LEKKERE KOFFIE VAN NELLE'S PAKJES KOFFIE KERKNIEUWS. RECHTZAKEN. ONDERWIJS. LAATSTE BERICHTEN. BEURS- EN WISSELKOERSEN. Verkeerswezen, Post en Telegrafie. SPORT. GEMENGD NIEUWS. AFLOOP VERKOOPINGEN. INGEZONDEN STUKKEN, BUITENLAND. Algemeen Overzicht, BEURSTHERMOMETER. SPECIAAL AANBEVOLEN GROEN MERK 40 Ct. p«r ha Ifponds pakje BLAUWMERK 35 Q. per haKpondspakje CIRKELKOFFIE 32 O. par halfpondspakja MAGNEETKOFRE 28 C». per halfpondspakje FAKKELKOFFIE 24 O. per hallpondapakje VRAAGT UWEN WINKELIER (Ingez. Med.) de marsch en een met het concours'^ nummer behaald. Te Ka pel le werd1 tweede Pink sterdag het '23e Zendingsfeest van het Sangir en Talaudcomité voor Noord- en Zuid-Bevel and gehouden. Tot gezworene van het waterschap Gouweveer en Zelte is benoemd de heer M. J. van Mourik te Ouwerkerk. Zondag herdacht de heer F. J. Dhooge het feit, dat hij gedurende 25 jaar onafgebroken het wethoudersambt in de gemeente Philippine had ver vuld. 'Wegens ontslagname van den neer P. Rammeloo te Philippine als jont- vanger-griffier van den Van Wuijcikhuise,- po-lder is in die functie benoemd de heer P. de Loof te Terneuzen. Te Hoofdplaat daalde de prijs der melk door concurrentie der mel'k1- verkoopers in een week' van 12 tot 8 cent per L. Thans is ze reeds voor 7 cenit den liter aangeboden. Afscheid en intrede. Ds. M. Bons is voornemens 31 Juli afscheid te nemen van de Ned. Herv. gemeente te Oudehoorn. De intrede te Colijnsplaat zal plaats hebben 21 Augustus. Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk. De 117e gewone vergadering van de Algemeene Synode der Ned. Hervorm de Kerk in 1932 zal 20 Juli a.s. door den president van jaren, dr. G. J, Wey- land, predikant te Veere, in het ge bouw Javastraat 100 te Den Haag wor den geopend. De moord op notaris Staal. De vierde kamer van het Haagsche gerechtshof wees arrest in de zaak te gen den 28-jarigen landbouwer C. S. uit Woerden, die door de rechtbank te Dor drecht op 29 Jan. j.I. is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens dood slag gepleegd op notaris Courech Staal te Gorcum. Overeenkomstig den eisch van den adv.-gen. heeft het Hof bet vonnis van de rechtbank te Dordrecht bevestigd. Fraude. Het gerechtshof te Den Haag deed uitspraak in de zaak' tegen den 'gewe zen directeur der N.V. Vereenigde Bak kerijen te Den Haag H. Ph. Z. die'dooft- de Haagsche rechtbank is veroordeeld tot l jaar gevangenisstraf ter zake van verduistering van een. bedrag van f 9000 ten nadeele van genoemde N.V. Door den officier van juistitie was in eer ste instantie mede wegens het doen van valsche aangifte tegen Z. 2V2' jaar jje- eischt. Het Hof "heeft (beidé feiten bewezen verklaard, doch rekening houdend met de antecedenten van verdachte, al'smtede met de omlstandigheid dat de schade ge heel is vergoed; Z. veroordeeld tof zes maanden gevangenisstraf. Tot gecommitteerde bij de in 1932 te houden erndexamenisl der zeevaart scholen is o.a. benoemd de heer S. Visser, oud-directeur van de zeevaartschool1 te Vlissingen. In de comlmissie voor het afne* men van examens voor dé akten Nijver heidsonderwijs is o.a. tot lid benoemd de heer J. F. Gugelbt, leeraar aan de zee vaartschool' te "Vlissingen. Te 's-Gravenhage slaagde voor het Voorloopig Machinistendiploma de heer