^Provinciale ifeeutusche WALES ANTHRACIET ZEEUWSCHE KOLEN MM. Wraclitwajjciis WmiiiiNissen ÏmM; ASFALT-WEGEN Ecaijèni fëcne weg en ft No. 110. Twee Bladen. WOENSDAG 11 MEI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. O. EN W. SOUBURG. Op vr-gen van het Tweede Kamerlid den heer Braat, over de bewerking van de gronden in den Wieringermeerpolder heeft de minister van Waterstaat geant woord: BEROEP EN BEROEPSKEUZE IN HUN BETEEKENIS VOOR MENSCH EN MAATSCHAPPIJ. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond; Hoog- ea Laag water te 'Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg elefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening "43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oï „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. aana— TWEEDE KAMER. Herdenking president der Fransche republiek. Terwijl de Ministers Beelaerts van Blokland en Verschuur en de leden der Kamer zich van hun zetels hebben ver heven, houdt de v o o r z i t te r, m r. Van Schaik een toespraak, verkla-< rende, dat de even afschuwelijke als tragische gebeurtenis, waarvan de Pre sident der Fransche Republiek het slachtoffer is geworden, de Kamer diep heeft getroffen. Spr. is overtuigd hier mede uitdrukking te geven aan de ge voelens, welke de geheele Kamer be zielen en verzoekt den Minister van Buitenlandsche Zaken aan de Fransche Regeering mededeeling te willen doen van de hartelijke deelneming der Twee de Kamer in het verlies, dat de Fransche Republiek getroffen heeft. De Minister van Buitenlandsche Za ken, Jhr. mr, BeelaertsvanBlok- Iand zegt, dat de Regeering met on verdeelde instemming kennis heeft ge nomen van de treffende woorden die de voorzitter heeft gesproken naar aanlei ding van den verfoeilijken moord op de eerbiedwaardige figuur die de President der Fransche Republiek is geweest. Gaarne zal hij zich beijveren om over eenkomstig den door den voorzitter uit gesproken wensch de deelneming aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter kennis te brengen van de Fransche Regeering. Economische Raad. Daarop werd voortgegaan met de be handeling van de instelling van een Eco nomische Raad. Diverse amendementen. De heer Van Braambeek (s.d.) verdedigde twee amendementen, bedoe lende dat de commissies haar adviezen niet aan den minister zullen zenden, doch aan den raad. De heer Kuiper (s.d.) wil voorts in de commissies en colleges van advies een indirecte ver tegenwoordiging van de organisaties van werkgevers en werknemers mogelijk maken. De heer Slotemaker de Bruine (c.h.) had een reeks- amende menten beoogende om samenhang te waarborgen in de commissie van advies. e heer Kuiper diende hier een sub amendement op in, waarin hij eveneens vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers-deskundigen wil. De heer Bongaerts (r.k.) wil in een amendement duidelijker uitdrukken dat geen onderwerp buiten de taak aan den Raad valt. De heer Van Hellenberg Hu- bar (r.k.) verdedigt een amendement om de vaste commissiën althans ten deele te doen bestaan uit leden van den Raad. De minister van Economische Zaken en Arbeid, de heer V erschuur, be veelt het denkbeeld van den heer Van Braambeek aan ten einde meer eenheid te verkrijgen in de adviezen van den mi nister, bij de Kamer. Het amendement- Kuiper is overbodig en dat van den heer Slotemaker de Bruine onnoodig. Het amendement-Bongaerts heeft wel zijn instemming. Hij neemt dit over, dat van den heer Van Voorst tot Voorst niet. De heer Kuiper trok daarop zijn amendement in en bracht in zijn sub amendement een redactieverbetering