^rouitvciale j5eetuusch.e Ifoto-atelier j CORN. henninl f I MIDDELBURG, mi - VLISSIN GEN, BADHUISSTRAAT zijn de drie Pinksterdagen den geheelen dag geopend. Bekende smaakvolle uit voering tot billijken prijs. No. 113. Drie Bladen. ZATERDAG 14 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. Zeeuwsch Profetenbrood M. PETERSE fa. Gravestein, TUI? D. VERHEULE. ZEELAND, WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2,50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 j elke rege! meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opg« nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent MAANDAG (2en Pinksterdag) zal ons blad NIET verschijnen. Daar wij Dinsdag vroeger ter perse gaan, zullen advertenties dien dag niet later dan HALF ELF v.m. kannen wor den aangenomen. TWEEDE KAMER. Economische Raad. Con tingen teering. De heer W ij n k o o p (Comm.) vraagt verlof, den minister van Koloniën vra gen te stellen over de voedselvoor ziening in bepaalde deelen van Ned. In- dië. Hierover zal in de eerstvolgende ver gadering worden beslist. Het wetsontwerp tot instelling van een Economischen Raad wordt z. h. st. aangenomen (de heer Wijnkoop wil ge acht worden, te hebben tegengestemd). Voortgezet behandeling contingen- teeringsontwerpen t. a. v. schoeisel, tri cotgoederen, wollen en halfwollen stof fen en bovenkleeding. De heer Vos (lib.) critiseerde de con- tingenteering in het algemeen en den tragen gang van zaken bij de uitreiking van consenten in het bizonder. Mej. Frida Katz (c.-h.) klaagde over de eenzijdigheid bij de voorberei ding der contingenteering van dames- confectie, en de heer M e y s (r.-k.) vond, dat verschillende contingenteeringen nog niet ver genoeg gaan. De heer Lockefeer (r.k.) betoog de dat velen blijkbaar nog niet voldoen de doordrongen zijn van den ernstigen toestand onzer industrie. Voor repre sailles bij contingenteeringen behoeft men blijkens de praktijk niet bevreesd te zijn. De heer C o 1 ij n (a.-r.) zeide dat de crisisinvoer-wet geen instrument voor de regeering is om onze handelspolitiek radicaal te wijzigen. Hij vroeg zich af, of de crisisinvoerwet niet zoodanig moet worden gewijzigd, dat zoolang de regee ring bij contingenteeringen den status quo handhaaft, ze niet telkenmale om wettelijke goedkeuring bij de wetgeven de macht zal moeten komen. De heer Oud (v.-d.) is 't eens met mej. Katz om de damesconfectie uit de wet te verwijderen. Woensdag voortzetting. HET BEZOEK VAN DEN ONDER KONING VAN MEKKA. Eïnir Feisai, de tweede zoon van den koning van d'en Hedzjas, die thans te Londen vertoeft, zal1 a.s. Maandag per Vliegtuig naar ons land' vliegen en op het Vliegveld Schiphol landen. De Emir zal met zijn gevolg korten tijd in Den Haag vertoeven. Hij heeft 20 jaar geleden ook een bezoek 'aan ons land gebracht. VREEMDELINGENVERKEER- POSTZEGELS. Van 23 Mei tot 15 September zullen op de postkantoren bijzondere frankeer zegels worden uitgegeven, waarvan de opbrengst ten bate komt van de Alge- meene Ned. Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer. De zegels zullen worden uitgegeven met een frankeerwaarde van resp. 2lA, 6, 7% en 121lo cent. De verkoopprijs is vastgesteld op resp. 4, 10, 11 en 15 cent. De geldigheidsduur loopt tot 31 Dec. 1932. Voorgesteld is op het zegel van 2% cent: een polderlandschap met molen: 6 cent: nieuwe en oude bouwwerken (raadhuis van Zierikzee); iy2 cent: het water met bruggen van oude en nieuwe constructie; 12K cent: bloem- bollenvelden met tulpen. De kleur van de zegels is 2% cent: groen; 6 cent: zwart; IA cent: rood; 12% cent: blauw. De zegels bevatten verder alle het opschrift „Nederland" en langs de on derzijde de woorden „Salve Hospes" (welkom gast) en de letters A.N.V.V. (Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.) De vlamo venstee n f abrikan ten heb ben in een te Utrecht gehouden Voltallige