S. P. Paauwe te Kruiningen. TRAMVERVOER. De electrische tram vervoerde Zon dag 5289, Maandag 10.033 en Dinsdag 8643 passagiers, totaal dus de 3 Pink sterdagen 23965, in 1931 waren de cij fers resp. 5902, 11765, 10224 en 27891. BENOEMD. Tot ontvanger-griffier van den So- phia-polder onder Oost burg is be noemd de heer E. M. J. van den Hemel te Oostburg, in de vacature Brevet, met 14 stemmen; 4 stemmen waren uitge bracht op den heer K. van Prooije, even eens te Oostburg. Tot gezworene werd benoemd de heer A. P. Risseeuw. WEIGERING INKWARTIERING. De advocaat-generaal bij den Hoor gen Raad concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep van ds. Fabeft-, predikant te Zutphen lid van dé Twee de Kamer die in hooger beroep door1 de rechttbank te Zutphen is veroor deeld tot een geldboete van f 75 subs, een Imaand hechtenis wegens overtreding van de inkwartieringswet door bij leg&r- oefeningep inkwartiering te weigéren. Ar rest 13 Juni. TWEEDE KAMER. De voorzitter acht de aange vraagde interpellatie-Wijnkoop, inzake de voedselvoorziening in Indië overbo dig wegens de aanstaande behandeling van de ingediende Indische wetsontwer pen. Na discussie en mededeeling van den voorzitter dat de bewuste suppletoire Indische begrooting de volgende maand aan de orde komt, wordt met 70 tegen 2 stemmen (comm.) besloten de inter pellatie niet toe te staan. Omtrent het conflict in de Drent- Sche venen wordt gemeld dat in het district Barger Oosterveen de toestand eenigermate verscherpt is. De groote 'verveners hebben hun arbeiders medege deeld, dat indien niet tegen 10 pet. ver laging de arbeid zal worden hervat, de vaste arbeiders, de woningen der werk gevers op zeer korten termijn zullen heb ben te verlaten en ook de vaste arbei ders als ontslagen zullen kunnen worden beschouwd. De arbeiders hebben beslo ten hun standpunt volledig te handhaven. De geest onder de arbeiders wordt er niet beter op, hetgeen den burgemeester van Emmen aanleiding heeft gegeven voor politieversterking in het geheele district zorg te dragen. Emir Feisal bracht een bezoek aan de Nederlandsche Handel Mij. te Am sterdam. STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud). Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen: f 5000: 17848 f 1000: 4944 7916 11181 11225 f 400: 10628 11196 14500 20013 f 200: 608 2255 13331 15293 16224 f 100: 1386 5418 6938 12268 13605 14006 17426 AMSTERDAM, 18 Mei. Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned. 22 B 1000-6 100%—101. Ned. 17 1000-4% 99%—99%. Ned. 31 1000-4 93%— 94. Ned. 32 500-5 101%—101%. Certificaten-3 75%75%. Cert. N.W.S.-21/a 63y4-63i/k. O. Indië 22 1000-6 87%—87. O. Indië 23 100-6 70—70. O. Indië 16 1000-5 90%—90. O. Indië 26 1000-4% 79%—79%, Duitschl. 100-7 45%—44%. Duitschl. 30 1000-5% 31%—31%. Engl. W.L. 50-200-5 77%—77%. Engl. F.L. 50-200-4 76—75%. Zeeuws. Hyp. B-5 9797. Zeeuws. Hyp. B-4% 89 A Amsterd. Bank 80%81%. A Bank Assoc. 24% C Rott. Bankver. 