'Provinciale .Zeetuusche No. 115. Twee Bladen. WOENSDAG 18 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. Kort Zeeuwssfe Nieuws. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elder* f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg i8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorëkening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2,10 elke mj>v! meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opgv. nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven oS „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra, Bewijsnummer 5 cent, DE RIJKSMIDDELEN IN APRIL 1932. De opbrengst van de Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maand April 1932 bedroeg ƒ35.450.188 tegen 39.072.413 over de maand April 1931. Het één twaalfde gedeelte der raming over het geheele jaar bedraagt een som van ƒ34.850.714. We laten hieronder volgen de op brengst over de eerste vier maanden van 1932 vergeleken met die over de eerste vier maanden van 1931, 1932. 1931. Grondbel; 1.773.976 5.167.211 Pers. Bel. - 39.915 - 4.326.140 Ink, Bel. - 31.195.915 - 33.260.038 Verm. Bel. - 5.106.018 - 5.554.059 Div. en T. - 2.441.328 - 3.306.360 Inv. recht - 25.968.290 - 21.282.176 Stat. recht - 725.877 - 1.099.037 Zout - 847.547 - 755,550 Geslacht - 2.244.011 - 2.979.912 Wijn - 625.755 - 644.554 Gedistill. - 11.168.621 - 12.631.132 Bier - 3.225.509 - 4.092.878 Suiker - 17.912.930 - 16.096.455 Tabak - 9.806.545 - 9.637.904 Goud, zilv. - 253.117 - 287.438 Zegelrecht - 5.895.956 - 8.740.801 Reg,recht - 3.867.723 - 5.060.585 Succ. recht - 13.372.361 - 16.317.153 Domeinen - 1.718.082 - 1.911.781 Staatsloterij - 218.048 - 218.675 Loodsg. - 1.149.470 - 1.486.389 139.557.004 154.856.236 De opcenten ten bate van het Lee- ningfonds gaven over Maart 1932 een opbrengst van 5.750.679 tegen een be- dra^"van 6.517.338 over April 1931. De inkomsten ten bate van het „We genfonds" gaven over April 1932 een opbrengst van 4.062.400; Rijwielbelas- ting 21.332. EEN ONDERSCHEIDING. Maandagmorgen is in het Skagerrak de gezagvoerder van de „Dempo", kapi tein E. P. Ross, gehuldigd in tegen woordigheid van de passagiers, de état-major en den heer Willem Ruys Sr. directeur van de Rotterdamsche Lloyd. Zooals men weet was de week end cruise naar Kopenhagen de laat ste reis als gezagvoerder van kapitein Ross, die 35 jaren in dienst van de Rotterdamsche Lloyd is geweest, en die op 15 schepen der maatschappij ge varen heeft. Warme woorden van hul de spraken de heer Ruys namens de Lloyd en vice-admiraal Fock, hoofd-in- specteur van de scheepvaart, die na mens den minister van waterstaat, den gezagvoerder mededeeling deed van zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau; een schoondochter van den heer Ruys spelde den scheidenden gezagvoerder het onderscheidingsteeken dezer ridderorde op de uniform. Toen kapitein Ross zeer getroffen door de hul de, dank had gezegd, besloot een oor- verdoovend hoera van de honderden passagiers deze plechtigheid, die mede door de plaats waar zij gehouden werd, een bijzondere beteekenis en bekoring had. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, In het Gebouw van de Vrije Gemeen te te Amsterdam is de algemeene verga dering gehouden van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen onder leiding van mr. G. J. Salm. In zijn openingsrede zegt hij, dat naar zijn gevoelen een bijzondere bekoring uitgaat van de omschrijving van het doelder Maatschappij, gelijk die voor komt in artikel 1 harer wet: volksgeluk. Die omschrijving ds kort en krachtig, warm en ruim zegt spr. Wanneer en onder welke omstandigheden ontstond deze formuleering? Nadat de Maatsch. aanvankelijk „Genootschap tot Nut van 't Algemeen" geheeten, op 16 Novem ber 1784 was opgericht, kwam in de vergadering der zoogenaamde „hoofd leden", die op 29 October 1786 werd gehouden, de eerste Wet tot stand. In het zesde artikel dier Wet wordt ge zegd, dat het „voorname doeleinde" van het Genootschap zoude zijn, „nutte kunsten en wetenschappen onder den gemeenen burger voor te planten, ten einde dezelve te beschaven en ten algemeenen nutte te verbeteren". Intusschen wordt in de Wetten der Maatschappij van de bevordering van algemeen volksgeluk nog geen igewag gemaakt. In 1795 wordt de omschrij ving herzien. Alsdan wordt gezegd, dat het doeleinde der Maatschappij is „om godsvrucht, goede zeden, en nuttige kunsten en wetenschappen, voorname lijk bij den minvermogenden burger, voort te planten en dus verstand en hart te beschaaven, en, ten algemee nen nutte, te verbeeteren". Het ,hart heeft, naast het verstand, een plaats veroverd! Van 1844 aan staat duidelijk op den voorgrond, dat bevordering van alge meen volksgeluk het uitsluitend doel wit der Maatschappij is. Het besef, dat met vermelding daarvan zoude kunnen worden volstaan, is in 1885 gerijpt: in dat jaar verkrijgt de eerste zinsnede van art. 1 der Wet haar tegenwoordi- gen tekst. Het baart geen verwondering, dat zich de stichters der Maatschappij algemeen volksgeluk anders hebben voorgesteld dan wij doen. Als echte kinderen van de 18e eeuw hebben zij gemeend het volk niets beters en begeerenswaardi- gers te kunnen schenken dan kennis en beschaving. Zeker staat ook in onze dagen de kennis nog immer op een hoog voet stuk. Maar hooger staan begrip en wijsheid. Aan den anderen kant dacht men, anderhalve eeuw geleden, nog niet aan maatregelen ter bevordering van volks geluk, die wij thans als natuurlijk en alledaagsch 'aanvaarden. Wij kunnen ons geen volksgeluk voorstellen zonder behoorlijke geriefelijke hulp, zonder de gelegenheid voor ontspanning op veler lei wijze, zonder voorziening in de noo- den van den ouden dag. Hoe zal het met den geschiedvor- scher in het jaar 2075 gaan, indien hij zich geroepen mochten gevoelen, de no tulen van deze vergadering te raadple gen vraagt spr. zich af. En daarom wijst spr, op een tweetal verschijnselen: de vredesbeweging en de crisis. Laat ons intusschen, wat de recht- streeksche bestrijding van den oorlog aangaat, dankbaar erkennen, dat het begint te dagen. Luider en luider klinkt allerwege de gebiedende eisch, dat het gedaan zij met de gestadige opvoering der oorloogstoerusting dat tot sterke vermindering der bewapening, zoo mogelijk tot ontwapening worde over gegaan. Wat nu betreft de crisis. In het bij zonder daar, waar geestelijke goederen bedreigd werden, zal ook onze Maat schappij een arbeidsveld behooren te zoeken. Vandaar, dat het moeilijke vraagstuk van de ontwikkeling en ont spanning van werkloozen onze bijzon dere aandacht vraagt. Het Hoofdbe stuur, hoewel van meening zijnde, dat dit werk van te grooten omvang is, dan dat het uit de particuliere kassen kan worden bekostigd, is de overtuiging toegedaan, dat niettemin hier voor de Maatschappij en hare departementen een aanleiding is tot het nemen van initiatief, stelt voor een bedrag van twee duizend gulden uit de algemeene kas besch'kbaar te stellen om zoodanig ini tiatief te prikkelen en eventueel te on dersteunen. Spr. besloot met de op wekking om de oorspronkelijke struc tuur der Maatschappij indachtig te blij ven. DE EMIR FEISAL IN ONS LAND. Maandagmiddag is op Schiphol uit Londen per K.L.M. vliegtuig aangeko men de Emir Feisal, de tweede zoon van den Koning van den Hedjaz, benevens minister van buitenlandsche zaken van dat land. Gistermorgen heeft de