vergadering zich onderling contractueel Verbonden om hun fabrieken tusschen 1 Juni 1932 en 31 Mei 1933 vooa-l'oio* pig ten in in is te zes maanden stop te zet ten. Bij Kon. besluit is dr. A. Loudon, gezantschapssecretaris der eerste klas se, werkzaam aan Hr. Ms. gezantschap te Madrid, bevorderd tot gezantschaps- raad. De> gouverneur van Celebes heeft de zilveren De Ruyter-medaille uitge reikt aan den gezagvoerder der K.P.M. De Leur, kapitein van de Van Noort. Van doorgaans goed ingelichte zijde verneemt de „Utr. Crt." dat het voornemen bij de Ned. Spoorwegen be staat, om de afdeeling zeilmakerij, wel ke onlangs door brand geheel verwoest werd, van Utrecht naar Maarn over te plaatsen. Het gaat hier om de vestiging van een 15-tal gezinnen. het echte. ConfiseurPatissier. (Ingez. Med.) DE PINKSTERREIS VAN DE „DEMPO" NAAR KOPENHAGEN. (Van een specialen correspondent) a/b M. S. „Dempo". De schroef "wentelt. Voor -en achter trekken de kleine sterke sleepbootjes den reus van den wal.... en op de brug staat de commodore van den Rot- terdamschen Lloyd, kapitein E. P. Ross, die zijn laatste Indische reis achter den rug heeft en nu op deze week-end cruise naar Denemarken's hoofdstad nog het bevel zal voeren, om zich daarna in rus tige rust terug te trekken. De „Dempo" is tjokvol dunkt me zoo, 533 passagiers varen er mee, allen net jes met naam en toenaam afgedrukt in een keurig boekje, dat elk op zijn cou chette vond. Door een oude en goede relatie bij den Lloyd was ik al dra aan kapitein Ross voorgesteld. Natuurlijk een zeeman van de bovenste plank, anders was hij geen oudste gezagvoerder geworden bij een onzer grootste stoomv.lijnen. Maar daarvan merkt de passagier niets; die ziet alleen den mensch. En dan is het moeilijk zich een charmanter, vriende lijker en gemoedelijker zeeman te den ken dan kapitein Ross. Ik mag in z ij n hut, aan z ij n tafel deze eerste vluchtige indrukken schrijven. Als ge er ook maar eenig begrip van hebt wat het schrijf bureau van den kapitein op een schip beteekent, dan pas kunt ge de mate van kapitein Ross' vriendelijkheid beseffen. De eerste indrukken? Als van een naar Indië vertrekkende mailboot maar voller en feestelijker. Im mers zooals de Friezen maar dan in het Friesch zeggen: we zijn uit voor ons plezier! De beklemming, die er voor velen altijd op het vertrek naar verre gewesten ligt, de vraag naar de toekomst die wacht, naar het weerzien, dat al dan niet zal plaats hebben dat alles is hier afwezig. Hier is zuivere vreugde: om het ko ninklijk schip, om de behulpzaamheid en welverzorgdheid die overal heerscht, om het genoeglijk week-end, dat we in het vooruitzicht hebben, om de mailboot sfeer met de vele keurig geuniformde beambten en de in kraakhelder witte pakjes gestoken bruine djongos, die den oud-Indiëganger nog eens in de illusie van een groote reis naar het Oosten verplaatsen Er is verwachting van velerlei plei- zier: lekker eten en drinken, wat in de zen tijd van malaise toch óók wel eens een enkelen keer mag bij wijze van ver zetje van de zinnen! En dan, men weet het reeds: Kovacs Lajos is immers aan boord Kovacs de populaire, door het geheele land ge liefde band-leider. Als dat niet goed wordt Daar gaat de alarmschel. We moeten sloepenrol houden. Ik ben dicht bij de Beoordeel nooit iemand naar de snelheid, waarmee hij zich weet te verplaatsen: de kleine wijzer van de klok is even nuttig als de groote. mijne en kan dus nog even door schrij ven, want aanstonds gaat de loods van boord en deze correspondentie moet nog mee De passagiers komen allen in groo te haast naar hun sloepen, de zwemves ten van kapok over den arm, of als ze het heel erg echt willen doen: aange gord. Bij de sloep teekent de sloep commandant de hutnummers aan; dan is aan onze passagiers-zeemansplicht vol daan en we gaan ons wijden aan de va rensvreugde. Alleen Uw correspondent schreef nog