Tobralco 55 E. H. Boasson Co. De alom bekende electrische 5 pCt., 412 pCt., 4 pCt. en 3'2 pCf. De voordeelige prijs maakt het thans mogelijk, in iedere huishouding electrisch te wasschen. A.s. Zaterdagmiddag 2 uur. E 3 soorten ijs verkrijgbaar, Uitsluitend gegarandeerd, indien voorzien van Miele-Motoc Stroomverbruik per waschdag 5-15ets. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Fa. A. v. d. MIJLE 8t Zn. Waschecht Lichtecht - Kleurecht ct. per el. AUTOREIS Openbare Leeszaal en Bibliotheek. IN ALLE BLADEN. AflHMELDIHG VAK LEERHH In schitterende sorteering voorradig bij Onder de Luifel. ZIE ETALAGE. WAARSCHUWING GRAAFEILAND, gevestigd te Rotterdam. Geplaatst Kapitaal f 3.000.000.- (waarop gestort f 336.900.-). Pandbr. in omloop f29.816.550.- Res. op 1 Jan. 1932 f 1.147.475 NEDERLANDSCH FABRIKAAT Inrichting voor Doofstommen Onderwijs, De ADMINISTRATIE van de belast zich met plaatsen van Advertentiën Dagelijks in bekers en per portie. Van Java-Plantage direct aan verbruiker. Extra Thee - gemengd per pond f 1.30. Oranje-Pecco-Thee per pond f 1.25. Kleine Advertentiën. N.V. Middelburgsche Maat- schappij van Stoomvaart. D« MIPDELBURQ IVRQ^^DPK^ANN] middeldÜrqI Dit is de afbeelding van de EENIGE verpakking van Klaverblad's Karnemelkzeep „Het Melkmeisje No. 340". N.V. „HET KLAVERBLAD", Haarlem. AUTOREIS. naar Rotterdam op Vrijdag 20 en Woensdag 25 Mei. P. p. f 3.50. Kaarten bij Wed. Schoolmeester, Oude Kerkstraat. N.V. HOLLANDSCHE GROND- KREDIETBANK. 's-GRAVENHAGE. Trekking van 17 Mei 1932. 1554, 2498, 3232, 3294, 7066, 9942, 10893, 13357, 16669, 19379, 20018, 21221, 26493, 28922, 33103, 33154, 37158, 37350, 39696, 40348, 41332, 42457, 44236, 44887, 45590, 47454, 48351, 48656, 49828, 57441, 57521, 58691, 60384, 61916, 69026, 69163, 69968, 70071, 70590, 70780. Nummertrekking 15 Juni a.s. naar Antwerpen a.s. Vrijdag, met rondrit door de stad. Tel. 483. DE DIRECTIE bericht, dat in de Vergadering van den Raad van Toezicht op 10 Mei j.l. een uitloting heeft plaats gehad van Trekkingslijsten zijn ten kantore der Bank kosteloos verkrijgbaar. De uitgelote stukken, mits voorzien van de coupons per 1 Januari 1933 en volgende en talon, zijn a pari losbaar van af 1 Juli 1932 te Rotterdam ten kantore der Bank, Wijnhaven 91 en te Amster dam ten kantore van de Heeren J, H. ROELOFSZ ZOON. Zij, die hiervan opgaaf doen ten kantore der Bank vóór of op 15 Juni 1932, kunnen vanaf 1 Juli 1932 in ruil tegen hun krachtens die uitloting losbare stukken verkrijgen5 pCt. PANDBRIEVEN (met verplichte uitloting van ten minste 4 pCt. 's jaars van het uit gegeven nominaal bedrag) tot den koers van 98 pCt. (zijnde '/2 pCt. beneden den tegenwoordigen koers van uitgifte). De tegen nieuwe Pandbrieven in te wisselen stukken moeten, in verband met de bepalingen der Zegelwet, vóór 15 September 1932 ten kantore der Bank zijn ingeleverd. De Directie Mr. W. E. CALKOEN. Mr. C. H. MUNTZ. Het is de moeite waard deze Week de nieuwe dessins van Vliscosilk en Vliscovoile te gaan. zienDie soepele, kleurige stoffen zijn zoo bij zonder geschikt voor prettige zomerjaponnen. Vliscosilk en Vliscovoile zijn evenals Vlisco lichtecht, zonecht en waschecht. Kleuren en dessins zijn met de meeste zorg gekozen. Vlisco-stoffen zijn voorradig in de meeste goede zaken. Vraag er uw winkelier om of maak van onderstaand aanbod gebruik. Bij de echte Vlisco- stoffen staat „Vlisco" op den zelfkant. Vlisco thans 0.75 p. m. Vliscosilk 0.85 p. m. Vliscovoile 1.30 p. m. GRATIS STALEN NAAR KEUZE) 0 VLISCO G VLISCOSILK EN VLISCOVOILE, (doorstrepën wat niet gewenscht wordt) alsmede afbeelding van verschillende zomermodellen, na inzending van deze annonce met naam en adres aan: Vlisco Postbus 16 