29^38^ versche Berlinerbollen Stormjagers. DORLAS koffie „n thee Advertentlën. MIDDELBURGSCHE COURANT De ramp van de „George Philippar". Vage berichten. De moord op Inoekai, BELGIE. Kabinetscrisis. Het kabinet-Ren- kin heeft Dinsdagmiddag besloten, den koning collectief ontslag aan te vragen. Heden zal minister-president Renkin de ontslagaanvrage overhandigen. Men verwacht dat de koning Renkin opnieuw zal belasten met de vorming van een ministerie- Verdere bijzonderheden be treffende toekomstmogelijkheden zijn thans nog niet te overzien. DUITSCHLAND. Polen en Duitschland. De Duitsche regeering heeft in de sinds vele jaren bij den Raad van den Volkenbond aan hangige klacht van vorst Pless tegen de Poolsche regeering een beslissende stap ondernomen. RUSIAND. O. AFRIKA. Amok. In een kustplaats bij Mom- bassa in Oost-Afrika heeft een inboor PERU. VER. STATEN. MARKTBERICHTEN. Ondertrouwd: A. J. LAVOOIJ J. S. VAN TELLINGEN. FRIDERICHS, Wednr. van C. J, Sprink. Hoofd eener openb. school te Rotterdam. A. E. FRIDERICHS— Geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag a.s. te 3 uur op de Algemeene be graafplaats Crooswijk te Rot terdam. Volstrekt eenige kennisgeving. MIOOIE AUTOTOCHTEN. Bloeiend Zuid-Beveland. Ontvangen „KAVI." Langeviele K 202 - Middelburg. PLAATST UWE ADVERTENTIES MIDDELBUPGSCIiE COURAN1, WAARMEE U MOEITE EN - KOSTEN BESPAART HET IN DE HOOFDSTAD DEZER PROVINCIE VEB5CHUNENDE PROVINCIALE ZEEUWóCHE DAGBLAD 15 DE V00RV0LLED1GEZEEUW5CHE ADVERTENTIE-CAMPAGNES &TAAT DIT BLAD VANOUDS, EN MET RECHT, ALS D0ELTREF- FEHD EN AFDOENDE BEKEND Herinnering. MORGEN Bakkerij BLOK, Tel. 530. Gevraagd voor Augustus GEMEUBILEERD HUISJE, publiek verkoopen De perceelen zijn aanéén gele gen op prima winkelstand en wor den gecombineerd. Verzamelen! blaast «te Moor. sloten, zoodat 40.000 arbeiders voorloo- pig zonder werk zijn gekomen. De toestand in Bombay is iets kal mer geworden, nadat Dinsdag alle be schikbare regeeringstroepen, politiebe ambten enz., .voor het herstel der orde waren te hulp geroepen en met alle kracht waren opgetreden. Dinsdag werden 24 personen gedood en 230 gewond. Het totaal aantal doo- den is hiermede tot 88 gestegen. 85 hui zen zijn afgebrand en 435 winkels zijn totaal leeggeplunderd. De straten van Bombay zijn totaal uitgestorven. Men ziet alleen nog troepen en politieagen ten. De brand aan boord van de „George Philippar" zou in een leege luxe hut zijn ontstaan tengevolge van kortsluiting. De gezagvoerder van het Britsche s.s. „Contractor", welke talrijke schipbreu kelingen oppikte, verklaarde, dat een groot aantal passagiers in zee sprong. Volgens den kapitein van de „George Philippar" worden ongeveer 100 perso nen vermist. Er zijn nog geen namen van slachtoffers bekend, behalve die van mej. de Rogers, die levend verbrandde. Naar nader wordt gemeld, bevonden zoo goed als als alle geredden zich in nachtgewaad en moesten zij niet alleen hun bagage, maar ook hun kleeding aan boord van de „Philippar" achterlaten. Aan boord van het verongelukte schip bevond zich o.m. de minister van finan ciën van Annam, die zich naar Parijs begeeft teneinde den aldaar studeeren den jongen keizer te begeleiden op de terugreis naar het vaderland. Naar de meening van de directie der Messagerie Maritime, bevonden zich 225 volwassen passagiers aan boord van het schip. De tot nu toe ontvangen berichten houden steeds slechts in dat het groot ste aantal hunner geborgen is. Te Mar seille heerscht groote opwinding. De Britsche stoomschepen „Contrac tor" en „Avashud" zijn Dinsdagmiddag met de geredden de haven van Aden binnen geloopen. De „Philippar" heeft niet het maximum aantal passagiers ver voerd. De geredden