even deze vluchtige indruk ken neer. Beneden, in de salons woelt reeds het roezemoezig feest-reis-leven, maar hier op de commando-brug heerscht rust. Alleen de kapitein en de loods zijn er; een vierde officier aan het stuurrad, een stuurmansleerling op post. Stuur boord een weinig recht zoo halve kracht beide machines commandeert de loods En de Dempo vaart, den Rotterdam- schen waterweg af, de Noordzee, Ska- gerrak tegemoet, naar Kopenhagen BEL OP 298, Beleefd aanbevelend, p.a. GARAGE KIEVIT, ST. JANSTR. (Ingez. Med.) MIDDELBURG. Ter aanvulling op het bericht over de vluchten van de K. L. M. op Maan dag a.s. zij nog vermeld, dat de 10 net. korting niet alleen geldt voor de leden van de Nederlandsche Relsvereeniglng, maar ook voor die van de Christelijke Reisvereeniging. Een redactie bureau heeft zoo nu en dan wel eens iets weg van een infor matiebureau en natuurlijk zijn wij steeds gaarne bereid, als dit inons vermogen is onze lezers te antwoorden op de ge stelde vragen, ook al betreffen zij on derwerpen, waarover wij reeds mede deelingen opnamen. Zoo is ons deze week een paar maal gevraagd of morgen de zomertijd in gaat. Het antwoord hierop moet ontken nend luiden, want de zomertijd gaat dit jaar in den nacht van Zaterdag 21 op Zondag 22 Mei in. Een tweede vraag, die gesteld is, luidt hoe de winkelsluitingswet voor de Pink sterdagen luidt en daarop is het ant woord, voor den eersten Pinksterdag geldt de Zondagsluiting, de tweede Pinksterdag staat voor de wet gelijk met een gewonen weekdag. Een advertentie in dit nummer ver meldt, dat de Mondharmonicavereeniging „Crescendo" Maandagmorgen te negen uur van af Mercurius naar Duinzicht in de Koudekerksche duinen trekt om daar dien dag te concerteeren. Er zijn veel verschillende liefheb berijen en een, tot nu toe minder in on ze omgeving bekende, is dat van het houden van een aquarium. Zeker waren er ook vroeger velen, die er zulkeen die renverzameling op nahielden, doch in den laatsten tijd is dit toegenomen. Het is dan ook te begrijpen, dat men streeft naar onderlinge samenwerking om de belangen, welke ook hier aan verbon den zijn, te behartigen. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, wil men trachten te geraken tot oprichting van een vereeniging van Aquariumhou ders. Uit een advertentie in dit nummer blijkt, dat Zaterdag 21 Mei a.s. op de bovenzaal van de Sociëteit de Verge noeging een bridge-wedstrijd plaats heeft. Ter voorkoming van misverstand, mel den wij op verzoek, dat de wedstrijd niet uitgaat van de Sociëteit en dat daaraan dan ook zoowel de leden als ook niet- leden uit Middelburg of andere plaat sen kunnen deelnemen. (Ingez. Med.) VLISSINGEN. De politie heeft gisteren aange houden een 50-jarigen man, die voorgaf werkloos te zijn en die aan de matrozen van de opleiding enveloppes uitdeelde, die communistische propaganda en op ruiende taal inhield. Een en ander is in beslag genomen. WALCHEREN, Ringrijderij te Koudekerke, KOUDEKERKE. Dinsdag derden Pink sterdag zullen 24 jongelingen deelnemen aan het aloude steekspel waarbij om twee wisselprijzen wordt gereden. ZUID-BEVELAND. RILLAND-BATH. Vrijdag vergaderde de raad. Tegenwoordig alle leden. De voorz. wenscht dè heeren van 't Leven en Weststrate, die na ernstige ongesteld heid' voor het eerst weer de vergadering! bijwonen, geluk met hun herstel. Het bekende verzoek' van B. en "W. der gemeente Oosts te'llingwerf wordt voor kennisgeving aangenomen. In verband met een adres van de Na tionale Commissie tegen het alkoholisme wordt beslóten, de kwestie van verda ging van het aantal verloven A voor deze gemeente in 1933 onder het oog te zien. Het kohier d'er wegbelasting voor het dienstjaar 1931 wordt vastgesteld. Op een vraag van den heer v. iGoirseï, op welke wijze de toepassing der veror dening plaats heeft, geeft de voorziLter een uiteenzetting van de grondslagen der wettelijke bepalingen en der Verordening THOLEN, THOLEN. Notaris D. van de Velde, die sedert '1 Juli a.s. de óbetrekfking van ontvanger-tgriffier van hef water schap de Vrije Polders onder Tholcn, 25 jaar zal hebben vervuld', heeft tegen dien datum zijn ontslag als zoodanig ge vraagd. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Gemeenteraad van Groede, GROEDE. Vrijdag vergaderde de raad. Bij de vaststelling der verordening op centen gemeente-fondsbelasting stellen B. en W. voor het aantal opcenten te la ten zooals dit was vastgesteld voor het belastingjaar 1931/'32, Nadat de voorzitter mededeelde met 50 opcenten ruimschoots de begrooting sluitend te hebben gemaakt, wordt met algemeene stemmen de concept veror dening goedgekeurd. Vastgesteld wordt de verordening be treffende de gemeente-veldwachters. Ingevolge een verzoek van Ged. Sta ten wordt met algemeene stemmen op voorstel van B. en W. besloten de ver ordeningen met betrekking tot het gem. abattoir in te trekken. B. en W. stellen voor, het verlofsrecht te bepalen op het vastgestelde bedrag van 25 per verlofslocaliteit, terwijl met betrekking tot het vergunningsrecht, dit bedraagt, een jaarlijksche som van 12.50 voor elke vijftig gulden huur waarde of gedeelte daarvan van een lo kaliteit, met een minimum van veertig gulden. 14-V-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 21.1 °C (70 °F); laagste 11.8 °C (54 °F). Heden 9 h: 14 °C; 12 h: 15.6 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 765 mm, laag ste 759 mm. Hoogste barometerstand 766.3 mm te Ingö; laagste 751.2 mm te Reykjavik. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke wind, uit Z. richtingen, half tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk droog weer, behoudens kans op onweer, iets warmer. Zon op 4 h 08; onder 19 h 45. Licht op: 20 h 15. Maan op: 24 h 04; onder: 1 h 54. Zondag 15 MeiZon op 4 h 07onder 19 h 47. Licht op: 20 h 17. Maan op: 13 h 31; maan onder: 2 h 05. Maandag 16 MeiZon op: 4 h 05; onder: 19 h 48. Licht op: 20 h 18. Maan op: 14 h 58; onder: 2 h 17. V.M.: 20 Mei, Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburj 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Mei. Hoogwatér. Laagwaieir, Za. 14 7.37 20.04 1.20 13.51 Zo. 15 8.57 21.19 2.42 15.22 Ma. 16 10.06 22.23 4.04 16.29 Di. 17 10.57 23.13 5.02 17.19 Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt besloten, tot vaststelling van de verordening op de heffing en in vordering, zooals die in concept ter tafel zijn gebracht. Aangaande de bestrating en rioleering van het abattoir deelde de voorzit ter mede, dat in verband met de vele slachtingen die den laatsten tijd in het abattoir gebeuren, het noodzakelijk is gebleken, een beteren afvoer voor vuil water en bloed te zoeken. Een oplossing hiervoor is zeer waarschijnlijk verkre gen, door het aanleggen van een behoor lijke rioleering en het plaatsen van een bezinkingsbak. Mocht blijken, dat dit niet afdoende werkt, dan kan nog worden overgegaan tot het plaatsen van een sijptietank. De kosten van rioleering en bak worden ge raamd op ongeveer 85.Daar het werk spoed vereischte hebben B. en W. het werk reeds doen uitvoeren. Met al gemeene stemmen wordt besloten, het hiervoor benoodigde bedrag toe te staan. De heer Brakman vindt het jam mer, dat het werk niet is aanbesteed, daar, zooals hem ter oore is gekomen, ontevredenheid is geboren. De Voor zitter deelt mede, dat alles even cor rect is geschiedt en dat het abattoir niet onder het gemeentewerk valt, daar dit een eigen bedrijf is. Hij had den metse laar Leenhouts hiervoor reeds bij hem gehad, maar, nadat Leenhouts door heni was ingelicht, kon deze zich met de han delwijze volkomen vereenigen. Voorts deelt de Voorzitter mede, dat hem gevraagd is om een voetpad aan te leggen vanaf het begin van het terrein

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1