60% A Twentsche Bank 80 A Pref. Jurgens A 7676. A De Schelde N.B. 30- A Ver. Papf. v. Gelder 53%54%. C Am. Car Foundry 6%6%. C A.m. Smelt Ref. 10%10%. C Farbenind I.G. 72 C U. States St. C. 29%—29%. C C. Publ, Serv. 11%. C North Am. Cy. 2222%. A Born. Sum. H.M. 108%—108%. A Ned. Wol Mij. 18%—18%. A Singlkep Tin M. 55—54. A J. C. Japan Ln 33 A. Rotterd. Lloyd 453/g— 47(4. A Alrnst. Thee C.M 15y2—14. A S *M. Nederland 49 A Houth. Alberts 3026. C Peruvian C. Pr. 5%5. A Southern Rlw. 7% C Union Pac. Rr. 4444. C Int. Nickel Cy. 5% Ind. Stoomvaartlijnen. Indrapora (uitr.) p. 15 Kaap del Armi. Sibajak (thuisr.) p. 16 Perim. Palembang (thuisr.) 15 van Colombo. Tapanoeli 16 v. Batavia te Soerabaja. Marnix yan St. Aldegonde (thuisr.) 15 van Sabang. Johan van Oldenbarneveldt 17 van Oslo te Amsterdam. P. C. Hooft (thuisreis) 17 te Genua. De wandeltochten van Marathon. Aan de wandeltochten van Marathon te Vlissingen op Maandag jl. namen deel 29 leden dier vereeniging; 25 van Achil les te Middelburg, 26 van de Marine, 6 van de Middelburgsche Voetbalvereeni- ging Middelburg en 16 niet namens een vereeniging, totaal dus ruim 100 per sonen. De signaalafdeeling van Achilles ging in den aanvang voorop totdat men buiten dé stad was. Van al de deelneemsters en deelne mers zijn er slechts twee uitgevallen en zoowel zij, die 25 km, als zij die 45 km moesten loopen kwamen allen ver bin nen den vastgestelden tijd bij Britannia aan. Daar heeft de voorzitter van Mara thon, de heer D. W. Toussaint, dank ge bracht aan allen, die medewerkten en in het bijzonder ook aan de heeren Lap, leider van Marathon en J. A. Bal, leider van Achilles en aan de vereenigingen, die met minstens 10 personen in groeps verband een marsch volbrachten, een vereenigingsmedaille uitgereikt, het wa ren Achilles, Marine en Marathon en aan elk der deelnemenden een persoon lijke gedenkpenning, terwijl de oudste deelnemer, de heer S. P. Reijne, een penning in vereenigingsformaat in ont vangst had te nemen. De heer Bal was zeker de tolk van allen, die deelnamen, toen hij Mara thons bestuur en leiding complimenteer de met de organisatie en regeling van beide wandeltochten. Vriendschappelijke ontmoetingen. Te Ierseke speelde Maandag Ajax tegen Suremborg Sport uit Antwerpen met 20 tot resultaat. Daarna speelde laatstgenoemde vereeniging tegen Zee- landia uit Middelburg. De Zeeuwen won nen met 112. Te Wissekerke speelde Dinsdag Blauw-Wit tegen Rohda uit Veere, met 16 tot uitslag. Het muziekgezelschap Apollo luisterde dezen wedstrijd op. Te Colijnsplaat had een ontmoeting plaats tusschen C.V.V. en de Zwaluwen uit Middelburg, eindstand 43. Ongelukken. Gisterenmiddag omstreeks half vier is aan den Fruitweg te Den Haag de negenjarige jongen C. K. door een trein overreden en gedood. Zondag is in Eudokia te Rotter dam overleden D. O., die vorige week bij het motorongeval bij de tol te Over- schie, gewond werd. Te Utrecht is een 60-jarigee schippersknecht door eigen onoplettend heid door een motorrijder aangereden en gevallen. De man was bijna onmid dellijk dood. Vele andere ongelukken, veroorzaakt door auto's ofmotoren worden uit alle deelen van het land gemeld. Verdronken. Te Prinsenhage is bij het zwemmen in de Aa het 14-jarig zoon tje van den heer N. verdronken. De knaap, die waarschijnlijk nog niet heel goed kon zwemmen, is ter plaatse in een z,g. „Weel" terecht gekomen met bovenvermeld noodlottig gevolg. Maandag waren twee jongelui van om streeks 24 jaar met een 'kano aan het varen op de Zijlwatering te Wassenaar. Ten gevolge van stroom en wind sloeg de kt no plotseling