om de resulta ten dor crisisinvoerwet te kunnen af wachten. Zou de regeering een verandering ha- rer handelspolitiek willen, ze zou er openlijk mede komen en niet haar wil len binnensmokkelen. Hij zal bij de voor bereiding van contingenteeringsmaatre- juist langzaam neer. Clinton knielde naast het lichaam, toen sir Peter aan kwam, en hij legde zijn hand op het hart. Uit! zei hij zacht, en zijn mond vertrok zich tot een booze streep, die niets goeds voor iemand voorspelde; toen wendde hij zijn eenigszins bleek ge laat naar de anderen. Dood? riep sir Peter ongeloovig uit. Morsdood, bevestigde de detective woest. Dit beteekent de galg voor iemand, voorspelde hij heftig, den revol ver opnemend, die uit de hand van den doode gevallen was. Hij haalde een fluitje uit zijn zak en blies er scherp op, en bijna onmiddellijk daarop kwam een agent in burger kleeren den hoek van het huis om schieten. Een dokter, riep Clinton, voordat de man stil stond. Haal Brenner. De man keerde zich om zonder een woord te zeggen en verdween nog snel ler dan hij gekomen was. Clinton keek zwijgend enkele oogen- blikken naar het lijk. Zooals hij daar lag kon Meadowbank getroffen zijn door een noodlottigen hart-aanval, want er was niets te zien, dat een orzaak van zijn plotselingen dood kon zijn. Maar daar lag de revolver, waaraan een pa troon ontbrak. Clinton redeneerde, dat Meadowbank een gevaar, dat hem dreig de, bemerkt had en zijn revolver te laat afgeschoten had om zich te verdedigen. gelen zooveel mogelijk de werknemers organisaties betrekken en er naar stre ven, bij de uitvoering der crisisinvoer wet de bankgarantie tot een minimum te beperken. De amendementen kan de minister niet aanvaarden. Over de motie-Kortenhorst zou heden worden gestemd. De heer Vos (lib.) bepleitte in een amendement een ruimere contingen teering van winterpantoffels. De minister zal een onderzoek in stellen. De heer Vos trok het amendement in. De heer Van Hellenberg Hu- bar (r.-k) had een amendement om zij den damesconfectie niet in de contingen teering te betrekken, en wollen dames confectie voor 80 pet. te contingentee ren. Na eenig verder debat bestreed de minister de amendementen. De heer Van Hellenberg Hu- bar wijzigde de 80 pet. in 62% pet. Over amendement-Van Hellenberg Hu- bar wordt heden gestemd, evenals over de wetsontwerpen zelve. EEN FINANCIERINGSMAAT SCHAPPIJ VOOR DE SCHEEPVAART. Bij de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediend tot wijziging en ver hooging van de hoofdstukken, betrek king hebbende op de behartiging van de nationale scheepvaartbelangen. De toelichting zegt o.a.: De noodtoestand, die in een groot deel van de Nederlandsche zee-scheep vaart is ingetreden, heeft er toe geleid, dat de regeering zich genoodzaakt heeft gezien, maatregelen te beramen die hun belichaming vinden in een speciaal op te richten financieringsmaatschappij voor de scheepvaart, waarvan de meerder heid der aandeelen in handen der re geering zal zijn en die in het bijzonder zal werken met voorschotten uit 's rijks kas. Voorop gesteld wordt, dat men in het scheepvaartbedrijf met moeilijkheden te kampen heeft, die vermoedelijk niet van voorbijgaanden aard zullen zijn. De re geering meent, dat de saneering, welke de tegenwoordige situatie eischt, geen oogenblik vertraagd zou mogen worden door het verleenen van subsidies. Er zal in het algemeen geen steun verleend worden, dan nadat de betrok ken maatschappij een aannemelijk re organisatieplan heeft ingediend, waar van de uitvoering verzekerd is, en dat een voldoende bezuiniging waarborgt. Voorts zal van geval tot geval moe ten worden nagegaan, of samensmelting of een andere vorm van nauwe samen werking tusschen de hulpbehoevende maatschappijen mogelijk is, en betere resultaten voor de toekomst waarborgt, en tenslotte zal geen steun mogen plaats vinden in een vorm, die de lasten van het budget te veel verzwaart, of door Hij boog zich over het lijk en rolde het voorzichtig om. Toen ging hij opeens rechtop zitten en hield zijn adem in. Juist boven Meadowbank's linkeroor en bijna verborgen door het dikke haar, stak een stukje dun rond staal. Een stuk van een breinaald, dat met groote kracht er in gedreven