Amsterdam. No. 123—9 w BESTUURDERS der bij den M. B. B. aangesloten organisaties en der S. D. A, P., denkt aan de SPOEDVERGADERING van hedenavond. Ledenvergadering op Donderdag 26 Mei, des namiddags te 5.30 uur, in het gebouw Molstraat F 89, te ROTTERDAM. VOOR DEN NIEUWEN CURSUS IN SEPTEMBER A.S. Fröbelklasse (kinderen van 3 tot 6 jaar), Leerschool (kinderen van 6 jaar en ouder). De kinderen leeren spreken en aflezen van den mond. Vakken en het Lager Onderwijs. Opleiding voor Jongens in verschillende am bachten, voor Meisjes in nuttige en fraaie handwerken, costuum-naaien koken en strijken. Godsdienst onderwijs naar ieders godsdienstige gezindheid. Verdere inlichtingen bij den Directeur. H. DEGENS, Ammanstraat 22. Vanaf 5 pond franco adres. Brieven onder letters X Y, Bur. van dit blad. Recht over fa. Boasson heb ik morgen weer een partij mooie Violen a 2 cent. Dahlia's in vele soorten. Aanbevelend, C, DE KLERK. Bij vooruitbetaling van 15 regels 85 cent. Met motto 10 cent hooger. ASPERGES Boter goedkoop. Eieren goedkoop. Asperges 25 en 40 cent per K.G. DE TOKO. ASPERGES Boter goedkoop. Eieren goedkoop. Asperges 25 en 40 cent per K.G. DE TOKO. Evangelisatie-Bogardzaal. Donderdagavond 8 uur Ds. LISSENBERG van Dordrecht. Toegang vrij. Ontvangen de eerste NIEUWE HOLLANDSCHE MAATJES HARING. Fa. v. DORT. Segeerstraat. Banketbakkerij. Gevraagd flinke jongen, niet jonger dan 16 jaar. Brieven onder No. 572, bureau dezer courant. Voor 65 cent Een ruime Fietstasch. Een echt leder Portefeuille en Portemonnaie santen f 1,25. B. Goudswaard, K. Noordstr. E 4. Morgen op de Markt. Prima Geraniums, Asterpl., Zinnia, Leeuwebek, Lathyrus, Begonia's, enz enz. Aanbevelend, C. DE KLERK. Einde dezer maand opzending Wollen Dekens om tz wasschen, thans f 1.10 per Deken. Firma DOORENBOS, Segeerstraat. LIGSTOELEN. Prima Patentstoelen met prachtige loopers en van hard beukenhout van af f 1.75. B. Goudswaard, K. Noordstr. E 4. Opruiming. Peugeotmotor 3'/2 P.K. Electr. uitv. 1 2e- handsch Dames rijwiel. Adres P. VAN LANGERAAD, Lange Burg B 24. Er is maar één middel om uw voet te sparen. Draagt daarom de schoen met de ingebouwde steunzool »Dok- ters Keuze". A. WONDERGEM, Schoenhandel Breestraat O 162. WEET U dat de Dames- en Heeren-Kappers- zaak van TH. A. SCHIPPERS, L. Noordstr. 28 Tel. 400, JE adres is! Let er op, dat Uw haar wordt gepermanent met een kadus wave apparaat a f 5.Kadus Permanent is bekend. JOH. JEELOF, Lange Noordstraat. Zeer net winkelmeisje gerou tineerd verkoopster, bek. m. ver schillende branches zoekt in Middel burg een betrekking als zoodanig. Br. m. inl. no. 458, bur. v/d. blad. Denkt U om die goeie »Robinson- schoen voor Vader en Zoon" Verkrijgbaar bij A. WONDERGEM Schoenhandel Breestraat. Onze Artikelen zijn van prima kwaliteit, maar aan prijzen van het mindere. Koopt bij Goudswaard. Ook Uw voordeel. Zie Etalage. Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen, Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA" Uren van vertrek, in Mei. Vrijdag Maandag Dinsdag Donderdi Vrijdag Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens om 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te: Rotterdam: Expeditie-onderneming v.h. ERVEN G. VOS. Middelburg: S. J. SANDERS. Vlissingen: W. v. OOSTERHOU Dorfrechl: GEBRS. BUI! fc "N _i\" r.Midd. v. Rot' 19 vm. 8. vm. - 20 n 9.— 23 8.- f» ■—,~r 24 n 9.- 26 8.- ff 27 f» 9.- vai] ger Ne, po stu| lief ver var W<l der in van ver bev geh de ter Ik gaaij Ir den,] telei ook alsof foor de visofl zal bede nacl de ten een uur Di 66. mij weet geste eer spel te tc hij en dan opgei beurl hardl Electr. Drukk. O. W. der Ro*r. Midaelbui

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 4