om. Beide jonge mannen geraakten te water. Zekere C. uit Den Haag verdronk. Zijn vriend S. X. H., eveneens uit Den Haag, wist Jij - dig den kant te bereiken en kwam mét A Koloniale Bnk 41%41%. A N.I. Hbk. 1000 52—51%. C Ned. H. M. 1000 57—57%. A Alg. Kunstz. U. 26%—26%-25%. A. v. Berkels Pat. 17%18. A C. Suiker Mpij. 13%12%. C Calvé-Delft 5151%. A Int. Viscose 5 A Küchenm. I. Ace. 22%. A Ned. Ford A.M. 101—99%. A Philips Gem. B. 68%68%-69%. C Unilever 98% ex div.100%-99%. C Aanaconda Cop. 10%10%. C Bethlehem St. 14%14%-%. A A.N.I.E.M.—N.B. 171%—167%. C A. Gas El. Cy. 1%1%. C Cities Serv. Cy. 4%4. C Midd. West Ut. A Boeton Mijnb. 12%12. A Kon. Petr. Mpij. 117%—120-18%. C Contin. Oil Cy. 4%5%. C Shell Union O.C. 3%3%, A Holl. Amer. Lijn 2 A K.N. Stoomb. Mij. 8%8%. HET KAMPIOENSELFTAL VAN M. V. V, „MIDDELBURG" 'f' SÖf :M iSPW? 'Ï'T: S - f T r. - J.MaEawM Staande van links naar rechts: J. Le ijnse, Dingemanse, P. Geelhoed. Knie lend: F. Leijnse, Remijn, J. Geelhoed. Zittend: Merk, Suykerbuijk, Vogel, Dirkse en Becks. den schrik vrij .Het tijk van C. is spoedig gevonden. Men heeft nog kunstmatigs ademhaling toegepast ,doch de levens geesten waren reed's geweken. HET DRAMA TE PUTBROEK. Onder enorme belangstelling had Pink sterdag te Putbroek-Echt de inzegening plaats van het gedénkteekén, opgericht voor de slachtoffers van het bekende drama. Pater Eleutherius hield een toe spraak hij het gedenkteeken en bedankte voor de bijdragen die de oprichting er van Hogelijk maakten. Daarna begaf een groote menigte zich naar het hoiséh; waar op de plaats der misdaad een Kruisberg zal verrijzen met Calvarie- groep. Ook hier werd de menigte toege sproken door pater Elteutherius. MISDAAD? Te Venhuizen bij Enk huizen, is Dinsdag overleden de 54-jarige C. Klomp, Bij onderzoek van het lijk is arsenicum-vergiftiging vastgesteld. Za terdag is het lijk begraven. Een gerech telijk onderzoek wordt ingesteld. EEN LANGDURIG WACHTEN. De drukke Pinksterdagen hebben weer eens aangetoond, dat de Moerdijk toch wel een geweldig beletsel vormt voor de ontwikkeling van een regelmatig ver keer, aldus de N.R.C, Op beide dagen hebben de twee groote veerbooten nage noeg onophoudelijk gevaren, maar zij konden niet voorkomen, dat er telkens groote verkeersstagnaties ontstonden, dat er tientallen van auto's moesten wachten, dat de reis van Antwerpen naar Rotterdam, een 100 K.M., die niet zoo veel langer dan 2 uur zou behoeven te duren, een reis van vele uren werd. Ook aan de grens was het druk, zoo druk, dat het minder vlot ging dan wel wenschelijk moet worden geacht. Maandagavond was het vooral aan de Brabantsche zijde van den Moerdijk een chaos. Men telde op een oogenblik een 140 wagens, die voor vervoer per pont in aanmerking wilden komen. Voor de meeste duurde het 1 uur en en langer voor de andere oever was bereikt. De Moerdijksche drukte was aan het Zwijndrechtsche veer ook heel goed te bemerken. De autorijders, die aan den Moerdijk uren verloren, kwamen te laat om zoo tijdig in Dordt met de pont over te kunnen gaan, dat ze buiten het nacht tarief vielen. Dus ook nog dubbel be talen voor het ongerief van een slechte verbinding. KIND VERDRONKEN. In een on bewaakt oogenblik is het tweejarig zoontje van den landbouwer Scholte Albers