zouden dus bijna het totaal aantal passagiers uitmaken. Het aantal slachtoffers zou beduidend min der zijn dan eerst werd verondersteld. De Messageries Maritimes bevestigen, dat de officieren en de bemanning ge red zijn. Men vreest alleen nog dat on der de passagiers enkele slachtoffers zijn gevallen bij de reddingswerkzaamheden. Volgens later ontvangen berichten schijnt bevestigd te worden dat onge veer 100 passagiers om het leven zijn gekomen. Het zouden voornamelijk pas sagiers 1ste klasse zijn, die zich niet tij dig in veiligheid konden brengen, door dat zij door het vuur werden verrast. „De Telegraaf" meldt uit Aden, dat voor zoover men weet alle Nederland- sche passagiers zijn gered. In het door het blad ontvangen telegram, wordt slechts van de redding van den heer Ledeboer melding gemaakt, terwijl er twee heeren van dien naam aan boord waren. Uit Marseille wordt gemeld, dat de lijst van geredden van de „George Phi lippar" hedenmorgen 676 namen bevatte. De nationaliteit van alle geredden staat nog niet vast. Een aantal passagiers is in de eerste opwinding in zee gesprongen, en op deze wijze om het leven gekomen. Het klinkt nog steeds erg vaag. 0 Bij de reederij te Marseille verzekert men, dat behalve de drie bekende En- gelsche en Russische schepen nog an dere stoomschepen aan het reddings werk hebben deelgenomen. Er zijn veel meer passagiers door an dere schepen overgenomen dan men tot dusver wist. Volgens berichten uit Aden zou aan boord van de „George Philippar" ook de vroegere Chineesche vertegenwoordiger bij den Volkenbond dr. Sze hebben be vonden, over wiens lot men nog in onze kerheid verkeert. De Petit Parisiën weet mede te deelen, dat dr. Sze echter reeds te Hongkong van boord zou zijn gegaan. De moordenaars van den ministerpre sident Inoekai hadden Maandag voor de Japansche politie verklaringen afgelegd over hun daad, en verklaarden te weten dat hun de doodstraf wacht. Zij zullen die straf kalm afwachten. De daders leg den er den nadruk op, dat zij uit vader landlievende motieven gehandeld had den. De Japansche politieke politie deelt mede, dat zij eenige nieuwe arrestaties van leden van den „Zwarten Draak" heeft verricht. Acht personen werden in arrest gesteld, aangezien zij in verband staan met den aanslag op den Japan- schen ministerpresident. Het aftreden der Belgische regeering wordt beschouwd als het gevolg der meeningsverschillen tusschen de Fransch gezinde liberalen en de Vlaamsche ka tholieken in de kwestie der Verneder- landsching van het onderwijs. De Vla mingen verwierpen een regeling, waarbij onder zekere voorwaarden wordt toege stemd Fransche schoolklassen in Vlaan deren te vormen. Dit is de derde maal in 10 jaar dat een Belgisch kabinet ten val wordt gebracht door de taalkwestie. De Duitsche vertegenwoordiger bij den Raad heeft den secretaris-generaal, medegedeeld, dat de Duitsche regeering bij het Permanente Hof voor internatio nale justitie te Den Haag een aanklacht tegen Polen heeft ingediend. De Duitsche regeering gaat hierbij uit van de overweging, dat volgens de tot dusver opgedane ervaringen verdere pro testen bij den Raad van den Volken bond tegen de voortdurende onderdruk kingsmaatregelen der Poolsche regee ring tegen de Duitsche minderheden in Opper Silezië doelloos zijn. De klacht, die alle, door de Poolsche regeering ge durende de laatste jaren tegen vorst Pless, als behoorende tot de Duitsche minderheden stelselmatig genomen maat regelen omvat, is reeds aan het Ge rechtshof te Den Haag toegezonden. De Poolsche regeering heeft tot dusver reeds 17 processen van dezelfde strek king bij het Permanente Hof voor inter nationale justitie verloren. Op de rivier Koera (Kaukasus) is een geheel bezette veerpont tengevolge van den krachtigen stroom afgedreven. 