aan, dat z. h. s. werd aangenomen. Het amendement-Slotemaker de Brui ne werd met 58 tegen 19 stemmen ver worpen; het amendement-Van Hellen berg Hubar werd z. h, st. aangenomen. Het eerste amendement-van Braam beek werd aangenomen, het tweede verworpen. Bij een volgend artikel verdedigde de heer Joekes (v.d.) een amendement betreffende het inwinnen van adviezen bij den Middenstands- en Nijverheids- raad naast den Economischen Raad, De heer VanVoorsttotVoorst (r.k.) bepleitte een amendement om ook een eventueelen landbouwraad te er kennen. De minister nam dit over. Heden voortzetting. is de BESTE ter wereld en NIET DUURDER dan andere. ZIE ONZE EXPOSITIE LANGE DELFT. TELEFOON No. 172. (Ing. Med.) Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent M. DE WITTE. Marnixplein, West-Soubur-' DE WIERINGERMEER. De directie van den Wieringermeer polder heeft wegens onvoldoende ont zetting dit voorjaar veel minder inge zaaid dan aanvankelijk was voorgenomen. Niettemin kunnen de bedrijfsleiders in den loop van dit jaar in functie tre den, al zullen zij zich aanvankelijk met eenvoudiger werk moeten tevreden stellen dan anders het geval zou zijn ge weest. Daar reeds in normale tijden in den landbouw de regel geldt, dat „halve ge wassen den boer bederven", kan het bezaaien van onvoldoend ontzilte gron den bij de tegenwoordige conjunctuur ze ker niet aanbevolen. Dat hierin overigens ook een van de minst doeltreffende met hoden moet worden gezien om onkruid te bestrijden, mag als bekend worden ondresteld. Het niet bezaaien behoeft evenwel geen vervuiling van de gronden met zich te brengen, aangezien hieraan door braakbewerking, mocht deze ge- wenscht worden geoordeeld, paal en perk' kan worden gesteld. Overigens toont de geschiedenis van vroeger ingedijkte polders overtuigd de noodlottige gevolgen aan van de in de vfagen aanbevolen methode, zoodat geen neiging bestaat deze te volgen. Uit het feit, dat in den loop van dit jaar de ge heele oppervlakte van de in 1930 droog gevallen gronden reeds van een goede ontwatering zal zijn voorzien, moge blijken, dat hij het in cultuur brengen van de Wieringermeer de noodige voort varendheid wordt betracht. Verder zullen in het bijzonder de kleigronden echter eenigen tijd aan de werking der natuur met succes tot bezaaiing kan worden overgegaan. HULDIGING GENERAAL SNIJDERS. Er heeft zich een comité gevormd ter huldiging van den oud-opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal C. J. Snijders ter gelegenheid van zijn tach tigsten verjaardag. In een circulaire richt dit comité zich tot allen, die in de mobilisatiejaren tot de Nederlandsche weermacht hebben behoord of daartoe nog behooren, en voorts tot allen, die van hunne belang stelling blijk willen geven. De circulaire herinnert er aan, dat van Augustus 1914 tot November 1918 de generaal de verpersoonlijking was van onze weermacht. De onder zijn leiding voorbereide mo bilisatie in 1914, die snel en regelmatig werd volbracht, het paraat doen blijven van onze weermacht, het onder alle omstandigheden nemen van doeltreffen de maatregelen, dat alles heeft er in be langrijke mate toe bijgedragen, dat ons land voor de oorlogsellende gespaard bjeef. Na het verlaten van den militairen dienst, bleef hij met onkreukbare trouw en onvermoeide werkzaamheid zijn ga ven en krachten stellen in dienst van het vaderland. Het ligt in het voornemen den gene raal bij de huldiging een legpenning in goud aan te bieden, met beeltenis en opschrift en voorts een bronzen gedenk plaat aan te brengen in het gedenktee- ken voor leger en vloot te