te Alt herland (gem. 0- doorn) gisteren te water geraakt en ver dronken. huizen en erven met tuin op het dorp te Serooskerke nos, 7 tot en met 10 groot 7 aren 75 centiaren aan den heer P. Houterman Kz. aldaar voor 3065, Bij de op Zaterdag j.I. door den notaris H. R. Struve te Middelburg gehouden veiling in het café Westdorp te Seroos kerke werden publiek verkocht: Vier VERKEERSONGELUKKEN, Naar aanleiding van het droevig onge val den 2en Pinksternamiddag te Dom burg, zou ik nog gaarne eenige opmer kingen maken. De verkeerstoestand op de Walcher- sche wegen is op drukke dagen eenvou dig onhoudbaar en wordt met het jaar onhoudbaarder. Iedere insider kan zich slechts over eén ding verwonderen, n.l, dat er niet meer ongevallen geschieden, 'n Vreemd toerist zeide mij, dat hij n toe stand als dezer dagen op de Walcher- sche wegen nog nergens ter wereld had aangetroffen. Ieder onpartijdig wegge bruiker zal het er wel over eens zijn, dat de schuld hiervan alleen bij de wielrij ders rust: wanneer het toegelaten wordt, dat op wegen van 4 a 5 meter breedte, waar wandelaars, fietsers, auto s. rijtui gen, moeders met kinderwagens, auto bussen etc. door elkaar wemelen, de wielrijders in rijen van 4 of 5 naast elkaar den weg gebruiken of liever misbruiken, dan kunnen ongevallen niet uitblijven. Wil men in de toekomst verbetering aanbrengen, dan zal het absoluut nood zakelijk zijn, het naast elkaar rijden der wielrijders op de nauwe weggedeelten streng te verbieden en aan dit verbod de hand te houden. Wordt van politie- wege niet krachtig ingegrepen, dan zal het aantal ongevallen bij" het steeds in tenser wordend verkeer al meer toene- men. Zou het niet op den weg van de Ver eeniging voor Vreemdelingenverkeer lig gen bij de betreffende gemeentebesturen op maatregelen aan te dringen Het lijkt me toch voor het vreemde lingenverkeer van het grootste belang, dat aan de steeds toenemende verkeers- anarchie op Walcheren, waaraan elke vreemdeling zich hartgrondig ergert, eens paal en perk wordt gesteld. EEN WEGGEBRUIKER. Hevige gevechten in Britsch- Indië. De gevechten tusschen de Mohame- danen en de Hindoes werden Dinsdag, de Mohamedanen Nieuwjaarsdag, on danks het feit dat het standrecht was afgekondigd, te Bombay heviger dan te voren voortgezet. Tot de middaguren waren reeds 8 personen gedood en 150 gewond. Het totaal aantal dooden be draagt thans reeds 72. Drie Hindoetem pels werden geheel in de asch gelegd. Dinsdagmiddag zijn de onlusten uitge breid tot het gebied der katoenspinne rijen; 30 spinnerijen moesten worden ge- A Ned. Scheepv. U. 45%47-%, A H.V. Amsterdam 136%136%-34%. A Java Cult. Mij. 9696. A N.I. Suiker U. 62%60. A Poerworedjo S.O. 6% A Deli Batavia 86% C Deli Mij. 1000 100%—99%-100%. A Senembah 105%109%. C Chicago Milw. 1% A Amst. Rubb. C. 30-29%-%. A Deli-Bat. Rubb. 8%—8%. A Hessa Rubber 10%10%. A Serbadjadi S.R. 76%. Prolongatie 11. WISSELKOERSEN. 17 Mei 18 Mei. Londen 9.01% 9.04%. Berlijn 58.82% 58.85. Parijs 9.72% 9.72%. Brussel 34.60 34.57%. Zwitserland 48.25 48.25. Kopenhagen 49.25 49.40 New-York 2.46% 2.46%. - Amerika - Schepen - Mijnen -Obl.markt Philips Koninki. Industrie Unilever H, V. A, Suiker - Rubber MARKT Tabak (Wettig gedeponeerd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 2