12 personen verdronken. ling, die amok maakte, drie menschen met messteken gedood en zeven gewond. De inboorling had eerst ruzie met zijn vrouw, rende vervolgens plotseling de dorpstraat af en sloeg in het wilde met een mes op de voorbijgangers in, die in paniek vluchten. Na veel moeite slaagde men erin, den man onschadelijk te ma ken. De regeering van Peru heeft besloten den gouden standaard op te heffen. Baby Lindbergh. De president der Mexicaansche politie, Rubio, heeft op verzoek der politieautoriteiten te Washington de Mexicaansche i politie (gemobiliseerd voor de opsporing van den bendeleider uit Detroit, Harry Fli- scher. Flischer, die betrokken zou zijn bij de ontvoering van baby Lindbergh zou zich thans in Mexico ophouden. De reeder Curtis die belangrijke verkla ringen betreffende de waarschijnlijke ontvoerders van den Lindbergh-baby in uitzicht had gesteld heeft de sensa- tioneele verklaring afgelegd dat al zijn mededeelingen betreffende wekenlange onderhandelingen met de ontvoerders op zijn jacht uit de lucht gegrepen zijn. Twee dagbladen en een filmonder neming hadden hem voor zijn fantastische ,.mededeelipg|en hooge bedragen uitge keerd. Deze bekentenis heeft in geheel Amerika buitengewoon opzien gebaard. Honderd vliegbooten die op grond van de verklaringen van Curtis op zoek wa ren naar den geheimzinnigen schoener, werden op grond van deze bekentenis direct terugeroepen. Curtis genoot het volste vertrouwen van Lindbergh, waar uit werd geconcludeerd, dat wat hij mededeelde wel juist zou '.zijn. Volgens tot dusver nog niet bevest- tigde berichten uit Monterey in Mexico zou aldaar Harry Fischer zijn gearres teerd, Hij zo\f hebben bekend te heb ben deelgenomen aan de ontvoering van de baby van Lindbergh. Ook hij zou hebben medegedeeld dat het kind bij de poging het te ontvoeren, van de ladder is gevallen en daardoor gedood. De autoriteiten in Monterey weigeren eeni ge inlichtingen over dit hardnekkige ge rucht te geven. Het aldaar verschijnen de blad È1 Sol meldt echter dat de ar restatie absoluut heeft plaats gehad en voegt er aan toe dat de Mexicaansche autoriteiten slechts op een aanwijzing uit Washington wachten. Maandagavond heeft de politie te New-York een zeke ren Frank Parryck wegens het verla ten van zijn vrouw en kinderen gearres teerd, die zou hebben verklaard, betrok ken te zijn geweest bij de ontvoering van baby Lindbergh. Deze zou hierbij hebben medegedeeld dat het kind was doodgevallen. Of hierbij verwarring van berichten sprake is, zal moeten worden afgewacht. De -staatssecretaris van financiën heeft verklaard' dat de regeering tegen het aannemimen van de Goldsltoorauiglh Bill is, "welke voorstelt dat de Ver. Staten den gouden standaard zullen loslaten en ook de Federal Reserve Board tegen aan- nemjing Van de wet is. Goes, 17 Mei. Veillingsvereeniging Z.- Beveland. Witlof 17, id. 2e soort 5, postelein 16 —22, id. 2fe Tï—13, spinazie 810, ,id. 2e 23, aardbeien 100145, id. 2e 52 97, tomaten 31—70, asperges 56, zaai- boontjes 10—13, aardappelen 2—4.90, id. poters 0.50 alles per 100 kg; wortelen 15, radijs 1.30—2.40, rabarber 2.S0—3, selderij 4, bloemen: tulpen, 3—10, alles per 100 bosbloemen 4—39, per 100 pot violenplanten 1.30—1.50, aardbeien 1.20 1.90, id. 2e 0.50—0.70, bloemkool,pri ma, 20, id. extra 17—18, id. Ie 10—18,; id. 2e 512, id. 3e 35, witte komkom;- mers 12, groene id. 13, kropsla 5.80— 8.80, id. 2e 3.104.60 kipeieren 2.10— 2.60 alles per 100 stus. Goes, 17 Mei. Boter f0.40, eieren 1.90. Aanvoer V.P.Z. 35021 stuks, 2.20 per 100 stuks. Oostburg, 18 Mei. Veilingsvereeni- ging „Avicultura". Aanvoer 141 kg bo ter, prijs f 0.44—1.01 per .kg. STAATSLOTERIJ. 