Schevenin- gen, dat de herinnering levendig houdt aan de plichtsbetrachting van de gemo biliseerde weermacht in de jaren 1914 tot 1918. Teneinde het voor ieder mogelijk te maken aan de huldiging deel te nemen, wordt de bijdrage bepaald op minimum 10 cent. Tot het verzamelen der bijdragen zal de medewerking worden ingeroepen o. m. van vereenigingen en organisaties, waarvan oud-gemobiliseerdeu en mili tairen als zoodanig deel uitmaken Voorts kunnen de bijdragen worden ge zonden aan den penningmeester van het comité, adres Wilhelminastraat 119, Wie rust verlangt volbrenge niet, Wat het geweten hem verbiedt. Den Haag, of worden gestort op de post rekening van het „Comité huldiging Ge neraal Snijders", gironummer 195172, kantoor 's-Gravenhage. Mogelijk overblijvende gelden zullen worden aangewend ten behoeve van oud-militairen van land- en zeemacht. In het eere-comité hebben zitting Prins Hendrik als beschermheer, en voorts de oud-ministers mr. P. W, A. Cort van der Linden, N. Bosboom, J. J. Rambon- net, en de huidige minister van defen sie mr. dr. L, N. Deckers. Voorzitter van het comité is oud-mi nister van oorlog J. J. C. van Dijk, voor zitter van de Kon. Nederl. Vereeniging „Ons Leger". Leden zijn o.a.: gep. vice-admiraal W. C. J. Smit, gep. luit.-gen. W. H. van Terwisga, gep. luit.-gen. R. Dufour, gep. vice-admiraal G, P. van Hecking Co lenbrander, gep. luit.-gen. H. Kemper, de chef van den generalen staf, de com mandant van het veldleger, de comman dant van de marine, de inspecteur van de genie, de chef van den marinestaf en eenige personen uit de hoogere en la gere rangen van marine en leger. MR. HARM SMEENGE 80 JAAR. Op 25 Mei zal het Eerste Kamerlid mr. Harm Smeenge zijn 80sten verjaardag vieren. In verband met dat feit zal hij op Za terdag 28 Mei des middags om 3 uur in Tivoli te Meppel, het oude kiesdistrict van den 80-jarigen senator worden ge huldigd. Het ligt in het voornemen om, even eens op dien dag in den voormiddag een autotocht door een gedeelte van Drente te maken. Daartoe zal men Zaterdag ochtend om half elf van Tivoli te Mep pel vertrekken. Te Dwingelo zal een koffiemaaltijd worden gebruikt. De deel nemers aan dezen tocht zullen tijdig weer te Meppel zijn, om de huldiging bij te wonen. DE ONTWATERINGSWEEKEN IN W. N. BRABANT EN DE RUN—SCHELDE- VERBINDING, In de te Tilburg gehouden bestuursver gadering van den Noord-Brabantschen Waterschapsbond is behandeld het door den Bondssecretaris, ir. J. Krügers, uit gebrachte zeer uitvoerig rapport betref fende de Rijn-Schelde verbinding, dat niet voor publicatie bestemd is. Het bestuur besloot na langdurige discussie de noodige stappen te doen om te voor komen, dat tengevolge van de actie, die gevoerd wordt, dé diverse, zoo dringend noodige ontwateringswerken in het wes ten van Noord-Brabant worden ver traagd of uitgesteld tot dat te zijner tijd een definitieve beslissing zal zijn geno men, vooral ten aanzien van de wed- ken die min of meer los van een Rijn- Schelde-verbinding kunnen worden uit gevoerd, en wel speciaal de verbinding Terheijden-'s Heerrenhuis. Hoewel in principe geen tegenstander van het ka naal wordt de noodzakelijkheid gevoeld om de wenschen uitvoerig te formulee ren en na te gaan, indien het nieuwe kanaal niet aan de ontwatering zal of kan worden dienstbaar gemaakt, welke eischen dan gesteld moeten worden om den bestaanden waterstaatstoestand niet ongunstiger te maken, FAILLISSEMENT PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. Zooals de Maasbode onlangs meldde, had een groep lotenhouders-1867 op nieuw het faillissement