was, had den schedel doorboord en was in de hersens gedron gen! HOOFDSTUK XXVI. Cliton stond langzaam en keerde zich tot den chauffeur, wiens gelaat asch- grauw was en wiens oogen voornemens schenen zich van zijn andere gelaats trekken te scheiden, Nu, jongmensch, zei hij streng, ver tel wat er gebeurd is. Er is niets te vertellen voor zoo ver het mij betreft, antwoordde de chau-f feur. Ik was juist bezig een nieuwen band te bevestigen, toen het 'geweer afging, zooals ik U gezegd heb. Ik sprong bijna uit mijn vel en werd nog even geraakt bij den rand van mijn pet. Hier. U kan het teeken zien. En hij lichtte het haar boven zijn voorhoofd op om een licht sneedje in zijn schedel te laten zien. Ja, antwoordde Clinton, schijnbaar onverschillig, en wat gebeurde er toen? Ik keerde mij juist om en daar was hij langzaam langs den muur glij dend, en de revolver viel uit zijn hand. En dat is alles wat ik er van weet! 19-V-'32. Woensdag hoogste lucht- temperatuur 24 °C (75 °F); laagste 15.2 °C (59 °F), Heden 9 h: 17.5 °C; 12 h: 22.3 °C. 0.1 mm regen of neerslag. Hoog ste barometerstand alhier 768 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 769.5 mm te München; laagste 754.4 mm te Valencia en Blacksod. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige Z.W. tot Z.O. wind, half tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk droog weer, behoudens kans op onweer. Iets wanner. Zon op: 4 h 01; onder 19 h 53. Licht op: 20 h 23. Maan op: 19 h 42; onder 2 h 56. V.M.: 20 Mei. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Mei. Hoogwater. Laagwater. Do. 19 12.26 6.38 18.52 Vr. 20 0.41 13.10 7.24 19.41 Za. 21 1.27 13.56 8.08 20.28 Z o m e r t ij d. Zo. 22 S 3.17 15.45 9.52 22.20 ongedekte voorschotten het staatscre- diet in gevaar brengt. De te verleenen credieten zullen dus alleen tegen zake lijk onderpand en tegen een billijke ren tevergoeding mogen worden verstrekt. Teneinde den bovenstaanden drieledi- gen eisch zoo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken en toch anderzijds aan de scheepvaart den tijdelijk onmisbaren steun niet te onthouden, is het wen- schelijk, dat overgegaan wordt tot de oprichting van een onder objectieve scheepvaartkundige leiding staande maatschappij, die haar werkkapitaal grootendeels zou moeten ontleenen aan een Rijksvoorschot en die om die reden onder regeeringstoezicht moet staan. Het maatschappelijk, kapitaal zal op 5 millioen gulden bepaald worden, waar van de meerderheid t.w. 2 millioen 600 gulden, in handen van den Staat zal zijn. Behalve de Staat kunnen scheep vaartmaatschappijen aandeelhouder zijn; de maatschappijen, welke een voorschot krijgen, zullen verplicht zijn aandeelen te nemen. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit ten hoogste twee directeuren. DE BESTUURSHERVORMING IN INDIë. Aan de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer inzake de wetsontwer pen tot goedkeuring van de besluiten van den gouv.-generaal van Ned. Indië tot wijziging en aanvulling en tot nadere wijziging en aanvulling van onderschei eindigde de chauffeur met iets strijd lustigs in zijn houding. Jelui had geen ruzie? vroeg Clin ton op vaderlijken en indrukwekken- den toon. Ruzie? Neen. We maakten juist een praatje zooals men met iederen vreemde kan doen. Hij vertelde mij en kele van zijn ervaringen als politieagent en ik legde de bijzonderheden van dit vervloekte di^g uit, en de chauffeur wenkte minachtend naar de auto. Het was vroeger een goede wagen, voegde hij er bij, maar hij heeft nu kuren ge kregen, die op je zenuwen werken, Hm. Alleen maar boomen opzet ten? Niemand anders kwam er onder het gesprek bij, hè? Niet om te noemen. Nina kwam uit de achterkamer zoo pas en ik zei een paar woorden tot haar, zooals ik gewoonlijk doe, ziet U. Iets sarcas tisch. Ik en zij konden het nooit goed samen vinden. Brutaal nest met haar parlie voe en haar wie-we i Is zij niet hier geweest? Neen. Zij was op het punt hierheen te komen. Zij maakt me meestal gek als de auto niet goed gaat. Toen zag ze een vreemdeling en zij ging natuurlijk in huis terug. Goddank! Zei Meadowbank iets over haar? Parlez-vous en oui, oui. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1