5e klasse. 1ste lijst. Trekking van Dinsdag 17 Mei. Prijzen van 1000: 2944, 4085, 9754, 15571, 18849. 400: 2233, 8303, 10983. 200: 895, 15093. 100: 1805, 1820, 3728, 4883, 7537, 10132, 13401, 16844, 16967, 17083, 17568. PRIJZEN VAN f70. 1093 13494 13461 20376 NIETEN. 1035 1048 3820 13465 13424 i—Mg en Huwelijksvoltrekking D.V, 8 Juni a.s. te Breda. Middelburg, Gortstraat K 20, Breda, Koninginnestraat 114, 17 Mei 1932. Thuis: te Middelburg 28 Mei van 34.30 uur; te Breda 8 Juni van 34.30 uur. Toekomstig adres: M'burg, Rouaansche Kaai G 136. Heden overleed plotseling te Heidelberg, in den ouder dom van 63 jaren, onze beste Man, Vader en Behuwdvader, WILLEM GUALTHERUS REUVERS. J. G. T. POPKEN— FRIDERICHS. C. D. POPKEN. Rotterdam, 17 Mei 1932. Boergoenschevliet 145. A.s. Vrijdag en Zondag door Van 1.30 tot 6.30 uur. 1.50 p. p. A.s. Maandag naar Rotterdam. 3.50 p. p. Kaarten verkrijgbaar bij den heer BOOM, Kapper, Gra venstraat. Telefoon 688. van eersten aanvoer NIEUWE HOLLANDSCHE MAATJESHARING. Neemt proef. OOR ANDERE BLADEN oOCR TUSSCHENKOM5T VAN DE Herhaaldelijk werd er door ons op gewezen, dat advertentlën voor ons blad aan ons bureau moeten bezorgd zijn vóór twaalf uur en 's ZATERDAGS vóór HALF ELF, wil men ze in het blad van dien dag nog opgenomen zien, en dat advertentiën van grooten omvang gaarne een dag vóór de opname worden ingewacht. Om teleurstelling te voorkomen, worden onze adverteerders be leefd verzocht met deze herinne ring rekening te houden. EN op Walcheren, voor gezin van echtpaar met 2 jongens (bedjes eventueel zelf mee te nemen) en dienstbode. Brieven met beschrijving, prijs opgave enz., onder nr. 456, Bureau dezer courant. Notaris PAAP te VLISSINGEN zal aldaar op Woensdag 25 Mei 1932, 's avonds 8 uur, in „De Oude Vriendschap", 1. het HEERENHUIS, ERF en TUIN, aan het Bellamypark No. 22, groot 205 vierk. Meter. 2. het WINKELHUIS met BO VENWONING en ERF, aan het Bellamypark No. 24, groot 69 vierk. Meter. 3. het HUIS en ERF aan het Groenewoud No. 4, groot 30 vierk. Meter. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op Zaterdag 21 Mei 1932, des namiddags te half twee uur, aan de Breestraat E No. 21 bij den Tramsingel te Middelburg, in het openbaar verkoopen Kast, Theekast, Boekenkastje, Tafels, 14 Stoelen, Vouwstoel, Leuningstoel, Spiegels, Schilderijen, Klokstel, Pendule, Bloemvazen. Bloemtafels, Penanttafels, Wasch- tafels, Barometer, Ganglantaarn, Petroleumlamp, Petroleumstellen. Emmerkachel, Vloerkleed, Tafel- kleeden, koperen Bloempotten, Schemerlamp, Trap, Glas-en Aar dewerk, en al hetgeen meer is te bezichtigen op den verkoopdag van 1012 uur. Dorlas-thee 79-39 ets. p. ons. Dorlas-koffie 24-60 ets. p. 1/2 pond. Een eeuw vermaard en prima verklaard! „Verzamelen!" Tot alle verbruikers van Dorlas Thee en Dorlas Koffie. Verzamelen! Van Dorias- penningen. Keurige spaarpenningen, verpakt in ieder pakje Dorlas Thee en Dorlas Koffie, on verschillig van welken prijs U ze heeft. Verzamelen I Vijf maanden lang. En dan vóór 7 October a.s. aan Dorlas inzenden. Wie dan het hoogste aantal blijkt te hebben verzameld, ontvangt 1000 gulden. De daarop volgende verzamelaar 500 gulden. Tien verzame laars hebben vervolgens kans op een mooie Burgers-fiets met huipmotor, vijf op een prijs van 100 gulden, tien op vijftig, twintig op vijf- en-twintig gulden. En als extra verrassingen tweeduizend andere waardevolle prijzen. „yerzamelen" blaast de Moor. Luister naar hem. Ding mee naar die buitengewone, naar die extra verrassingen bij: Dorlas Koffie en Dorlas Thee.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3