van de N.V, Pa leis voor Volksvlijt aangevraagd, nadat dit was vernietigd door het Hof. Gisteren deed de Eerste Kamer der rechtbank uitspraak en verklaarde de N.V. Paleis voor Volksvlijt opnieuw in staal van faillissement. Tot rechter-commissaris werd be noemd mr. H. D. Feenstra en tot cura tor mr. D. K. G. de Jong. Naar het blad verneemt zal de N.V. Paleis voor Volksvlijt wederom appèl legen dit vonnis aanteekenen. DE BELGISCHE ZEEVISSCHERIJ. Oud-minister Baels, voorzitter van den hoogen raad voor de zeevisscherij, heeft gister een ondferhoud gehad met minis ter-president Renkin. en den. minister van transportmiddelen over den zorgwekken- den toestand van. de Belgische zeevis scherij sedert verscheidene maanden, al dus meldt de correspondent van de N R. Crt. te Brussel. In den loop van dil onderhoud blijkt de mogelijkheid i v:m contingenteering van invoer van vreem de visch, die voornamelijk de Nederland sche en Duitsche exporteurs zou IrofJ'eiv, te zijn overwogen. iïiUl' Het Eerste Kamerlid mr. P. stelt zich niet meer beschikbaar voor het lidmaatschap der Eerste Kamer. In de St, Joris heeft gisteravond dr. L. H. M. Berger uit Den Haag voor de Vereeniging voor beroepskeuze al hier een lezing gehouden over: „B e- roep en beroepskeuze in hun beteekenis voor mensch en maatschapp ij". Spr. ving aan met te wijzen op de huidige moeilijkheid: het verschil tus- schen een theoretisch te geven advies en de practische moeilijkheden in dezen tijd van werkloosheid. Het vraagstuk van de beroepskeuze heeft niettemin in Nederland, zoo meent spr., nog niet voldoende aandacht en be langstelling; dit blijkt o.m. hieruit, dat men voor een groot deel slechts met de hopelooze gevallen bij de commissies voor beroepskeuze komt. En feitelijk behoorden toch alle kinderen langs deze commissie te komen; de beroepskeuze berust op zooveel verschillende factoren, dat lang niet alle ouders deze kunnen beoordeelen. Men behoort een beroep toch niet als een confectiepakje te kie zen, dat men, als het niet meer bevalt, maar weer kan wegwerpen? Ook dient men zich niet blind te staren op bijfac toren, het verband tusschen het verstand en 't karakter van het kind en het te kiezen beroep voorbijziende. De arbeidsvreugde en de levens vreugde, die een beroep kan geven; de vooruitzichten die het biedt, het doel dat we ons daardoor in ons leven stellen, ook dit zijn belangrijke factoren, En ten slotte zal slechts hij, die zich voor z'n beroep geschikt weet, met rust een hu welijk kunnen aangaan, terwijl ook weer omgekeerd slechts de geschikte man voor den patroon economisch nuttig zal zijn. De schifting door psychotechnisch onderzoek werkt tegenwoordig gunstig in deze richting. Welke invloed gaat er nu van het ver keerd gekozen beroep uit, het beroep dat boven 's mans macht ligt, of dat hem tegenstaat? 't Gevolg is arbeidsschuw- heid, geen lust om vooruit te komen, on bevredigd met zichzelf, tobben, balstu righeid en brutaliteit, prikkelbaarheid etc. Er komt bij, dat de beroepskeuze dik wijls in de puberteitsjaren valt met al de daarmede verbonden innerlijke moeilijk heden, Dan oefent tegenslag een abnor maal grooten invloed uit, door het sterke gevoelsleven van den jongen en het meisje in dien tijd: de stemming van het „ik kan het toch niet" is dan vaak een gevolg. De kinderen verliezen dan dik wijls voor lange jaren hun zelfvertrou wen, een verschijnsel dat op zichzelf reeds aan de puberteitsjaren inhae- rent is. Voortdurende werkverandering is een ander gevolg van een verkeerde beroeps keuze, met een ongezonde onverschillig heid als gevolg; weliswaar is een ten halve keeren dan beter dan een ten heele dwalen, maar toch geeft dit het kind een knak, een paar jaren zijn ver loren. Andere verkeerde gevolgen zijn slecht werk, niet verder vooruitkomen, doel loosheid, soms funeste invloed op het karakter in algemeenen zin, een enkele maal zelfs tot criminaliteit leidende. 