Emir een bezoek gebracht aan den minister van buitenlandsche zaken jhr. mr. Bee- laerts van Blokland. In den middag maakte hij zijn opwachting bij de Konin gin, in het Paleis aan het Noordeinde. Dit bezoek werd gebracht met het eerbetoon en ceremonieel, gebruikelijk bij de ontvangst van vreemde vorstelijke personen. De buitenlandsche gasten waren allen gekleed in hun schilderachtige Arabi sche kleedij, welke voor officieele plech tigheden voorgeschreven is. De secre taris van den Emir droeg in een kostbaar album den brief, dien de Emir in op dracht van zijn vader, den koning van den Hedjaz, aan onze Koningin moest overhandigen. Terwijl de Emir het rijtuig verliet, speelde de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van kapitein Wal- ther Boer bij gebreke van een Arabisch volkslied, een oud-Hollandsch lied „De Jonge Prins van Friesland". De prins, een slanke jonge man, spreekt slechts zijn moedertaal het Ara bisch, zijn secretaris spreekt echter goed F'ransch. In een onderhoud met een redacteur Het is een troost onder alle groote en kleine moeilijkheden te weten, dat de kleinste poging opgenomen wordt in het groote geheel, dat er niets ver loren gaat, dat, wat er goeds door ons gedaan werd, te zijner tijd vrucht zal dragen; dat er duizend redenen zijn om telkens weder moed te vatten en dat zij, die het meeste hopen, het minst bedrogen uitkomen. van het Corresp. Bureau heeft de Emir verklaard, dat Arabië nog een zeer jonge staat is, die geen buitenlandsche ver tegenwoordigingen heeft, behalve in Engeland en Egypte. Er zijn echter tal van andere staten, en niet in de laat ste plaats Holland, waarmee Arabië op voet van groote vriendschap staat, en velerlei betrekkingen onderhoudt. Hij uitte vriendelijke woorden over Holland, zijn perttige natuur, arbeids- zame bevolking en vredelievende re geering. HET NEDERLANDSCH VERKEERS- COMITé. Dezer dagen heeft zich een comité ge- v'ormd, dat het Nederlandsche publiek zal trachten duidelijk te maken, welke groote eischen het snelverkeer per auto aan de schatkist stelt, eischen, die niet alleen bestreden worden uit de op brengst van de wegenbelasting, doch waarvoor ook meermalen, b.v. bij door braken en straatverbreeding in de ste den als anderszins, noodzakelijk gewor den vanwege het autoverkeer, uit de ge wone belastingbron moet worden geput. Het comité wil ook aan andere wijzen van verkeer de haar toekomende plaats verzekerd zien en daardoor mede orde scheppen in den verkeerschaos. In het comité hebben voorloopig zitting genomen vier vertegenwoordigers van de binnenscheepvaart, drie ver tegenwoordigers van de spoorwegen en één vertegenwoordiger van de locaal- spoor- en tramwegen. DE AARDBEVING IN N.O. CELEBES. Wij hebben gister reeds kort iets ge meld over de hevige aardbeving in de Minahassa. Uit Menado werd geseind, dat in het district Tonsea, in de kustplaats Kema, 15 huizen zijn ingestort en te Likoepang een 30-tal alsmede de passar. Op de Sangi-eilanden heeft men slechts een lichten schok gevoeld; alleen op Siaoe was de schok hevig. Persoon lijke ongelukken hebben niet plaats ge had en omtrent gewonden wordt niets vernomen. Te Kakas daarentegen is het aantal gewonden gestegen tot ongeveer hon derd. De ongelukkigen werden opgeno men in de pasanggrahan, die herschapen is in een soort kliniek. Slechts een drie tal zwaargewonden moest worden over gebracht naar het hospitaal te Menado. Hier zijn ook de grootste verliezen ge leden. De bevolking van de nabijgelegen ne gorij Kaweng is gevlucht, hoewel daar slechts vijf woningen zijn vernield. In Amoerang zijn 96 woning vernield. De groote brug aan de Zuidzijde van Amoerang is ontzet. Het bastion en het bruggenhoofd zijn gescheurd. Een strook van de kust tusschen Toempan en Amoe rang is circa anderhalven meter ver zonken. Te Kalawirang zijn 25 woningen ver nield. De aardbeving duurde ruim drie mi nuten. Ruim 100 Inlandsche woningen te Go- rontalo, waaronder verscheidene groote gebouwen zijn als kaartenhuizen inge stort. De zinkbedekking van de Gouver- nementspasarloods werd beschadigd. De Inlandsche kamponghuizen welke niet instortten, staan scheef. Tot dusver is vastgesteld, dat drie personen werden gedoocl, terwijl enkelen zwaar gewond werden. De beving begon zwak en nam daarna toe, zoodat men overal gelegen heid tot vluchten had. Er ontstond een paniekstemming, vooral in de zaal van de sociëteit, waar een fancyfair voor het Chineesche Roodekruis plaats had. De zaal was stampvol. Er ontstond kortslui ting en iedereen zocht in de duisternis een goed heenkomen, waarbij verschei dene kneuzingen en verwondingen be kwamen. De aardbeving in de Minahassa was heviger dan ooit sedert 1903 werd ge voeld. De aardbeving werd ook gevoeld in Makassar en Ternate. Zelfs in Ternate zijn enkele huizen ingestort, terwijl verscheidene steenen huizen zoo zwaar beschadigd zijn dat zij onbewoonbaar geworden zijn. Een Inlan der werd dood onder de puinhoopen aangetroffen. Het Kratermeer van Goenoeng Amoe toonde een hoogere temperatuur. De minister van waterstaat heeft ingesteld een bijzondere commissie voor georganiseerd overleg voor het perso neel van den Rijkswaterstaatdienst en van den dienst der Zuiderzeewerken. Gistermiddag is een wilde staking uitgebroken in het Enterkamp, waar de Nijmeegsche werkloozen in de rijkswerk verschaffing waren opgenomen. Er is on tevredenheid over de volgens hen slechte loonregeling, het voor de meesten te zware werk en de onvoldoende verzor ging. MIDDELBURG. Gisterenavond bracht de mondhar- monicavereeniging „Crescendo" de aan gekondigde serenade aan den heer J. Hanegraaf in verband met diens 40-ja- rig jubileum als typograaf. De directeur, de heer Lindenberg, sprak den jubilaris toe, die hartelijk dank betuigde voor deze hulde. Een en ander trok in Nieuw-Middel- burg veel belangstelling. Pinkster drie. Ook Pinkster drie is door mooi lente weder begunstigd en er is ook van dezen voor velen vrijen dag, volop geprofiteerd om er nog eens op uit te trekken, terwijl het bezoek van de plattelandsjeugd aan de stad ook weer groot was. Voor velen van deze was het een buitenkansje, dat zij achter de muziek, die de stad door trok konden mede hossen, ook al wisten zij waarschijnlijk de oorzaak van dit ex- tratje niet. Nu wij toch nog iets over de Pink steren schrijven, zij er bij vermeld, dat juist Zondag reeds duidelijk is gebleken, dat de verplichte Zondagssluiting voor sommige winkeliers een schadepost be- teekent. De vreemdelingen, die dien dag hier waren en iets koopen wilden, deden meermalen pogingen om binnen te ko men, doch zonder het gewenschte resul taat. WALCHEREN. Gisteren had te Koude kerke de jaarlijksche ringrijderij plaats. Het maximum aantal te behalen ringen be droeg 5. De uitslag was le prijs J. Reijnierse Pz. met 32 ringen; 2e J. Koole 27; 3e J. Stroo 23; 4e W. de Potter 21; 5e J. Reijnierse Cz., 20; 6e J, Wondergem 19; 7e W. Roelse 17; 8e A. de Lange 16; 9e A. Melis 14; 10e A. Janse 13; lie C. Koole 13; 12e A. Provoost 11; 13e J. de Potter 11; 14e W. Koole 10; 15e J. Bras ser 10; 16e C. Brasser 9; 17e J. Cijvat 8; 18e J. Harthoorn 6; 19e M. Brasser 5; 20e A. de Potter 5; 21e A. Brasser 3; 22e J. Wielemaker 2 De wisselbeker geschonken door den Burgemeester den heer A. Bakker, J. Wondergem met 4 van de 6 ringen. Wisselstuk geschonken door den oud burgemeester, den heer H. P. baron