't Is onjuist, dat de ouders 't beroep voor 't kind kiezen: dit moet het kind zelf doen. Merkwaardig is dat, als een kind door de verkeerde keuze zijner ouders b.v. op zekere school mislukt, de ouders zich 't slachtoffer gevoelen Met een aantal voorbeelden uit z'n eigen praktijk illustreert spreker, hoe luchthartig door de ouders het beroep voor de kinderen gekozen wordt, soms al een week na de geboorte van den stamhouder begint men hier in allen ernst over te praten. Moet men dan niet met den aanleg van het kind rekening houden? Met de intellectueele capaci teiten? Geld, aanzien, eer zijn dikwijls de onjuiste drijfveeren, O?1: wel een l'/ï tol 9 ton lir.pcrtrice n.V H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL DEN HAAG: THERESIASTRAAT 145. TELEFOON 772035 AMSTERDAMWETERINGSCHANS 130, TELEFOON 34359 MIDDELBURG: KORTE DELFT A83, TELEFOON 625 (lngez. Med.) ll-V-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 14.8 °C (59 °F); laagste 7.8 °C (46 °F). Heden 9 h: 10.1 °C; 12 h: 9.5 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 760 mm, laagste 760 mm. Hoogste barometerstand 768.3 mm te Toulouse; laagste 739.8 mm te Helsing- fors. Zwakke tot matige Z.W, tot Z. wind, halt tot zwaar bewolkt, aanvankelijk eenige regen in het Zuiden, in het Noor den weinig of geen regen, warmer. Zon op: 4 h 13; onder 19 h 41. Licht op 20 h 11. Maan op: 7 h 55; onder: 12 h 52. E.K.: 13 Mei. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Mei. Wo. 11 Do. 12 Vr. 13 Za. 14 Hoogwater. 4.36 16.55 5.23 17.44 6.23 18.46 7.37 20.04 Laagwater. 10.54 23.25 11.39 0.16 12.37 1.20 13.51 Daar waar een Wil is, is een Weg. Dit wordt ons pas tot zegen Als elke Wil tot eiken weg Zich richt op ASFALTwegen. (lngez. Med.) wordt „gekozen", omdat. er nu een maal gekozen moet worden. Het aantal jongens en meisjes, dat te genwoordig H.B.S. of gymnasium be zoekt, maar er absoluut niet tehuisbe- hoort, is groot; L/s haalt het eind diploma niet. Dit kost alles handen vol geld en heeft ook nadeelen voor het karakter der kinderen. In de kringen der minder goed gesi tueerden kiest men vaak een beroep zonder opleiding, onder het niet altijd ware motief, dat er geld verdiend moet worden; ook dit is een fout. Waarom was er vroeger geen beroeps keuze zooals men thans wil? Om ver scheidene redenen: er was vroeger meer handenarbeid noodig; het kind leerde 't beroep van z'n vader bij z'n vader. Bij het probleem der beroepskeuze zelf moet men twee zaken wél onderschei den: de neiging en den aanleg. De neiging bestaat weer uit een aan tal motieven, die goed of kwaad kunnen zijn: de lust om gauw zelfstandig te zijn; de schittering van 't beroep; de drang naar spoedig geld verdienen, het voor beeld; de gemakzucht in vaders zaak zoo maar te kunnen overstappen; verkeerde waardeering van een opleiding of een beroep, soms uit onkunde ervan voort spruitende; ook zijn er wel psychopa thische neigingen b.v. een abnormale zwerflust die tot de keuze van een bepaald beroep dringen. ■Naast de neiging komt dan de aan- 1 e g, dit is dus de geschiktheid. Daar is dan ten eerste de verstandelijke aanleg: opmerkzaamheid, fantasie, con- csnlraiiever.-n- gén, ge' eugen en meer

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1