van der Borch tot Verwolde, W. Roelse met 3 van de 6 ringen. Medaille van den heer L. F. Dert, W. Roelse met 2 ringen (na kamp)., potle pel door J. Reijnierse Cz. met 2 ringen (na kamp). SCHOUWEN-DUIVELAND. BURGH. De Pinksterdagen, waarvan de eerste dag door mild weer wel de mooiste was, lokten met de verschillende vervoermiddelen een massa bezoekers en bezoeksters naar onze omgeving, 't Vliegveld „Haamstede", dat Zaterdag j.l. een beduidend aantal K.L.M. passagiers ontving, het zonnige breede strand van Westenschouwen, de nog bloeiende late tulpen en de reeds in bloei komende Irissen waren de attracties. Voortdurend heerschte langs straten en wegen een prettige drukte. Zaterdag 14 Mei, aldus de N.R.Crt., kenmerkte zich door een groote drukte op de Zeelandluchtlijn van de K. L. M. ACCAL T-XAl I E. VI EL Hl De aanleg is niet duur, Het onderhoud goedkoop; Men late in ons land Den ASFALTWEG zijn loop (Ingez. Med.) 18-V-'32: Dinsdag hoogste 1 u c h temperatuur 18.8 °C; (66 °F); laagste 10.4 °C (51 °F). Heden 9 h: 15.9 °C; 12 h: 20.9 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 769 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 771.9 mm te München; laagste 754.2 mm te Valencia. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige W. tot Z. wind, meest licht tot half bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer. Zon op: 4 h 02; onder 19 h 51. Licht op: 20 h 21. Maan op: 18 h 03; onder: 2 h 41. V.M.: 20 Mei. Hoog- en Laagwaier te VHssinge^ Westkapelle is 28 min. en Dorobu;: 23 min vroeger: Veere 3^ rui' Gïer (S springtij) Mei. Hoogwater. Laagwa- Wo. 18 11.42 23.57 5.52 18.04 Do. 19 12.26 6.38 18.52 Vr. 20 0.41 13.10 7.24 19.41 Za. 21 1.27 13.56 8.08 20.28 Er werden niet minder dan 48 reizigers vervoerd. Een jubileerend notaris op Schouwen had o.m. al zijn familieleden met 3 extra vliegtuigen naar het eiland laten komen. De feestgangers keerden op dezelfde wijze naar het vasteland terug. HAAMSTEDE. 2den Pinksterdag werd op het terrein aan den voet der dui nen vanwege de zendingsvereenigingen Haamstede en Burgh een flink bezocht zendingsfeest gehouden. Een 5-tal spre kers voerde het woord. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. OOSTBURG. De afdeeling „Floralia" te Oostburg, onderdeel der maatsch. tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw in het voormalig 4e district van Zeeland heeft besloten dit jaar eene tentoonstel ling te houden van bloemen, ooft en groenten en wel op 3, 4 en 5 September a.s, Tot bestuurslid is herkozen de heer ir. I. A. van Cruijningen; de afdeeling telt thans 101 leden. AARDENBURG. Dinsdag vergaderden de stembevoegde ingelanden van den Isabellapolder benoorden Aardenburg. De rekening over 1931.'32 werd goed gekeurd. De ontvangsten bedroegen 8427, de uitgaven 6566. De begroo ting voor 1932'33 sluit met een bedrag van 7758. Het dijkgeschot werd vast gesteld op 5.80 per ha (v.j. 6.50). Besloten werd dat in het vervolg de straatslooten op kosten van den polder zullen worden gedolven. Tot dijkgraaf werd gekozen de gezwo rene de heer R. Lannoije in de door overlijden van den heer M. Buijse ont stane vacature. De nieuw benoemde werd eveneens benoemd als afgevaar digde naar de vergadering van het wa terschap de Sluis aan de Wielingen. Als gezworene werd gekozen de heer J. J. de Muijnck en herkozen de heer A. E. de Bruyckere. Het averij schip „Kathe" is nadat een deel der lading was overgeladen, na wederinneming naar Antwerpen ver trokken Het fanfaregezelschap „Sclielde- galm" te Hans weert heeft op het muziekconcours te Capelle bij Antwer pen twee eerste prijzen en wel' een in,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1